Jauni vēstījumi no 2013. gada maija līdz 2017. gada maijam
 2013.gada 18.maijā
 
Kungs?
Mīļo meitiņ, Savu Mieru Es tev dodu; visi Mani nodomi attiecībā uz tevi tiks piepildīti;
ir ārkārtīgi daudz ļaunuma, bērnu slepkavību nodomi, un tas viss vienmēr tiek darīts miera un attīstības vārdā; slepkavības, krāpšana, samaitātība, sacelšanās un nepatiesas liecības ir kā redzams attēls tam, par ko ir kļuvusi šī paaudze;
Mana Tēva dusmas vairs ilgāk nevar tikt aizturētas; zemei draudošā iznīcība ir pietuvojusies, un, ko šī paaudze ir iesējusi, to tā pļaus; uguns aizdegsies niknāk nekā cilvēka acs jebkad to redzējusi; un zemes elementi izkusīs, iznīcinot dabu, cilvēkus, dzīvniekus, un lielu to daudzumu!
Manu meitiņ, šī uguns ir neizbēgama; Mana Sirds raud no bēdām, bet tas būs vienīgais dziedinošais līdzeklis, kas vairs atlicis! Es esmu nepārtrauktā agonijā un caurdurts ar ērkšķiem, kas iespiedušies Manā Miesā; Mani eņģeļi raud, slēpjot seju savās rokās, lai neredzētu, kā šī paaudze zudīs, kad Mans Tēvs izsauksies: “pietiek!” tāpēc nesakiet: “akkk, bet Kunga līdzjūtība ir taču tik liela, Viņš mums piedos;” vai tad esat aizmirsuši, ka no Tēva nāk gan žēlastība, gan dusmas? vispirms, Es vēlos izlīgumu un patiesu metanoia no visām Baznīcām; Mani pagodinās Baznīcu pulcēšanās kopā Manā Vārdā;
Vassula, lai Mans Nams ir viens! kad tavā pusē esmu Es, tev nav jābaidās! izrotā Manu Namu un atdzīvini to, vedot to uz vienotību! turpini iet pa to ceļu, ko esmu tev sagatavojis, turpini palikt uz vienotības ceļa un pie tā, ko Es esmu tev uzticējis;
saki maniem Ganiem šajās pulcēšanās reizēs, ka viņu prieks ir atrodams Manī un nekur citur; lai jūsu ciešais skatiens ir pievērsts Man; neskatieties ne pa labi, ne kreisi; jūs, kas esiet Mani priesteri, un jūs, Mani līdzstrādnieki Manā darbā, turpiniet likt savus soļus Manās ar asinīm iezīmētajās Pēdās; Es atvedīšu jūs Mājās, roka rokā, - līdzīgi diviem labiem draugiem mēs kopā iesim pa safīriem, Manā godībā, ar triumfu Manos Pagalmos; tagad Es vēršos pie jums, kas esat Manējie, Mani draugi, pie jums, kuru sirds ir Manas Balss aizkustināta par Manu Cēlo Motīvu, un kuri esat pievienojušies Manai Mīlestības, Vienotības un Izlīguma Poēmai; Es jums saku, - Mans Tēvs ir jūs svētījis; majestātiskumā un krāšņumā jūs kopā ar Mani pacelsieties debesīs līdz pat Mana Tronim; un Es ar savu Karalisko zizli jūs vedīšu jūsu mājokļos Manā Pilsētā Manā Debesu Valstībā; Es esmu jūs aicinājis un esmu bijis par jums nomodā; nekad nepazaudējot jūs no Sava redzesloka…
Mans māceklis Jānis bija gaismas pilns un spīdošs lukturis; esiet kā Mans Jānis, esiet pilni ar gaismu un spīdiet šajā tumšajā pasaulē un negaidiet cilvēku atzinību, jo jūsu vērtējumā tam nevajadzētu būt nekādai nozīmei, tāpat kā tam nav nekādas nozīmes Manā vērtējumā; mīļotās dvēseles, lai tas jūs neuztrauc, esiet viens un izdzīvojiet to Vienotību, kādu Es jūs mudinu dzīvot; ic
 
 
2013.gada 17.septembrī
Savu mieru Es tev dodu, ziediņ; esi Mans templis, jo caur šo templi Es atjaunošu savu Baznīcu; tāpēc dzīvo Man; atzīsti Mani ik dienas, nekad nevilcinies lai nāktu pie Manis un jo īpaši nešaubies par Manu Mīlestību uz tevi;
sarunājies ar Mani ar katru savas elpas vilcienu; neļauj ļaunajam novērst tavu uzmanību, nekad nešaubies par Manu nemainīgo Mīlestību; turpini stiprināt Manu Baznīcu, vedot kopā ganus! visi Mani gani iepriecina un pagodina Mani, kad redzu viņus kopā sapulcējušos, atklājot vienotību; bet rūgti ir tie, kuri ir nelabvēlīgi savās sirdīs; 
Kungs, viņi cildināja Tavu Vārdu;
patiešām, viņi ir cildinājuši Mani un viņu Man pienesto slavu esmu dzirdējis; Vassula, vai zini, ko nozīmē: „viņi saņēma ūdeni no akmeņainas klints un no cieta akmens tika remdētas viņu slāpes?” tas nozīmē, ka Es vadīju un vadu viņu dvēseli, neskatoties uz viņiem apkārt esošo tuksnesi, kas izveidojies atkrišanas ugunīgo vēju dēļ; Es devu viņiem šajā tuksnesī ūdeni; Es viņus esmu turējis un turēšu cieši pie savas Sirds, pasargājot no čūskas šajā postošajā tuksnesī;
Es remdēšu ikviena slāpes pēc vienotības un viņus piepildīšu, kamēr vien viņi būs pazemīgi un vēlēsies noliegties ar mīlestību; tāpēc, Vassula, cik vien spēj, dzīvo patiesu dzīvi Manī; uzturi mieru ar ikvienu cilvēku; darbojies uzcītīgi Manā labā un nepadodies sīkumu dēļ, ! sīkumu! jo tas, ko Tu uzskati kā smagas vajāšanas, Manās acīs ir sīkumi; tāpēc priecājies un esi līksma; tev dotā žēlastība nav gluži tāda, kā Manis tev dotā dāvana, vai saproti, Mans bērns? un atceries: Dievs nekad neņem atpakaļ Savas dāvanas un neatceļ Savu izvēli…1
Es svētīju tavas pūles; Es svētīju tos, kas darbojas kopā ar tevi, kurus Es esmu tev pievedis, lai tev palīdzētu; daudzi grēki viņiem ir noņemti; neaizmirsti to, kā Es atlīdzinu tiem, kas dara manu Gribu ar mīlestību un upurēšanos; ikviens, kurš kalpo Man, Savam Dievam, gūs arī augļus… ļauj Man vēlreiz ikvienam atgādināt: Mana Miesa ir Baznīca; viena Baznīca; jūs visi esat kristīti Vienā Garā, kas jums tika dots, lai jūs padzertos; un visi jūs, kas pulcējāties kopā, kaut arī bijāt Manas Miesas dažādas daļas, jūs visi darījāt pilnīgu Manu Miesu, jo jūs visi piederat vienai un tai pašai Miesai; to jūs jau ziniet; tomēr Sātans skaļi sauc savus zaimus, gadiem ilgi paturot jūs sašķeltībā, baidoties, ka visi Manas Miesas locekļi varētu savstarpēji izlīgt, sanākt kopā un būt vienotībā; viņš cīnās, lai paturētu jūs visus sašķeltībā un lai Mana Baznīca kļūtu tik ļoti vāja, ka zaudējumi vairs nebūtu atgūstami;
Man ir vara apvienot Manu Baznīcu un to dziedināt; Man patiešām ir vara augšāmcelt mirušos; Es pats augšāmcēlos no mirušajiem, bet Man vajadzīga jūsu griba un piekrišana; Man vajadzīga jūsu līdzdarbošanās un lai jūs kļūtu pakļāvīgi un noliektos patiesā pazemībā un mīlestībā! atsakieties no jūsu sašķeltības grēka…
ir daži, kuri vispār Mani nepazīst; viņi arī nepazīst, cik liela ir Mana Žēlsirdība; viņiem Es saku: jūsu nelokāmības un tumsības dēļ posts uzkrājas jūsu sirdī un jūsu gaisma izdziest un kļūst kā ēna; uzmanieties, lai tā nenodziest pavisam!
Es reiz sacīju, ka Israēla gaisma kļūs par uguni un ka Es, viņa Svētais, kļūšu par uguns liesmu, kas sadedzinās un aprīs ērkšķus un čūkslājus vienā dienā2; šodien Es tev saku: tik daudzus gadus Es esmu atradies postažas vidū jūsu sašķeltības dēļ, jo daudzi Mani Gani vairs nerūpējas par Manu ganāmpulku; viņi to ir izklīdinājuši; nekas nav Man apslēpts;
daudzi pārstājuši klausīties uz Mani; agrāk Es reizēm dzirdēju cilvēkus sakām:  “runā, Skolotāj”; šodien viņi saka: “kurš gan ir tāds kā es?” viņu nekaunīgā attieksme sniedz liecību pret viņiem; cik gan ļoti Mani īstie Gani cieš viņu nekaunības un sirds cietības dēļ! jums ir cieta sirds un apmetnis ir piesūcies ar asinīm; jūsu spožums ir jūs atstājis; jūs tuvojaties Man bez bijības apvainojot Manu Žēlsirdību un visas Manas dāvanas, kas dotas jūsu tik ļoti nožēlojamiem laikiem!
paceliet savas acis, lai redzētu to Vienīgo, kas izdala Savas dāvanas cilvēcei! visi, jūs, kas noraidiet Manas dāvanas, kas dotas Manas Žēlsirdības dēļ, esat atkrituši, un šī iemesla dēļ Es esmu nolēmis nonākt un svaidīt jūsu pilsētas caur tiem, kurus Es esmu svaidījis, un nākt pie jums visiem un vēstīt Manu Vārdu tā, kā tas bija pagātnē, lai kā rasa Mans vārds jūs no jauna atsvaidzinātu un glābšana vēlreiz uzzaļotu; Mana Mīlestība kļūs par uguni, kas sadedzinās ērkšķus un čūkslājus Manā Ceļā;
šajā izslāpušajā zemē Es turpināšu dot ūdeni no Dzīvības Avota; Es turpināšu izplatīt Manu Patiesas dzīves Dievā Vēstījumu, jo Mans Žēlastības Gars atdusas pār tevi, mazā cīnītāja; atceries, kā jau pašā sākumā Es paredzēju, ka Mani Vēstījumi izplatīsies un pavairosies kā ciedru meži? Es turpināšu darīt redzamu Manu Godību; Es turpināšu atbalstīt ar Manām Svētībām visus tos, kas tev palīdz; arī viņus Es nesīšu uz Saviem “Spārniem” un arī viņi baudīs Manu Saldmi;
atgādini, lai ikviens ir vienībā ar otru tā, lai jūs varētu būt vienībā ar Mani; lai tavas alkas ir tikai pēc Mana Nama; dzīvo Manī un lūdz bez mitēšanās; to tu viņiem pavēstīsi no Manis; zini, meitiņ, ka, lai gan tu jūties it kā būtu atstāta uz vientuļas salas, nebaidies; Mana Klātbūtne pastāvīgi apgaismo tevi; Es, Kungs, biju un arvien esmu tuvu pie tevis; Mīlestība tevi mīl! ic 
1         Rom. 11,29
2         Jes. 10,17 
 
 
 
2013.gada 23.septembrī
(Par grāmatu “Ir Debesis, un ir elle”):
ak, Vassula, Mani pagodina Mana Vēstījuma izplatīšana arī šādā veidā; Es esmu klātesošs; Es vienmēr pacelšu tevi pie Manis; vai gan akmens var kaut ko just? nocietinājusies sirds nevar sajust neko, tikai miesas sirds būs jūtīga pret Manu Klātbūtni;
jūsu zemes ir pamestas un tukšas, un tām tik ārkārtīgi vajadzīga līdzcietība; nepieciešams laipnību sniedzošs gars, nepieciešams cerību dodošs gars, tāpēc kurš gan var aptvert Manus plānus un kurš gan var būt Mans padomdevējs? kurš gan var gudrāk vadīt par Mani un kurš cilvēks spēj izdziedināt nedziedināmos, ja vien viņam nav Manis dota vara? tas, kurš zaimo Manu Darbu, paliks vismelnākajā tumsā un uz visiem laikiem! katrs veids, kādā jūs parādiet Manu svētumu un Manu dāsnumu, atklājot Mani kā maigu Tēvu, kā mīlošu Laulāto, kā jūsu Glābēju un Atbrīvotāju, kā jūsu Draugu, bet arī kā Tiesnesi, - Mani pagodina;
ej mierā, Es, Jēzus, esmu (arī tagad) ar tevi ic
 
2013.gada 5.novembrī
miers lai ir ar tevi; Es esmu iepriecināts, kad tu nāc pie Manis tādā veidā, kā Es tev esmu ļāvis būt ar Mani kopā, tuvu pie Manas Sirds; tas ir Mans iepriecinājums; apzinies, ka ir cilvēki, kuri raida uz tevi saindētas bultas vārdos un domās; lūdz par šīm dvēselēm; tagad raksti vēstījumu, kuru tev devu, kad biji baznīcā1:
 “saki viņiem, ka viņi ir Manas Sirds Prieks; Es esmu viņu Tēvs… Jahve ir Mans Vārds…”
viss, ko Es vēlos dzirdēt no jums, ir tas, ko jūs tikko Man pateicāt:
“Es mīlu Tevi, Kungs…"
mīli Mani un pagodini Mani
ej mierā un dari Manu Vārdu zināmu…
 

1 Šo vēstījumu es saņēmu kā lokūciju, kad biju baznīcā kopā ar blakus esošajiem draugiem.
 
