True Life In God - Vassula Ryden arrow Jaunumi arrow Jauni vēstījumi no 2013. gada maija līdz 2017. gada maijam

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Jauni vēstījumi no 2013. gada maija līdz 2017. gada maijam
 2013.gada 18.maijā
 
Kungs?
Mīļo meitiņ, Savu Mieru Es tev dodu; visi Mani nodomi attiecībā uz tevi tiks piepildīti;
ir ārkārtīgi daudz ļaunuma, bērnu slepkavību nodomi, un tas viss vienmēr tiek darīts miera un attīstības vārdā; slepkavības, krāpšana, samaitātība, sacelšanās un nepatiesas liecības ir kā redzams attēls tam, par ko ir kļuvusi šī paaudze;
Mana Tēva dusmas vairs ilgāk nevar tikt aizturētas; zemei draudošā iznīcība ir pietuvojusies, un, ko šī paaudze ir iesējusi, to tā pļaus; uguns aizdegsies niknāk nekā cilvēka acs jebkad to redzējusi; un zemes elementi izkusīs, iznīcinot dabu, cilvēkus, dzīvniekus, un lielu to daudzumu!
Manu meitiņ, šī uguns ir neizbēgama; Mana Sirds raud no bēdām, bet tas būs vienīgais dziedinošais līdzeklis, kas vairs atlicis! Es esmu nepārtrauktā agonijā un caurdurts ar ērkšķiem, kas iespiedušies Manā Miesā; Mani eņģeļi raud, slēpjot seju savās rokās, lai neredzētu, kā šī paaudze zudīs, kad Mans Tēvs izsauksies: “pietiek!” tāpēc nesakiet: “akkk, bet Kunga līdzjūtība ir taču tik liela, Viņš mums piedos;” vai tad esat aizmirsuši, ka no Tēva nāk gan žēlastība, gan dusmas? vispirms, Es vēlos izlīgumu un patiesu metanoia no visām Baznīcām; Mani pagodinās Baznīcu pulcēšanās kopā Manā Vārdā;
Vassula, lai Mans Nams ir viens! kad tavā pusē esmu Es, tev nav jābaidās! izrotā Manu Namu un atdzīvini to, vedot to uz vienotību! turpini iet pa to ceļu, ko esmu tev sagatavojis, turpini palikt uz vienotības ceļa un pie tā, ko Es esmu tev uzticējis;
saki maniem Ganiem šajās pulcēšanās reizēs, ka viņu prieks ir atrodams Manī un nekur citur; lai jūsu ciešais skatiens ir pievērsts Man; neskatieties ne pa labi, ne kreisi; jūs, kas esiet Mani priesteri, un jūs, Mani līdzstrādnieki Manā darbā, turpiniet likt savus soļus Manās ar asinīm iezīmētajās Pēdās; Es atvedīšu jūs Mājās, roka rokā, - līdzīgi diviem labiem draugiem mēs kopā iesim pa safīriem, Manā godībā, ar triumfu Manos Pagalmos; tagad Es vēršos pie jums, kas esat Manējie, Mani draugi, pie jums, kuru sirds ir Manas Balss aizkustināta par Manu Cēlo Motīvu, un kuri esat pievienojušies Manai Mīlestības, Vienotības un Izlīguma Poēmai; Es jums saku, - Mans Tēvs ir jūs svētījis; majestātiskumā un krāšņumā jūs kopā ar Mani pacelsieties debesīs līdz pat Mana Tronim; un Es ar savu Karalisko zizli jūs vedīšu jūsu mājokļos Manā Pilsētā Manā Debesu Valstībā; Es esmu jūs aicinājis un esmu bijis par jums nomodā; nekad nepazaudējot jūs no Sava redzesloka…
Mans māceklis Jānis bija gaismas pilns un spīdošs lukturis; esiet kā Mans Jānis, esiet pilni ar gaismu un spīdiet šajā tumšajā pasaulē un negaidiet cilvēku atzinību, jo jūsu vērtējumā tam nevajadzētu būt nekādai nozīmei, tāpat kā tam nav nekādas nozīmes Manā vērtējumā; mīļotās dvēseles, lai tas jūs neuztrauc, esiet viens un izdzīvojiet to Vienotību, kādu Es jūs mudinu dzīvot; ic
 
 
2013.gada 17.septembrī
Savu mieru Es tev dodu, ziediņ; esi Mans templis, jo caur šo templi Es atjaunošu savu Baznīcu; tāpēc dzīvo Man; atzīsti Mani ik dienas, nekad nevilcinies lai nāktu pie Manis un jo īpaši nešaubies par Manu Mīlestību uz tevi;
sarunājies ar Mani ar katru savas elpas vilcienu; neļauj ļaunajam novērst tavu uzmanību, nekad nešaubies par Manu nemainīgo Mīlestību; turpini stiprināt Manu Baznīcu, vedot kopā ganus! visi Mani gani iepriecina un pagodina Mani, kad redzu viņus kopā sapulcējušos, atklājot vienotību; bet rūgti ir tie, kuri ir nelabvēlīgi savās sirdīs; 
Kungs, viņi cildināja Tavu Vārdu;
patiešām, viņi ir cildinājuši Mani un viņu Man pienesto slavu esmu dzirdējis; Vassula, vai zini, ko nozīmē: „viņi saņēma ūdeni no akmeņainas klints un no cieta akmens tika remdētas viņu slāpes?” tas nozīmē, ka Es vadīju un vadu viņu dvēseli, neskatoties uz viņiem apkārt esošo tuksnesi, kas izveidojies atkrišanas ugunīgo vēju dēļ; Es devu viņiem šajā tuksnesī ūdeni; Es viņus esmu turējis un turēšu cieši pie savas Sirds, pasargājot no čūskas šajā postošajā tuksnesī;
Es remdēšu ikviena slāpes pēc vienotības un viņus piepildīšu, kamēr vien viņi būs pazemīgi un vēlēsies noliegties ar mīlestību; tāpēc, Vassula, cik vien spēj, dzīvo patiesu dzīvi Manī; uzturi mieru ar ikvienu cilvēku; darbojies uzcītīgi Manā labā un nepadodies sīkumu dēļ, ! sīkumu! jo tas, ko Tu uzskati kā smagas vajāšanas, Manās acīs ir sīkumi; tāpēc priecājies un esi līksma; tev dotā žēlastība nav gluži tāda, kā Manis tev dotā dāvana, vai saproti, Mans bērns? un atceries: Dievs nekad neņem atpakaļ Savas dāvanas un neatceļ Savu izvēli…1
Es svētīju tavas pūles; Es svētīju tos, kas darbojas kopā ar tevi, kurus Es esmu tev pievedis, lai tev palīdzētu; daudzi grēki viņiem ir noņemti; neaizmirsti to, kā Es atlīdzinu tiem, kas dara manu Gribu ar mīlestību un upurēšanos; ikviens, kurš kalpo Man, Savam Dievam, gūs arī augļus… ļauj Man vēlreiz ikvienam atgādināt: Mana Miesa ir Baznīca; viena Baznīca; jūs visi esat kristīti Vienā Garā, kas jums tika dots, lai jūs padzertos; un visi jūs, kas pulcējāties kopā, kaut arī bijāt Manas Miesas dažādas daļas, jūs visi darījāt pilnīgu Manu Miesu, jo jūs visi piederat vienai un tai pašai Miesai; to jūs jau ziniet; tomēr Sātans skaļi sauc savus zaimus, gadiem ilgi paturot jūs sašķeltībā, baidoties, ka visi Manas Miesas locekļi varētu savstarpēji izlīgt, sanākt kopā un būt vienotībā; viņš cīnās, lai paturētu jūs visus sašķeltībā un lai Mana Baznīca kļūtu tik ļoti vāja, ka zaudējumi vairs nebūtu atgūstami;
Man ir vara apvienot Manu Baznīcu un to dziedināt; Man patiešām ir vara augšāmcelt mirušos; Es pats augšāmcēlos no mirušajiem, bet Man vajadzīga jūsu griba un piekrišana; Man vajadzīga jūsu līdzdarbošanās un lai jūs kļūtu pakļāvīgi un noliektos patiesā pazemībā un mīlestībā! atsakieties no jūsu sašķeltības grēka…
ir daži, kuri vispār Mani nepazīst; viņi arī nepazīst, cik liela ir Mana Žēlsirdība; viņiem Es saku: jūsu nelokāmības un tumsības dēļ posts uzkrājas jūsu sirdī un jūsu gaisma izdziest un kļūst kā ēna; uzmanieties, lai tā nenodziest pavisam!
Es reiz sacīju, ka Israēla gaisma kļūs par uguni un ka Es, viņa Svētais, kļūšu par uguns liesmu, kas sadedzinās un aprīs ērkšķus un čūkslājus vienā dienā2; šodien Es tev saku: tik daudzus gadus Es esmu atradies postažas vidū jūsu sašķeltības dēļ, jo daudzi Mani Gani vairs nerūpējas par Manu ganāmpulku; viņi to ir izklīdinājuši; nekas nav Man apslēpts;
daudzi pārstājuši klausīties uz Mani; agrāk Es reizēm dzirdēju cilvēkus sakām:  “runā, Skolotāj”; šodien viņi saka: “kurš gan ir tāds kā es?” viņu nekaunīgā attieksme sniedz liecību pret viņiem; cik gan ļoti Mani īstie Gani cieš viņu nekaunības un sirds cietības dēļ! jums ir cieta sirds un apmetnis ir piesūcies ar asinīm; jūsu spožums ir jūs atstājis; jūs tuvojaties Man bez bijības apvainojot Manu Žēlsirdību un visas Manas dāvanas, kas dotas jūsu tik ļoti nožēlojamiem laikiem!
paceliet savas acis, lai redzētu to Vienīgo, kas izdala Savas dāvanas cilvēcei! visi, jūs, kas noraidiet Manas dāvanas, kas dotas Manas Žēlsirdības dēļ, esat atkrituši, un šī iemesla dēļ Es esmu nolēmis nonākt un svaidīt jūsu pilsētas caur tiem, kurus Es esmu svaidījis, un nākt pie jums visiem un vēstīt Manu Vārdu tā, kā tas bija pagātnē, lai kā rasa Mans vārds jūs no jauna atsvaidzinātu un glābšana vēlreiz uzzaļotu; Mana Mīlestība kļūs par uguni, kas sadedzinās ērkšķus un čūkslājus Manā Ceļā;
šajā izslāpušajā zemē Es turpināšu dot ūdeni no Dzīvības Avota; Es turpināšu izplatīt Manu Patiesas dzīves Dievā Vēstījumu, jo Mans Žēlastības Gars atdusas pār tevi, mazā cīnītāja; atceries, kā jau pašā sākumā Es paredzēju, ka Mani Vēstījumi izplatīsies un pavairosies kā ciedru meži? Es turpināšu darīt redzamu Manu Godību; Es turpināšu atbalstīt ar Manām Svētībām visus tos, kas tev palīdz; arī viņus Es nesīšu uz Saviem “Spārniem” un arī viņi baudīs Manu Saldmi;
atgādini, lai ikviens ir vienībā ar otru tā, lai jūs varētu būt vienībā ar Mani; lai tavas alkas ir tikai pēc Mana Nama; dzīvo Manī un lūdz bez mitēšanās; to tu viņiem pavēstīsi no Manis; zini, meitiņ, ka, lai gan tu jūties it kā būtu atstāta uz vientuļas salas, nebaidies; Mana Klātbūtne pastāvīgi apgaismo tevi; Es, Kungs, biju un arvien esmu tuvu pie tevis; Mīlestība tevi mīl! ic 
1         Rom. 11,29
2         Jes. 10,17 
 
