True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Es neļaušu Savai Baznīcai iznīkt. Dumpības gars.
1991. gada 6.jūnijs
Kad mans gars atsalst un es padodos sava veida vienaldzībai, kad es vairs neesmu noskaņota sarunai ar Tevi šai īpašajā veidā, – vai tad, Kungs, Tu man ļausi novīst kā lapai un sakalst Tavu Acu priekšā?
Es ilgstoši esmu uz tevi gaidījis… dvēsele, Es esmu sarunājies ar tevi, bet no tevis esmu dzirdējis tikai klusumu… veltī Man uzmanību, dvēsele, jo Man ir tik daudz kas tev sakāms, kas radītu tevī interesi; tevi ir pārņēmusi vienaldzība? sauc pēc Manis! Es dvesīšu pār tevi Savu Garu, un ledus izkusīs;
Kungs, dažkārt šķiet, ka Tevis dotā Gaisma it kā izzūd aiz tumšu dūmu mākoņa …
bērniņ, tava balss var nonākt Debesīs un sasniegt Manu Troni, tādēļ sauc pēc Manis, un Es atbildēšu kā uzplaiksnījums mākoņos: „šeit Mēs1 esam, Mēs dzirdam tavu saucienu;”
Tad tagad nāc un steidzies man palīgā, piepildi manu lampu ar eļļu, dves manī Savu dzīvinošo Dvesmu, pildi mani ar Savu mirru smaržu, dari mani pilnīgu Savā Klātbūtnē un atklāj man Savu laipnību…
bērniņ, nenoklusē, ja tev ir kas jautājams… vaicā!2
Kungs, vai tik daudz Mīlestības, Uzticamības un Žēlsirdības, kādu esi man atklājis, Tu atklāsi arī pārējiem Saviem bērniem? Viņiem taču tā ir vajadzīga tieši tāpat kā man...
Esi svētīta!3 Es, Dievs, steigšos palīgā un glābšu ikvienu no jums, un neļaušu Savai Baznīcai4 iznīkt; paaudze, Es esmu nolēmis tevi izglābt, bet ne jau ar ļaunprātības, posta, dusmu vai apvainojumu starpniecību; Es esmu nolēmis tevi izglābt, apņemot tevi ar Savu Mīlestību un Žēlsirdību, lai apklātu tavu kailumu; Es pārpilnībā sūtu pār tevi Savu Svēto Garu, lai tavs gars, piepildīts ar Manējo, sauktu uz Mani:
„Abba, Tēti!”
radības kurlums ir piepildījis Manas acis ar asins Asarām, un Manā Īpašumā ir ielauzies stūrgalvības un nepaklausības gars;5 viņu dvēseles viņos ir novārgušas; Es uzlūkoju Savu agrāk tik Uzticamo Pilsētu6 un redzu, ka tā ir kļuvusi par palaistuvi!
Kungs, vai Tava Valstība un valdīšana vēl nav sākušās?
raksti: „svētīgi tie, kuri ir aicināti Jēra kāzās” (Atkl 19, 9); Es jau valdu ļoti daudzās sirdīs, Es esmu ar tām salaulājies un darījis tās par jaunām radībām,7 un tagad Es jums saku: Mans Patiesības Gars turpinās spietot pār visu Manu radību un aplenks pilsētu pēc pilsētas;8 Es pats ar Savu Roku iznīdēšu visu tajās esošo netaisnību, nešķīstību un neķītrību; Es ar Savu Uguni no Debesīm sadedzināšu visu, ko iedēstījusi Neprātība un Muļķība; meitiņ, pirmās debesis un pirmā zeme izzudīs (Atkl 21, 1), un ikvienu atjaunos Mana Svētā Gara Mīlestība; Es izmainīšu šīs zemes vaigu;
Vai šo notikumu Tu attiecini uz Baznīcas atjaunotni, jo esi sacījis, ka, atjaunojot mūs, Tu atjaunosi arī Savu Baznīcu? Vai Tu mūs uzskati par Baznīcu un jauno Jeruzalemi?
skolniecīt, tu esi pateikusi ļoti pareizi; jūs visi esat Mana Baznīca, Manas Svētnīcas cietoksnis,9 Mans Īpašums, Mana pilsēta, Mana Jeruzaleme; Savas Mīlestības Ugunī Es atjaunošu vienu pilsētu pēc otras,10 Es esmu nolēmis jūs sapulcināt no četrām zemes malām un jūs dziedināt; Es esmu nolēmis Savā Ugunī sadedzināt postošo negantību,1 kas tikusi uzcelta Manas Svētnīcas2 iekšienē; šī postošā negantība ir Dumpības gars, kurš pretendē uz vienlīdzību ar Mani; tas ir Ļaunuma gars, kas ieperinājies un uzcēlis Savu Troni Manā Svētnīcā,3 un ieņēmis tajā Mana mūžīgā Upura4 vietu; viņš šo paaudzi ir darījis par bezdievības pilnu paaudzi, piesārņodams tās garu ar racionālismu un naturālismu, kas vairākumu ir ievedusi ateismā; šis gars ir licis jums noticēt, ka esat pašpietiekami un visu varat sasniegt paši saviem spēkiem; postošā negantība ir pārvērtusi jūs par izkaltušu zemi un tuksnesi;
vispirms Mans mūžīgais Upuris ir ticis iznīcināts jūsu sirdīs, jo jūs esat zaudējuši ticību; cik gan ir tādu, kuri ir izslāpuši pēc Manis? maz ir tādu, kas nāk no Manis dzert, kaut arī jūs varat dzert par brīvu! kurš ir izsalcis pēc Manis? Jums nav jāmaksā! ļaunais ir izkropļojis jūsu saprašanu un savaldzinājis jūsu garu ar visu, kas neesmu Es; Gaismas vietā Sātans jums ir iegalvojis uzņemt tumsību; tā vietā, lai kļūtu skaisti un mirdzoši, jūs esat apdulluši un nonīkuši kā nokaltuši zari, kurus atliek tikai nocirst un iemest ugunskurā sadedzināšanai;
nebīstieties no Manis, jo Es esmu Dzīvības Upe, Es esmu Ceļš uz Debesīm, Es esmu vienīgā Patiesība, kas ieved Mūžīgajā Godībā;
Dieva Svētnīca, Mana meita, staigā ar Mani;
ΙΧΘΥΣ
 


1 Vissvētākā Trīsvienība.
2 Šķita, ka Jēzus ļoti vēlas sadzirdēt mana jautājuma otro pusi, lai arī es zināju, ka Viņš zina, ko vēlējos Viņam vaicāt.
3 Jēzus izskatījās ļoti laimīgs.
4 Mēs esam Viņa Baznīca.
5 Dievs runā par mūsu dvēseli – dvēseles dziļumos ir Viņa Mājoklis, kas pieder Viņam.
6 Dievs par Savu Pilsētu dēvē mūs.
7 Atsauce uz Atkl 21, 5, kur Kungs saka: „Lūk, Es visu daru jaunu”.
8 Dvēseli pēc dvēseles.
9 Dan 11, 31.
10 Mūs.
1 Dan 11, 31; Dan 12, 11; Mt 24, 15.
2 Mēs esam Viņa Svētnīca.
3 Mūsos.
4 Euharistijas, svētās Komūnijas.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009