 

2013.gada 6.decembrī
 
Miers lai ir ar tevi;
viss ir nakts tiem, kuri nevēlas redzēt1; Esmu tevi aicinājis, manu dūjiņ, lai tu atjaunotu sienas Manai Baznīcai; tu esi aicināta staigāt Manā Gaismā; Es tev neapslēpu savu Vaigu, lai izgreznotu tavu dvēseli;
 
esi svētīta par visu to, ko esi darījusi Manas Baznīcas labā; Es pavairošu Manas tev dotās dāvanas, lai caur tevi Mana Baznīca varētu raženi augt kā zāle; turpini pievērst savu ausi Man, savam Kungam, un Es pievērsīšu ausi tavām lūgšanām; dari Mani dzirdamu ar uzcītību; Mīlestība tevi mīl! ic
 
1 tas attiecas uz kādu, kurš mani vajā, ceļot neslavu un apmelojot
 
 
2013.gada 11.decembrī
 
Mans bērniņ, Jahve ir Mans Vārds; sajūti Manu Klātbūtni; atver savu sirdi Žēlastībai, ļaujot Manai Gaismai spīdēt tevī; nebaidies, jo Es Esmu ar tevi;
 
Mana tev ar Mīlestību dotā Pavēle ir lai tu dotos un aizsniegtu Manus ļaudis, lai pasludinātu Manu Vēstījumu; meitiņ, Es esmu runājis caur tavu balsi, lai ar saknēm izrautu ļaunumu tad, kad to redzi, lai nojauktu mitekļus un apklusinātu balsis, kas darbojas pret Manu Gribu, lai uzceltu Manas Svētnīcas, ko velns ir nojaucis, lai izgreznotu šo paaudzi, lai stādītu šajā pamestajā tuksnešainajā apvidū; izlabo citu nodarīto, meitiņ; esi pacietīga cīņu un uzbrukuma laikā; Mans Dēls, Jēzus Kristus, sauc no Krusta, jo šī paaudze ir bezcerībā, vaimanās savas bezdievības dēļ; Man kā Tēvam sāp Sirds, jo daudzi nav sapratuši Manu aicinājumu; nē, viņi nav sapratuši, ka tu esi viņiem Mana dāvana! esot pasaulē, lai izplatītu Manu Vēstījumu, tu pagodini Mani; un kamēr tu turpini darīt Manu Darbu, ļauj Man turpināt darboties; Man vajadzīga tava piekrišana!
 
mana griba ir Tava, Kungs!
 
Es ikvienam atgādināšu, kā Es valdu: Es valdu ar Majestāti un Autoritāti, uzstājīgi un ar Žēlastību; Es lietošu tevi, lai atklātu, kā trūkst šai paaudzei un ko tā ir pazaudējusi; un, ak vai, tiem, kuri ir kurli pret Manis sacīto!
 
Mīlestība ir viņu acu priekšā, un tomēr viņi Mani neatzīst; šis Vēstījums attiecas uz visiem; Manas svētības ir pār tevi, Mans bērniņ, atpūties uz Manām Krūtīm;
 

1 kāds, kurš mani vajā ar neslavu un apmelojumiem
 
 
2014. gada 14. janvārī
 

Kā lai es Tev atlīdzinu par visu, ko Tu esi manā labā darījis?
ziediņ, kā Dieva mīļotajai meitai Es ļāvu tev augt Manī, lai Es dzīvotu tavā sirdī, un ļāvu tev nobriest Manī! Lai atklātu šai paaudzei un arī nākamajām paaudzēm Savu Labestību un Žēlsirdību, to, cik ārkārtīgi bagātīgi Es dāvāju Žēlastību;
lai Tavs dāsnums kļūst pieejams visiem; es varētu teikt pat vēl vairāk un tomēr tas nebūtu pietiekami!
esi kā uguns, kas liesmo ar mīlestību pret maniem ļaudīm, meitiņ, Es došu tev pietiekami daudz spēka, lai pagodinātu Mani; Mans darbs tevī nav pabeigts, Man vēl ir muzikālas melodijas, kuras nodot šai paaudzei caur Saviem Vēstījumiem, pravietiski izteikumi un bizantiskas pamācības;
tu esi šo Vēstījumu mantiniece un tālāk vēstītāja, tāpēc nevienam nav tiesību tevi noraidīt; Es saku, ka tie, kuri pravieto pret tevi, saņems savu Taisnības daļu Manā Tiesā; ja viņi neklausīsies un nepievērsīs uzmanību Manu praviešu teiktajam, kurus Es joprojām nemitīgi sūtu pie jums, Es būšu bargs pret viņiem tā, kā viņi ir to pelnījuši! Vassula, tiem, kas izsaka nepatiesus apvainojumus, ir jāizturas nopietni pret Maniem Vārdiem! Viņu zobi ir šķēpi un bultas, viņu mēle – ass zobens! Mana Vassula, esmu redzējis, cik ļoti daži no viņiem izturas pret tevi bez žēlastības, aizmirstot, ka Es, Dievs, esmu tev dziedājis Savu Eņģeļu klātbūtnē, Esmu tevi svētījis un veidojis; Es esmu izgreznojis tavu dvēseli ar Gudrību un Pamācību, lai tu rīkotos Manās Interesēs; svētīgs ir cilvēks, kurš klausās uz Mani;
sapulcini Man uzticīgos, meitiņ, un ļauj, lai Mani Vārdi, viss, ko kopā ar Mani esi pierakstījusi, kļūst zināms! redzi? ir pienācis laiks atklāt Manus Vārdus; nāc, Es mīlu tevi, meitiņ, mīli Mani un turpini pasludināt Manus Vārdus visām tautām – Jahve ir Mans Vārds; Es, Dievs, jūs nekad nepametīšu;

2014. gada 17. februārī
Kungs, ko gan kāds varētu vairāk darīt? kļūst arvien sliktāk!
ak, vai! Vassula, tu dodies pa manis iezīmēto ceļu, tas ir Manu Ciešanu ceļš; daudzi Mani gani ir ieslodzīti savā miesā; tie, kuri sludina bez ticības un patiesīguma, Mani sāpina; lai darītu grūtu tavu dzīvi, viņi vēlas vērst uzmanību vienīgi uz to, ka Es esmu viņus sūtījis; pat tad, kad Manis paveiktais tavā dzīvē ir devis labus augļus, kas nonākuši viņu rokās, viņi joprojām sit ar kāju pie zemes ar vienu vienīgu domu savā prātā: un šī doma ir – aizdzīt tevi prom; tomēr, lai ko viņi tev nodarītu, paciet to Manis dēļ ar pazemību un pacietību, ar lēnprātību, un mīli to ceļu, kuru Es esmu tev sagatavojis; tev ir dāvāta žēlastība saskaņā ar Manis tev dotās dāvanas lielumu;
vienmēr lūdzies, Mans bērns, un esi mīlestības lieciniece; lūdz, lai tava mīlestība varētu pieaugt un pildīt tavas rokas ar bagātīgiem augļiem; un kad tu runā Manu Vārdu, runā bez bailēm; vai redzi? Mans Vārds ir uzticams; Es esmu tev teicis, ka Mana Klātbūtne būs vienmēr visuresoša un daudzi, tevī klausoties, ieraudzīs arī Mani; Mans bērns, Es, Jēzus, turpināšu būt redzams tavā vietā!
Es svētīju visus, kuri strādā kopā ar tevi; Es viņus svētīju par viņu mīlestību un uzticību šajā Darbā; šīs paaudzes ļaunums un samaitātība pastiprinās Manas dusmas un Uguns būs Taisnīguma vēstnese, aizdedzinot pilsētas un ielas, kas kļūs par postažu simbolizējot dvēseles postu!
Es šķīstīšu šo paaudzi vienīgi ar Uguni; viņi ir nolieguši Mani, nolieguši Manu eksistenci, nolieguši Manu Likumu; tāpēc ej, Mans bērns, un liecini šai dumpīgajai paaudzei; 
Es tevi svētīju Savas lielās mīlestības dēļ uz tevi… ic Es, Jēzus, Esmu, jā…
 
2014. gada 8. aprīlī
Es Esmu; Mans plāns attiecībā uz tevi par Manas Valstības izplatīšanu un Baznīcas vienotību turpināsies ar svētībām; ar svētībām, kuras tevi, Mans bērns, stiprinās; ja cilvēki ir atteikušies uzklausīt Manus brīdinājumus un atteikušies dzirdēt, viņi neizvairīsies no soda; daži no viņiem samazina Manu Vēstījumu nozīmīgumu un arī tavu nozīmīgumu, kā arī samazina tās gaismas bagātības nozīmīgumu, kas nāk no Mūsu savienības un dievišķās pārveidošanās, kas notikusi tavā dvēselē;
Manai Baznīcai jātop atjaunotai; ja kāds vaicā: “kādā veidā tā var tikt atjaunota?”, Mana atbilde ir: tai atkal jātop atjaunotai ar kontemplatīvu mācību, kas māca dvēselei mistisko zināšanu dievišķās bagātības; pilnībā kontemplējot Manu Dievišķību; tad dvēsele tiks vadīta Laulāto istabā, kur Es, Līgavainis, šo dvēseli gaidīšu, pārklāts ar plīvuru, kas apslēpj Manu Dievišķību un Majestāti; tīrai dvēselei Es atļaušu pacelt žilbinošo plīvuru un atklāt Manu Majestāti un Manu Dievišķību;
ja šodien Mana Baznīca ir pārstājusi mācīt, kā dvēselei sasniegt pārveidojošu savienību ar Mani, jūsu Dievu, tad cilvēkam būs grūti iemantot Mani un Mani iepazīt; Mans bērns, vai ir kāda dvēsele, kas varētu dzīvot bez Manas vienotības ar šo dvēseli? nē; tāpēc, Manu skolniecīt, Mani Vēstījumi dod dzīvību, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc sātans, satracināts, daudzus maldina, lai jūs iebaidītu un nosodītu; pasaki viņiem, ka Mans Gars pamet melīgu mēli, rokas, kas izlej nevainīgas asinis, sirdi, kas vērpj ļaunus nodomus, tos, kas ir naski darīt ļaunu, viltus liecinieku, kurš melo līdz ar katru elpas vilcienu, cilvēku, kurš starp brāļiem sēj strīdus; un Es vēl pievienotu – tos, kas dara ļaunu ar prieku;
Manas Baznīcas pārveidošana un atjaunošana ir pretstatā ļaunā nodomam, kurš vēlas, lai Mana Baznīca iznīktu tik tālu, ka kļūtu par tuksnesi! un, kas attiecas uz priesteriem1, kuriem ir izmisīga nepieciešamība tapt pārveidotiem, – kāda gan tam nozīme Manās acīs, kad viņi kvēpina vīraku pie Manām ikonām, ja Man ir nepieciešams vīraks no viņu sirds! viņi lieto Manu Vārdu, bet viņiem nav nekādu zināšanu par Mani kā dzīvo Dievu; Mana māsa, Es esmu devis viņiem zīmes, lai paceltu viņu nāves plīvuru, bet neviens nenožēlo padarīto; Es turpināšu viņus2 tīrīt, lai caur pārbaudījumiem mācītu viņiem Mani atzīt;
seksuālā netikumība ir grēks pret jūsu ķermeni, kas ir Svētā Gara templis; bet šodien tava tauta, tāpat kā citas tautas, ir ļāvusi sevī iemitināties ielasmeitai; Man ir priesteri, kuri baidās paziņot šo grēku un tā vietā lieto kompromisus; šī ir sātana stunda; Mani Vēstījumi sniedz Patiesību par atraisīšanos, un tā ir jāpraktizē;
dažiem ir grūti pieņemt Manu Krustu, un tāpēc viņi ir iecietīgi un lieto kompromisus; kā gan viņi3 varētu mainīties pēc nāves? kā gan Es varu pastiprināt Manu Mīlestību viņos, kad viņu sirds ir nocietinājusies? kā tas nākas, ka viņu sirds ir tālu prom no Dieva Gudrības, par kuru ir zināms, ka Tā dara brīnumus un Tā var sevi atklāt ikvienā, kuru Dievs izvēlas, mainot un pārveidojot dvēseli, ka šī dvēsele kļūst dedzīga savā pazemībā, karaliska savā nabadzībā, tā kļūst par caururbjošu skatienu savā maigumā?
vai kāds ir pamanījis, ka, jums nomirstot sev pašiem, Mana Mīlestība jūs pieceļ, lai jūs nestu sevī Mani, evaņģelizējot un mācot tās ausis, kuras ir gatavas klausīties? un tāpat kā Mana Klātbūtne ir ar jums, tāpat arī Mana Gaisma ir pār jums, jūs pārklājot un jūs apņemot; Mana tīrā Gaisma plūst no jums, paplašinot, mācot un pārveidojot;
daudzi dzird par Manu Mīlestību, kad jūs viņiem lasiet Manus Vēstījumus, daudzi atskārst, ka Mani Vārdi ir dzīvību dodošs Avots; tādējādi notiek pamošanās, kas liek viņiem slāpt pēc tā, lai zinātu vairāk par Maniem cildenajiem noslēpumiem un par Manu dievišķo Mīlestību un par Manu maigumu, tas viss ir paslēpts Manos dziļumos; ko gan cilvēki ir sapratuši, kad šodien Mana Baznīca ir šos noslēpumus intelektualizējusi? kad caur šo Manis izvēlēto instrumentu Es vēlos šos noslēpumus šajā laikā atklāt ar vienkāršu un skaidru valodu?
nāves šausmas ir tepat aiz stūra un Mani Eņģeļi trīs no izbailēm, lūkojoties uz Visvareno, ja Viņš ļautu savai Rokai iznīcībā nokrist pār šo ļauno paaudzi;
Es raudu Asins asaras, kad redzu, kā Mani gani joprojām vajā Manis sūtītos un kā Mani gani augstprātībā vīpsnā par Manu Roku darbu, neskatoties uz Manis dotajām acīmredzamajām zīmēm jums visiem; viņi paliek kurli uz Maniem Aicinājumiem, kurli uz Maniem saucieniem, bet drīz, jā, tas ir jūsu drīz, zemi pārņems uguns tāpat kā Sodomas un Gomoras laikā, kad Mans Tēvs visu apgrieza otrādi, tad Es parādīšu Savu Godību caur Austrumu Namu;4
šodien es šim Namam esmu devis Sargeņģeli5, lai viņš vadītu šo Namu, lai tas būtu Mana svētuma paraugs; kādreiz pagātnē šis Nams bija kā pazudusī avs; tā gani bija likti negodā, nosodīti, un daudzi tika nodoti nāvei; milzīgs sabrukums piepildīja šo Namu un tā iemītniekus; Es esmu izvēlējies šo tautu, lai tā Mani godinātu; tā ir Manis svaidīta, Mana Roka pastāvīgi būs ar viņiem; un ikviens viņus bīsies, jo viņi atstaros Manu Gaismu; Tumsība baidīsies no Mana Spožuma; ak, jā, jo Es esmu svētījis šo tautu, lai tā no jauna nekristu un nekļūtu par vergiem apkaunojošām kaislībām, kas nāk no dēmoniem; Es pasargāšu šo Namu, lai tas neatdarinātu tautas ar to ļaunajiem paradumiem;
Es viņus vadīšu taisnīgumā un tikumā, lai viņi ietu kopā ar Mani; lai cienītu dzīvību, jā, patiesi! Es vadīšu šo Namu Manu baušļu ceļā un, ak nē, Es neļaušu jums6 aizklīst no Maniem baušļiem; turpiniet savā sirdī augstu vērtēt Manus apsolījumus; vērsiet savu skatienu uz Debesīm, jo Es, Dievs, Esmu jūsu galvotājs; Mana Vassula, lai Mans miers ir ar tevi un turies cieši pie Manis; lai Es tev esmu pats pirmais; Es svētīju tevi, bērns; ic
 

