True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tie vairs nepievērš uzmanību Mūsu Siržu augļiem.
1990. gada 10. janvāris
(Jēzus mani aicināja pierakstīt vēstījumu lūgšanu grupai, kuras tikšanās bija paredzēta 27. janvārī.)
miers lai ir ar jums; sajūtiet Manu Klātbūtni, Es esmu jūsu vidū; noskaņojiet savas sirdis ieklausīties un izprast Manus Vārdus; mīļotie bērni, ir pagājis nedaudz vairāk kā viens gads, kopš Es, Kungs, jūs uzrunāju šajā īpašajā veidā, sniegdams jums Savus Vēstījumus un atklādams jums Savas Svētās Sirds Brūces; Es jums esmu darījis zināmu Baznīcas pašreizējo stāvokli un atklājis Savas Dvēseles sarūgtinājuma cēloni; Es ar jums visiem esmu dalījies Savā Miera un Mīlestības Krustā;
Es jums esmu darījis zināmas Savas visapslēptākās ilgas, un Mans Svētais Gars ir jums atgādinājis Manus norādījumus un padomus; Es jums esmu atgādinājis arī Savas Baznīcas mācības; esmu jūs sapulcinājis vienkopus, jo jūs esat Mans Īpašums un pie Savējiem Es esmu nācis parādīt Savu Godību;
Es esmu jūsos, bet jūs – Manī; Es esmu pasaules Gaisma, bet jūs – Mani maziņie, Mani trauki, kurus piepildu gan ar Savu Gaismu, gan ar Miera un Mīlestības vēstījumiem;
Es esmu jūs sapulcinājis, kā gans sapulcina savas avis atpakaļ ganāmpulkā, un esmu jūs visus ieskāvis Savās Rokās; bet Man ir arī citas avis, kuras Man vēl ir jāatved atpakaļ; Es jūs visus gatavoju dzīvei Jaunā Zemē un zem Jaunām Debesīm; Mīlestības atgriešanās ir tuvu, pavisam drīz jūs sadzirdēsiet tās soļus uz atgriešanās takas, un Mīlestība iemājos jūsu vidū; tieši tāpēc visapkārt pasaulē atskan Mana Balss, un tieši tāpēc jūsu jaunieši redz vīzijas; Es esmu teicis, ka izliešu Savu Garu pār visu cilvēci, un jūsu dēli un meitas pravietos, un pat vismazākajam Es došu Savas Svētības; patiešām, šodien Mana Balss sauc tuksnesī, un Es aicinu ikvienu no jums; tomēr daudzi nav izpratuši, ko Mans Gars saka, nav izpratuši arī Manas Zīmes un jauniešu redzētās vīzijas; viņi vairs nepievērš uzmanību Mūsu Sirds augļiem, bet pret Maniem izredzētajiem izturas kā pret krāpniekiem;
šajā īpašajā veidā Es būšu jums līdzās pavisam īsu brīdi, tomēr Es neatstāšu jūs, pirms jums nebūs drošības par patvērumu un ganībām; Es esmu jūsu Labais Gans, Kurš rūpējas par jums; Es esmu Kungs, Kurš kā Sargs ir nomodā par jums; kā gan Es būtu varējis pretoties un nenokāpt pie jums, dzirdēdams no zemes paceļamies tik daudz žēlabu un elsu? kā gan Es būtu varējis nesteigties pie jums, redzot tik daudzus dodamies mūžīgajā ugunī? Es nāku pie jums caur šiem vēstījumiem, nevis lai jūs tiesātu, bet gan lai brīdinātu; Es nāku, lai glābtu pasauli, es nenāku pasauli nosodīt, bet pasaule atkal nepareizi novērtēs Laikus, tāpat kā tā nenovērtēja Manis kā Mesijas Atnākšanas Laiku un neatpazina Mani, bet izrīkojās ar Mani pēc savas labpatikas un atdeva Mani pagāniem;
pasaule neatpazina Laikus un neatzina to, kurš tika sūtīts iztaisnot ceļu Manā priekšā; Jānis Kristītājs nāca Elijas garā, bet viņi ar to izrīkojās, kā tiem patika; šodienas paaudze vēlreiz pārpratīs laikus, jo šie Laiki nav tai labvēlīgi; esmu sacījis, ka pēdējās dienās Es jums sūtīšu Mozu un Eliju, bet jūsu paaudze tos neatzīs, neklausīsies viņos un tos nesapratīs, šis laikmets viņus atgrūdīs un nozākās, tāpat kā atgrūda Jāni Kristītāju un Mani kā Mesiju;