 
 
2013.gada 23.septembrī
(Par grāmatu “Ir Debesis, un ir elle”):
ak, Vassula, Mani pagodina Mana Vēstījuma izplatīšana arī šādā veidā; Es esmu klātesošs; Es vienmēr pacelšu tevi pie Manis; vai gan akmens var kaut ko just? nocietinājusies sirds nevar sajust neko, tikai miesas sirds būs jūtīga pret Manu Klātbūtni;
jūsu zemes ir pamestas un tukšas, un tām tik ārkārtīgi vajadzīga līdzcietība; nepieciešams laipnību sniedzošs gars, nepieciešams cerību dodošs gars, tāpēc kurš gan var aptvert Manus plānus un kurš gan var būt Mans padomdevējs? kurš gan var gudrāk vadīt par Mani un kurš cilvēks spēj izdziedināt nedziedināmos, ja vien viņam nav Manis dota vara? tas, kurš zaimo Manu Darbu, paliks vismelnākajā tumsā un uz visiem laikiem! katrs veids, kādā jūs parādiet Manu svētumu un Manu dāsnumu, atklājot Mani kā maigu Tēvu, kā mīlošu Laulāto, kā jūsu Glābēju un Atbrīvotāju, kā jūsu Draugu, bet arī kā Tiesnesi, - Mani pagodina;
ej mierā, Es, Jēzus, esmu (arī tagad) ar tevi ic
 
2013.gada 5.novembrī
miers lai ir ar tevi; Es esmu iepriecināts, kad tu nāc pie Manis tādā veidā, kā Es tev esmu ļāvis būt ar Mani kopā, tuvu pie Manas Sirds; tas ir Mans iepriecinājums; apzinies, ka ir cilvēki, kuri raida uz tevi saindētas bultas vārdos un domās; lūdz par šīm dvēselēm; tagad raksti vēstījumu, kuru tev devu, kad biji baznīcā1:
 “saki viņiem, ka viņi ir Manas Sirds Prieks; Es esmu viņu Tēvs… Jahve ir Mans Vārds…”
viss, ko Es vēlos dzirdēt no jums, ir tas, ko jūs tikko Man pateicāt:
“Es mīlu Tevi, Kungs…"
mīli Mani un pagodini Mani
ej mierā un dari Manu Vārdu zināmu…
 

1 Šo vēstījumu es saņēmu kā lokūciju, kad biju baznīcā kopā ar blakus esošajiem draugiem.
 
 

2013.gada 6.decembrī
 
Miers lai ir ar tevi;
viss ir nakts tiem, kuri nevēlas redzēt1; Esmu tevi aicinājis, manu dūjiņ, lai tu atjaunotu sienas Manai Baznīcai; tu esi aicināta staigāt Manā Gaismā; Es tev neapslēpu savu Vaigu, lai izgreznotu tavu dvēseli;
 
esi svētīta par visu to, ko esi darījusi Manas Baznīcas labā; Es pavairošu Manas tev dotās dāvanas, lai caur tevi Mana Baznīca varētu raženi augt kā zāle; turpini pievērst savu ausi Man, savam Kungam, un Es pievērsīšu ausi tavām lūgšanām; dari Mani dzirdamu ar uzcītību; Mīlestība tevi mīl! ic
 
1 tas attiecas uz kādu, kurš mani vajā, ceļot neslavu un apmelojot
 
 
2013.gada 11.decembrī
 
Mans bērniņ, Jahve ir Mans Vārds; sajūti Manu Klātbūtni; atver savu sirdi Žēlastībai, ļaujot Manai Gaismai spīdēt tevī; nebaidies, jo Es Esmu ar tevi;
 
Mana tev ar Mīlestību dotā Pavēle ir lai tu dotos un aizsniegtu Manus ļaudis, lai pasludinātu Manu Vēstījumu; meitiņ, Es esmu runājis caur tavu balsi, lai ar saknēm izrautu ļaunumu tad, kad to redzi, lai nojauktu mitekļus un apklusinātu balsis, kas darbojas pret Manu Gribu, lai uzceltu Manas Svētnīcas, ko velns ir nojaucis, lai izgreznotu šo paaudzi, lai stādītu šajā pamestajā tuksnešainajā apvidū; izlabo citu nodarīto, meitiņ; esi pacietīga cīņu un uzbrukuma laikā; Mans Dēls, Jēzus Kristus, sauc no Krusta, jo šī paaudze ir bezcerībā, vaimanās savas bezdievības dēļ; Man kā Tēvam sāp Sirds, jo daudzi nav sapratuši Manu aicinājumu; nē, viņi nav sapratuši, ka tu esi viņiem Mana dāvana! esot pasaulē, lai izplatītu Manu Vēstījumu, tu pagodini Mani; un kamēr tu turpini darīt Manu Darbu, ļauj Man turpināt darboties; Man vajadzīga tava piekrišana!
 
mana griba ir Tava, Kungs!
 
Es ikvienam atgādināšu, kā Es valdu: Es valdu ar Majestāti un Autoritāti, uzstājīgi un ar Žēlastību; Es lietošu tevi, lai atklātu, kā trūkst šai paaudzei un ko tā ir pazaudējusi; un, ak vai, tiem, kuri ir kurli pret Manis sacīto!
 
Mīlestība ir viņu acu priekšā, un tomēr viņi Mani neatzīst; šis Vēstījums attiecas uz visiem; Manas svētības ir pār tevi, Mans bērniņ, atpūties uz Manām Krūtīm;
 

1 kāds, kurš mani vajā ar neslavu un apmelojumiem
 
 
2014. gada 14. janvārī
 

Kā lai es Tev atlīdzinu par visu, ko Tu esi manā labā darījis?
ziediņ, kā Dieva mīļotajai meitai Es ļāvu tev augt Manī, lai Es dzīvotu tavā sirdī, un ļāvu tev nobriest Manī! Lai atklātu šai paaudzei un arī nākamajām paaudzēm Savu Labestību un Žēlsirdību, to, cik ārkārtīgi bagātīgi Es dāvāju Žēlastību;
lai Tavs dāsnums kļūst pieejams visiem; es varētu teikt pat vēl vairāk un tomēr tas nebūtu pietiekami!
esi kā uguns, kas liesmo ar mīlestību pret maniem ļaudīm, meitiņ, Es došu tev pietiekami daudz spēka, lai pagodinātu Mani; Mans darbs tevī nav pabeigts, Man vēl ir muzikālas melodijas, kuras nodot šai paaudzei caur Saviem Vēstījumiem, pravietiski izteikumi un bizantiskas pamācības;
tu esi šo Vēstījumu mantiniece un tālāk vēstītāja, tāpēc nevienam nav tiesību tevi noraidīt; Es saku, ka tie, kuri pravieto pret tevi, saņems savu Taisnības daļu Manā Tiesā; ja viņi neklausīsies un nepievērsīs uzmanību Manu praviešu teiktajam, kurus Es joprojām nemitīgi sūtu pie jums, Es būšu bargs pret viņiem tā, kā viņi ir to pelnījuši! Vassula, tiem, kas izsaka nepatiesus apvainojumus, ir jāizturas nopietni pret Maniem Vārdiem! Viņu zobi ir šķēpi un bultas, viņu mēle – ass zobens! Mana Vassula, esmu redzējis, cik ļoti daži no viņiem izturas pret tevi bez žēlastības, aizmirstot, ka Es, Dievs, esmu tev dziedājis Savu Eņģeļu klātbūtnē, Esmu tevi svētījis un veidojis; Es esmu izgreznojis tavu dvēseli ar Gudrību un Pamācību, lai tu rīkotos Manās Interesēs; svētīgs ir cilvēks, kurš klausās uz Mani;
sapulcini Man uzticīgos, meitiņ, un ļauj, lai Mani Vārdi, viss, ko kopā ar Mani esi pierakstījusi, kļūst zināms! redzi? ir pienācis laiks atklāt Manus Vārdus; nāc, Es mīlu tevi, meitiņ, mīli Mani un turpini pasludināt Manus Vārdus visām tautām – Jahve ir Mans Vārds; Es, Dievs, jūs nekad nepametīšu;

2014. gada 17. februārī
Kungs, ko gan kāds varētu vairāk darīt? kļūst arvien sliktāk!
ak, vai! Vassula, tu dodies pa manis iezīmēto ceļu, tas ir Manu Ciešanu ceļš; daudzi Mani gani ir ieslodzīti savā miesā; tie, kuri sludina bez ticības un patiesīguma, Mani sāpina; lai darītu grūtu tavu dzīvi, viņi vēlas vērst uzmanību vienīgi uz to, ka Es esmu viņus sūtījis; pat tad, kad Manis paveiktais tavā dzīvē ir devis labus augļus, kas nonākuši viņu rokās, viņi joprojām sit ar kāju pie zemes ar vienu vienīgu domu savā prātā: un šī doma ir – aizdzīt tevi prom; tomēr, lai ko viņi tev nodarītu, paciet to Manis dēļ ar pazemību un pacietību, ar lēnprātību, un mīli to ceļu, kuru Es esmu tev sagatavojis; tev ir dāvāta žēlastība saskaņā ar Manis tev dotās dāvanas lielumu;
vienmēr lūdzies, Mans bērns, un esi mīlestības lieciniece; lūdz, lai tava mīlestība varētu pieaugt un pildīt tavas rokas ar bagātīgiem augļiem; un kad tu runā Manu Vārdu, runā bez bailēm; vai redzi? Mans Vārds ir uzticams; Es esmu tev teicis, ka Mana Klātbūtne būs vienmēr visuresoša un daudzi, tevī klausoties, ieraudzīs arī Mani; Mans bērns, Es, Jēzus, turpināšu būt redzams tavā vietā!
Es svētīju visus, kuri strādā kopā ar tevi; Es viņus svētīju par viņu mīlestību un uzticību šajā Darbā; šīs paaudzes ļaunums un samaitātība pastiprinās Manas dusmas un Uguns būs Taisnīguma vēstnese, aizdedzinot pilsētas un ielas, kas kļūs par postažu simbolizējot dvēseles postu!
Es šķīstīšu šo paaudzi vienīgi ar Uguni; viņi ir nolieguši Mani, nolieguši Manu eksistenci, nolieguši Manu Likumu; tāpēc ej, Mans bērns, un liecini šai dumpīgajai paaudzei; 
Es tevi svētīju Savas lielās mīlestības dēļ uz tevi… ic Es, Jēzus, Esmu, jā…
 
