True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Atkrišana ir metusi izaicinājumu Manai Žēlsirdībai. Saulē tērptā Sieviete.
1991. gada 6. maijs
Kungs, mūsu Dievs, kurš gan varētu nest mums pestīšanu, ja ne Tu?
Kurš mūs varētu atvest atpakaļ mājās, ja ne Tu?
Kurš mūs varētu darīt laimīgus, ja ne Tu?
Tāpēc: Maranata – nāc, Kungs Jēzu!
meitiņ, mirušie nevar Mani slavēt, tādēļ Es nonākšu pār jums Savā varenajā spēkā un uzcelšu jūs visus, atgādinādams jums par Savu varenību, Savu mirdzumu un krāšņumu, un Savu varu;
nāc, raksti, Mana Vassula:
miers lai ir ar jums, Mani dēli un meitas;
Es skaitīju Savas avis, un Mana Sirds sarāvās sāpēs… šodien no visa ganāmpulka ir palicis tikai mazs atlikums, kas nav padevušies atkrišanai un bezdievībai, tikai neliela saujiņa nav zaudējusi savu ticību, tikai daži ir pārdzīvojuši racionālisma viltīgās lamatas; Es esmu izskatījis Savas Acis, gaidīdams, kad jūs atdosiet Man savas sirdis un paši sevi, tomēr šīs paaudzes sirdi ir piepildījusi muļķība;
tomēr arī tad, ja jūs neesat ievērojuši Manu Mīlestības Likumu, bet savas sirdis esat aizgriezuši prom no Manis, radīdami paši savus likumus un noteikumus, Es nepalikšu stāvam malā, noskatoties, kā jūs arvien vairāk attālināties no Maniem Baušļiem; paaudze, Es esmu nolēmis tevi izglābt, Es esmu nolēmis jūs vest atpakaļ pie veselā saprāta un lielā mīlestībā vadīt jūs pa Taisnīguma ceļu;
Es jums iemācīšu piesaukt Manu Vārdu, Es jums mācīšu staigāt Manā Klātbūtnē, Es jums iemācīšu dzīvot lūgšanu dzīvi, Manu bērniņ, Es tevi iemācīšu mīlēt Mani ar visu savu dvēseli, Es atraisīšu visas nāves saites, kuras tavu dvēseli sasaista ar visu, kas Manī izraisa riebumu, ja vien tu, Mans bērns, atdosi Man savu gribu;
redzi, paskaties sev apkārt – Mans Svētais Gars nāk jūs satikt un visus jūs atdzīvināt; Viņš nāk pie jums kā Ubags, pār kura vaigiem līst asins asaras; Es nonāku no Sava Troņa un noliecos pie jums, lai glābtu dvēseles no posta un bada; Sava Svētā Vārda dēļ Es atklāšos jums caur visiem šiem notikumiem, kuriem jūs patlaban vairs neticat; Es demonstrēšu Savu Svēto Garu caur brīnumiem un zīmēm; kā vēl nekad agrāk Es atklāšu Savu Spēku vājumā un samaitātībā;
Es nākšu ar tūkstošiem miriādu eņģeļu, lai tevī, paaudze, ielietu Savu Debesu Mannu, šo apslēpto Mannu,1 un piepildītu tavu muti ar Savu Barību, un tā sludinātu Manu Godu; Atkrišana ir metusi izaicinājumu Manai Žēlsirdībai, bet racionālisms – jūsu laikmeta sērga – ir izaicinājis Manu Spēku;
lai jūs mācītu un audzinātu, Es sūtu Savā priekšā saulē tērpto Sievieti, otro Ievu… viņas uzdevums ir vest jūs soli pa solim uz Debesīm; šai Naktī Es sūtu pār jums Savu Svēto Garu – Viņš ir jūsu Ceļabiedrs un Mierinātājs, Viņš ir Tas, Kurš jums atgādina Manu Vārdu; Es sūtu pie jums cerības eņģeļus, kuri padzītu no jums jebkādas bailes; jūs, visi izsalkušie, nāciet un uzklausiet Mani! svētīgs ir cilvēks, kuru Es esmu aicinājis Sava Svētā Gara kāzu mielastā, jo viņš tiks piepildīts ar Debesu Barību; un, kaut arī viņu vainas tos ir pārņēmušas, Mans Svētais Gars tās visas izdzēsīs, darot šīs dvēseles par Savas atpūtas vietu;
Mana mīļotā, apzinies, ka Es neapmeklēju zemi, lai jūs tiesātu, bet gan lai jūs glābtu; kurš gatavojas ar Mani satikties? kurš ņems vērā Manas Atnākšanas laiku? kurš pazīs no Debesīm nākošo Troni? nepretojieties Manam Svētajam Žēlastības Garam; Es vienmēr esmu ar jums;
dedzīgi lūdzieties par sava laikmeta atgriešanos, atveriet Man savas sirdis un sarunājieties ar Mani; vai jūs upurēsiet Man savu gribu? ak, Mans Nams! nāciet, nāciet pie Manis un staigājiet Manā Gaismā; tomēr – vai, atgriezdamies pie jums, Es virs šīs zemes atradīšu ticību? Mani bērniņi, šodien Es ar jums runāju skaidri, pavisam drīz Mīlestība atkal atgriezīsies jūsu vidū kā mīlestība; patiesi Es jums saku – jūs esat redzējuši Manu Svēto Garu un atpazinuši Viņa Klātieni tikai tāpēc, ka piederat Man, jo pasaule nav spējīga Viņu nedz pazīt, nedz ieraudzīt, ne arī pieņemt; ak, Mani maziņie, ko gan Es jūsu labā neesmu gatavs darīt! Es ļoti ilgojos redzēt, ka jūs esat stiprināti ar tām dāvanām, kuras Es pār jums izleju;2
saņemiet savu spēku lūgšanā, nemitīgā lūgšanā, ko raidāt pie Manis;
Es svētīju ikvienu no jums; un tu,1 kas esi atnācis pie Manis tādēļ, ka krusta smagums tevi pārlieku nospiež, – mīļotais, atbalsties pret Mani, upurē Man savas grūtības un ciešanas; Es tevi mīlu, Es nākšu tev palīgā; pagodini Mani, slavējot Manu Vārdu;
saņemiet Svētā Gara Dvesmu uz savām pierēm un esiet vienoti Manā Svētajā Vārdā;
ΙΧΘΥΣ


1 Atkl 2, 17.
2 Šajā brīdī Jēzus uz mirkli apklusa, tad, majestātiski izslējies, izteica nākamos vārdus.
1 Jēzus īpaši uzrunāja kādu cilvēku mūsu vidū.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009