Es esmu sacījis, ka pēdējās dienās parādīsies daudzi viltus Kristi; esmu jūs brīdinājis un ieteicis jums palikt nomodā; mūsdienu viltus Kristi ir dažādās viltus reliģijas; Es esmu jums devis Savu Vārdu un esmu jūs brīdinājis neiet šo sektu pēdās, esmu uzticējis Pēterim atbildību par Savu Baznīcu un esmu viņam lūdzis jūs paēdināt, rūpēties par jums un jūs mīlēt;
patiesi Es jums saku, pirms nomirs šī paaudze, piepildīsies viss, ko Es jums esmu  sacījis; lai jūs nepieviļ pretinieku argumenti, tāpēc nepiekrītiet tiem, kuri pretojas Pēterim; Es Pats jums došu gudrību atpazīt, ko Gars šodien saka Baznīcai, tāpēc negatavojiet aizstāvības runu
vīģes koka augļi ir gatavi, un Mana Valstība ir tuvu klāt pienākusi1… lūdziet par tiem, kuri neizprot, jo arī ticība ir Manis dota žēlastība; Es jūs esmu izvēlējis, un tādēļ jūs tiksiet vajāti; tomēr neļaujiet jūsu sirdīs ienākt bailēm; mīliet cits citu un nekritizējiet; ļaujiet Mīlestībai, kuru esmu jums parādījis, kļūt par Manu jauno mācekļu simbolu; lai pēc mīlestības, ar kādu jūs mīlat cits citu, apkārtējie atzīst, ka jūs esat Mans Ganāmpulks, Mani bērni, kuru mājoklis ir pats Dievs; bērniņi, mīliet cits citu, kā Es jūs mīlu; neprasiet zīmes, bet esiet pateicīgi par to, ko Gars jums patlaban dāvā; patiesi Es jums saku: pavisam drīz būs tikai viens Ganāmpulks, kuru vadīs viens Gans;
Es esmu Gars, tāpēc vēlos, lai jūs Mani pielūgtu garā un patiesībā; Es vēlos, lai jūsu vārdi nebūtu miruši, tāpēc iemācieties lūgties ar sirdi; lūdzieties par visu Baznīcu, esiet Manas Baznīcas vīraks – ar to Es domāju, lai jūs lūgtos par visiem tiem, kuri sludina Manu Vārdu, – sākot ar Manas Baznīcas Vikāru, kurš pārstāv Mani mūslaiku apustuļu un praviešu priekšā, par visiem priesteriem un Baznīcas kalpotājiem, par visiem lajiem; lūdzieties, lai viņi saprastu, ka visi kopā tie veido Vienu Miesu, Manu Miesu; jā, jūs visi veidojat vienu miesu Manī;
lūdzieties par tiem, kuri atsakās klausīties; lūdzieties, lai viņu negribīgumu nomaina ilgas dzirdēt kādu sprediķi vai Gara iedvesmotu atklāsmi; lūdzieties, lai viņi saprastu, kā Gars darbojas visdažādākajos veidos un kā Viņš jūs māca, atgādina visu un jūs brīdina; lūdzieties, lai viņi atļautu Manam Garam viņus uzrunāt;
šajās atklāsmēs Es neatklāju ko jaunu; Es jau agrāk esmu jums to stāstījis, lai jūsu ticība, pienākot pārbaudījumiem, nesvārstītos; maziņie, neaizmirstiet, ka cilvēks, kurš nekad nav piedzīvojis grūtības, zina ļoti maz; Es nemitīgi būšu nomodā pār jums, tomēr vēlos, lai jūs pilnībā nododat sevi Man, un Es varu jūs veidot pār Savas labpatikas; gribu, lai jūs būtu kā māls podnieka rokās un Es varētu jūsos atjaunot Savu dievišķo Tēlu; Es gribu jums atdot atpakaļ to dievišķību, kas jums kādreiz bija, bet ko jūs esat pazaudējuši;
Mani ziediņi, Es jūs tik ļoti mīlu! Es svētīju jūs visus, atstājot uz jūsu pierēm Savas Mīlestības zīmi;
esiet vienoti;
nāciet un ieklausieties Manā Mātē;
 
pieraksti Manu Vēstījumu, Vassula; ziediņ, Es tevi svētīju;
Vissvētākā Māte, arī es Tevi svētīju un klausos Tevī;