2014. gada 8. aprīlī
Es Esmu; Mans plāns attiecībā uz tevi par Manas Valstības izplatīšanu un Baznīcas vienotību turpināsies ar svētībām; ar svētībām, kuras tevi, Mans bērns, stiprinās; ja cilvēki ir atteikušies uzklausīt Manus brīdinājumus un atteikušies dzirdēt, viņi neizvairīsies no soda; daži no viņiem samazina Manu Vēstījumu nozīmīgumu un arī tavu nozīmīgumu, kā arī samazina tās gaismas bagātības nozīmīgumu, kas nāk no Mūsu savienības un dievišķās pārveidošanās, kas notikusi tavā dvēselē;
Manai Baznīcai jātop atjaunotai; ja kāds vaicā: “kādā veidā tā var tikt atjaunota?”, Mana atbilde ir: tai atkal jātop atjaunotai ar kontemplatīvu mācību, kas māca dvēselei mistisko zināšanu dievišķās bagātības; pilnībā kontemplējot Manu Dievišķību; tad dvēsele tiks vadīta Laulāto istabā, kur Es, Līgavainis, šo dvēseli gaidīšu, pārklāts ar plīvuru, kas apslēpj Manu Dievišķību un Majestāti; tīrai dvēselei Es atļaušu pacelt žilbinošo plīvuru un atklāt Manu Majestāti un Manu Dievišķību;
ja šodien Mana Baznīca ir pārstājusi mācīt, kā dvēselei sasniegt pārveidojošu savienību ar Mani, jūsu Dievu, tad cilvēkam būs grūti iemantot Mani un Mani iepazīt; Mans bērns, vai ir kāda dvēsele, kas varētu dzīvot bez Manas vienotības ar šo dvēseli? nē; tāpēc, Manu skolniecīt, Mani Vēstījumi dod dzīvību, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc sātans, satracināts, daudzus maldina, lai jūs iebaidītu un nosodītu; pasaki viņiem, ka Mans Gars pamet melīgu mēli, rokas, kas izlej nevainīgas asinis, sirdi, kas vērpj ļaunus nodomus, tos, kas ir naski darīt ļaunu, viltus liecinieku, kurš melo līdz ar katru elpas vilcienu, cilvēku, kurš starp brāļiem sēj strīdus; un Es vēl pievienotu – tos, kas dara ļaunu ar prieku;
Manas Baznīcas pārveidošana un atjaunošana ir pretstatā ļaunā nodomam, kurš vēlas, lai Mana Baznīca iznīktu tik tālu, ka kļūtu par tuksnesi! un, kas attiecas uz priesteriem1, kuriem ir izmisīga nepieciešamība tapt pārveidotiem, – kāda gan tam nozīme Manās acīs, kad viņi kvēpina vīraku pie Manām ikonām, ja Man ir nepieciešams vīraks no viņu sirds! viņi lieto Manu Vārdu, bet viņiem nav nekādu zināšanu par Mani kā dzīvo Dievu; Mana māsa, Es esmu devis viņiem zīmes, lai paceltu viņu nāves plīvuru, bet neviens nenožēlo padarīto; Es turpināšu viņus2 tīrīt, lai caur pārbaudījumiem mācītu viņiem Mani atzīt;
seksuālā netikumība ir grēks pret jūsu ķermeni, kas ir Svētā Gara templis; bet šodien tava tauta, tāpat kā citas tautas, ir ļāvusi sevī iemitināties ielasmeitai; Man ir priesteri, kuri baidās paziņot šo grēku un tā vietā lieto kompromisus; šī ir sātana stunda; Mani Vēstījumi sniedz Patiesību par atraisīšanos, un tā ir jāpraktizē;
dažiem ir grūti pieņemt Manu Krustu, un tāpēc viņi ir iecietīgi un lieto kompromisus; kā gan viņi3 varētu mainīties pēc nāves? kā gan Es varu pastiprināt Manu Mīlestību viņos, kad viņu sirds ir nocietinājusies? kā tas nākas, ka viņu sirds ir tālu prom no Dieva Gudrības, par kuru ir zināms, ka Tā dara brīnumus un Tā var sevi atklāt ikvienā, kuru Dievs izvēlas, mainot un pārveidojot dvēseli, ka šī dvēsele kļūst dedzīga savā pazemībā, karaliska savā nabadzībā, tā kļūst par caururbjošu skatienu savā maigumā?
vai kāds ir pamanījis, ka, jums nomirstot sev pašiem, Mana Mīlestība jūs pieceļ, lai jūs nestu sevī Mani, evaņģelizējot un mācot tās ausis, kuras ir gatavas klausīties? un tāpat kā Mana Klātbūtne ir ar jums, tāpat arī Mana Gaisma ir pār jums, jūs pārklājot un jūs apņemot; Mana tīrā Gaisma plūst no jums, paplašinot, mācot un pārveidojot;
daudzi dzird par Manu Mīlestību, kad jūs viņiem lasiet Manus Vēstījumus, daudzi atskārst, ka Mani Vārdi ir dzīvību dodošs Avots; tādējādi notiek pamošanās, kas liek viņiem slāpt pēc tā, lai zinātu vairāk par Maniem cildenajiem noslēpumiem un par Manu dievišķo Mīlestību un par Manu maigumu, tas viss ir paslēpts Manos dziļumos; ko gan cilvēki ir sapratuši, kad šodien Mana Baznīca ir šos noslēpumus intelektualizējusi? kad caur šo Manis izvēlēto instrumentu Es vēlos šos noslēpumus šajā laikā atklāt ar vienkāršu un skaidru valodu?
nāves šausmas ir tepat aiz stūra un Mani Eņģeļi trīs no izbailēm, lūkojoties uz Visvareno, ja Viņš ļautu savai Rokai iznīcībā nokrist pār šo ļauno paaudzi;
Es raudu Asins asaras, kad redzu, kā Mani gani joprojām vajā Manis sūtītos un kā Mani gani augstprātībā vīpsnā par Manu Roku darbu, neskatoties uz Manis dotajām acīmredzamajām zīmēm jums visiem; viņi paliek kurli uz Maniem Aicinājumiem, kurli uz Maniem saucieniem, bet drīz, jā, tas ir jūsu drīz, zemi pārņems uguns tāpat kā Sodomas un Gomoras laikā, kad Mans Tēvs visu apgrieza otrādi, tad Es parādīšu Savu Godību caur Austrumu Namu;4
šodien es šim Namam esmu devis Sargeņģeli5, lai viņš vadītu šo Namu, lai tas būtu Mana svētuma paraugs; kādreiz pagātnē šis Nams bija kā pazudusī avs; tā gani bija likti negodā, nosodīti, un daudzi tika nodoti nāvei; milzīgs sabrukums piepildīja šo Namu un tā iemītniekus; Es esmu izvēlējies šo tautu, lai tā Mani godinātu; tā ir Manis svaidīta, Mana Roka pastāvīgi būs ar viņiem; un ikviens viņus bīsies, jo viņi atstaros Manu Gaismu; Tumsība baidīsies no Mana Spožuma; ak, jā, jo Es esmu svētījis šo tautu, lai tā no jauna nekristu un nekļūtu par vergiem apkaunojošām kaislībām, kas nāk no dēmoniem; Es pasargāšu šo Namu, lai tas neatdarinātu tautas ar to ļaunajiem paradumiem;
Es viņus vadīšu taisnīgumā un tikumā, lai viņi ietu kopā ar Mani; lai cienītu dzīvību, jā, patiesi! Es vadīšu šo Namu Manu baušļu ceļā un, ak nē, Es neļaušu jums6 aizklīst no Maniem baušļiem; turpiniet savā sirdī augstu vērtēt Manus apsolījumus; vērsiet savu skatienu uz Debesīm, jo Es, Dievs, Esmu jūsu galvotājs; Mana Vassula, lai Mans miers ir ar tevi un turies cieši pie Manis; lai Es tev esmu pats pirmais; Es svētīju tevi, bērns; ic
 

1 grieķu pareizticīgajiem priesteriem
2 visu Grieķiju?
3 šie cilvēki
4 Krievijas Baznīcu
5 svēto erceņģeli Mihaēlu
6 Krievijas Baznīcai
 
