True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tie caurdūra Rokas, kuras bija viņus radījušas. Nāc un pasmel no Jēzus Vissvētākās Sirds.
1990. gada 10. marts
(Vēstījums 1990. gada 21. marta lūgšanu sapulcei.)
miers lai ir ar jums; Es, Kungs Jēzus, jūs mīlu; mīļotie bērni, Es esmu Mūžīgā Patiesība; Es esmu Ceļš, kurš jūs ieved Mūžīgajā Dzīvē;
vai šajās lielā Gavēņa dienās esat gatavi iet Manu Ceļu? vai esat gatavi atzīt, ka Es esmu iezīmējis šo Ceļu ar Savām Asinīm? šodien jūs uzrunāju Es, Krustā sistais, kura ķermenī ir cirstas piecas Rētas; Es, Mīlestības Upuris, meklēju jūsu sirdis; nāciet un tuvojieties Man visi, kurus Mana Sirds mīl; jūs, kuri vēl vilcināties, nāciet un iegremdējieties Manas Sirds Brūcē, lai Es jūs varētu jūs iekārdināt un jūs saprastu, ka tur jūs atradīsiet Mieru un Prieku;
nāciet tuvāk Manai Dvēselei un ļaujiet Man dvest pār jums Savu saldo smaržu, kura jūs atdzīvinātu; pilnībā veltiet sevi Man, un Es ietveršu jūsu dvēseli Savā Vissvētākajā Sirdī; sauciet uz Mani un Es jums atbildēšu; dedzīgi meklējiet Mani, un jūs Mani atradīsiet; atmetiet savus ļaunos ceļus un nostājieties uz Mana Ceļa, un Es jūs pacelšu pie Sevis, savaldzināšu jūsu sirdis, lai tās kļūtu par Manas Dvēseles iepriecu;
Mana Dvēsele līdzinās Strūklakai, tā ir kā Dzīvā Ūdens Aka – nāciet, smeliet un jūs dzīvosiet! neesiet līdzīgi pasaulei, jo tā nespēj novērtēt Manas Mīlestības lielumu;
Mans bērniņ, vai esi pilnībā izpratis Manas Ciešanas; Es esmu Tas, Kurš tevi ir atbrīvojis no Nāves; tevis dēļ Es tiku vajāts; tavas atbrīvošanas dēļ Es biju sitienu izkropļots, apspļaudīts, nicināts, izsmiets un apņirgts, esmu ticis nežēlīgi šaustīts Savas bezgalīgās Mīlestības dēļ, kāda Man ir pret tevi; Es, ne mirkli nežēlodamies, nesu uz Saviem Pleciem tavus grēkus – „kā jērs, ko ved nokaušanai, kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā”1; Es to pieņēmu, lai tu, mīļotais bērns, tiktu atbrīvots… Tiem, kurus Es biju radījis, Es ļāvu caurdurt Manas Rokas, kuras viņus bija radījušas, un caur Savām Brūcēm Es tevi dziedināju … Es stundām ilgi izcietu mokas, lai tavu dvēseli paceltu no bedres; Es esmu tavs Svētais, bet tomēr atļāvu tev izstiept Mani uz Krusta, pārraujot saites, kuras saistīja Manus kaulus; šodien izjūti Manu agoniju, izjūti Manas slāpes, kuras ir izraisījis mīlestības trūkums – mīlestības, ko lieli ūdeņi nevar apdzēst un nekādas straumes nevar noslīcināt;
vai kādreiz sastapšos ar tevi, kurš vēl arvien maldies pa tuksnesi? atgriezies pie Manis un samierinies ar Mani; atstāj pats savus ceļus un dzīvo svēti; ar asarām Es esmu noskatījies, kā šī nesvētā paaudze Tikuma vietā izvēlas Netikumību, bet Dzīvības vietā – Nāvi; šī paaudze balstās melos, tā ieņem sevī racionālismu, no kura dzimst ateisms… cik vēl ilgi ikvienā Tabernākulā Man būs jājūtas atstātam un vientuļam? cik vēl ilgi Manu Sirdi plosīs asins Asaras, kas plūst pār Maniem Vaigiem? katru stundu Es Savā Dvēselē no jauna izdzīvoju Ģetzemanes mokas; ienāciet Manās Brūcēs, un jūs sapratīsiet Manas ciešanas;
