True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Atkrišana - racionālisma auglis.

1989. gada 13. septembris

Mani vajātāji ložņā man apkārt, mans Kungs, un ir nolēmuši noskatīties manā sagrāvē… Kungs, uzklausi manu lūgšanu, pasargā mani no nekaunīgām apsūdzībām un melīgām mēlēm. Mans Aizstāvi, ļauj man rast patvērumu Tavā Vissvētākajā Sirdī.

Manu bērniņ, uztici visu Manās Rokās; tavi apsūdzētāji patiesībā ir Mani apsūdzētāji, tie, kuri tevi notiesā, – notiesā arī Mani, bet tavi vajātāji ir arī Mani vajātāji; Mani bērni līdz izmisumam ilgojas pēc atziņas, tomēr, kad Atziņa no augšienes tiem tiek dāvāta, viņi to noraida;

Kungs, bet Tu vienmēr vari izplatīt Savus Miera un Mīlestības vēstījumus caur tām sirdīm, kuras ir atvērtas Tev un labprāt Tevi pieņem!

(Pēkšņi sajutu sāpes delnās.)

ziediņ, tavas sāpes ir neredzamas; ieklausies; Mani dievišķie Darbi pārklās šo zemi, un neviens cilvēks nespēs izjaukt Manas Ieceres īstenošanos; ziediņ, Es vēlos, lai tu būtu pārliecināta par to, jo tāda ir Mana Griba; atļauj Man tevi lietot tā, kā Es pats to vēlos; Es tevi mīlu un šīs Mīlestības lieluma dēļ Es atļauju tev dzert no Mana rūgtā Kausa; jo lielāka būs šī Mīlestība, jo vairāk es ļaušu tev dzert; būdams tavs Laulātais Draugs, Es esmu tev dāvājis Savus visvērtīgākos dārgakmeņus – vai neesmu tev uzticējis Savu Krustu, ērkšķu Kroni un naglas… vai redzi, cik ļoti Es tevi mīlu?

Mani Ceļi nav tavi ceļi, Es šķīstīju tavu dvēseli un vedu to uz pilnību, Es vedu tevi pa svētdarīšanas ceļu;

Mana līgava, atļauj Man tevi izrotāt ar Maniem dārglietām, atļauj tev parādīt Manas Ciešanas, atteikšanās no sevis vedīs tevi uz pilnību, tādēļ atļauj Man brīvi rīkoties tā, kā tavai dvēselei ir vislabāk, un, pat ja tu pilnībā neizproti Manus Vārdus un Ceļus, tomēr atceries, ka Jēzus nozīmē Pestītājs;

Kungs, tie, kuri noliedz jebkādas personiskas atklāsmes, saka, ka vienīgā patiesā atklāsme ir Bībele… Mēs visi zinām, ka tā tas ir, bet ko Tu saki, Mans Kungs?

Bībele patiešām ir Patiesība un patiesā Atklāsme, tomēr Es neesmu pārtraucis eksistēt, Es esmu Vārds un Es esmu darbīgs Savā Garā; Mans Aizstāvis ir kopā ar jums visiem, Viņš ir Patiesības Gars, kuru daudzi grib aizmirst vai arī neņemt Viņu vērā; viss, ko Gars jums saka, ir nācis no Manas Mutes, Viņš ir Tas, Kurš atgādina Manu Vārdu, Viņš ir Tas, Kurš iedvesmo jūsu prātu; tieši tāpēc, Mans bērns, Es jums nemitīgi atgādinu vienas un tās pašas patiesības; izprotiet, kādēļ Es tik bieži atļauju Savam Garam jūs sapurināt; pieņemiet Manu Svēto Patiesības Garu, Es nāku, lai atgādinātu jums Savu Vārdu, Es nāku jūs aicināt uz atgriešanos, pirms vēl nav pienākusi Mana Diena;

bērniņ, Mīlestības dēļ evaņģelizē ar mīlestību; nekad nebīsties, jo Es esmu tev līdzās; Baznīca atdzīvosies, jo Mīlestība ir Dzīvības Koka sakne, kas mājo jūsu vidū; Es pabarošu jūsu mirstošo paaudzi ar Sava Koka Augli, Es to likšu tieši viņu mutēs; atļauj Man tevi lietot kā Savu piezīmju grāmatiņu, ēd no Manas rokas, tagad nāc, mēs, mums?