2014. gada 27.aprīlī
savu Mieru Es tev dodu; klausies Manus Vārdus un tos pieraksti; Es esmu atvēris savus Žēlsirdības, Līdzcietības un Mīlestības Debesu vārtus, lai to visu izlietu pār šo paaudzi; ar piemīlību un maigumu Es esmu tai tuvojies, mazgājot viņu ar Dzīvību dodošā atdzimšanas ūdens avotu un atjaunojot ar Manu Svēto Garu; Es lielā dāsnumā izlēju svaidītas žēlastības, lai cilvēku tik nocietināto sirdi pārvērstu par miesas sirdi; šīs ir zīmes, priekšvēstneses, ko Es jums visiem dodu pirms Manas Atgriešanās dienas;
Es esmu izvēlējies dvēseles, lai tās kļūtu par apustuļiem, Laiku beigu apustuļiem, apmācot tās būt cīnītājām šajā garīgajā cīņā, laikā, ko tik ļoti raksturo novēršanās no Dieva... Es pats esmu viņus svaidījis un devis autoritāti sludināt un atgādināt pasaulei par Manu Vārdu, jā, tieši tā! no jauna izsakot Manu Vārdu, tagad aizdedzinātu ar uguni, kas nāk no viņu mutes; Es esmu ļāvis viņiem Manā Vārdā izdzīt ļauno, un kad viņi slimajiem uzliks rokas, tie atveseļosies;
te Es esmu, tavs un visu Dievs, sarunājoties ar tevi tiešā veidā kā Svētais Ceļabiedrs un kā Tēvs ar Savu bērnu; Es ne no viena nenovērsu savu skatienu, bet savā Līdzcietībā Es noliecos pār jums, lai jūs apskautu, un ar tādu maigumu, kā to dara māte pār savu bērniņu; Mans Gars ir sūtīts, lai apūdeņotu šo sauso zemi kā dārzā ietekošs strauts; vai Es neesmu teicis, ka kādu dienu, kad zeme būs neziņas un tumsības pārklāta, Es nākšu ar savu Garu, lai tas spīdētu pār jums, izplatot savu Gaismu uz visām pusēm? vai Es neesmu teicis, ka Es izliešu savu mācību kā pravietojumu, vēlreiz mācot Manus ļaudis un liekot caur viņu darbību visur izplesties gaismai, kas būs kā mantojums visām nākamajām paaudzēm? vai neesmu teicis, ka tādējādi tiks veidoti mācekļi, kuri būs jūsu vidū?
sakiet Man: vai esat patiešām sapratuši, ko nozīmē „Patiesa dzīve”? un kāpēc Es esmu izvēlējies, lai Mana Darba virsraksts būtu: „Patiesa dzīve Dievā”? jo šis Vēstījums, kas izplatīsies plašāk nekā jūra, ir dāvana no Gudrības un caur Gudrības norādījumiem jūs tiksiet atjaunoti, jo jūsu dvēsele tiks savienota ar Patieso Dzīvi, ar To, kurš jūs atdzīvina dzīvei Manī, Manī, kas esmu Kristus; jā, Svētais Gars, kurš ir Dzīvības devējs, jūs piecels no jūsu garīgās nāves, sniedzot jums Patiesu augšāmcelšanos Manī, jūsu Dievā! Mans cēlais Motīvs būs jūsu sprediķu tēma, kā dzeja, kas darīs saldu to cilvēku valodu, kas to sludinās; viņu lūpas, žēlastības slacinātas, kļūs par svētību Manam ganāmpulkam;
meitiņ, paud tālāk Manis sacīto un nebaidies, tev blakus Es Esmu; Es pacelšu tevi pāri par visiem taviem apspiedējiem, tieši tā, kā Es tev to parādīju tavā redzējumā1; Es, Kungs, esmu ne tikai tavs Glābējs un Dievs, bet arī tava Mīlestības liesma, tavs Ceļabiedrs, tavs Draugs un tavs Brālis, tavs Tēvs, tavs Viss! tagad nāc, meitiņ, atbalsties pret Mani; ic ... Es, Jēzus, tevi mīlu!
 

1 redzējums ar balodi
2014. gada 29. jūlijā
Kad pār visu nolaidās nāves klusums,
kā ēna pārklājot šo zemi,
no Debesīm, no Karaliskā troņa
nonāca Tavs visspēcīgais Vārds,
lai no jauna pieceltu svētu tautu;
 
lieli būs arī tie,
kas agrāk bija izdzēsuši Tavu Vārdu;
viņi atjaunos Tavu Namu, kas bija atstāts drupās,
un pacels kā karogu Tavu Vārdu, kas ir Svēts no Vissvētākajiem;
 
Mana mīlestība; jā, Mans Vārds tiks augstu pacelts un būs Svēts; viņi1 joprojām atceras savus ļaunumā darītos darbus, un viņi pelnīti cieta par saviem noziegumiem, jo Es, Dievs, zināju, ko viņi darīs; uzklausiet Mani: tādā pašā veidā, kā Es atmaksāju par viņu rīcību, tāds pats sods nāks pār neticīgo tautu laikā, kurā dzīvojat; Es nonācu kādreiz nolemtās zemes pašā sirdī; tāpēc neesiet pārsteigti; vai tad Es neesmu jums jau iepriekš teicis, ka Es viņā2 piepildīšu savus nodomus? Manai Varai tas ir nieks pārveidot nožēlojamu cilvēku par svētu cilvēku; Mani pazīst kā tādu, kas visu dara jaunu; Man ir Vara dot Savu svētību, lai varētu uzziedēt;
 
atļauj Man runāt caur tavu muti un nebaidies; lo tedhal; Mani varenie darbi šajā tautā3 vēl nav pabeigti; Es tev saku: Es došu viņiem Zināšanas, lai nostiprinātu Manu Vārdu tur, kur Mans Vārds ir atraidīts; Vassiliki, Mani pazīst kā tādu, kurš nogāž valdniekus un sagrauj troņus, nogāž lepnos, neticīgās un samaitātās tautas, kuras izplata izvirtību; šodien es dzirdu no neticīgām tautām: „es esmu dievs, un esmu pašpietiekams;” un tās ar niknumu raugās uz ticīgajiem, ļauni priecājoties! ko gan jūs būsiet ieguvuši bez Manis, kad Visums būs piepildīts ar nāvi? Es jūs nometīšu pie zemes, kur atrodas visi mirušie, savu paša grēku izkliedēti; Es jums saku, – cilvēks, kurš ienīst Manu dievišķo Likumu, Manus norādījumus un Manus baušļus, un tomēr liekulīgi izrāda, ka tos it kā ievēro, nožēlos savas piedzimšanas dienu;
meitiņ, Es esmu iepriekš svinīgi solījis izveidot Manu meitu, Krieviju, par brīnišķīgu tautu, un Es esmu to izdarījis; šis ir tikai sākums; Es nākšu plosoties vētrām un orkāniem, un visur būs vaimanas: tajā dienā visi pasaules iedzīvotāji, kuri tagad līksmo savā atkrišanā no Dieva, apraudās savus mirušos; svētība ir pār ikvienu, kurš uzticas Man; meitiņ, priecājies Manā Klātbūtnē .... ic
 

1 Krievija
2 Krievijā
3 Krievijā
 
2014. gada 4. augustā
Mans priesteri1, nesvārsties, liec savas kājas Manos pēdu nospiedumos, šādā veidā tu sevi nepazaudēsi... Mana Klātbūtne tavā sirdī ne tikai radīs entuziasmu, harmoniju un prieku, bet vēl daudz ko vairāk; tā vadīs, lai tu atklātu Manas žēlastības bagātības; tu atklāsi daudzus no maniem noslēpumiem: cilvēka dabas dievišķošanu; to, kas šodien ir sārņi2, Es varu pārveidot līdzīgu eņģeļiem, pilnīgotu Manā līdzībā, cildenu un tādu, kas pārspēj visu zemes skaistumu;
uzklausi Mani: zari uzņem dzīvību no vīnakoka, un tā ir koka dzīvības sula, kas dara tos dzīvus, lai tie ražotu augļus; vai redzi? tagad Es pabaroju tevi un citus, lai jums rastos augļi; Es esmu tevi izvēlējies, tevi, kas biji kā sārņi, un esmu tevi pārveidojis, tevi dziedinot, lai nodrošinātu, ka tu būtu auglīga Manam godam; tu biji vāja, bet Mana Gudrība dāvāja tev atbalstu un labvēlību, lai to izmantotu tavai izaugsmei un Tēva lielākam priekam!
tava misija, ko Es esmu devis īpaši tev, Vassula, nav viegla, bet Es tev saku, – Mana Sirds trīs Mīlestībā uz tevi; jo Es esmu ievērojis, kā šajā vājumā un nabadzībā tu visu savu uzticēšanos esi balstījusi Manī; Man nav vajadzīgs perfektums; tas, kas Man ir vajadzīgs, ir iecietīga, nedalīta, nožēlas pilna un atvērta sirds; atvērta sirds, kas vēlas ne tikai baudīt Manu Klātbūtni, bet kas vēlas darīt Manu Gribu; kas vēlas tikt sūtīta kā upuris, lai sevi upurētu Manas Baznīcas labā; savukārt tu baudīsi un jau baudi Manis kā Ceļabiedra klātbūtni, kas dod tev spēku stāties pretī pārbaudījumiem; šī, jums visiem dāvātā Mīlestības himna ikvienu vadīs uz nožēlu caur garīgo pārveidi un ievedīs savienībā ar Mani; atgriešanās pie Manis ir pilnīgais piepildījums, jo tad Man būsi tu un tev būšu Es!
Es tad būšu šīs dvēseles Līgavainis, Svētais Ceļabiedrs, mierā un klusumā baudot mūsu intīmo un dievišķo Mīlestību; tā būs Mana atlīdzība šai dvēselei par Man sniegto kalpojumu; Es, Jēzus, esmu vismaigākais Līgavainis, kurš pazīst Savas līgavas ilgas: būt Svētlaimībā, mūžīgajā Dzīvē; cik patiesi ir Raksti, kad tie saka: „Mīlestība un Uzticība tagad sastopas, Taisnīgums un Miers tagad apskaujas; Uzticība sniedzas augšup no zemes un Taisnīgums noliecas no debesīm.” (Ps. 85:11-12)
Mani tik ļoti mīļotie, Es dāvinu laimi, sniedzot jums svaidītas dāvanas, tādas, ko jums nevar sniegt neviens cilvēks; Manas mirres, Es paveikšu brīnumus, ko tikai Es, Dievs, varu paveikt ar vienu vienīgu Vārdu; pielūdziet Mani, savu Dievu, jo Es esmu jūsu patvērums; Es sūtīšu savus eņģeļus, lai viņi jūs vadītu un sargātu visur, kurp jūs dosieties Manā Vārdā; atgādiniet Maniem ļaudīm, kā Es glābju tad, kad tiek piesaukts Mans Vārds! Vassula, Es, Jēzus Kristus, Dieva Dēls un Glābējs, tevi svētīju; ic
 

1 1.Pēt. 2:5,9,10 bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri
2 ar nozīmi – nonīkusi dvēsele
 