1 grieķu pareizticīgajiem priesteriem
2 visu Grieķiju?
3 šie cilvēki
4 Krievijas Baznīcu
5 svēto erceņģeli Mihaēlu
6 Krievijas Baznīcai
 
2014. gada 27.aprīlī
savu Mieru Es tev dodu; klausies Manus Vārdus un tos pieraksti; Es esmu atvēris savus Žēlsirdības, Līdzcietības un Mīlestības Debesu vārtus, lai to visu izlietu pār šo paaudzi; ar piemīlību un maigumu Es esmu tai tuvojies, mazgājot viņu ar Dzīvību dodošā atdzimšanas ūdens avotu un atjaunojot ar Manu Svēto Garu; Es lielā dāsnumā izlēju svaidītas žēlastības, lai cilvēku tik nocietināto sirdi pārvērstu par miesas sirdi; šīs ir zīmes, priekšvēstneses, ko Es jums visiem dodu pirms Manas Atgriešanās dienas;
Es esmu izvēlējies dvēseles, lai tās kļūtu par apustuļiem, Laiku beigu apustuļiem, apmācot tās būt cīnītājām šajā garīgajā cīņā, laikā, ko tik ļoti raksturo novēršanās no Dieva... Es pats esmu viņus svaidījis un devis autoritāti sludināt un atgādināt pasaulei par Manu Vārdu, jā, tieši tā! no jauna izsakot Manu Vārdu, tagad aizdedzinātu ar uguni, kas nāk no viņu mutes; Es esmu ļāvis viņiem Manā Vārdā izdzīt ļauno, un kad viņi slimajiem uzliks rokas, tie atveseļosies;
te Es esmu, tavs un visu Dievs, sarunājoties ar tevi tiešā veidā kā Svētais Ceļabiedrs un kā Tēvs ar Savu bērnu; Es ne no viena nenovērsu savu skatienu, bet savā Līdzcietībā Es noliecos pār jums, lai jūs apskautu, un ar tādu maigumu, kā to dara māte pār savu bērniņu; Mans Gars ir sūtīts, lai apūdeņotu šo sauso zemi kā dārzā ietekošs strauts; vai Es neesmu teicis, ka kādu dienu, kad zeme būs neziņas un tumsības pārklāta, Es nākšu ar savu Garu, lai tas spīdētu pār jums, izplatot savu Gaismu uz visām pusēm? vai Es neesmu teicis, ka Es izliešu savu mācību kā pravietojumu, vēlreiz mācot Manus ļaudis un liekot caur viņu darbību visur izplesties gaismai, kas būs kā mantojums visām nākamajām paaudzēm? vai neesmu teicis, ka tādējādi tiks veidoti mācekļi, kuri būs jūsu vidū?
sakiet Man: vai esat patiešām sapratuši, ko nozīmē „Patiesa dzīve”? un kāpēc Es esmu izvēlējies, lai Mana Darba virsraksts būtu: „Patiesa dzīve Dievā”? jo šis Vēstījums, kas izplatīsies plašāk nekā jūra, ir dāvana no Gudrības un caur Gudrības norādījumiem jūs tiksiet atjaunoti, jo jūsu dvēsele tiks savienota ar Patieso Dzīvi, ar To, kurš jūs atdzīvina dzīvei Manī, Manī, kas esmu Kristus; jā, Svētais Gars, kurš ir Dzīvības devējs, jūs piecels no jūsu garīgās nāves, sniedzot jums Patiesu augšāmcelšanos Manī, jūsu Dievā! Mans cēlais Motīvs būs jūsu sprediķu tēma, kā dzeja, kas darīs saldu to cilvēku valodu, kas to sludinās; viņu lūpas, žēlastības slacinātas, kļūs par svētību Manam ganāmpulkam;
meitiņ, paud tālāk Manis sacīto un nebaidies, tev blakus Es Esmu; Es pacelšu tevi pāri par visiem taviem apspiedējiem, tieši tā, kā Es tev to parādīju tavā redzējumā1; Es, Kungs, esmu ne tikai tavs Glābējs un Dievs, bet arī tava Mīlestības liesma, tavs Ceļabiedrs, tavs Draugs un tavs Brālis, tavs Tēvs, tavs Viss! tagad nāc, meitiņ, atbalsties pret Mani; ic ... Es, Jēzus, tevi mīlu!
 

1 redzējums ar balodi
2014. gada 29. jūlijā
Kad pār visu nolaidās nāves klusums,
kā ēna pārklājot šo zemi,
no Debesīm, no Karaliskā troņa
nonāca Tavs visspēcīgais Vārds,
lai no jauna pieceltu svētu tautu;
 
lieli būs arī tie,
kas agrāk bija izdzēsuši Tavu Vārdu;
viņi atjaunos Tavu Namu, kas bija atstāts drupās,
un pacels kā karogu Tavu Vārdu, kas ir Svēts no Vissvētākajiem;
 
Mana mīlestība; jā, Mans Vārds tiks augstu pacelts un būs Svēts; viņi1 joprojām atceras savus ļaunumā darītos darbus, un viņi pelnīti cieta par saviem noziegumiem, jo Es, Dievs, zināju, ko viņi darīs; uzklausiet Mani: tādā pašā veidā, kā Es atmaksāju par viņu rīcību, tāds pats sods nāks pār neticīgo tautu laikā, kurā dzīvojat; Es nonācu kādreiz nolemtās zemes pašā sirdī; tāpēc neesiet pārsteigti; vai tad Es neesmu jums jau iepriekš teicis, ka Es viņā2 piepildīšu savus nodomus? Manai Varai tas ir nieks pārveidot nožēlojamu cilvēku par svētu cilvēku; Mani pazīst kā tādu, kas visu dara jaunu; Man ir Vara dot Savu svētību, lai varētu uzziedēt;
 
atļauj Man runāt caur tavu muti un nebaidies; lo tedhal; Mani varenie darbi šajā tautā3 vēl nav pabeigti; Es tev saku: Es došu viņiem Zināšanas, lai nostiprinātu Manu Vārdu tur, kur Mans Vārds ir atraidīts; Vassiliki, Mani pazīst kā tādu, kurš nogāž valdniekus un sagrauj troņus, nogāž lepnos, neticīgās un samaitātās tautas, kuras izplata izvirtību; šodien es dzirdu no neticīgām tautām: „es esmu dievs, un esmu pašpietiekams;” un tās ar niknumu raugās uz ticīgajiem, ļauni priecājoties! ko gan jūs būsiet ieguvuši bez Manis, kad Visums būs piepildīts ar nāvi? Es jūs nometīšu pie zemes, kur atrodas visi mirušie, savu paša grēku izkliedēti; Es jums saku, – cilvēks, kurš ienīst Manu dievišķo Likumu, Manus norādījumus un Manus baušļus, un tomēr liekulīgi izrāda, ka tos it kā ievēro, nožēlos savas piedzimšanas dienu;
meitiņ, Es esmu iepriekš svinīgi solījis izveidot Manu meitu, Krieviju, par brīnišķīgu tautu, un Es esmu to izdarījis; šis ir tikai sākums; Es nākšu plosoties vētrām un orkāniem, un visur būs vaimanas: tajā dienā visi pasaules iedzīvotāji, kuri tagad līksmo savā atkrišanā no Dieva, apraudās savus mirušos; svētība ir pār ikvienu, kurš uzticas Man; meitiņ, priecājies Manā Klātbūtnē .... ic
 

1 Krievija
2 Krievijā
3 Krievijā
 
2014. gada 4. augustā
Mans priesteri1, nesvārsties, liec savas kājas Manos pēdu nospiedumos, šādā veidā tu sevi nepazaudēsi... Mana Klātbūtne tavā sirdī ne tikai radīs entuziasmu, harmoniju un prieku, bet vēl daudz ko vairāk; tā vadīs, lai tu atklātu Manas žēlastības bagātības; tu atklāsi daudzus no maniem noslēpumiem: cilvēka dabas dievišķošanu; to, kas šodien ir sārņi2, Es varu pārveidot līdzīgu eņģeļiem, pilnīgotu Manā līdzībā, cildenu un tādu, kas pārspēj visu zemes skaistumu;
uzklausi Mani: zari uzņem dzīvību no vīnakoka, un tā ir koka dzīvības sula, kas dara tos dzīvus, lai tie ražotu augļus; vai redzi? tagad Es pabaroju tevi un citus, lai jums rastos augļi; Es esmu tevi izvēlējies, tevi, kas biji kā sārņi, un esmu tevi pārveidojis, tevi dziedinot, lai nodrošinātu, ka tu būtu auglīga Manam godam; tu biji vāja, bet Mana Gudrība dāvāja tev atbalstu un labvēlību, lai to izmantotu tavai izaugsmei un Tēva lielākam priekam!
tava misija, ko Es esmu devis īpaši tev, Vassula, nav viegla, bet Es tev saku, – Mana Sirds trīs Mīlestībā uz tevi; jo Es esmu ievērojis, kā šajā vājumā un nabadzībā tu visu savu uzticēšanos esi balstījusi Manī; Man nav vajadzīgs perfektums; tas, kas Man ir vajadzīgs, ir iecietīga, nedalīta, nožēlas pilna un atvērta sirds; atvērta sirds, kas vēlas ne tikai baudīt Manu Klātbūtni, bet kas vēlas darīt Manu Gribu; kas vēlas tikt sūtīta kā upuris, lai sevi upurētu Manas Baznīcas labā; savukārt tu baudīsi un jau baudi Manis kā Ceļabiedra klātbūtni, kas dod tev spēku stāties pretī pārbaudījumiem; šī, jums visiem dāvātā Mīlestības himna ikvienu vadīs uz nožēlu caur garīgo pārveidi un ievedīs savienībā ar Mani; atgriešanās pie Manis ir pilnīgais piepildījums, jo tad Man būsi tu un tev būšu Es!
Es tad būšu šīs dvēseles Līgavainis, Svētais Ceļabiedrs, mierā un klusumā baudot mūsu intīmo un dievišķo Mīlestību; tā būs Mana atlīdzība šai dvēselei par Man sniegto kalpojumu; Es, Jēzus, esmu vismaigākais Līgavainis, kurš pazīst Savas līgavas ilgas: būt Svētlaimībā, mūžīgajā Dzīvē; cik patiesi ir Raksti, kad tie saka: „Mīlestība un Uzticība tagad sastopas, Taisnīgums un Miers tagad apskaujas; Uzticība sniedzas augšup no zemes un Taisnīgums noliecas no debesīm.” (Ps. 85:11-12)
Mani tik ļoti mīļotie, Es dāvinu laimi, sniedzot jums svaidītas dāvanas, tādas, ko jums nevar sniegt neviens cilvēks; Manas mirres, Es paveikšu brīnumus, ko tikai Es, Dievs, varu paveikt ar vienu vienīgu Vārdu; pielūdziet Mani, savu Dievu, jo Es esmu jūsu patvērums; Es sūtīšu savus eņģeļus, lai viņi jūs vadītu un sargātu visur, kurp jūs dosieties Manā Vārdā; atgādiniet Maniem ļaudīm, kā Es glābju tad, kad tiek piesaukts Mans Vārds! Vassula, Es, Jēzus Kristus, Dieva Dēls un Glābējs, tevi svētīju; ic
 

1 1.Pēt. 2:5,9,10 bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri
2 ar nozīmi – nonīkusi dvēsele
 
