True Life In God - Vassula Ryden arrow Nejaušs vēstījums

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Nejaušs vēstījums
__________________________

Miera vēstījums

1987. gada 21. februāris

Šorīt izjutu ļoti spēcīgu mīlestību uz Jēzu, bet vienlaikus arī bailes par to, ka Viņš varētu mani pamest – es taču nekas neesmu un, iespējams, šādas „niecības” mīlestība tikai apkauno Viņa Svēto Vārdu.

meitiņ, Es tevi mīlu; esi ar Mani; mana maziņā, Es tevi nekad neatstāšu; tikai retais Mani pagodina kā tu;

Vassula, mana Vassula, Es rūpējos par tevi; esmu aizsācis tevi vadīt un turpināšu to darīt; Mana Sirds ilgojas pēc tavas mazās dvēseles; ja tu zinātu, cik ļoti ciešu, redzot tevi vēl arvien dzīvojam virs zemes; Es tevi paņemšu atpakaļ pie Sevis, atbrīvošu un darīšu par Savas Sirds iepriecinājumu, Manī ir dedzīgas ilgas pēc tava tuvuma; saņem Manu Mieru, jo Es drīz vien atkal būšu ar tevi;

Vassula, vai esi gatava pierakstīt Manu nākamo vēstījumu?

Jā, Kungs!

esi gatava?

(Vairākas dienas pēc kārtas es biju izvairījusies no šī vēstījuma pierakstīšanas, bet nu, beidzot, jutos gatava. Jēzus par to bija runājis jau agrāk.)

Jā, Kungs.

Vai tu Mani mīli?

Tu zini, ka es Tevi ļoti mīlu.

vai tu ilgojies, lai arī citi iemīlētu Mani? tad kalpo Man un pieraksti visu Manis teikto; vai tu, Vassula, tam piekrīti?

Es tikko gribēju teikt, ka šāda vadība, Kungs, ir brīnums. (Šis ir Miera vēstījums.)

Vassula, Es pats esmu to vēlējies; Es izvēlējos tevi, gribēdams parādīt pasaulei, ka Man nav vajadzīga nedz autoritāte, nedz svētums; Savam darbam esmu izvēlējies bezpalīdzīgu un grēcīgu bērnu, kuram nav nekādas varas un ietekmīgu sakaru un caur šo trauslo instrumentu Es gribu parādīt to žēlastību, Mieru un Mīlestību, kādu izjūtu pret ikvienu no jums;

Es vēlos ieliet šajā tumsas pilnajā pasaulē Savus vēstījumus, parādot tai Savu Spēku; Mana Žēlsirdība ir neaprakstāma un Mana Mīlestība pārsniedz jebkādu cilvēcisko saprašanu; Godības pilnās Debesis, kurās valda Mīlestība un Miers, pārklāj zemi, bet Es ilgojos, lai arī virs zemes šis pats Miers un Mīlestība pārklāj ļaunumu1; līdzīgi miglai, kas izplešas no padebešiem līdz pat zemei un pārņem zemi no viena tās gala līdz otram, tā arī Mans Miers pārklās visu zemi;

Es jums visiem pasludinu Savu Vēsti, lai jūs novērstos no ļaunuma darbiem; Mans Vārds, līdzīgi ciedru kokam, kurš savus zarus izpleš kā rokas, dziedina jūsu grēcīgumu, piepilda jūsu nabadzību un atbrīvo jūs no ļaunā; Es nāku, lai no jauna apgaismotu šo tumsības pilno pasauli, lai atkal aizdedzinātu dziestošo liesmu un pārklātu jūs ar Savu Mieru;2

Vassula, Es viņus mīlu, - ak, šī Mīlestība! vai gan viņu atbrīvošanai neesmu gājis Sevi upurēt kā Jērs? esmu cietis par tiem;

mīļotie, vai Manas Asinis ir izlietas veltīgi? jūsu grēkiem bija jābūt iegremdētiem Manās Asinīs un jums bija jātop šķīstītiem; esmu jūs nomazgājis Savas Asins avotos, lai uzvarētu ļaunumu un jūs atbrīvotu; esmu jūsu vidū; tomēr, neskatoties uz Manu klātbūtni, jums pa pēdām iet arī sātans, kurš ir atradis valdzinošus līdzekļus, kā jūs ievilināt savos netīrajos tīklos; Es, Dievs, nespēju noskatīties jūs ejam pretim pazušanai; Es esmu šeit, lai atšķetinātu viņa izliktos netikumības valgus;