jā, pašreiz Es esmu kopā ar Savu Māti, Es tevi mīlu; aghapa me;1 lūdzies;

(Ja man mājās kaut kas ir jādara, es bieži vien atstāju visu un nāku pavadīt kaut vai dažus mirkļus ar Mūsu Kungu, jo izjūtu lielas ilgas pēc Viņa ...)

iepriecini Mani un parādi, ka esi vienota ar Mani; neaizmirsti, kādu cenu esmu samaksājis par tevi; nāc pie Manis jebkurā brīdī un sarunājies ar Mani; esi maziņa;

centies izprast, kādā veidā Mīlestības dēļ Es aicināšu pie Sevis ikvienu dvēseli; es vēlos, lai tu saprastu, ka gudro sirds ir sēru namā – savā augstprātībā viņi aizmirst Manu Spēku un Dievišķību; viņu samaitātība ir padarījusi viņus aklus, un, aizvērdami savas ausis Mīlestības balsij, tie ir atļāvuši sevi uzrunāt Sātanam; Viņu sirdis un prāti ir daudz tuvāki šai racionālajai pasaulei nekā Manai Garīgajai pasaulei; šī sērga ir iefiltrējusies arī Manā Baznīcā, un daudzi no Maniem ganiem ir kļuvuši līdzīgi kraukļiem, par kuriem tev stāstīju kādā no Savām līdzībām; viņi ir izraisījuši tik daudz nesaskaņu Manā Baznīcā; viņu runām un sprediķiem pietrūkst garīguma un uzticības Maniem Vārdiem un norādījumiem; Manos Sakramentos viņi vairs neierauga Manu Klātbūtni, un viņu dievbijība ir ārišķīga un tukša; vai atceries viņu priekšteča Kaina darbus? šie gani runā viņa valodā un tikumu vietā dod priekšroku grēkiem, bet šķīstības vietā – nešķīstībai; viņi ir sevi pilnībā pakļāvuši grēka verdzībai, šie Kaini ir dzīvi grēkam, bet miruši Manam Patiesības Garam; Manas Atnākšanas Dienā viņiem nāksies atbildēt un atskaitīties par to, ka viņi nav sargājuši sava Gana Tradīcijas; šodien pašu mute viņus apsūdz un pašu lūpas liecina pret viņiem, – tas ir viņu atkrišanas auglis;

Kungs, uzklausi Ābela palīgā saucienu! Neatstāj mūs vienus guļam pie zemes! Tavs Nams ir drupās, bet Tavs Nams ir mūsu Patvērums un mums nav citas vietas, kurp doties. Tūkstošiem cilvēku nomirs no Maizes trūkuma, jo mēs dzīvojam postažas vidū! Uzklausi Savu bērnu vaidus, uzklausi Sava Ābela balsi!

Mans bērniņ! lūdzies un nekad nemitējies lūgties; meitiņ, Es tev apsolu, ka ienākšu Savā Templī, neviena negaidīts, un ar skaļu kliedzienu uzsaukšu Jeruzalemei:2 „tieci atjaunota!”, bet Templim3: „lai iegulstas Tavi pamati!” Tad Jeruzaleme kļūs par Manu Jauno Pilsētu,4 kas dzīvos no Mana Gara, un kur Mīlestība mājos Mana iemīļotā atlikuma vidū; Es ieaudzēšu tās vidū Dzīvības Kokus, un jūs, Mani mīļotie, ēdīsiet līdz sātam;

Es esmu pasaules Gaisma, Es atmirdzu pār jums; esiet nomodā un neguliet, jo laika nav atlicis daudz; Mans bērniņ, saņem Manu Mieru, Es, Jēzus, tevi mīlu; atļauj Man pabarot tevi un šo izsalkušo paaudzi;

tagad atpūties Manā Svētajā Sirdī; Es nekad tevi neatstāšu, Mīlestība ir tev līdzās;

ΙΧΘΥΣ1 aghapa me (gr. val.) mīli Mani.

2 Jeruzaleme – tie esam mēs.

3 Templis simbolizē mūsu dvēseli.

4 Tie esam mēs.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009