2014. gada 9. septembrī
Es esmu šeit... tagad, ar tevi; ak, Vassula, Manis dziedinātā, Es tevi mierināšu visā pilnībā; tiecies pēc Manis dienu pēc dienas, un tad tu zināsi Manu Gribu; Es vienmēr tevi vadīšu... sekojot Man, tava gaisma spīdēs kā rītausma; ikviens, kurš uzticas Man, iemantos mūžīgo dzīvi; tāpēc pierodi likt savus soļus kopā ar Mani; liec savu dvēseli Manās Rokās un saki savai dvēselei: „Kungs, Dievs, ir mana glābšana;”
neticīgā paaudze, Es esmu šodien noliecis Debesis un nonācis, lai jūs aizsniegtu, un runāju ar jums, lai atdzīvinātu jūsu ticību; pazemīgie sadzirdēja Mani un līksmoja, un Mana neizsakāmā Mīlestība palika viņos; bet ļauno cilvēku orākuls ir grēks, kas mīt viņu sirds dziļumos; ne jau mieru viņi vēlas, viņi piepilda tautu mutes ar meliem; Manu Acu priekšā viņi zaimo un vada savus cilvēkus ar viltu; vai tad Man būtu jāklusē?
Mana Mīlestība tika atklāta jau no paša Iesākuma; bet pasaule ar visu, pēc kā tā alkst, vienu dienu beigsies1, drīz vien viss beigsies; vai esat gatavi sastapt Mani? ikvienam no jums būs jāatbild uz Maniem Jautājumiem; Man, Tiesnesim, jums būs jāatbild;
kā Es tikko teicu, Vassula, Mana Mīlestība tika atklāta jau no paša Iesākuma, bet tas notika nevis tāpēc, ka Es no cilvēkiem sagaidīju taisnīgumu un labumu, nē, it nemaz; tas notika tikai viena iemesla dēļ – Mana Žēlsirdība, Mīlestība, Līdzcietība bija iemesls, kāpēc Es jūs glābu, jūs atjaunojot ar Žēlastības Svēto Garu, lai jūs kļūtu par Manas Valstības mantiniekiem un darba turpinātājiem!
Mans Aicinājums līdz pat šai dienai ir izplatīt vēsti, kā Es jau toreiz jums to paredzēju, neskatoties uz neslavas cēlēju kakofonijas troksni, neskatoties uz Kaijafam līdzīgajiem, kas apstājušies tev apkārt... Es saucu ikvienu no jums, paaudze, Es ikvienu saucu atšķirīgā veidā, un, ak vai, Es zinu, kā domā Kaijafam līdzīgie, viņi nepaglābsies no soda, tāpat kā tie, kuri ir atteikušies uzklausīt brīdinājumus, kas nograndējuši pār zemi kā pērkons no Debesīm!
ak, Vassula, seko Manām Interesēm ar nesatricināmu degsmi, un Es atgādinu tavai dvēselei nebaidīties un par viņiem neuztraukties; uzturi savu liecību tīru, lai tā ir laipna un skaidra, lai atklātos, ka visiem tiem, kuri tev ceļ neslavu, kad tu dzīvo Patiesu dzīvi Manī, nav bijusi taisnība viņu apsūdzībās pret tevi; drīz viss beigsies; turpini darīt labu un esi nelokāma un auglīga; Es, Dievs, esmu tev blakus un Es tevi mīlu; mīli Mani; ic

1 mums ir paredzēts nomirt
 
2014. gada 17. novembrī
Kungs?
Es esmu vienots ar tevi, dārgā dvēsele! jā, mīlestība vieno tevi ar Mani; viss, ko Es lūdzu no savām radībām, ir mīlestība; lai tās Mani mīlētu, un Es nocelšu viņu grēku smagumu; mīlestība nozīmē izturēt vētrās, kad tās nāk pār tevi; Vassula, ar šo izturību tu pierādi, ka tu nāc no Manis; tu esi redzējusi, kā tikušas paveiktas visas tās lietas, kuras šķita neiespējami paveikt, ja vien tās nebūtu paveikusi Mana Roka;
tagad Es esmu šeit, lai tevi mierinātu un no jauna tev apliecinātu Manu Varu; Mana Valstība ir Vara, un Es darbojos caur vājumu, un caur nabadzību! Es nācu pie tevis, atklājot tev Savus nodomus, daloties ar tevi Manās vēlmēs; Es nevēlos, lai tu par Mani domātu, ka Es tevi tikai izmantoju, bet domā par Mani, ka Es esmu tavs Glābējs, tavs Dievs, tavs uzticamais Draugs, kuru pie tevis velk dedzīga mīlestība; sevi atdodot pasaulei, tu atklāj tai Manu Laipnību, Manu Žēlsirdību, un vienīgi tā dod pasaulei vēlēšanos pagodināt Mani, jūsu Dievu;
Es esmu tev mācījis, kā ne tikai sludināt Manus Vēstījumus, bet arī Evaņģēliju, Manu Vārdu; vakar Es liku tev saprast un palikt Man uzticīgai un Mani iepriecināt; un kā Es teicu, viss, kas notika un notiek, tiks atklāts Tiesas dienā;
tā Diena būs Mana Diena: vienīgi Dieva Diena... un ikviena mēle, kas tevi apsūdz, Manā Tiesas dienā tiks pārspēta; cilvēciskais lepnums tiks darīts pazemīgs; un atceries: tava ticība un uzticēšanās būs tavs vairogs no ļaunā ugunīgajām bultām, kas mērķētas uz tevi: tāpēc tici un uzticies Man, jo Es tevi varu aizsargāt un pasargāt no valdīšanām un varām, kas rada tumsu šajā pasaulē, tā ir ļaunuma garīgā armija;
un, kas attiecas uz tevi, pagodini Mani, daloties ar Mani Manā apmetnī un kopā dosimies un Es tevi vadīšu tur, kur ir plaisas un nesaskaņas, ielejās un aizās, starp labiem un sliktiem cilvēkiem, mēs ceļosim pie tautām, kas nekad Mani nav pazinušas; uz samaitātām valstīm, kur nodarbojas ar prostitūciju un piekopj netikumus, uz valstīm, kur viņi Mani samainījuši un Mani pārdevuši iekāres dēļ; Es vēlos dziedināt viņu neuzticību; Es vēlos, lai viņi Mani pazītu kā savu Dievu un Tēvu; Es neapslēpšu savu Vaigu, Es atklāšu savu Vaigu, kad viņi pacels savu skatienu, Es viņiem piedošu un viņus dziedināšu; Es došu viņiem sapratnes maizi;
Mana sirds ir gatava, Dievs, es domāju – par palikšanu Tevī un ka Tu paliec manī; jā, lai Tava Godība uz zemes top redzama! Lai nāktu miers un izglābtu visus Tavus bērnus!
Nesen es vēl kurnēju un vaidēju par saviem apspiedējiem, es to vairs nedarīšu, vismaz es mēģināšu to nedarīt!
Zinu, ka Tu esi visspēcīgs, un tāpēc es atstāju visas lietas Tavās Rokās...
vairs nekādu iebildumu?
Mēģināšu nepieķerties pie iebildumiem ar Tavu palīdzību!
tad neesi kā tie, kuri paklūp pie saviem vārdiem...
Vēlos nepadoties!
pat ja tu pakristu vairākas reizes, Es tevi piecelšu; jo tavi nodomi ir labi; Es mācīšu tev būt stiprai, lai tad, kad čūskas kodums tevi sadzeļ, tu varētu teikt: „viņi man ir sadzēluši, vai ne? bet es neesmu ievainota; man iesituši? es nejūtu neko; mani apmelojuši, nu un tad? lai viņi to dara; nomētājuši ar akmeņiem, vai ne? kad? es neesmu jutusi sāpes...”
kopā ar tevi Es ceļošu; piekususi no tik lielas ceļošanas, tu nekad neesi teikusi: "pietiek! es pārstāju!" kāpēc?
jo Tu esi ar mani!
jā! un tāpēc, ka tu atrodi savu spēku Manī; un tavs spēks tiek Manis atjaunots, lai tu nekad nebūtu novājināta, ka tu padotos; ļauj Man palikt tavā dārzā vienmēr;
un atļauj man rast patvērumu Tevī;
atpūties Manī, savā Dievā; Es esmu patvērums ikvienam; ikviens var nākt pie Manis, lai no viņa sirds tiktu noņemta nasta un atdota Man, un Es viņu mierināšu un sniegšu patvērumu! redzi, Es Esmu ir ar tevi, saņem Manu Mieru.... ic
 
2014.gada 25.novembrī
- steidzos, lai uzklausītu, uz ko Kungs mani aicina...
miers; Es piederu Savai mīļotajai un Mana vēlēšanās sauc pēc tevis, dārgā dvēsele; Esmu tev uzticējis Savus Vīna dārzus1 un, iestājoties rītam, Es redzēju briestošus pumpurus un plaukstošus ziedus; katrs no tiem ir unikāls un Manējais, tāpēc Mans nodoms ir katru vadīt uz pilnību;
 
Kopš brīža, kad tu vēl biji mātes klēpī, Mana vienīgā vēlēšanās un ilgas bija sūtīt tevi pie tautām, pie visām tautībām, lai atgādinātu par viņu Miera Princi un aicinātu tās nākt atpakaļ, nākt atpakaļ pie Manis, nākt atpakaļ Jahves, Pagalmos, kas ir viņu Pagalmi! tāpēc pasteidzies, Mana mīļotā, un mēs kopā – Es un tu, pieskatīsim mūsu Vīna dārzus, līdzīgi kā to dara sargs tornī, un noķersim lapsas, kas naktī ložņā, lai radītu no Maniem Vīna dārziem postažu;
vai redzi, kā Es tuvojos? Es nāku pie jums visiem kā Strūklaka, kas dara Vīna dārzus auglīgus, kā Dzīvā Ūdens Avots ar Tīrā Ūdens straumēm, kas iztek no šīs Sirds2; ikvienam, kurš dzers no šī Ūdens, vairs nekad neslāps, jo tas kļūs viņā par avotu, kas verd mūžīgai dzīvei;
atgādini vēlreiz Maniem ļaudīm, ka Es Esmu Svētie Raksti, jo Es nāku no augšienes un Mans Vārds ir Mūžīgs; tāpēc, Vassula, negaidi uz cilvēcīgu atzīšanu, tā Man neko nenozīmē, arī tev nav jābūt atkarīgai no cilvēcīgas atzīšanas; Esmu sūtījis daudzus lieciniekus pirms tevis; tu neesi pirmā, un nebūsi arī pēdējā; Esmu sūtījis vēstnešus, kas Manā Vārdā liecinājuši par Patiesību; viņi visi nāca kā gaismekļi, kas iespīd cilvēku dvēseles tumsā, tāpēc neesi pārsteigta par to, ka viņi tevi noraida savā neticībā; daudzi no, tā sauktajiem, taisnīgajiem, pēta Rakstus, tomēr kad Es kā saule spīdu viņu priekšā, viņi Mani nepazīst; ja viņi atsakās ticēt tam, ko Es esmu rakstījis jūsu Laikos, kā gan viņi var ticēt Rakstiem?
Esmu teicis, ka pirms uzausīs Kunga lielā Diena, jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu jaunieši redzēs sapņus, Es izliešu Savu Garu pat pāri vismazākajam; un Es darīšu redzamas brīnumainas zīmes augšā debesīs un zīmes lejā uz zemes;
 
- paldies Tev, Kungs, ka esi mani aicinājis, neesi mani pametis, bet esi ar mani;
jā, līdz pat beigām, kas būs sākums; Es dzīvoju tevī, tāpat kā tu dzīvo Manī; lai Mans Vārds kļūst zināms pasaulei un turpina liecināt, lai pasaule satvertu Manu lielo Mīlestību; Patiesības Gars turpinās vadīt tevi un citus pretī tam, kas notiks; Viņš apgaismos tavu ceļu ar safīriem, un cilvēki vaicās: „kas tas ir, kas aust kā krāšņa Saule?” un viņi atpazīs Manu Garu; daži sauks: „izvelc mani no tīkla”, citi lūgsies: „Jahve, Mans Dievs, palīdzi man un dziedini mani”; tad Es aicināšu viņus visus ēst augli no Maniem Vīna dārziem; tur viņi iemācīsies, ka Es esmu viņu Cietoksnis, viņu Klints un viņu Atbrīvotājs, Vārds, viņu Dievs, tas Viens un vienīgais, kurš pārspēs ļauno;
Mans Gars kā Saule uzliesmos daudzās dvēselēs, atklājot tām viņu vainu un to, kā viņu grēki viņu nožēlojamā stāvoklī ir izkropļojuši viņu dvēseli, un cik necienīgi viņi kļuvuši Dieva Acīs; Viņš atvērs savas dvēseles dziļumus, sadedzinot līdz pat saknēm dvēselē visas ļaunās tieksmes; kad Mans Gars būs viņus iztīrījis, viņiem tiks atklāta Mana Mīlestība; un Es dāvāšu viņiem mistisko Gudrību, žēlastības ar svaidījumu un Es viņus vienošu kā vienu ar Mums;
Es jums nopietni saku, ka ja cilvēks kalpo Man, viņam nav jāskatās atpakaļ, viņam ir jāseko Man visur, kur esmu Es, un visur, kur Es iešu un viņu vadīšu; tas, kurš Mani atraida, noliedz Manus Vārdus vai atstāj Mani grūtību dēļ, saņems savu daļu; dzīvo mierā, meitiņ, Es vēlos tevi; jā, Es esmu to jau teicis, tomēr tagad Es esmu gatavs nākt pie tevis; bet Manas Gudrības Mīlestība tevi taisnīgi ar pacietību panesīs, lai tu paliktu Manā kalpojumā; Esmu dāvājis tev visu - Gudrību un izpratni, lai tu dzīvotu Mīlestībai un nestu brīvību caur Manu Vārdu visiem, kuri labprāt uzklausīs Manu Balsi; lai tie, kuri, būdami tālu no Manis, tomēr sadzirdēja Manus Vēstījumus, ir svētīti; Es jums saku: lai miers ir jums, kas bijāt tālumā, un miers ir tiem, kas ir tuvumā;3
meitiņ, Es tevi svētīju, ic
 
1 Patiesas dzīves Dievā lūgšanu grupas
2 Jēzus ar savu Pirkstu norādīja uz savu Sirdi
3 Jes 57:19
 
 
2014.gada 8.decembrī
 
Savu Mieru Es tev dodu; … tagad uzklausi Mani:
Mana Vassula, šī dāvana Mani sadzirdēt un spēja tavam garam būt Manos Debesu Pagalmos, tuvu Manam Tronim, ir tādēļ, lai Es vadītu tevi pie Maniem ļaudīm visās tautās un ar dažādām ticības pārliecībām; redzi, šis ir Mans pēdējais brīdinājums; Es teicu Debesu Pagalmos: “Es atklāšu Sevi Maniem ļaudīm šādā veidā, un Mani dzirdēs visas tautas caur meitu, kuru Es esmu izvēlējies, meitu, kura nāk no Ēģiptes, zemes, kas Mani pabaroja … tā ir zeme, kas Mani pasargāja no nāves, lai svētīta ir Ēģipte, Mani ļaudis, zeme, kuru Es vienmēr glabāšu Savā Sirdī;”
 