2014. gada 9. septembrī
Es esmu šeit... tagad, ar tevi; ak, Vassula, Manis dziedinātā, Es tevi mierināšu visā pilnībā; tiecies pēc Manis dienu pēc dienas, un tad tu zināsi Manu Gribu; Es vienmēr tevi vadīšu... sekojot Man, tava gaisma spīdēs kā rītausma; ikviens, kurš uzticas Man, iemantos mūžīgo dzīvi; tāpēc pierodi likt savus soļus kopā ar Mani; liec savu dvēseli Manās Rokās un saki savai dvēselei: „Kungs, Dievs, ir mana glābšana;”
neticīgā paaudze, Es esmu šodien noliecis Debesis un nonācis, lai jūs aizsniegtu, un runāju ar jums, lai atdzīvinātu jūsu ticību; pazemīgie sadzirdēja Mani un līksmoja, un Mana neizsakāmā Mīlestība palika viņos; bet ļauno cilvēku orākuls ir grēks, kas mīt viņu sirds dziļumos; ne jau mieru viņi vēlas, viņi piepilda tautu mutes ar meliem; Manu Acu priekšā viņi zaimo un vada savus cilvēkus ar viltu; vai tad Man būtu jāklusē?
Mana Mīlestība tika atklāta jau no paša Iesākuma; bet pasaule ar visu, pēc kā tā alkst, vienu dienu beigsies1, drīz vien viss beigsies; vai esat gatavi sastapt Mani? ikvienam no jums būs jāatbild uz Maniem Jautājumiem; Man, Tiesnesim, jums būs jāatbild;
kā Es tikko teicu, Vassula, Mana Mīlestība tika atklāta jau no paša Iesākuma, bet tas notika nevis tāpēc, ka Es no cilvēkiem sagaidīju taisnīgumu un labumu, nē, it nemaz; tas notika tikai viena iemesla dēļ – Mana Žēlsirdība, Mīlestība, Līdzcietība bija iemesls, kāpēc Es jūs glābu, jūs atjaunojot ar Žēlastības Svēto Garu, lai jūs kļūtu par Manas Valstības mantiniekiem un darba turpinātājiem!
Mans Aicinājums līdz pat šai dienai ir izplatīt vēsti, kā Es jau toreiz jums to paredzēju, neskatoties uz neslavas cēlēju kakofonijas troksni, neskatoties uz Kaijafam līdzīgajiem, kas apstājušies tev apkārt... Es saucu ikvienu no jums, paaudze, Es ikvienu saucu atšķirīgā veidā, un, ak vai, Es zinu, kā domā Kaijafam līdzīgie, viņi nepaglābsies no soda, tāpat kā tie, kuri ir atteikušies uzklausīt brīdinājumus, kas nograndējuši pār zemi kā pērkons no Debesīm!
ak, Vassula, seko Manām Interesēm ar nesatricināmu degsmi, un Es atgādinu tavai dvēselei nebaidīties un par viņiem neuztraukties; uzturi savu liecību tīru, lai tā ir laipna un skaidra, lai atklātos, ka visiem tiem, kuri tev ceļ neslavu, kad tu dzīvo Patiesu dzīvi Manī, nav bijusi taisnība viņu apsūdzībās pret tevi; drīz viss beigsies; turpini darīt labu un esi nelokāma un auglīga; Es, Dievs, esmu tev blakus un Es tevi mīlu; mīli Mani; ic

1 mums ir paredzēts nomirt
 
2014. gada 17. novembrī
Kungs?
Es esmu vienots ar tevi, dārgā dvēsele! jā, mīlestība vieno tevi ar Mani; viss, ko Es lūdzu no savām radībām, ir mīlestība; lai tās Mani mīlētu, un Es nocelšu viņu grēku smagumu; mīlestība nozīmē izturēt vētrās, kad tās nāk pār tevi; Vassula, ar šo izturību tu pierādi, ka tu nāc no Manis; tu esi redzējusi, kā tikušas paveiktas visas tās lietas, kuras šķita neiespējami paveikt, ja vien tās nebūtu paveikusi Mana Roka;
tagad Es esmu šeit, lai tevi mierinātu un no jauna tev apliecinātu Manu Varu; Mana Valstība ir Vara, un Es darbojos caur vājumu, un caur nabadzību! Es nācu pie tevis, atklājot tev Savus nodomus, daloties ar tevi Manās vēlmēs; Es nevēlos, lai tu par Mani domātu, ka Es tevi tikai izmantoju, bet domā par Mani, ka Es esmu tavs Glābējs, tavs Dievs, tavs uzticamais Draugs, kuru pie tevis velk dedzīga mīlestība; sevi atdodot pasaulei, tu atklāj tai Manu Laipnību, Manu Žēlsirdību, un vienīgi tā dod pasaulei vēlēšanos pagodināt Mani, jūsu Dievu;
Es esmu tev mācījis, kā ne tikai sludināt Manus Vēstījumus, bet arī Evaņģēliju, Manu Vārdu; vakar Es liku tev saprast un palikt Man uzticīgai un Mani iepriecināt; un kā Es teicu, viss, kas notika un notiek, tiks atklāts Tiesas dienā;
tā Diena būs Mana Diena: vienīgi Dieva Diena... un ikviena mēle, kas tevi apsūdz, Manā Tiesas dienā tiks pārspēta; cilvēciskais lepnums tiks darīts pazemīgs; un atceries: tava ticība un uzticēšanās būs tavs vairogs no ļaunā ugunīgajām bultām, kas mērķētas uz tevi: tāpēc tici un uzticies Man, jo Es tevi varu aizsargāt un pasargāt no valdīšanām un varām, kas rada tumsu šajā pasaulē, tā ir ļaunuma garīgā armija;
un, kas attiecas uz tevi, pagodini Mani, daloties ar Mani Manā apmetnī un kopā dosimies un Es tevi vadīšu tur, kur ir plaisas un nesaskaņas, ielejās un aizās, starp labiem un sliktiem cilvēkiem, mēs ceļosim pie tautām, kas nekad Mani nav pazinušas; uz samaitātām valstīm, kur nodarbojas ar prostitūciju un piekopj netikumus, uz valstīm, kur viņi Mani samainījuši un Mani pārdevuši iekāres dēļ; Es vēlos dziedināt viņu neuzticību; Es vēlos, lai viņi Mani pazītu kā savu Dievu un Tēvu; Es neapslēpšu savu Vaigu, Es atklāšu savu Vaigu, kad viņi pacels savu skatienu, Es viņiem piedošu un viņus dziedināšu; Es došu viņiem sapratnes maizi;
Mana sirds ir gatava, Dievs, es domāju – par palikšanu Tevī un ka Tu paliec manī; jā, lai Tava Godība uz zemes top redzama! Lai nāktu miers un izglābtu visus Tavus bērnus!
Nesen es vēl kurnēju un vaidēju par saviem apspiedējiem, es to vairs nedarīšu, vismaz es mēģināšu to nedarīt!
Zinu, ka Tu esi visspēcīgs, un tāpēc es atstāju visas lietas Tavās Rokās...
vairs nekādu iebildumu?
Mēģināšu nepieķerties pie iebildumiem ar Tavu palīdzību!
tad neesi kā tie, kuri paklūp pie saviem vārdiem...
Vēlos nepadoties!
pat ja tu pakristu vairākas reizes, Es tevi piecelšu; jo tavi nodomi ir labi; Es mācīšu tev būt stiprai, lai tad, kad čūskas kodums tevi sadzeļ, tu varētu teikt: „viņi man ir sadzēluši, vai ne? bet es neesmu ievainota; man iesituši? es nejūtu neko; mani apmelojuši, nu un tad? lai viņi to dara; nomētājuši ar akmeņiem, vai ne? kad? es neesmu jutusi sāpes...”
kopā ar tevi Es ceļošu; piekususi no tik lielas ceļošanas, tu nekad neesi teikusi: "pietiek! es pārstāju!" kāpēc?
jo Tu esi ar mani!
jā! un tāpēc, ka tu atrodi savu spēku Manī; un tavs spēks tiek Manis atjaunots, lai tu nekad nebūtu novājināta, ka tu padotos; ļauj Man palikt tavā dārzā vienmēr;
un atļauj man rast patvērumu Tevī;
atpūties Manī, savā Dievā; Es esmu patvērums ikvienam; ikviens var nākt pie Manis, lai no viņa sirds tiktu noņemta nasta un atdota Man, un Es viņu mierināšu un sniegšu patvērumu! redzi, Es Esmu ir ar tevi, saņem Manu Mieru.... ic
 
2014.gada 25.novembrī
- steidzos, lai uzklausītu, uz ko Kungs mani aicina...
miers; Es piederu Savai mīļotajai un Mana vēlēšanās sauc pēc tevis, dārgā dvēsele; Esmu tev uzticējis Savus Vīna dārzus1 un, iestājoties rītam, Es redzēju briestošus pumpurus un plaukstošus ziedus; katrs no tiem ir unikāls un Manējais, tāpēc Mans nodoms ir katru vadīt uz pilnību;
 
Kopš brīža, kad tu vēl biji mātes klēpī, Mana vienīgā vēlēšanās un ilgas bija sūtīt tevi pie tautām, pie visām tautībām, lai atgādinātu par viņu Miera Princi un aicinātu tās nākt atpakaļ, nākt atpakaļ pie Manis, nākt atpakaļ Jahves, Pagalmos, kas ir viņu Pagalmi! tāpēc pasteidzies, Mana mīļotā, un mēs kopā – Es un tu, pieskatīsim mūsu Vīna dārzus, līdzīgi kā to dara sargs tornī, un noķersim lapsas, kas naktī ložņā, lai radītu no Maniem Vīna dārziem postažu;
vai redzi, kā Es tuvojos? Es nāku pie jums visiem kā Strūklaka, kas dara Vīna dārzus auglīgus, kā Dzīvā Ūdens Avots ar Tīrā Ūdens straumēm, kas iztek no šīs Sirds2; ikvienam, kurš dzers no šī Ūdens, vairs nekad neslāps, jo tas kļūs viņā par avotu, kas verd mūžīgai dzīvei;
atgādini vēlreiz Maniem ļaudīm, ka Es Esmu Svētie Raksti, jo Es nāku no augšienes un Mans Vārds ir Mūžīgs; tāpēc, Vassula, negaidi uz cilvēcīgu atzīšanu, tā Man neko nenozīmē, arī tev nav jābūt atkarīgai no cilvēcīgas atzīšanas; Esmu sūtījis daudzus lieciniekus pirms tevis; tu neesi pirmā, un nebūsi arī pēdējā; Esmu sūtījis vēstnešus, kas Manā Vārdā liecinājuši par Patiesību; viņi visi nāca kā gaismekļi, kas iespīd cilvēku dvēseles tumsā, tāpēc neesi pārsteigta par to, ka viņi tevi noraida savā neticībā; daudzi no, tā sauktajiem, taisnīgajiem, pēta Rakstus, tomēr kad Es kā saule spīdu viņu priekšā, viņi Mani nepazīst; ja viņi atsakās ticēt tam, ko Es esmu rakstījis jūsu Laikos, kā gan viņi var ticēt Rakstiem?
Esmu teicis, ka pirms uzausīs Kunga lielā Diena, jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu jaunieši redzēs sapņus, Es izliešu Savu Garu pat pāri vismazākajam; un Es darīšu redzamas brīnumainas zīmes augšā debesīs un zīmes lejā uz zemes;
 