Es jau paredzēju no paša iesākuma, ka, neskatoties uz Manu Upuri, pret Mani celsies klani un, radot jaunas mācības, sadalīs gabalos Manu Miesu; strīdos notrulinātā labā un ļaunā izpratne zaudēja brālības garu, un kopš tā laika Manu jēru vaimanas caururbj Manas Ausis… tagad no Krusta kā atbalss atskan Mans Kliedziens – tas aicina uz atgriešanos un vienotību daudzas jo daudzas tautas; ja kāds Man pavaicās: „kādēļ pār Taviem Vaigiem plūst asins Asaras? ”, Es atbildēšu: „Tās ir izlietas par tevi, Mans bērns, un šo asaru avots ir grēkos un nešķīstībā”; ja tu Man vaicāsi: „Ko nozīmēs Rētas Tavā Miesā, un kādēļ tās ir tik plaši atvērtas?”, Es atbildēšu: „Šīs Rētas Man ikdienā cērt tie, kurus mīlu visvairāk”; viņi ir pavērsušies pret Mani un atstājuši Manas Rētas plaši atvērtas, šie ir tie paši, kuri reiz teica, ka vēlētos mācīties Manus Ceļus un Man sekot; viņu prāts ir aptumšots, un, kamēr viņi nenomirs paši sev, tie nespēs saskatīt Gaismu;
šodien, lielā Gavēņa laikā, Es atkal nāku pie tevis, Mans bērns, vai esi grēcinieks, taisns vai netaisns, vai esi cilvēces atstumts vai pazudis pasaules plašajos ceļos; Es nāku pie tevis lūgt, lai tu samierinies, ej un samierinies ar savu brāli, jo, samierinoties ar savu brāli, tu samierinies ar Mani, savu Dievu; dāvā Man savu mieru, tāpat kā Es tev dāvāju Savējo; centies būt tāds kā Es, seko Man, esi svēts; upurē un gavē, lai spētu pieaugt Manā Garā, Kurš ir: Mīlestība, Svētums un Patiesība;
Es no jums sagaidu svētumu, neesiet kā šakāļi, kuru dzīve norit tumsā! jūsu nodomi Man bija zināmi vēl ilgi pirms jūsu piedzimšanas; šajās dienās Es izleju Savu Garu pār jūsu tautām, lai jūs izaugat kā lekna zāle ūdeņu malā; Es nonāku pie jums caur šiem Vēstījumiem, lai piepildītu jūsu apcirkņus, Es nāku, lai pamodinātu jūs no vienaldzības un izrautu jūs no jūsu ļaunajiem ceļiem;
tagad Es īpašā veidā vēlos uzrunāt tos, kuri ir zem Mana Vārda un kalpo Vienotībai un Mieram; Es jūs lūdzu – nāciet pie Manis kā bērni un raugieties Manī, kad atbildēsiet uz šiem jautājumiem:
            brāļi, vai esat darījuši visu, kas ir jūsu spēkos, lai aizsargātu Manas Miesas vienotību?
            brāļi, kur ir Miers, kuru Es jums atstāju mantojumā, Dāvana, ko esmu jums devis?
            kādēļ jūs nemitīgi meklējat savstarpējās atšķirības?
            vai jūs esat patiesi, cenšoties būt vienoti savā ticībā un darbos?
patiesi Es jums saku – atjaunojiet savus prātus caur garīgu apvērsumu, mīlestības apvērsumu; aizmirstiet savstarpējo nenovīdību un atjaunoti tuvojieties Man; nāciet pie Manis šķīsti; mostieties no sava miega! Es stāvu pie jūsu durvīm un klauvēju; neesiet kā sāls, kas zaudējis savu garšu, esiet kā koks, kurš ir izdzinis maigus asnus un tagad nes svētuma augļus; piepildiet Manu Likumu, vienojoties un palīdzēdami viens otram;
tāpat kā vakar Es pacēlu Savas Acis uz Tēvu un lūdzu Viņu:
„Tēvs, uzturi tos, kurus esi Man devis, uzticībā Tavam Vārdam, lai viņi būtu viens, tāpat kā Mēs esam Viens,1 lai viņi visi būtu viens;2
Taisnīgais Tēvs, atgādini viņiem Manu paklausību un pazemību, Manu patiesumu un bezgalīgo Mīlestību; atgādini viņiem to visu, lai viņi izbeigtu Manu Agoniju un Mana Miesa vairs neasiņotu; palīdzi viņiem atzīt savas kļūdas un savstarpēji samierināties, lai tad, kad tie nāks Mani saņemt, dzerot un ēdot Mani, tie būtu cienīgi nākt;
Tēvs, aicini ganus un māci viņiem būt piekāpīgiem un pakļāvīgiem viens otram, iet mazumā un kļūt pazemīgiem, lai viņi šai Gavēņa laikā izprastu Manu Grēka izpirkšanas Upuri un patieso Gudrību meklētu Manī. Āmen.”
svētīgs ir cilvēks, kurš ieklausās Manī, svētīgs ir tas, kurš staigā Manus ceļus; svētīgs ir cilvēks, kurš pats pazemojas; svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņiem pieder Debesu Valstība;
Es, jūsu Kungs, svētīju jūs un jūsu ģimenes, atstājot uz jūsu pierēm Savas Mīlestības nopūtu un jūsu sirsniņās Savu Mieru – nekad neaizmirstiet, ka Mīlestība ir vienmēr ar jums;
esiet vienoti;
ΙΧΘΥΣ
(Jaunavas Marijas vēstījums.)