Es biju paredzējis savā Nodomā tuvoties tev, meitiņ, un mierināt tevi un mācīt tevi caur Gudrību; Es biju iepriecināts par tevi, kaut arī tu joprojām nesaproti tā iemeslu, Es biju iepriecināts redzēt tevi Savās Rokās; Es sacīju: “Es iemīšu viņai ceļu, tādu, kas nenovirzās no Patiesības; Manu ļaužu labumam; Es daudziem došu norādījumus, lai viņi gudri mācītos tieši no Manas Mutes; Manu Balsi sadzirdēs līdzīgi tekošam ūdenim, kas pakāpeniski izplatās; mana draudzība būs kā dziedējoši ārstniecības augi; Manu palīdzību saņems daudzi; Es mierināšu Savus ļaudis; dzīves laikā Es likšu sajust Manu Klātbūtni un Es šādā veidā valdīšu Savu ļaužu dzīvēs un visās tautās;
 
Es zināju, Mana Vassula, ka tu pieņemsi grūtības Manis dēļ; tāpēc Es tev teicu, ka Mana tev dotā dāvana nebeigsies, un tavs atalgojums būs tev dotā spēja aicināt Mani šādā veidā jebkurā laikā, un ka Es vienmēr tev atbildēšu; tā ir dāvana, kas atšķiras no visām citām manis izvēlētām dāvanām;
 
Es esmu ceļojis kopā ar tevi caur tuksnesi; tāpēc tagad ļauj Man turpināt Savu nodomu attiecībā uz tevi, atļauj Man lietot tevi kā Savu Atbalsi, lai pirms mana Tēva dusmas liek zemei sadalīties un sairt Es varētu turpināt atgādināt Saviem ļaudīm, ka viņiem piederēja karalisks mantojums, jā, kopš tās dienas, kad Es jūs visus radīju;
 
 
radība, pārstāj izplatīt nicinājumu pār Mani, jūsu Dievu, nožēlo un maini savu sirdi, un lai nav tā, ka tu Man tuvojies tikai tad, kad pār tevi gāžas nelaimes un grūtības; paceliet savas sirdis uz Mani un Es tās dziedināšu! ak, meitiņ, Manas Sirds prieks, esi savienota ar Mani!
 
Mana mute nepārstās Tevi slavēt un pēc Tevis ilgoties;
 
mīļotā, Es esmu tavs drošais Patvērums, iepriecini Manu Sirdi un mīli Mani; ic


2015.gada 4.februārī
 
Mana Vassula! vai tu tiki pabarota no Manas Rokas?
jā, Kungs, mani pabaroja Tava Roka…
jā! vai tu tiki mācīta Manos Pagalmos ar Gudrību?
jā, Kungs, tā bija, lai ir slavēts tavs Svētais Vārds; Tavs spēks ir pāri visam!
Manas Sirds prieks, turpini savākt šo ražu kopā ar draugiem, kurus Es tev blakus esmu devis un nebaidies!
jau no paša sākuma Sātana nodoms bija sagraut Manu nodomu tevī ar nekaunību, vardarbību, augstprātību un iedomību, kuru viņš radīja cilvēkos, kuri nemeklē Manu Klātbūtni; Man pieder Vara pār visu; klausies, tu esi guvusi labvēlību Manās Acīs un Mana Mīlestība ik reizi tevi atbalsta pirms tu paslīdi; Es esmu tava Klints;
redzi, Vassula, šie ir Laiki, kad tavai neprātīgajai paaudzei ir vajadzīgs ēdiens no augšienes; aizmirstot par Manu Palīdzību, aizmirstot par savām saknēm, cilvēki ir nomaldījušies, un viņi pat neciena Manu Godību! cik ļoti Man žēl šīs jaunās dvēseles, kuras ir pilnībā zaudējušas ticību un pārdevušās Sātanam! Pazeme nepārtraukti pildās ar nāves smaku, un kā milzīga piepildīta krāsns, Pazemes dūmi ik mirkli aptumšo debesis un zemi… sāpes, ko Es izjūtu, ir pāri cilvēcīgajai sapratnei; noraidot Manu Klātbūtni un Manu Dievišķību, viņi liecina pret savām dvēselēm;
ak, Mani ļaudis! Mani jaunieši, pār kuriem valda Sātans, kurš viņus ir pavedinājis, jūs esat uz bojāejas ceļa! bet uzklausiet Mani: Es turpināšu izliet Savu Garu jūsu dzīves laikā pār visu cilvēci, lai atjaunotu Manu radību; tas tieši tagad notiek;
Jā, Kungs, Tu esi devis mums redzi un sapratni to saskatīt un saprast; bet kāpēc mācītie cilvēki nav sapratuši, ka šie ir laiki, kad Tu atjauno Savu radību?
notiekošais ir paslēpts lielajiem un augstprātīgajiem runātājiem un ir atklāts tikai pazemīgajiem, nožēlas pilnajām sirdīm un sirdī vienkāršajiem! šie ir Laiki, kas ir jau iestājušies, kad, kā teikts Rakstos, Es, Dievs, dzīvošu jūsu vidū jaunā veidā;1 un Es veidošu Savu mājvietu jūsu vidū;2 jo šie ir Laiki, kad Es daru jaunu visu radību! šis ir jauns veids, kādā Es tuvojos jums visiem; bet ak vai tiem, kuri vajā Manu Garu, viņi nonāks Pazemē, ja vien viņi nenožēlos grēkus! Mana Žēlastība tiek bagātīgi dota ikvienam, kurš nožēlo! lūdzieties par šīm dvēselēm, lai viņu sirdīs paplašinātos vieta, kur viņos iespīdēt Manai Gaismai;
runā manā Vārdā, lai Mana Godība varētu tikt atklāta tevī, tāpat kā Mana Vara; sauc bez bailēm, saki ikvienam, ka “Dievs ir jums tuvu un jūs mīl!”3
tie bija pirmie vārdi, kurus Mans Eņģelis man sacīja!
jā! tad Es nonākšu spēkā ikvienā cilvēkā, kura sirds ir šo vārdu skarta, lai to pabarotu tāpat, kā gans pabaro Savu ganāmpulku; un Es turēšu viņus tuvu pie Savas Svētās Sirds; tāpēc, Mana Vassula, ej un liecini Manā Vārdā, izplatot to, ka Es Esmu ir ar jums; turpini darīt to, kas tev jādara;4 Es Esmu ir vienmēr ar tevi… ic

1 Kungs vienmēr ir bijis šeit kopā ar mums Svētajā Euharistijā, bet tagad papildus Klātbūtnei Euharistijā, Viņš šajās Laiku beigās tuvojas mums jaunā veidā caur vēstījumiem, atklāsmēm un parādībām, un tas nav salīdzināms ar to, kā tas bija agrāk.
2 Atkl.21
3 Tie ir vārdi, kurus pašā iesākumā man teica mans Eņģelis Daniēls.
4 Jākrāmē soma nākamajai misijai.

2015.gada 10.aprīlis, Lielā Piektdiena
Tu apmeklē zemi un to apūdeņo no Saviem Avotiem, kas dod dzīvību, Tu caur Svēto Garu dāvā mūsu paaudzei daudzas garīgās bagātības, Tu nekad neesi mūs aizmirsis;
mūsu kausi ir piepildīti ar Tavu Taisnīgumu un līst pāri malām, lai remdētu mūsu sausumu; Tu nodrošini mūsu dvēseli ar mannu no debesīm, Tu izlej svētītu eļļu pār mūsu necienīgajām galvām un Tu bagātīgi mums dāvā labas lietas;
bet ko gan mēs esam izdarījuši? mēs esam padarījuši kādreiz auglīgās zemes, ko Tu mums devi, par tuksnešiem; mēs pārvērtām Tavu Dzīvību dodošo Avotu par sausu zemi, mēs esam darījuši darbus, kas ir zaimojuši Tavu Svēto Vārdu, mēs turpinām darīt ļaunas lietas; mēs katrā tikumu pilnā ceļā esam salikuši lamatas, mēs turpinām izvēlēties čūsku rūgto indi, nevis Tavas Mutes saldo medu, un tomēr Tava uzticīgā Mīlestība nekad nav pārstājusi līt pār mums! Kungs! Kā gan Tu vari to visu paciest?
Es Esmu; neviens nevar būt patiesāks un uzticamāks par Mani, jūsu Glābēju; jūs neatradīsiet lielāku mīlestību nekā Manējā; vai redzi, kādus brīnumus Es esmu darījis tevī un visos, kuri ir klausījušies Manā Aicinājumā? pat tajos, kuri nekad nav mani meklējuši? Es runāju un viņi Mani dzirdēja;
Es esmu dziedājis šo Dziesmu, lai parādītu Savu Žēlsirdību pirms nāk Mana Diena, Es aicināju zemi uzklausīt Manu jauno Dziesmu no austrumiem līdz rietumiem, no ziemeļiem līdz dienvidiem pirms nāk iznīcinoša uguns; Es pierakstīju visu šo sacīto jūsu paaudzei, un Es teiktu - jūsu badā esošajai paaudzei, lai to vadītu uz nožēlu un to šķīstītu no grēkiem; Es esmu turpinājis izplatīt Savu Aicinājumu, bet cilvēks savā labklājībā ir pametis Mani un visu, kas ir Svēts; dvēsele, kuru Es radīju, lai tā būtu laimīga, tāda nav, jo ļaunums nevar pabarot un darīt jūsu dvēseles priecīgas; Es jums saku, ka Mana Klātbūtne ir tuvu, bet kad Es parādīšos, tad tiem, kuri dzīvo ļaunumā un nav to nožēlojuši, kaps būs mūžīgā mājvieta; un tas būs austrumu vējš, kas viņus izpostīs;
Vassula, Es esmu piepildījis tevi ar svētībām un parādījis Savu labvēlību pār tevi; no paša Mana Aicinājums sākuma tev tika parādītas Manas neremdējamās slāpes pēc Mīlestības atgriešanās; Es pievērsu tavu uzmanību Manai neizsakāmajai Mīlestībai, lai tu pamestu savu neuzticību attiecībā uz Mani, turklāt, kā Es jau teicu pirms kāda laika, tu biji savas paaudzes prototips; viena no daudzām pazudušajām avīm ar tukšiem vārdiem, kas pildīja tavu muti; un tā vietā, lai tevi sodītu, Es atbildēju ar piedošanu un līdzcietību; tad kā Līgavainis, kurš rūpējas par savu līgavu, Es vadīju tevi caur Maniem vārtiem, ievedot Manos karaliskajos pagalmos, lai mācītu tev un pārējiem šo mīlestības dziesmu, atklājot Savu taisnīgumu visā pasaulē, un pat visattālākās pasaules vietas ir redzējušas Manu Mīlestību un Žēlsirdību;
Es nākšu drīz un tiesāšu pasauli, un neviens nevar teikt, ka Es šo nebūtu teicis un viņus brīdinājis; agrāk Es runāju uz jūsu priekštečiem mākoņa stabā, mācot un vadot, lai viņi sekotu Maniem norādījumiem; šodien Es joprojām jūs uzrunāju dažādos veidos; Man ir ļoti dažādi veidi, kā tuvoties Maniem ļaudīm ar laipnību un padomu; Es uzrunāju šo paaudzi ar Dzeju, un ar prieka eļļu Es svaidīju katru dvēseli, kas atgriezās pie Manis;
Manas Mīlestības atspulgs! Manu Interešu sargs! esi neatlaidīga un Es, Kungs, piepildīšu tavu muti ar medu un eļļu, lai svaidītu Savus ļaudis, un lai tu pasludinātu visu sacīto Manā Vārdā; lai tavas lūpas izsaka Gudrības vārdus un Manus tev dotos pravietojumus;
ak, kā gan Mana Sirds ilgojas pēc Maniem ļaudīm, lai tie atpazītu Mani caur šeit sacīto; lūdz par viņiem un aicini Tēvu piepildīt viņus ar Sapratnes Garu! lai viņi pārstātu vaicāt: “kas tas ir? kāpēc tas ir šādā veidā?”, jo Es esmu radījis visu atbilstoši katra uzdevumam, un Man ir bijis Mans nodoms attiecībā uz visu, tāpēc pacel savas Acis un uzlūko Debesis un pagodini Mani; ic2015. gada 2. jūnijā
Šo vēstījumu Vassula pirmo reizi nolasīja Romā Patiesas dzīves Dievā 10.Ekumeniskā svētceļojuma laikā 2015. gada oktobrī
miers lai ir ar tevi; Rakstos ir rakstīts, ka Mans Tēvs ir nolicis visu zem Manām Kājām un darījis Mani par visa Valdītāju; tu esi mācījusies, ka Es esmu Baznīcas Galva; Mana Vassula, tagad, visu šo gadu laikā Mans Patiesības Gars jums visiem ir rādījis Savu Varu, lai jūs pildītu un īstenotu dzīvē Manus Vārdus, kas skan: „lai viņi visi būtu viens; Tēvs, lai viņi būtu viens Mūsos, tāpat kā Tu esi Manī un Es esmu Tevī...”
-          bet Kungs, kā jau Tu to zini, pat tagad Tev runājot, daudzas no Baznīcas augstajām amatpersonām netic tam, ko Tu dari; jau toreiz pagātnē Tu gribēji, lai mēs būtu viens un vienoti, tomēr neviens nepiepildīja Tavus Vārdus; paiet gads pēc gada, un nekas nenotiek; šķēpa asmens joprojām atrodas Tavā Sirdī...
 