- paldies Tev, Kungs, ka esi mani aicinājis, neesi mani pametis, bet esi ar mani;
jā, līdz pat beigām, kas būs sākums; Es dzīvoju tevī, tāpat kā tu dzīvo Manī; lai Mans Vārds kļūst zināms pasaulei un turpina liecināt, lai pasaule satvertu Manu lielo Mīlestību; Patiesības Gars turpinās vadīt tevi un citus pretī tam, kas notiks; Viņš apgaismos tavu ceļu ar safīriem, un cilvēki vaicās: „kas tas ir, kas aust kā krāšņa Saule?” un viņi atpazīs Manu Garu; daži sauks: „izvelc mani no tīkla”, citi lūgsies: „Jahve, Mans Dievs, palīdzi man un dziedini mani”; tad Es aicināšu viņus visus ēst augli no Maniem Vīna dārziem; tur viņi iemācīsies, ka Es esmu viņu Cietoksnis, viņu Klints un viņu Atbrīvotājs, Vārds, viņu Dievs, tas Viens un vienīgais, kurš pārspēs ļauno;
Mans Gars kā Saule uzliesmos daudzās dvēselēs, atklājot tām viņu vainu un to, kā viņu grēki viņu nožēlojamā stāvoklī ir izkropļojuši viņu dvēseli, un cik necienīgi viņi kļuvuši Dieva Acīs; Viņš atvērs savas dvēseles dziļumus, sadedzinot līdz pat saknēm dvēselē visas ļaunās tieksmes; kad Mans Gars būs viņus iztīrījis, viņiem tiks atklāta Mana Mīlestība; un Es dāvāšu viņiem mistisko Gudrību, žēlastības ar svaidījumu un Es viņus vienošu kā vienu ar Mums;
Es jums nopietni saku, ka ja cilvēks kalpo Man, viņam nav jāskatās atpakaļ, viņam ir jāseko Man visur, kur esmu Es, un visur, kur Es iešu un viņu vadīšu; tas, kurš Mani atraida, noliedz Manus Vārdus vai atstāj Mani grūtību dēļ, saņems savu daļu; dzīvo mierā, meitiņ, Es vēlos tevi; jā, Es esmu to jau teicis, tomēr tagad Es esmu gatavs nākt pie tevis; bet Manas Gudrības Mīlestība tevi taisnīgi ar pacietību panesīs, lai tu paliktu Manā kalpojumā; Esmu dāvājis tev visu - Gudrību un izpratni, lai tu dzīvotu Mīlestībai un nestu brīvību caur Manu Vārdu visiem, kuri labprāt uzklausīs Manu Balsi; lai tie, kuri, būdami tālu no Manis, tomēr sadzirdēja Manus Vēstījumus, ir svētīti; Es jums saku: lai miers ir jums, kas bijāt tālumā, un miers ir tiem, kas ir tuvumā;3
meitiņ, Es tevi svētīju, ic
 
1 Patiesas dzīves Dievā lūgšanu grupas
2 Jēzus ar savu Pirkstu norādīja uz savu Sirdi
3 Jes 57:19
 
 
2014.gada 8.decembrī
 
Savu Mieru Es tev dodu; … tagad uzklausi Mani:
Mana Vassula, šī dāvana Mani sadzirdēt un spēja tavam garam būt Manos Debesu Pagalmos, tuvu Manam Tronim, ir tādēļ, lai Es vadītu tevi pie Maniem ļaudīm visās tautās un ar dažādām ticības pārliecībām; redzi, šis ir Mans pēdējais brīdinājums; Es teicu Debesu Pagalmos: “Es atklāšu Sevi Maniem ļaudīm šādā veidā, un Mani dzirdēs visas tautas caur meitu, kuru Es esmu izvēlējies, meitu, kura nāk no Ēģiptes, zemes, kas Mani pabaroja … tā ir zeme, kas Mani pasargāja no nāves, lai svētīta ir Ēģipte, Mani ļaudis, zeme, kuru Es vienmēr glabāšu Savā Sirdī;”
 
Es biju paredzējis savā Nodomā tuvoties tev, meitiņ, un mierināt tevi un mācīt tevi caur Gudrību; Es biju iepriecināts par tevi, kaut arī tu joprojām nesaproti tā iemeslu, Es biju iepriecināts redzēt tevi Savās Rokās; Es sacīju: “Es iemīšu viņai ceļu, tādu, kas nenovirzās no Patiesības; Manu ļaužu labumam; Es daudziem došu norādījumus, lai viņi gudri mācītos tieši no Manas Mutes; Manu Balsi sadzirdēs līdzīgi tekošam ūdenim, kas pakāpeniski izplatās; mana draudzība būs kā dziedējoši ārstniecības augi; Manu palīdzību saņems daudzi; Es mierināšu Savus ļaudis; dzīves laikā Es likšu sajust Manu Klātbūtni un Es šādā veidā valdīšu Savu ļaužu dzīvēs un visās tautās;
 
Es zināju, Mana Vassula, ka tu pieņemsi grūtības Manis dēļ; tāpēc Es tev teicu, ka Mana tev dotā dāvana nebeigsies, un tavs atalgojums būs tev dotā spēja aicināt Mani šādā veidā jebkurā laikā, un ka Es vienmēr tev atbildēšu; tā ir dāvana, kas atšķiras no visām citām manis izvēlētām dāvanām;
 
Es esmu ceļojis kopā ar tevi caur tuksnesi; tāpēc tagad ļauj Man turpināt Savu nodomu attiecībā uz tevi, atļauj Man lietot tevi kā Savu Atbalsi, lai pirms mana Tēva dusmas liek zemei sadalīties un sairt Es varētu turpināt atgādināt Saviem ļaudīm, ka viņiem piederēja karalisks mantojums, jā, kopš tās dienas, kad Es jūs visus radīju;
 
 
radība, pārstāj izplatīt nicinājumu pār Mani, jūsu Dievu, nožēlo un maini savu sirdi, un lai nav tā, ka tu Man tuvojies tikai tad, kad pār tevi gāžas nelaimes un grūtības; paceliet savas sirdis uz Mani un Es tās dziedināšu! ak, meitiņ, Manas Sirds prieks, esi savienota ar Mani!
 
Mana mute nepārstās Tevi slavēt un pēc Tevis ilgoties;
 
mīļotā, Es esmu tavs drošais Patvērums, iepriecini Manu Sirdi un mīli Mani; ic


2015.gada 4.februārī
 
Mana Vassula! vai tu tiki pabarota no Manas Rokas?
jā, Kungs, mani pabaroja Tava Roka…
jā! vai tu tiki mācīta Manos Pagalmos ar Gudrību?
jā, Kungs, tā bija, lai ir slavēts tavs Svētais Vārds; Tavs spēks ir pāri visam!
Manas Sirds prieks, turpini savākt šo ražu kopā ar draugiem, kurus Es tev blakus esmu devis un nebaidies!
jau no paša sākuma Sātana nodoms bija sagraut Manu nodomu tevī ar nekaunību, vardarbību, augstprātību un iedomību, kuru viņš radīja cilvēkos, kuri nemeklē Manu Klātbūtni; Man pieder Vara pār visu; klausies, tu esi guvusi labvēlību Manās Acīs un Mana Mīlestība ik reizi tevi atbalsta pirms tu paslīdi; Es esmu tava Klints;
redzi, Vassula, šie ir Laiki, kad tavai neprātīgajai paaudzei ir vajadzīgs ēdiens no augšienes; aizmirstot par Manu Palīdzību, aizmirstot par savām saknēm, cilvēki ir nomaldījušies, un viņi pat neciena Manu Godību! cik ļoti Man žēl šīs jaunās dvēseles, kuras ir pilnībā zaudējušas ticību un pārdevušās Sātanam! Pazeme nepārtraukti pildās ar nāves smaku, un kā milzīga piepildīta krāsns, Pazemes dūmi ik mirkli aptumšo debesis un zemi… sāpes, ko Es izjūtu, ir pāri cilvēcīgajai sapratnei; noraidot Manu Klātbūtni un Manu Dievišķību, viņi liecina pret savām dvēselēm;
ak, Mani ļaudis! Mani jaunieši, pār kuriem valda Sātans, kurš viņus ir pavedinājis, jūs esat uz bojāejas ceļa! bet uzklausiet Mani: Es turpināšu izliet Savu Garu jūsu dzīves laikā pār visu cilvēci, lai atjaunotu Manu radību; tas tieši tagad notiek;
Jā, Kungs, Tu esi devis mums redzi un sapratni to saskatīt un saprast; bet kāpēc mācītie cilvēki nav sapratuši, ka šie ir laiki, kad Tu atjauno Savu radību?
notiekošais ir paslēpts lielajiem un augstprātīgajiem runātājiem un ir atklāts tikai pazemīgajiem, nožēlas pilnajām sirdīm un sirdī vienkāršajiem! šie ir Laiki, kas ir jau iestājušies, kad, kā teikts Rakstos, Es, Dievs, dzīvošu jūsu vidū jaunā veidā;1 un Es veidošu Savu mājvietu jūsu vidū;2 jo šie ir Laiki, kad Es daru jaunu visu radību! šis ir jauns veids, kādā Es tuvojos jums visiem; bet ak vai tiem, kuri vajā Manu Garu, viņi nonāks Pazemē, ja vien viņi nenožēlos grēkus! Mana Žēlastība tiek bagātīgi dota ikvienam, kurš nožēlo! lūdzieties par šīm dvēselēm, lai viņu sirdīs paplašinātos vieta, kur viņos iespīdēt Manai Gaismai;
runā manā Vārdā, lai Mana Godība varētu tikt atklāta tevī, tāpat kā Mana Vara; sauc bez bailēm, saki ikvienam, ka “Dievs ir jums tuvu un jūs mīl!”3
tie bija pirmie vārdi, kurus Mans Eņģelis man sacīja!
jā! tad Es nonākšu spēkā ikvienā cilvēkā, kura sirds ir šo vārdu skarta, lai to pabarotu tāpat, kā gans pabaro Savu ganāmpulku; un Es turēšu viņus tuvu pie Savas Svētās Sirds; tāpēc, Mana Vassula, ej un liecini Manā Vārdā, izplatot to, ka Es Esmu ir ar jums; turpini darīt to, kas tev jādara;4 Es Esmu ir vienmēr ar tevi… ic

1 Kungs vienmēr ir bijis šeit kopā ar mums Svētajā Euharistijā, bet tagad papildus Klātbūtnei Euharistijā, Viņš šajās Laiku beigās tuvojas mums jaunā veidā caur vēstījumiem, atklāsmēm un parādībām, un tas nav salīdzināms ar to, kā tas bija agrāk.
2 Atkl.21
3 Tie ir vārdi, kurus pašā iesākumā man teica mans Eņģelis Daniēls.
4 Jākrāmē soma nākamajai misijai.