miers lai ir ar jums;
sajūtiet Manu Klātbūtni jūsu vidū… lai šī žēlastība tiek dāvāta jums visiem; mīļotie bērni, šodien Es jūs lūdzu šķīstīt savu dvēseli; šajās Gavēņa dienās sagatavojiet savas sirdis dziļāk ielūkoties Kristus Ciešanās; izprotiet, ka Viņš ir upurējis pats Sevi, lai jūs šķīstītu un atbrīvotu no visa ļaunuma un grēka, lai jūs varētu būt Dieva pieņemtie bērni; Dievs jūs aicina uz savstarpēju samierināšanos un grēku nožēlu; nožēlojiet grēkus un ticiet Labajai Vēstij, samierinieties ar Dievu un jūs kļūsiet Viņa mūžīgās Dzīves mantinieki; Dievs vēlas, lai jūs būtu pilnīgi; Es vēlētos jums atgādināt, ka pilnīgi jūs varat kļūt, tikai samierinoties caur Viņu un Viņā; sevis noliegšana vedīs jūs pa pilnības ceļu;
Es, jūsu svētā Māte, nemitīgi aizlūdzu par jums visiem pie Tēva, lai jūs brīvi spētu nodot sevi Dievam un kļūtu pilnīgi; Jēzus un Es – Mēs nākam pie jums caur šiem Vēstījumiem, lai jūs brīdinātu un pamodinātu no miega; laiks paskrien ātri, un, lai gan daudzi no jums jau mostas, ļaunais gars divkāršo savus ļaunos nodomus un izliek arvien viltīgākus slazdus – to dēļ daudzi no jums atkal padodas miegam; Sātana mērķis ir jūs sašķelt, radīt jūsu vidū strīdus un atdalīt no Vīna koka; pretojieties visiem kārdinājumiem; pretojieties ļaunumam, uzvarot to ar mīlestību; uzvariet savu egoismu, nesot upurus; uzvariet ļaunprātību ar labo, pierādiet savu mīlestību uz Dievu, darot labu; mīliet savu tuvāko kā sevi pašu;
nepietiek ar to, ka jūs tikai lasīsiet Mūsu Vēstījumus – tiem ir jāseko un tie ir jāizdzīvo; pierādiet Dievam, ka esat Viņa bērni, dzīvojot šķīstībā, pazemībā, paklausībā un sevis aizmiršanā;
Mani priesteri… Es jūs mīlu… jūs esat tās avis, kuras Jēzus paņem Savās Rokās, lai mācītu; nāciet un smeliet no Viņa Svētās Sirds, lai jūsu mīlestība tiek pārvērsta kvēlojošā liesmā un tālāk tiek nodota Jēzus jēriem; sekojiet Miera Karalim, un jūs iemācīsieties Viņu pazīt; Jēzus, kas pats ir Upuris, palīdzēs jums upurēt vairāk no sevis; mīļotie, atrodiet Viņu sirds vienkāršībā, Dievs nav sarežģīts, svētumu Svētums vispirms runā uz jums vienā veidā, bet pēc tam citādi, lai jūs saprastu, ka laiks ir īss; Mani ir piepildījušas sāpes, Es cenšos aizturēt asaras, bet Manu Sirdi pārpilda ciešanas… Es noskatos tik daudzos no Saviem bērniem, kuri ir iegrimuši dziļā snaudā un noraida Mūsu Žēlsirdības pilnos brīdinājumus; Es saucu visas dienas garumā, Es parādos visā plašajā pasaulē, lūdzot jūs atgriezties un tuvoties Dievam;
Mani mīļotie bērni, Es nenāku, lai jums pārmestu, Es nāku aiz mīlestības, lai jūs brīdinātu, jums palīdzētu un mācītu jūsu garīgajā izaugsmē; Es, būdama Māte, vēroju, kā jūs augat; Es jūs mīlu un vēlos palīdzēt, lai jūs pieaugtu Dievā; ar prieku pieņemiet šīs žēlastības dienas, Dievs jūs nav ne pametis, ne nosodījis; Viņš nekad nav novērsis no jums Savu Svēto Vaigu, tāpēc pieņemiet Viņa Svēto Žēlastības Garu ar prieku un ar dziesmām;
ieprieciniet Mūsu Sirdis un izplatiet Vēstījumus līdz pat zemes robežām, un caur tiem atgrieziet arī citas dvēseles; Es vēlos, lai visas baznīcas būtu pilnas un tajās valdītu dzīvība un siltums, tāpēc dzīvojiet saskaņā ar Mūsu Vēstījumiem, Es pār jums izleju žēlastības, lai jūs iedrošinātu; esiet svētīti un tuvojieties Jēzus Krustam, tāpat kā Es tur biju blakus Jānim un svētajām sievietēm, nāciet un pielūdziet Viņu; ļaujiet Svētuma Garam palikt uz jums mūžīgi mūžam;
Es, jūsu Svētā Māte, svētīju jūs un jūsu ģimenes;
(Lasījums no Svētajiem Rakstiem Mt 5, 17 – 26.)


1 Is 53, 7.
1 Jņ 17, 11.
2 Jņ 17, 21.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009