Es tev nopietni saku, turpini mācīt visu, ko Es esmu tev devis un nekā nebaidies, jo Mans Gars uztur tevi drošībā, liekot tevī gan gribu, gan rīcību, lai sapulcinātu Manus ganus, lai atgādinātu viņiem, ka ir Viena Maize, un ka jūs visi, kaut arī esat daudzi, esat tikai viena miesa; jūs esat sapulcināti (šeit) no dažādām tautām un dažādām Baznīcām, lai lūgtu pēc Žēlastības, lai lūgtu dziedināt starp jums pastāvošo sašķeltību, sniedzot pasaulei mieru un vienotību starp kristiešiem;
tāpēc Es jums patiešām jautāju: vai tad jūs neesat veltīti Man ar kopīgu kristību? skatieties, Es vēlos jums dot Vienotības dāvanu, lai paceltu Manu Baznīcu kā zīmi katrai tautai, lai tās redzētu Manu Godību, bet nepieciešama pilnīga jūsu sadarbība un gatavība noliekties pazemībā un mīlestībā, – un, lai apvienotos ap vienu Altāri un dalītu Manu Miesu, jums jāmācās mīlēt, jo jūs visi zināt, ka ir viena Miesa, viens Gars, viens Kungs, viena Ticība, viena Kristība, viens Dievs, Tēvs visiem un caur visiem; un Kurš mājo jūsos visos – un zinot šo godbijīgo stāvokli, un tomēr paliekot izkaisītiem un nevēloties dalīties Manos Sakramentos un Euharistijas Noslēpumā, jūs apbēdiniet Manu Garu; tad kāpēc jūs lūdziet, lai Es izlietu pār jums Manu Garu, lai izbeigtu starp jums pastāvošo sašķeltību, kad jūsu sirds valda pār jūsu aizspriedumiem? vairs neapbēdiniet Manu Garu, paliekot sašķelti ar jūsu starpā pastāvošajām atšķirībām;
jo cik gan daudz reižu Es jau esmu teicis, kas Es esmu Viens? Es vaicāju jums vēlreiz: vai jūs ticat, ka Mana Miesa ir vienīgā ceļa zvaigzne, nedalīta, kas spīd pāri visai pasaulei? šodien Es nāku pie jums kā Augstais Priesteris, lai atgādinātu, ka jums jādzīvo cienīgā veidā, kas atbilst jūsu aicinājumam, lai liecinātu par Patiesību, visus pulcinot kopā Ticības vienotībā, un ka jūsu katru dienu Man dāvātā upura dēļ jūs visi tiekat savesti kopā, lai dalītos ar šo Euharistijas Noslēpumu; lūdziet Man atdzīvināt jūsu pagurušo garu; lūdziet, lai Es jūs vadītu pa pareizo ceļu! vai jūs patiešām ticat, ka Es esmu Labs un Laipns, un ka Es varu jums dot jaunu sirdi? tad kāpēc jūs turpiniet bēdāties par savu sašķeltību? lūdziet, lai Es jūs stiprinu Ticībā, un lai Es atveru jūsu sirdi Patiesībai, un lai jūs varētu atdot savu dzīvi par Vienotību Manas Euharistijas spēkā; dodieties uz priekšu, piepildīti ar Mīlestības Garu, lai šo Vienotību darītu par realitāti Manā Baznīcā!
atdodiet Man savus uztraukumus, un Savā godības pilnajā Gaismā Es tos pārveidošu, lai jūsu sirdī būtu miers; Manas Dvēseles svētītie, esiet vienā prātā, lai jūs kopā vienotos par to, kas pagodinās Manu Miesu, kas ir Baznīca; neatstājiet savā sirdī nekādu tukšumu, lai apkārt klīstošais ienaidnieks to neaizpildītu; uztveriet sevi kā svētītus, jo Debesu Tēvs darīs brīnumus, un šī uzvara tiks dāvāta visiem jums, kas meklējat Vienotību, jau tik ilgi gaidīto;
jūsu sašķeltība ir kļuvusi par stāvu klinti, stīviem dzelzs stieņiem, ar cilvēcīgiem likumiem un dekrētiem, bet tagad jūsu tik daudzo lūgšanu iespaidā Dieva labvēlība tiks atklāta pavisam drīz; Es sagaidu lielu pārveidošanos gan no Austrumu, gan Rietumu Nama, un Es esmu gatavs piedot viņu kļūdas; Es vēlos, lai mitētos visa augstprātība, Es vēlos, lai mitētos viss lepnums; tāpēc celieties augšā jūs visi, jo Man vajadzīgi uzvaroši cīnītāji, ticības cīnītāji, un nekas mazāks par to; saņemiet Manas Svētības, lai tajās dalītos cits ar citu; Es, Jēzus Kristus, jūs visus mīlu; ic
 
2016. gada 13. februārī
Savu mieru Es tev dodu; vai tu pierakstīsi Manus Vārdus?
Jā,  Kungs…
šī paaudze ir stīva un tai grūti noliekties; kļuvusi nespēcīga savu grēku dēļ, tā paļaujas uz Sātanu, savu cerību liekot uz viņu; kaut Es esmu stāvējis ikviena cilvēka priekšā, lai viņš Mani redzētu, tikai daži to ir pamanījuši; cilvēku vadītāji kļuvuši cietsirdīgi, un daudzas tautas ir pakļautas nāvei viņu rīcības dēļ; radība, cik gan daudz Es esmu raudājis par tevi! par tevi, kuras dzīvība pašlaik plūst nāves virzienā; tad, kad liesmas mēles apņems tavus iedzīvotājus, strauji izplatoties visapkārt, Es vaicāšu šai paaudzei: kur gan tu atradīsi patvērumu? kurā? vai Sātanā? vai savā egoismā un savā patmīlībā?
ir pienācis laiks Manam Taisnīgumam, jo šīs neuzticīgās paaudzes sods ir jūsu durvju priekšā; Es izpildīšu Manas pavēles līdz pat pēdējai rakstu zīmei; kad jūs dzirdēsiet pērkona grāvienu, būs dzirdama Mana Balss, kas nodārdēs jūsu ausīs, izskanot līdz pat tālākajam zemes nostūrim; tad ziniet, ka pasaule un ikviens, kas tajā dzīvo, dzirdēs Taisnīguma Balsi: ļaunums izplatīs nāvi daudzām tautām… drupas kļūs arvien vairāk katrā pilsētā;
vai esat dzirdējuši, ka “Jahves Eņģelis riņķos ap pilsētām un tautām”, saucot ikvienu nožēlot grēkus? tas viss notiks laikā, kas tuvojas;
tāpēc, jūs, kas esat ienākuši Manos Pagalmos un esat ticējuši Manis sacītajam, lūdzieties un nebaidieties, neizbīstieties; bet jūs, kas gadiem ilgi esat izsmējuši Manis sacīto, ar savu mēli sadzeļot Manus praviešus, uzmanieties! jo jūs ar meliem esat attaisnojuši melus, jūs patiešām esat apglabājuši Manus Vārdus savā paša kapā; jā, patiesi, jūs esat sagrozījuši Manus Vārdus; bet jūsu grēki starp jums un Mani ir radījuši bezdibeni; un tagad Taisnīgums vairs netiks aizturēts; Es jums saku, - rūgtas būs tuvojošās dienas, kad Es to visu nostatīšu jūsu acu priekšā… lūdzieties un neļaujiet saviem plakstiņiem aizvērties miegā!
lūk, kā jums jālūdzas:
 
“Jahve, mans Dievs, lai mana lūgšana aizsniedz Tevi,
uzklausi mūsu saucienu pēc žēlastības un palīdzības,
piedod tiem, kuri Tev netic, mans Dievs,
un kuri neuzticas arī Tavai varai mūs izglābt;
 
neizslēdz pēkšņi gaismu mūsu dzīves dienās,
vienlaicīgi vienā mirklī iznīcinot zemi;
bet savā Tēvišķajā Līdzjūtībā,
esi mums žēlīgs, un piedod mums;
neļauj ļaunajam izliet mūsu asinis kā ūdeni;
piedod mūsu vainu, aizturi savas dusmas,
atceroties par mūsu vājumu;
 
aizturi savus postījumu eņģeļus,
tā dodot mums vēl vienu iespēju parādīt,
ka esam Tavas Laipnības cienīgi;
es uzticos Tev; āmen”
 
cik gan priecīgi Es tad pieņemšu šo lūgšanu; šī lūgšana darīs Mani pieļāvīgāku! meitiņ, Es svētīšu visus tos, kuri patiesi lūgs šo lūgšanu; lai visi dzird šo pravietojumu; “diena un stunda ir Manā, jūsu Dieva, ziņā,” - tas tev jāpasaka cilvēkiem, kuri vaicās par Mana Taisnīguma laiku un stundu! Mīlestība tevi mīl;

2016. gada 13. februārī
Savu mieru Es tev dodu; vai tu pierakstīsi Manus Vārdus?
Jā,  Kungs…
šī paaudze ir stīva un tai grūti noliekties; kļuvusi nespēcīga savu grēku dēļ, tā paļaujas uz Sātanu, savu cerību liekot uz viņu; kaut Es esmu stāvējis ikviena cilvēka priekšā, lai viņš Mani redzētu, tikai daži to ir pamanījuši; cilvēku vadītāji kļuvuši cietsirdīgi, un daudzas tautas ir pakļautas nāvei viņu rīcības dēļ; radība, cik gan daudz Es esmu raudājis par tevi! par tevi, kuras dzīvība pašlaik plūst nāves virzienā; tad, kad liesmas mēles apņems tavus iedzīvotājus, strauji izplatoties visapkārt, Es vaicāšu šai paaudzei: kur gan tu atradīsi patvērumu? kurā? vai Sātanā? vai savā egoismā un savā patmīlībā?
ir pienācis laiks Manam Taisnīgumam, jo šīs neuzticīgās paaudzes sods ir jūsu durvju priekšā; Es izpildīšu Manas pavēles līdz pat pēdējai rakstu zīmei; kad jūs dzirdēsiet pērkona grāvienu, būs dzirdama Mana Balss, kas nodārdēs jūsu ausīs, izskanot līdz pat tālākajam zemes nostūrim; tad ziniet, ka pasaule un ikviens, kas tajā dzīvo, dzirdēs Taisnīguma Balsi: ļaunums izplatīs nāvi daudzām tautām… drupas kļūs arvien vairāk katrā pilsētā;
vai esat dzirdējuši, ka “Jahves Eņģelis riņķos ap pilsētām un tautām”, saucot ikvienu nožēlot grēkus? tas viss notiks laikā, kas tuvojas;
tāpēc, jūs, kas esat ienākuši Manos Pagalmos un esat ticējuši Manis sacītajam, lūdzieties un nebaidieties, neizbīstieties; bet jūs, kas gadiem ilgi esat izsmējuši Manis sacīto, ar savu mēli sadzeļot Manus praviešus, uzmanieties! jo jūs ar meliem esat attaisnojuši melus, jūs patiešām esat apglabājuši Manus Vārdus savā paša kapā; jā, patiesi, jūs esat sagrozījuši Manus Vārdus; bet jūsu grēki starp jums un Mani ir radījuši bezdibeni; un tagad Taisnīgums vairs netiks aizturēts; Es jums saku, - rūgtas būs tuvojošās dienas, kad Es to visu nostatīšu jūsu acu priekšā… lūdzieties un neļaujiet saviem plakstiņiem aizvērties miegā!
lūk, kā jums jālūdzas:
 
“Jahve, mans Dievs, lai mana lūgšana aizsniedz Tevi,
uzklausi mūsu saucienu pēc žēlastības un palīdzības,
piedod tiem, kuri Tev netic, mans Dievs,
un kuri neuzticas arī Tavai varai mūs izglābt;
 
neizslēdz pēkšņi gaismu mūsu dzīves dienās,
vienlaicīgi vienā mirklī iznīcinot zemi;
bet savā Tēvišķajā Līdzjūtībā,
esi mums žēlīgs, un piedod mums;
neļauj ļaunajam izliet mūsu asinis kā ūdeni;
piedod mūsu vainu, aizturi savas dusmas,
atceroties par mūsu vājumu;
 
aizturi savus postījumu eņģeļus,
tā dodot mums vēl vienu iespēju parādīt,
ka esam Tavas Laipnības cienīgi;
es uzticos Tev; āmen”
 
cik gan priecīgi Es tad pieņemšu šo lūgšanu; šī lūgšana darīs Mani pieļāvīgāku! meitiņ, Es svētīšu visus tos, kuri patiesi lūgs šo lūgšanu; lai visi dzird šo pravietojumu; “diena un stunda ir Manā, jūsu Dieva, ziņā,” - tas tev jāpasaka cilvēkiem, kuri vaicās par Mana Taisnīguma laiku un stundu! Mīlestība tevi mīl;

2017.gada 9.maijā
Šo vēstījumu Vassula saņēma no Jēzus misijas laikā Itālijā.
 
Es Esmu; patiesi, Es saku, ka kopā ar tavu Svēto Dievmāti Es ceļā pavadu tevi un tos, kurus Es esmu aicinājis būt tev blakus; meitiņ, saproti, ka svarīga ir lūgšana, un kad tu runā Manā Vārdā par to, ko Es Pats esmu tev devis, šie Vārdi ir Gudrības Vārdi, un kad jūsu sirdis aizdegas klausoties šajos Gudrības Vārdos, jūsu liesma ir uz Mani vērsta lūgšana, Es, Jēzus, mīlu jūs visus; Es, Jēzus, vienmēr esmu tev blakus tavu misijas ceļojumu laikā un visur, kurp tu dodies; un Es svētīju Savus ļaudis, kuri pulcējas pie tevis; Mīlestība mīl jūs visus; ic
 
Lasīt tālāk...
 