2015.gada 10.aprīlis, Lielā Piektdiena
Tu apmeklē zemi un to apūdeņo no Saviem Avotiem, kas dod dzīvību, Tu caur Svēto Garu dāvā mūsu paaudzei daudzas garīgās bagātības, Tu nekad neesi mūs aizmirsis;
mūsu kausi ir piepildīti ar Tavu Taisnīgumu un līst pāri malām, lai remdētu mūsu sausumu; Tu nodrošini mūsu dvēseli ar mannu no debesīm, Tu izlej svētītu eļļu pār mūsu necienīgajām galvām un Tu bagātīgi mums dāvā labas lietas;
bet ko gan mēs esam izdarījuši? mēs esam padarījuši kādreiz auglīgās zemes, ko Tu mums devi, par tuksnešiem; mēs pārvērtām Tavu Dzīvību dodošo Avotu par sausu zemi, mēs esam darījuši darbus, kas ir zaimojuši Tavu Svēto Vārdu, mēs turpinām darīt ļaunas lietas; mēs katrā tikumu pilnā ceļā esam salikuši lamatas, mēs turpinām izvēlēties čūsku rūgto indi, nevis Tavas Mutes saldo medu, un tomēr Tava uzticīgā Mīlestība nekad nav pārstājusi līt pār mums! Kungs! Kā gan Tu vari to visu paciest?
Es Esmu; neviens nevar būt patiesāks un uzticamāks par Mani, jūsu Glābēju; jūs neatradīsiet lielāku mīlestību nekā Manējā; vai redzi, kādus brīnumus Es esmu darījis tevī un visos, kuri ir klausījušies Manā Aicinājumā? pat tajos, kuri nekad nav mani meklējuši? Es runāju un viņi Mani dzirdēja;
Es esmu dziedājis šo Dziesmu, lai parādītu Savu Žēlsirdību pirms nāk Mana Diena, Es aicināju zemi uzklausīt Manu jauno Dziesmu no austrumiem līdz rietumiem, no ziemeļiem līdz dienvidiem pirms nāk iznīcinoša uguns; Es pierakstīju visu šo sacīto jūsu paaudzei, un Es teiktu - jūsu badā esošajai paaudzei, lai to vadītu uz nožēlu un to šķīstītu no grēkiem; Es esmu turpinājis izplatīt Savu Aicinājumu, bet cilvēks savā labklājībā ir pametis Mani un visu, kas ir Svēts; dvēsele, kuru Es radīju, lai tā būtu laimīga, tāda nav, jo ļaunums nevar pabarot un darīt jūsu dvēseles priecīgas; Es jums saku, ka Mana Klātbūtne ir tuvu, bet kad Es parādīšos, tad tiem, kuri dzīvo ļaunumā un nav to nožēlojuši, kaps būs mūžīgā mājvieta; un tas būs austrumu vējš, kas viņus izpostīs;
Vassula, Es esmu piepildījis tevi ar svētībām un parādījis Savu labvēlību pār tevi; no paša Mana Aicinājums sākuma tev tika parādītas Manas neremdējamās slāpes pēc Mīlestības atgriešanās; Es pievērsu tavu uzmanību Manai neizsakāmajai Mīlestībai, lai tu pamestu savu neuzticību attiecībā uz Mani, turklāt, kā Es jau teicu pirms kāda laika, tu biji savas paaudzes prototips; viena no daudzām pazudušajām avīm ar tukšiem vārdiem, kas pildīja tavu muti; un tā vietā, lai tevi sodītu, Es atbildēju ar piedošanu un līdzcietību; tad kā Līgavainis, kurš rūpējas par savu līgavu, Es vadīju tevi caur Maniem vārtiem, ievedot Manos karaliskajos pagalmos, lai mācītu tev un pārējiem šo mīlestības dziesmu, atklājot Savu taisnīgumu visā pasaulē, un pat visattālākās pasaules vietas ir redzējušas Manu Mīlestību un Žēlsirdību;
Es nākšu drīz un tiesāšu pasauli, un neviens nevar teikt, ka Es šo nebūtu teicis un viņus brīdinājis; agrāk Es runāju uz jūsu priekštečiem mākoņa stabā, mācot un vadot, lai viņi sekotu Maniem norādījumiem; šodien Es joprojām jūs uzrunāju dažādos veidos; Man ir ļoti dažādi veidi, kā tuvoties Maniem ļaudīm ar laipnību un padomu; Es uzrunāju šo paaudzi ar Dzeju, un ar prieka eļļu Es svaidīju katru dvēseli, kas atgriezās pie Manis;
Manas Mīlestības atspulgs! Manu Interešu sargs! esi neatlaidīga un Es, Kungs, piepildīšu tavu muti ar medu un eļļu, lai svaidītu Savus ļaudis, un lai tu pasludinātu visu sacīto Manā Vārdā; lai tavas lūpas izsaka Gudrības vārdus un Manus tev dotos pravietojumus;
ak, kā gan Mana Sirds ilgojas pēc Maniem ļaudīm, lai tie atpazītu Mani caur šeit sacīto; lūdz par viņiem un aicini Tēvu piepildīt viņus ar Sapratnes Garu! lai viņi pārstātu vaicāt: “kas tas ir? kāpēc tas ir šādā veidā?”, jo Es esmu radījis visu atbilstoši katra uzdevumam, un Man ir bijis Mans nodoms attiecībā uz visu, tāpēc pacel savas Acis un uzlūko Debesis un pagodini Mani; ic2015. gada 2. jūnijā
Šo vēstījumu Vassula pirmo reizi nolasīja Romā Patiesas dzīves Dievā 10.Ekumeniskā svētceļojuma laikā 2015. gada oktobrī
miers lai ir ar tevi; Rakstos ir rakstīts, ka Mans Tēvs ir nolicis visu zem Manām Kājām un darījis Mani par visa Valdītāju; tu esi mācījusies, ka Es esmu Baznīcas Galva; Mana Vassula, tagad, visu šo gadu laikā Mans Patiesības Gars jums visiem ir rādījis Savu Varu, lai jūs pildītu un īstenotu dzīvē Manus Vārdus, kas skan: „lai viņi visi būtu viens; Tēvs, lai viņi būtu viens Mūsos, tāpat kā Tu esi Manī un Es esmu Tevī...”
-          bet Kungs, kā jau Tu to zini, pat tagad Tev runājot, daudzas no Baznīcas augstajām amatpersonām netic tam, ko Tu dari; jau toreiz pagātnē Tu gribēji, lai mēs būtu viens un vienoti, tomēr neviens nepiepildīja Tavus Vārdus; paiet gads pēc gada, un nekas nenotiek; šķēpa asmens joprojām atrodas Tavā Sirdī...
 
Es tev nopietni saku, turpini mācīt visu, ko Es esmu tev devis un nekā nebaidies, jo Mans Gars uztur tevi drošībā, liekot tevī gan gribu, gan rīcību, lai sapulcinātu Manus ganus, lai atgādinātu viņiem, ka ir Viena Maize, un ka jūs visi, kaut arī esat daudzi, esat tikai viena miesa; jūs esat sapulcināti (šeit) no dažādām tautām un dažādām Baznīcām, lai lūgtu pēc Žēlastības, lai lūgtu dziedināt starp jums pastāvošo sašķeltību, sniedzot pasaulei mieru un vienotību starp kristiešiem;
tāpēc Es jums patiešām jautāju: vai tad jūs neesat veltīti Man ar kopīgu kristību? skatieties, Es vēlos jums dot Vienotības dāvanu, lai paceltu Manu Baznīcu kā zīmi katrai tautai, lai tās redzētu Manu Godību, bet nepieciešama pilnīga jūsu sadarbība un gatavība noliekties pazemībā un mīlestībā, – un, lai apvienotos ap vienu Altāri un dalītu Manu Miesu, jums jāmācās mīlēt, jo jūs visi zināt, ka ir viena Miesa, viens Gars, viens Kungs, viena Ticība, viena Kristība, viens Dievs, Tēvs visiem un caur visiem; un Kurš mājo jūsos visos – un zinot šo godbijīgo stāvokli, un tomēr paliekot izkaisītiem un nevēloties dalīties Manos Sakramentos un Euharistijas Noslēpumā, jūs apbēdiniet Manu Garu; tad kāpēc jūs lūdziet, lai Es izlietu pār jums Manu Garu, lai izbeigtu starp jums pastāvošo sašķeltību, kad jūsu sirds valda pār jūsu aizspriedumiem? vairs neapbēdiniet Manu Garu, paliekot sašķelti ar jūsu starpā pastāvošajām atšķirībām;
jo cik gan daudz reižu Es jau esmu teicis, kas Es esmu Viens? Es vaicāju jums vēlreiz: vai jūs ticat, ka Mana Miesa ir vienīgā ceļa zvaigzne, nedalīta, kas spīd pāri visai pasaulei? šodien Es nāku pie jums kā Augstais Priesteris, lai atgādinātu, ka jums jādzīvo cienīgā veidā, kas atbilst jūsu aicinājumam, lai liecinātu par Patiesību, visus pulcinot kopā Ticības vienotībā, un ka jūsu katru dienu Man dāvātā upura dēļ jūs visi tiekat savesti kopā, lai dalītos ar šo Euharistijas Noslēpumu; lūdziet Man atdzīvināt jūsu pagurušo garu; lūdziet, lai Es jūs vadītu pa pareizo ceļu! vai jūs patiešām ticat, ka Es esmu Labs un Laipns, un ka Es varu jums dot jaunu sirdi? tad kāpēc jūs turpiniet bēdāties par savu sašķeltību? lūdziet, lai Es jūs stiprinu Ticībā, un lai Es atveru jūsu sirdi Patiesībai, un lai jūs varētu atdot savu dzīvi par Vienotību Manas Euharistijas spēkā; dodieties uz priekšu, piepildīti ar Mīlestības Garu, lai šo Vienotību darītu par realitāti Manā Baznīcā!
atdodiet Man savus uztraukumus, un Savā godības pilnajā Gaismā Es tos pārveidošu, lai jūsu sirdī būtu miers; Manas Dvēseles svētītie, esiet vienā prātā, lai jūs kopā vienotos par to, kas pagodinās Manu Miesu, kas ir Baznīca; neatstājiet savā sirdī nekādu tukšumu, lai apkārt klīstošais ienaidnieks to neaizpildītu; uztveriet sevi kā svētītus, jo Debesu Tēvs darīs brīnumus, un šī uzvara tiks dāvāta visiem jums, kas meklējat Vienotību, jau tik ilgi gaidīto;
jūsu sašķeltība ir kļuvusi par stāvu klinti, stīviem dzelzs stieņiem, ar cilvēcīgiem likumiem un dekrētiem, bet tagad jūsu tik daudzo lūgšanu iespaidā Dieva labvēlība tiks atklāta pavisam drīz; Es sagaidu lielu pārveidošanos gan no Austrumu, gan Rietumu Nama, un Es esmu gatavs piedot viņu kļūdas; Es vēlos, lai mitētos visa augstprātība, Es vēlos, lai mitētos viss lepnums; tāpēc celieties augšā jūs visi, jo Man vajadzīgi uzvaroši cīnītāji, ticības cīnītāji, un nekas mazāks par to; saņemiet Manas Svētības, lai tajās dalītos cits ar citu; Es, Jēzus Kristus, jūs visus mīlu; ic
 