miers lai ir ar jums; Jēzus un Es – mēs svētījam ikvienu no jums; Svētais ir jūsu vidū un Gudrība jūs māca; ieklausieties Manī; Mūsu Mīlestība uz jums ir tik varena, ka neviens cilvēks virs zemes nespēj to izprast (neviens nekad nav redzējis Dievu);1 Svētais jūsu tautai ir atsedzis Savu Svēto Vaigu, Viņš ir atklājis Savu Mīlestību un parādījis jums Savas Vissvētākās Sirds Brūces;
Dievs tik ļoti ir mīlējis pasauli, ka sūtījis Savu vienīgo Dēlu, lai Viņš kļūtu par Upuri, kurš noņem jūsu grēkus; Viņš, Kura vieta ir pie Dieva Tēva labās rokas, Savā bezgalīgajā Žēlsirdībā ir nonācis, lai īpašā veidā būtu pie jums, klātesošs Savējo vidū; svētumu Svētums nāk jums atgādināt, lai jūs dzīvotu svēti, tāpat kā Viņš ir Svēts; Viņš ir nācis, lai atgādinātu, ka ikviena miesa ir zāle, bet tās skaistums līdzinās savvaļas ziedam – zāle izkalst un puķe novīst, bet Viņa Vārds paliek mūžīgi;2
Mani bērniņi, jūsu Kunga Vīna dārzs mūsdienās dzen savus asnus visdažādākajās pasaules malās, jūsu tuksnesī arvien skaidrāk ir saklausāma Viņa Balss; Viņš turpinās izplatīt šīs nelielās Savas Valstības oāzes, un Viņa Valstība virs zemes būs līdzīga tai, kas ir Debesīs; neesiet pārsteigti un nebrīnieties, bet gan priecājieties! priecājieties, ka Viņa Svētais Gars tik bagātīgi ir ticis izliets pāri visām tautām un dāvājis tām jaunus mācekļus; ja vien jūs šodien ieklausītos Mūsu balsīs un nenocietinātu Savas sirdis kā Sacelšanās dienā ... laiks paskrien ātri, tāpēc Es jūs ļoti lūdzu uzmanīgi ieklausīties Mūsos; drīz vien jūs vairs Mani neredzēsiet;
Mani mīļie bērniņi, dzīvojiet Kristū, dzīvojiet Viņā un vienmēr esiet gatavi sastapties ar Kungu, jo Viņš ir jūsu vidū, esiet laimīgi un priecājieties kopā ar Mani, turpiniet darīt visu, ko esat iemācījušies kopā ar Mums; izdzīvojiet Mūsu Vēstījumus, un Dievs jums atklās to patieso jēgu; pārdomājiet Mūsu Vārdus, lai Dieva ieceres un plāni varētu īstenoties; Viņš vēlas pārveidot jūsu miesu pēc Sava Dievišķā Tēla, Viņš ir iecerējis ievest jūs atpakaļ dievišķībā un visus darīt par Vienu Šķīstu un Svētu Miesu;
Vienotība var tikai kalpot Dieva Godam, tādēļ sanāciet kopā, lai slavētu Kungu; neesiet līdzīgi pagāniem, kuri izceļ savstarpējās atšķirības un norobežojas; ikvienam, kas ir Kristū, ir jāpalīdz citiem, tā piepildot Kristus Likumu – tas ir jūsu Kunga Mātes aicinājums visiem kristiešiem; Viņš jūs visus, kas nesat Viņa Vārdu, gatavo šai Godības pilnajai dienai; patiešām, Kungs apvienos Savu Tautu un atbrīvos to no visa ļauna; Žēlsirdība un Taisnība patlaban darbojas spēcīgi, radot brīnumus, kas vēl nekad agrāk nav notikuši … Vienotība nonāks pār jums kā rītausma, tikpat pēkšņi kā komunisma krišana; Vienotība būs Kunga dāvana, un jūsu tautas to nosauks par Lielo Brīnumu un vēstures Svētīto Dienu; šis Brīnums būs Dieva Godam un šajā dienā visas Debesis svinēs un līksmosies neizsakāmā priekā; tieši tāpēc Es aicinu Savus bērnus uz nemitīgu lūgšanu un savstarpēju mīlestību; pilnībā atdodiet sevi Dievam, bet Viņš izdarīs visu pārējo;
Es svētīju ikvienu no jums; daudzi no jums izjutīs Manu Klātbūtni arī pēc atgriešanās mājās, Es jūs visus mīlu;


1 Jēzus šos vārdus izteica ļoti majestātiski, tā, it kā Viņš tos sacītu Pats Sev.
1 Neviens cilvēks nekad nav redzējis Dievu; Visā pilnībā neviens cilvēks nekad nav izpratis Viņa Mīlestību, un tātad – nav Viņu redzējis.
2 1 Pēt 1, 24 – 25; Is 40, 7 – 8.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009