Jauni vēstījumi no 2010. gada līdz 2013. gada maijam
 2010.gada 1.martā
Kungs!
Es Esmu! Mana Klātbūtne ir ar tevi; Es dziedināšu tavus ievainojumus; Mana Vassula, Esmu tevi izvēlējies no visas cilvēces, lai tu atklātu Manu Vārdu šai paaudzei; tev nav jābūt nomāktai; Es nākšu tev palīdzēt;
viņi Mani pārbauda! turies, Mans bērns… Es saku šo Baznīcām:
noraidīt tās pašas Svētā Gara dāvanas, kas dotu Baznīcai labumu un attīstību, jūsu laikmetā un jūsu laikos, tāpat kā tas notika pagātnē, šis jūsu noraidījums ir riebīgs Manās Acīs; tā ir garīga nāve, kas ir ielīdusi jūsos! tie, kas ir atteikušies no ticības, sanikno Manu Svēto Garu! viņi ir tie, kas ievēlušies garīgā slinkumā un herēzē; vai redzat? kā gan Mans Svētais Gars var mājot viņos, kad viņos valda slinkums un citi netikumi? kā gan viņi jebkad saredzēs ar Mana Svētā Gara Gaismu, ja viņi savā sirdī patur naidīgumu un turklāt apkampj tik daudzus netikumus?
Es jums saku, ka tikai caur Mana Svētā Gara žēlastību viņiem var tikt atklāta Patiesība; tās ir Manas bēdas, ka tik daudzi Mani priesteri Mani nemeklē; un ir vēl jo sliktāk, - kad viņi pamana dvēseli, kas aizdegusies ar dievišķo Mīlestību uz Mani, kuras iepriecinājums ir Manī un nevis pasaulē, kura dod priekšroku Man, nevis visām pasaulīgajām kaislībām un ir iekvēlojusies mīlestībā uz Manu Klātbūtni, - viņu sašutums pat pieaug; šīs apdāvinātās dvēseles, kuras Es izvēlos savā labvēlībā, viņi samīda vai nu ar garīgu skaudību vai ar racionālu garu; viņi nepieņem Manu valodu, ar kuru Es tevi mācu, jo viņu miesa saprot to miesīgi; turpretim, Es mācu garīgas tēmas garīgi; viņi ir tādi, par kuriem Raksti saka: “negarīgs cilvēks ir tāds, kurš nepieņem neko no Dieva Gara; viņš to visu uzskata par muļķībām un tas ir pāri viņa saprašanai, jo to var saprast tikai ar Gara līdzekļiem…”1 garīgais aklums nekad neļaus mirt viņu ego, lai saprastu augstāko tikumu, kas ir žēlsirdība; žēlsirdību, kas ir lielākā no tikumiem, to, ka jūs visus noslēgumā tiesās saskaņā ar šī tikuma mēru;
ir pareizi teikt, kad tu liecini Manā Vārdā, Vassula, ka visa ticība un cerība ir balstīta šajā tikumā un ka Dievu redzēs un Manu Valstību mantos tie, kuri dara labu, ir ar laipnu sirdi, mīloši, žēlsirdīgi un sirdī lēnprātīgi; citiem vārdiem sakot: sirdī šķīstie…2 jā! Dieva Vārds ir izpirkšana, glābjoša palīdzība; tā ir Dieva pazīšana, kura ir zināma tikai tiem, kuriem esam Mēs3; tas ir pats Dieva Vārds, kas ir Mīlestība; un Mīlestības dēļ Es labprātīgi kļuvu par cilvēku, Es labprātīgi nesu Savu Krustu; daudzu skats aizmiglojās, kad viņi redzēja Mani Augšāmcēlušos;
-          žēlsirdība ir svēta, tā ir Mana Attēla simbols un visa Mana būtība;
-          žēlsirdība ir vairāk nekā bagātība; jā!
-          žēlsirdība ir spožāka par sauli, jo tā mirdz spožāk par citiem tikumiem, salīdzinājumā ar gaismu;
-          žēlsirdība ir neizsmeļama bagātība cilvēcei, jo tā vairāk priecājas dodot nekā saņemot;
-          žēlsirdībai nav savtīgu interešu, bet tā sevi atdod visai cilvēcei;
ikviens, kuram piemīt šis tikums, valda kopā ar Mani; dievišķais spēks ir dāvana, kuru Es esmu jums devis, un tā var jums tikt dota atbilstoši jūsos esošajam žēlsirdības mēram; kontemplējiet to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, un nāciet pie apziņas; apzinieties nepieciešamību pielikt pūles, lai nomirtu sev pašam un iegūtu žēlsirdību, un kad jūs iegūsiet žēlsirdību un tiksiet ar to vainagoti, tā jūs vadīs neuzvaramā svētumā uz visiem laikiem, jo tā triumfē visā mūžībā!
tāpēc nekārdiniet savu prātu ar samaitātību un ļaunprātību, neapburiet sevi darot ļaunu; Es jums saku,- dzīvojiet neaptraipītu dzīvi, lai Es varētu pievilkt jūsu dvēseli pie Mana Svētā Gara, Kuru jūs sauciet par Neredzamu; jūs nekad nevarat nostiprināt stingrus pamatus vai dziļi iesakņoties Manī, ja jums nav žēlsirdības;
-          žēlsirdība ir kā laivas stūre, kas vada tevi uz tavu mērķi; bez tās tu esi pakļauts ikvienas straumes plūsmai, kas var tevi pazudināt;
-          žēlsirdība vadīs tevi uz tavu mērķi un tas ir – pie Manis; tā arī darīs tevi spējīgu Mani atpazīt savā tuvākajā un viņu mīlēt; kāda gan būs nozīme, ja tev nebūs mīlestības uz savu tuvāko un dedzības uz Manu Baznīcu? tāpēc nāc un elpo Manī un iegūsti Manas dāvanas un šos tikumus;
Man nepieciešams, paaudze, tava pilnīga atsacīšanās, un dienu no dienas Es tevī pieaugšu, kamēr tu kļūsi mazāka sevī un savā gribā; tādējādi Es tevi izraušu no šīs sabojātās pasaules, lai tu ienāktu Manā Sirdī; esiet svētīti visi, kuri tagad vēlas paklausīt Maniem norādījumiem; ic

1   1 Kor 2:14
2   Mt 5:8
3   Svētā Trīsvienība
 
 
2010.gada 17.jūnijā
 
 
miers ar tevi; iepriecini Mani un atkārto šo lūgšanu kopā ar Mani:
 
Debesu Tēvs,
māci mūs būt par miera vēstnešiem
un sludināt tautām glābšanu,
glābšanu no Augšienes;

neesi pret mums bargs
mūsu pārkāpumu dēļ,
bet dari, ka mēs varētu redzēt savus grēkus ar Tavām Acīm,
lai mēs varētu pazemībā lūgt piedošanu;

sakustini mūsu sirdi, lai tā kļūtu par vienu sirdi ar Tavējo;
vismīlošākais Tēvs,
Tava Mīlestība uz mani ir bijusi tik ļoti liela,
vienmēr uzticīga;
dod man spēku, lai es būtu stingri iesakņota
visā, ko Tu man esi uzticējis; āmen
 
tātad, Mana Vassula, ļauj Man dziedāt tev dziesmu; tādas tikšanās1, kā šī, Mani iepriecina, tu varēsi tikties šādā veidā līdz pat noslēgumam; ic
 
 
 
2010. gada 22.jūnijā
Vassula, bērns, Es esmu tevi aicinājis! Es vienmēr esmu ar tevi; slavē Mani ikkatru dienu, jo Es stāvu tavā priekšā; Esmu tevi atgriezis dzīvē, lai tu dzīvotu Manī; - daudzi lasa un lasa Manu Vārdu un tomēr to neizdzīvo; daudzi stāv Manu tikšanos laikā un sludina, tomēr sludināto viņi paši dzīvē nepiepilda2; tu esi kļuvusi par Manas Baznīcas kalponi, kas līdzīgi vergam ļoti smagi strādā Manas Baznīcas labā, nesot Manu vēstījumu par mieru, izlīgumu un vienotību, lai to nodotu cilvēkiem; Mans nodoms bija atklāt pasaulei Manu Žēlastību un to, cik svarīga man ir viņu glābšana; cik satraukts Es esmu par viņu sašķeltību; ak, meitiņ, ja vien tu zinātu to, ko Es zinu, un ja tu redzētu un dzirdētu to, ko Es redzu un dzirdu no Maniem ganiem un to, ko viņi savā starpā apgalvo viens otram, tu saprastu to, cik ļoti rūgts ir šis kauss! jā?
noteikti, ka tie nav visi Tavi gani;
pazemības trūkst daudziem; Manas Miesas struktūra ir izjaukta; ja Mans Ķermenis ir atrauts no Galvas, Ķermenis ir miris; sabrukums kļūst arvien lielāks, lai padarītu Manu Namu par pilnīgu postažu, par tuksnesi!
ko gan es varu darīt, Kungs?
turpini saukt kopā un pulcināt, kā tu to jau dari; nepiekūsti, Mana dūja, Es  vienmēr esmu bijis tev blakus; vai neesi pamanījusi?
Es esmu kļuvis redzams uz tevis kā Zīme, lai arī tu smeltos tajā drosmi; nebaidies no ēnām3, Es esmu tavs spēcīgais aizstāvis; uzticies Man;
kas attiecas uz tiem ganiem, kas ar savu nevērību nerūpējas un nevada ganībās Manu ganāmpulku, viņi ir kā tādi, par kuriem Raksti saka: “bēdas tiem ganiem, kas Manu ganību avis ļauj nomaitāt un tām izklīst - jūs esat tie, kas izklīdinājāt Manas avis, tās izdzenājāt un nerūpējāties par tām" (Jer.23:1) – kaut kādreiz būdami spēcīgi, viņi kļuvuši novājināti, sekojot pasaulīgiem principiem, ļaujoties liberālismam un aizmirstot dzīvot savu dzīvi saskaņā ar viņu pirmajiem solījumiem;
Es esmu aicinājis viņus būt iesakņotiem Manī un būvēt, pamatojoties uz Mani, un palikt stingriem ticībā, kurā viņi tikuši mācīti; ja viņi būtu turējuši savu pirmo mīlestības pilno Man doto solījumu un nebūtu ļāvuši sevi vilināt tām lietām, kas nāk no zemes, lietām, kas iznīkst, šodien Mans Nams būtu bagāts godībā un Mans ganāmpulks nebūtu izklīdis;
Patiesa dzīve Dievā ir Mans Vēstījums; tas nav pamatots cilvēku doktrīnās vai cilvēku noteikumos; tas ir pamatots Manā Mīlestībā, tas ir pamatots Patiesībā, tas ir pamatots patiesā doktrīnā, kas pilna ar labumiem, lai jūs vadītu dievišķošanas ceļā, sniedzot šai paaudzei pilnīgas zināšanas par Manu Gribu;
Manis sniegtās mācības ir bizantiski lasījumi, kas doti cilvēcei kā jauns kristību skūpsts no Manis, lai mirušos augšāmceltu jaunai dzīvei un viņiem parādītu, ka patiesība ir Garā;
Gars bija jūs brīdinājis, ka pēdējās dienās būs kādi, kas atteiksies no ticības un izvēlēsies doktrīnas, kas nāk no dēmoniem; viņiem nav ar ko lepoties; daudzas tautas piedzīvojušas sāpes un ciešanas, tomēr joprojām viņus nav pārņēmis Mans Vārds; Es esmu atklājis Savu Mīlestību visai cilvēcei, lai tā to žēlsirdības pilnībā pieņemtu; daži vaicās: “kā gan Tu esi atklājis Savu Mīlestību laikā, kad tik daudzas tautas nepārtraukti krīt no zobena un bads ir tepat aiz stūra?”
tomēr Es atklāju Savu Mīlestību caur Maniem pastāvīgajiem atgādinājumiem un Maniem nepārtrauktajiem brīdinājumiem; Es nokāpu no Sava Troņa šādā veidā, lai atjaunotu jūsu dzīvi, kurai paslepus uzbruka dēmoni; Mana laipnība nekad nav mitējusies; bet jūs neesat Mani ne gaidījuši, ne arī meklējuši; Es saucu jūs, bet jūs izvēlējāties neklausīties; Es atklāju jums Savu Žēlsirdību un kā šaltis lēju pār jums svētības, kurām netika pievērsta uzmanība; tad kā gan kāds var teikt, ka Kungs nav atklājis Savu Mīlestību?
- jūsu bezdievības dēļ, kā arī tādēļ, ka esat noraidījuši Manu Krustu, uz kura es labprātīgi cietu par jums visiem, un jo īpaši jūsu zaimu dēļ pret Žēlastības Svēto Garu, kas ir izliets pār jums, lai jūs atjaunotu, Es saku tev, paaudze, ka tauta sacelsies pret tautu, visapkārt būs notašķīts ar asinīm; olīvkoks vairs neražos olīvas un zeme būs padevusies; drupas un postījumi būs daudzās pilsētās vairāk nekā jebkad agrāk4, gadalaiki turpinās mainīties, jo cilvēks posta zemi ar savu grēcīgumu un bezdievību; un no debesīm kā rūcošs lauva nonāks Manas liesmas, nevaldāma uguns; no viena zemes gala līdz otram Es aizdedzināšu aizas, kalnus, ielejas, pilsētas, tās padarot tukšas no zemes iedzīvotājiem;
tie, kas zvēr sagraut Baznīcu, apgriežot otrādi Manu Krustu, tie tiks sadedzināti ellē! bezcerīgi vientulīgas atraitnes klīdīs apkārt kailas un neaizsargātas un visi tie5, kas zvēr karot pret Maniem praviešiem un svētām lietām, arī viņi piedzīvos to, ko ir pelnījuši; pašlaik viņi pašpārliecināti sēž uz saviem troņiem, bet tas nav uz ilgu laiku; es nākšu pie viņiem kā Tiesnesis un bargi viņus tiesāšu; Es Pats nogāzīšu viņus no viņu troņiem; kaut gan viņi šodien slēpjas zem maskas, drīz Es viņus uzmeklēšu un atklāšu; lūk! Es likšu kļūt pazemīgiem visus tos, kas Manā Namā ir aptraipīti; Es pieļaušu, ka viņi tiks noliekti pie zemes, jo viņi ir pārkāpuši Manus noteikumus; tad Es ienesīšu Manā Namā tīru trauku un tava sirds līksmos un Mana Roka būs izstiepta uz šo trauku, kas pūlēsies, darbojoties caur Manu Gaismu!
Man ir vajadzīgi trauki, tīri trauki, trauki godam, gatavi sevi atdot; lēnprātīgi pret visiem cilvēkiem, piemēroti mācīt jaunos būt atturīgiem, paklausīgiem un priecīgiem Kungā; -
šķēpa asmens6 joprojām ir Manā Sirdī, Mans bērns, ak, vai! tomēr nāks laiks, un būtībā šis laiks ir tuvāk kā jebkad, kad Es atklāšos kā Tiesnesis tiem, kas mīda ar kājām Manu Miesu, vadot Manu tautu prom no izlīguma un vienotības, paturot Manu ganāmpulku izklīdušu un ar nodomu to paturot neziņā; Es atņemšu viņiem viņu varu, kad pienāks laiks; nekad nešaubies;  
nāc, viss, ko Es vēlos no tevis, ir mīlestība! ic

1 Jēzus ar to domā: esot kopā ar Viņu šādā veidā
2 Mūsu Kungs bija sāpēs un bēdās
3 ļaunajiem gariem cilvēkos
4 Dan 7:25
5 Daži no tiem ir Baznīcas augstas amatpersonas
6 metafora, kas nozīmē Baznīcas sašķeltību
 
 
2011.gada 14.aprīlī
Ja Kungs pats neatjaunos Savu Namu,
vai tad strādnieki ir strādājuši veltīgi?
 
bet es paļaujos uz Tavu Apsolījumu un
lai visas grūtības, ko esam piedzīvojuši,
ir Tavam Godam...
 