2016. gada 13. februārī
Savu mieru Es tev dodu; vai tu pierakstīsi Manus Vārdus?
Jā,  Kungs…
šī paaudze ir stīva un tai grūti noliekties; kļuvusi nespēcīga savu grēku dēļ, tā paļaujas uz Sātanu, savu cerību liekot uz viņu; kaut Es esmu stāvējis ikviena cilvēka priekšā, lai viņš Mani redzētu, tikai daži to ir pamanījuši; cilvēku vadītāji kļuvuši cietsirdīgi, un daudzas tautas ir pakļautas nāvei viņu rīcības dēļ; radība, cik gan daudz Es esmu raudājis par tevi! par tevi, kuras dzīvība pašlaik plūst nāves virzienā; tad, kad liesmas mēles apņems tavus iedzīvotājus, strauji izplatoties visapkārt, Es vaicāšu šai paaudzei: kur gan tu atradīsi patvērumu? kurā? vai Sātanā? vai savā egoismā un savā patmīlībā?
ir pienācis laiks Manam Taisnīgumam, jo šīs neuzticīgās paaudzes sods ir jūsu durvju priekšā; Es izpildīšu Manas pavēles līdz pat pēdējai rakstu zīmei; kad jūs dzirdēsiet pērkona grāvienu, būs dzirdama Mana Balss, kas nodārdēs jūsu ausīs, izskanot līdz pat tālākajam zemes nostūrim; tad ziniet, ka pasaule un ikviens, kas tajā dzīvo, dzirdēs Taisnīguma Balsi: ļaunums izplatīs nāvi daudzām tautām… drupas kļūs arvien vairāk katrā pilsētā;
vai esat dzirdējuši, ka “Jahves Eņģelis riņķos ap pilsētām un tautām”, saucot ikvienu nožēlot grēkus? tas viss notiks laikā, kas tuvojas;
tāpēc, jūs, kas esat ienākuši Manos Pagalmos un esat ticējuši Manis sacītajam, lūdzieties un nebaidieties, neizbīstieties; bet jūs, kas gadiem ilgi esat izsmējuši Manis sacīto, ar savu mēli sadzeļot Manus praviešus, uzmanieties! jo jūs ar meliem esat attaisnojuši melus, jūs patiešām esat apglabājuši Manus Vārdus savā paša kapā; jā, patiesi, jūs esat sagrozījuši Manus Vārdus; bet jūsu grēki starp jums un Mani ir radījuši bezdibeni; un tagad Taisnīgums vairs netiks aizturēts; Es jums saku, - rūgtas būs tuvojošās dienas, kad Es to visu nostatīšu jūsu acu priekšā… lūdzieties un neļaujiet saviem plakstiņiem aizvērties miegā!
lūk, kā jums jālūdzas:
 
“Jahve, mans Dievs, lai mana lūgšana aizsniedz Tevi,
uzklausi mūsu saucienu pēc žēlastības un palīdzības,
piedod tiem, kuri Tev netic, mans Dievs,
un kuri neuzticas arī Tavai varai mūs izglābt;
 
neizslēdz pēkšņi gaismu mūsu dzīves dienās,
vienlaicīgi vienā mirklī iznīcinot zemi;
bet savā Tēvišķajā Līdzjūtībā,
esi mums žēlīgs, un piedod mums;
neļauj ļaunajam izliet mūsu asinis kā ūdeni;
piedod mūsu vainu, aizturi savas dusmas,
atceroties par mūsu vājumu;
 
aizturi savus postījumu eņģeļus,
tā dodot mums vēl vienu iespēju parādīt,
ka esam Tavas Laipnības cienīgi;
es uzticos Tev; āmen”
 
cik gan priecīgi Es tad pieņemšu šo lūgšanu; šī lūgšana darīs Mani pieļāvīgāku! meitiņ, Es svētīšu visus tos, kuri patiesi lūgs šo lūgšanu; lai visi dzird šo pravietojumu; “diena un stunda ir Manā, jūsu Dieva, ziņā,” - tas tev jāpasaka cilvēkiem, kuri vaicās par Mana Taisnīguma laiku un stundu! Mīlestība tevi mīl;

2016. gada 13. februārī
Savu mieru Es tev dodu; vai tu pierakstīsi Manus Vārdus?
Jā,  Kungs…
šī paaudze ir stīva un tai grūti noliekties; kļuvusi nespēcīga savu grēku dēļ, tā paļaujas uz Sātanu, savu cerību liekot uz viņu; kaut Es esmu stāvējis ikviena cilvēka priekšā, lai viņš Mani redzētu, tikai daži to ir pamanījuši; cilvēku vadītāji kļuvuši cietsirdīgi, un daudzas tautas ir pakļautas nāvei viņu rīcības dēļ; radība, cik gan daudz Es esmu raudājis par tevi! par tevi, kuras dzīvība pašlaik plūst nāves virzienā; tad, kad liesmas mēles apņems tavus iedzīvotājus, strauji izplatoties visapkārt, Es vaicāšu šai paaudzei: kur gan tu atradīsi patvērumu? kurā? vai Sātanā? vai savā egoismā un savā patmīlībā?
ir pienācis laiks Manam Taisnīgumam, jo šīs neuzticīgās paaudzes sods ir jūsu durvju priekšā; Es izpildīšu Manas pavēles līdz pat pēdējai rakstu zīmei; kad jūs dzirdēsiet pērkona grāvienu, būs dzirdama Mana Balss, kas nodārdēs jūsu ausīs, izskanot līdz pat tālākajam zemes nostūrim; tad ziniet, ka pasaule un ikviens, kas tajā dzīvo, dzirdēs Taisnīguma Balsi: ļaunums izplatīs nāvi daudzām tautām… drupas kļūs arvien vairāk katrā pilsētā;
vai esat dzirdējuši, ka “Jahves Eņģelis riņķos ap pilsētām un tautām”, saucot ikvienu nožēlot grēkus? tas viss notiks laikā, kas tuvojas;
tāpēc, jūs, kas esat ienākuši Manos Pagalmos un esat ticējuši Manis sacītajam, lūdzieties un nebaidieties, neizbīstieties; bet jūs, kas gadiem ilgi esat izsmējuši Manis sacīto, ar savu mēli sadzeļot Manus praviešus, uzmanieties! jo jūs ar meliem esat attaisnojuši melus, jūs patiešām esat apglabājuši Manus Vārdus savā paša kapā; jā, patiesi, jūs esat sagrozījuši Manus Vārdus; bet jūsu grēki starp jums un Mani ir radījuši bezdibeni; un tagad Taisnīgums vairs netiks aizturēts; Es jums saku, - rūgtas būs tuvojošās dienas, kad Es to visu nostatīšu jūsu acu priekšā… lūdzieties un neļaujiet saviem plakstiņiem aizvērties miegā!
lūk, kā jums jālūdzas:
 
“Jahve, mans Dievs, lai mana lūgšana aizsniedz Tevi,
uzklausi mūsu saucienu pēc žēlastības un palīdzības,
piedod tiem, kuri Tev netic, mans Dievs,
un kuri neuzticas arī Tavai varai mūs izglābt;
 
neizslēdz pēkšņi gaismu mūsu dzīves dienās,
vienlaicīgi vienā mirklī iznīcinot zemi;
bet savā Tēvišķajā Līdzjūtībā,
esi mums žēlīgs, un piedod mums;
neļauj ļaunajam izliet mūsu asinis kā ūdeni;
piedod mūsu vainu, aizturi savas dusmas,
atceroties par mūsu vājumu;
 
aizturi savus postījumu eņģeļus,
tā dodot mums vēl vienu iespēju parādīt,
ka esam Tavas Laipnības cienīgi;
es uzticos Tev; āmen”
 
cik gan priecīgi Es tad pieņemšu šo lūgšanu; šī lūgšana darīs Mani pieļāvīgāku! meitiņ, Es svētīšu visus tos, kuri patiesi lūgs šo lūgšanu; lai visi dzird šo pravietojumu; “diena un stunda ir Manā, jūsu Dieva, ziņā,” - tas tev jāpasaka cilvēkiem, kuri vaicās par Mana Taisnīguma laiku un stundu! Mīlestība tevi mīl;

2017.gada 9.maijā
Šo vēstījumu Vassula saņēma no Jēzus misijas laikā Itālijā.
 
Es Esmu; patiesi, Es saku, ka kopā ar tavu Svēto Dievmāti Es ceļā pavadu tevi un tos, kurus Es esmu aicinājis būt tev blakus; meitiņ, saproti, ka svarīga ir lūgšana, un kad tu runā Manā Vārdā par to, ko Es Pats esmu tev devis, šie Vārdi ir Gudrības Vārdi, un kad jūsu sirdis aizdegas klausoties šajos Gudrības Vārdos, jūsu liesma ir uz Mani vērsta lūgšana, Es, Jēzus, mīlu jūs visus; Es, Jēzus, vienmēr esmu tev blakus tavu misijas ceļojumu laikā un visur, kurp tu dodies; un Es svētīju Savus ļaudis, kuri pulcējas pie tevis; Mīlestība mīl jūs visus; ic
 
 
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009