Es stāvu jūsu priekšā, lai jums atklātu, kas ir jūsu Pestītājs; Es nāku ar atvērtu plaukstu, kurā pukst Mana Sirds un vēlos šo sirdi uzdāvināt jums; vai jūs no tās atteiksieties? Vai atteiksieties no Mana Miera? Es nāku aicināt tos, kuri Manus bērnus pakļauj asins izliešanai; Es vēlos, lai viņi sadzirdētu Manu saucienu, jo Mans vārds nāks kā klinti sašķaidošs veseris3, kurš ieurbsies dziļi viņu sirdīs;

Es vēlreiz vēlos jums vaicāt: vai esat aizmirsuši savu Dievu, vai arī viņam jūsu acīs nav īpašas nozīmes? vai jūs nepavisam nebaidieties no Manis? Man ir apnikuši jūsu augstprātības pilnie mērķi! esmu jūs mācījis ne tikai mīlēt Mani, bet arī bīties4, - Es esmu Visvarenais;

tad ko jūs esat izdarījuši? sējot grēka sēklas un izbārstot tās pa visu pasauli, jūs tagad ievācat to ļaunuma pilnos augļus un izpostāt paši savus kapus; mācaties saprast, ka Mana Valstība ir Miera Valstība, un visa radība ir dzimusi no mīlestības un miera;

esmu noguris skatīties, kā jūs viens otru iznīcināt; Es rūpējos par jums, jo esmu jūsu mīlošais Tēvs; lūk, Es nāku un līdz ar Mani arī Mana Valstība; Es, jūsu Dievs, nāku jums piedāvāt Savu Sirdi; lūk, - ņemiet to; tā visa ir jūsējā;

Mana Sirds ir saplosīta, tā cieš mokas, sajūtiet To; Mana Sirds līdzinās vienai vienīgai dziļai rētai … jūs esat saplosījuši Sava Dieva Sirdi; jūs to caurdurat atkal un atkal no jauna;

karavadoņi, vai Man tiešām nāksies jums parādīt Savu spēku; vai Man nāksies jums atklāt Savas dusmas un niknumu?

Mans Žēlsirdības biķeris plūst pāri malām, bet Taisnības kauss ir piepildīts! Es jūsos esmu iedvesis Manu Dzīvību un svaidījis ar Savu Svēto Garu, Es, - visas radības Dievs, esmu izpeldinājis jūs Savā Svētumā, nesis Savu Mieru, aicinājis uz atgriešanos un dzīvi šajā Mierā; 

Es pārklāšu visu pasauli ar Savu Mieru, ļaujot tam valdīt pār jums; Es esmu Miers, Mīlestība un Gudrības pilnība; Mans aicinājums ir domāts visām tautām; tiem ir jāzina, ka Manā Valstībā valda Miers; Es vēlos atmirdzēt pār tiem ar savu svētību, neskatoties uz viņu grēcīgumu, jo viņi ir Mani mīļotie dēli un meitas;

ieklausieties šajā Sirdī, kuru Dievs jums piedāvā, - jūs to esat aizmirsuši un vairs nepazīstat; šī Sirds jūs mīl un vēlas ikvienam dot dzīvību; mitējieties darīt ļaunu! mitējieties dumpoties pret Mani!

jūs baidāties no Mana Likuma? Mans Likums ir mīlestības un miera Likums, - sekojiet tam, pieņemiet to un jūs saņemsiet pestīšanu;

jūs esat vāji, jo neņemat vērā Manu Likumu, bet esat apsēsti ar saviem priekšstatiem, kas balstīti uz vardarbības principiem, nicina tuvāko un ved cilvēci pretim iznīcībai; bērniņi! vai tiešām Es būtu sējis jūsu sirdīs naidu? Mana Dvēsele ir Mīlestības un Dzīvības Avots, no kurienes ir izplūdis viss esošais;

Vassula, neko vairs nedari; Es tevi mīlu; paļaujies uz Mani un apklāj Manu Sirdi ar savu mīlestību, esi tā, kas vieno; mīli un līdzdarbojies Man;

Jā, Tēvs; palīdzi man būt Tevis cienīgai, lai es spētu pagodināt Tevi.

 

1 Tavs Prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes …
2 Manā prātā pavīdēja doma: „Nav pat vērts pūlēties, - šie cilvēki nemūžam tajā neklausīsies”
3 Kādu dienu Dievs man lika saprast, ka šīs klintis ir mūsu sirds, kuru pārklāj bieza akmens kārta.
4 Pieņemt, cienīt.

 

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009