Mana Vassula, Mana mīļotā, Mana Mute pasludina Patiesību, tikai Patiesību; kad Es iecerēju tevi šim darbam un tevi tam aicināju tādu, kāda tu esi, vai Es nepiepildīju tavu muti ar svētījošu eļļu? vai Es neesmu pildījis pasauli ar augļiem? vai Es neesmu augšāmcēlis mirušos, lai tie dzīvotu?
Es teicu: „Es piecelšu mirušos ķermeņus un no spoku zemes dzims jauna dzīve Manī; neuztraucies par dusmām un netaisnību, ko viņi tev nodara; zeme jau tagad sadalās no veseluma sastāvdaļās un visi zemes iedzīvotāji dārgi maksā par saviem noziegumiem; posts, ko piedzīvo austrumi, izdeldēs viņu lepnumu un viņu vainu; niknums, kas veļas pāri tik spēcīgi kā orkāns, viņus sadedzinās; un viņi izlīgs ar ikvienu, kas cietis viņu vainas dēļ; un viņi mācīsies dzīvot saskaņā un vienībā;
Es esmu tas, kurš liek vējiem pūst un jūrām bangot tā, ka to viļņi dārd; Vassula, ļauj Man tev teikt lūk, ko: tu esi Mans iepriecinājums un Mans upuris, jo Es esmu tevi nodevis aklātībai, parādot tevi tiem, kas paceļ savu balsi izsakot 'thoxologhiés'1, bet tas nekad nav viņu patiesais nodoms; no pilīm, kur viņi dzīvo, ir izskanējis nežēlīgs spriedums; taisnīguma gaisma nav ne viņu acīs, ne viņu sirdī, bet nāks diena, kad pār viņiem nāks nožēla, kādu viņi nav piedzīvojuši kopš savas piedzimšanas dienas!
Mans bērns, vai tu domā, ka Es nebiju klātesošs, kad ar pārmērīgu augstprātību un ar baismīgiem savu acu dzirksteļu uzliesmojumiem viņi metās virsū Manam auglīgajam vīnakokam? un tai dāvanai, ko Es pats esmu veidojis un kuru pats esmu iecerējis un sūtījis? iedomība! samaitāti un slimi ar rūgtumu, un cik atbilstoši Svētais Gars runāja, kad Viņš teica caur Jesajas muti:
„ej pie tautām un saki: jūs atkal un atkal dzirdēsiet, bet nesapratīsiet, atkal un atkal redzēsiet, bet nesaskatīsiet, jo šīs tautas sirds ir kļuvusi raupja, viņu ausis ir kļuvušas kurlas un viņi ir aizvēruši savas acis baiļu dēļ no tā, kas viņiem ar savām acīm būtu jāredz un kas ar savām ausīm jādzird un ar savu sirdi jāsaprot, un tad viņiem būtu jāatgriežas un jākļūst Manis dziedinātiem...”
tad saprotiet, ka šī, no Manis nākošā, glābšana bija sūtīta pie tiem, kam vienkārša sirds, kas nožēlojami un nelaimīgi, pie tiem, kurus jūsu sabiedrība nicina, pie zemajiem, lai pārmācītu varenos un lepnos; tavi apsūdzētāji ir Mani apsūdzētāji; tie, kas uzbūk tev, uzbrūk Man;
Tad neklusē vairs, un nāc mani aizstāvēt, pasludini savu spriedumu par to, kas attiecas uz mani, un neļauj viņiem ļauni priecāties par mani!
Vassiliki, par sevi neuztraucies; tava Svētā Māte šodien vairāk kā jebkad agrāk ir tev blakus; esi paļāvīga un drosmīga, jo laimīgi tie, kuri zaudē savu dzīvi Manis dēļ! mīļotā dvēsele, esi laimīga par to, ka piedzīvo Manas Ciešanas un manus ērkšķus, naglas un pāri visam šķēpa asmeni! tās cietsirdīgās rokas, kas vēlas tevi izraidīt, cietīs tad, kad atklās, kuru viņi vajā; un tajā dienā tās drebēs! viņi izlej Manas Asinis kā upes;
paliec nodevusies, Vassula, un rotā Manu Galvu ar mīlestības un godības rotājumiem, un stiprini tos, kurus māc šaubas; Es esmu Kungs, kurš labos un mācīs tavus apsūdzētājus; mēs, mūs? ic
(vēlāk)
Es Esmu; visi varenie un mazie ir zem Manas Varas un Manas valdīšanas; tāpēc, Mans bērns, nekad nebaidies, jo Es vienmēr esmu tev blakus, mīli Mani, Es, Jēzus, tevi svētīju; Es Esmu;

1 Grieķu vārds, kas nozīmē "doksoloģijas"
 
 
2011.gada 27.aprīlī
 
Savu mieru Es tev dodu;
atceries Manus Vārdus: ja kāds Man kalpo, Mans Tēvs debesīs viņu pagodinās;
Es zināju, ka tu Mani vienmēr sadzirdēsi, kad Es saukšu tevi un ar Manis tev doto žēlastību tu Mani pagodināsi, tāpat kā tu pagodināsi Manu Tēvu; šodien jau atkal viņi1 vajā to, kas ir Ceļš, pat tad, kad Es esmu aiz sevis atstājis Savu smaržu, viņiem klātesot; viņi metas virsū Manai Miesai kā vilki; Manā vārdā notikušie brīnumi viņiem vairs neko nenozīmē; viņi tos ignorē; tev, Vassula, Es saku: nezaudē drosmi, jo tev dotajai dāvanai ir bijis un joprojām ir mērķis un tās īpašais iedarbīgums: paliec uzticīga un vienmēr atgādini pasaulei, ka ikvienam ir tiesības un ir iespēja, ja cilvēks to vēlas, būt tuvu klāt pie Manis Azotē un baudīt Manu draudzību, veidojot intīmi tuvas attiecības ar Mani;
tu, pret kuru Es esmu bijis labvēlīgs, esi mācījusies, cik vērtīga ir intimitāte; Es esmu tevi ievedis Manas Sirds iekšienē2, un tu esi baudījusi Manu saldmi un reibinošo un neaprakstāmo mīlestību, kādu jūtu pret ikvienu dvēseli; Manis dotajā vīzijā3 tu redzēji, kā Svētais Gars ir izvēlējies tevi starp daudziem, lai tu kļūtu par Manu Atbalsi un celtu Manu Baznīcu;
tas viss, kamēr4 Es biju tev blakus; kā gan citādi, Vassula, tu varētu panest Manu Krustu? Es apdāvināju tevi ar intīmu uzticēšanos, bez tās Mana Vienotības Krusta smagums un svars būtu tevi sadragājis un tu būtu zaudējusi drosmi doties uz priekšu! vai redzi, Mana dūja? nerimstošās dievišķās žēlastības plūsma ir izlieta pār tevi, lai tevi stiprinātu, lai tu turpinātu, neskatoties uz visu pretdarbību;
Mana Sirds iegavilējās, kad dzirdēju tevi sakām: „Dieva vadība ir pār visu, tāpēc nezaudējiet cerību!” jā! Es patiešām uzraugu ikvienu situāciju; dažas dvēseles varētu domāt savādāk, kad situācijas pavēršas pret viņām, jo viņas neapdomīgi balstās uz savu spēku un savām uzvarām; tomēr, agrāk vai vēlāk, viņu augļu kļūst mazāk un visas pārdabiskās gaismas sāk izzust; arī viņu mīlestība uz Mani mazinās spēkā un izpausmē; viņās sāk augt ļaunas noslieces, un no Manis kādreiz saņemtais spēks sāk bīstami mazināties un netiek uzņemts tā, kā iepriekš; miesa sāk gūt uzvaru, un viņu gars, pasaules ietekmēts, turpinās viņus vilkt atpakaļ vecajās kaislībās;
bet, ja dvēsele paliek Manī, un nav nevērīga pret tās garīgo un sakramentālo dzīvi un visu to, ko Gars ir tai mācījis, un ja tā ir ļāvusi sevi pārņemt Manam Garam, šī dvēsele vajāšanās un grūtās situācijās paļausies uz Mani un ar uzticēšanos teiks: „Kungs ir ar mums, tad kurš gan var būt pret mums?” nekad nesakiet: „mūsu Kungs mūs ir atstājis...” vai „Kungs mani ir aizmirsis...”
meitiņ, dāvā Man savu laiku, un Es priecāšos, neliedz Man savu klātbūtni, lai miers ir ar tevi, mēs, mūs? ic

1 hierarhija un neticīgie laji
2 vienlaicīgi dzirdēju vārdu „istabās”
3 vīzijā, ko saņēmu 1989.gada 29.janvārī
4 klusuma mirklis
 
 
2011.gada 29.aprīlī
Tavs diženums nav salīdzināms ne ar ko citu, mans Dievs!
Es Esmu, klausies! tu, kas starp daudziem esi ieguvusi labvēlību, lai celtu Manu Baznīcu, neskaties atpakaļ; neremdināmas slāpes būt kopā ar Mani tev dod Mans Gars; tāpēc nepretojies Manai Mīlestībai;
mana dvēsele tveras cieši klāt pie Tevis...
jā! un tā arī jābūt; Es esmu tavs cietoksnis; sniedz savu Mīlestību, kādu tu jūti uz Mani, un Es sargāšu tevi no visiem kārdinājumiem, nāc, nebaidies... atpūties Manī un tu atradīsi savu patvērumu Manā Sirdī; turpini doties pa ceļu, kā Es esmu tevi mācījis, bet nekad arī neizturies nevērīgi pret savu saimi;
esmu sīka un nicināta no manas Baznīcas autoritātēm, kā Tu to zini;
vai tu esi sapratusi Manas Mīlestības lielumu, kādu jūtu pret tevi, dvēsele? ja būtu nepieciešams, Es jebkurā brīdī atkal atdotu Savu Dzīvību tikai tevis dēļ, dārgā dvēsele! dedzība par Manu Namu apņem Mani, un Es biju un joprojām esmu gatavs sūtīt vismazāko no Mana ganāmpulka kā upuri; no paša sākuma Mans Tēvs un Es esam tevi izvēlējušies, lai tu būtu Mūsu Klātbūtnē un mācītos Mūsu Debesu Pagalmos Gudrības vārdus; Mēs zinājām un esam tev teikuši, ka ļaunuma impērija tevi vajās, lai atņemtu tev drosmi, lai norautu mūsu tev doto tērpu un radītu ap tevi haosu; ļaunais liks celties apspiedējiem un bez žēlastības cels tev neslavu; bet Es esmu tev arī apsolījis, ka Es būšu tavs Sargs, tavs Vairogs, un pat ja ļaunais spļaus uz tevi savi indi, tu nesašūposies un nekritīsi, un arī neiesi mazumā, jo Mans Spēks tevi uzturēs; Es, Kungs, esmu devis svinīgu solījumu: rūpēties par tavu drošību, audzināt1 tevi, veidot2 tevi, lai tu staigātu kopā ar Mani un lai tu augtu; Es esmu tev atklājis, kādā stāvoklī ir Mana Baznīca un licis tev saprast, ka tā ir pazaudējusi savu dedzīgumu, ka tā ir jāstiprina!
tāpēc, Manis izvēlēta mērķa dēļ, Es esmu tevi aicinājis, ne jau tāpēc, ka tu būtu piemērota šim uzdevumam, bet arī Mani mācekļi tādi nebija, kad viņus aicināju; Manas metodes ir tieši šādas; Es esmu daudz lielāks par jebkuru varu un augstāks par jebkuru lēmēju, autoritāti vai struktūru vai pār jebkuru citu vārdu; Man pietiek pašam ar sevi; tagad esi aicināta arī tu, un, Man par prieku, tu noticēji...
Es esmu tevi sūtījis apkārt pasaulei tieši šī iemesla dēļ: lai stiprinātu Manu Baznīcu un to apvienotu... tāpēc tāpat arī turpini; Es esmu paņēmis prom no tevis bikluma garu un devis tev Spēka Garu, drosmi un degsmi par Manu Namu;
Vassula, Es saku to ļoti nopietni, ikviens, kurš dara tev pāri, dara pāri Man; ikviens, kurš izdzen tevi no Mana Nama un neļauj sniegt liecību, izdzen tev doto Manu Vārdu; tu esi manā kalpošanā un ikviens, kurš cietsirdīgi tevi apkauno, piedzīvos tādas pašas ciešanas, kā tie, kuri bloķēja Manus Vārdus, kuri bija jānodod ticīgajiem; lai apvienotu, Es nenāku ar zobenu, bet ar maigumu, ar mieru, sniedzot viņiem Manu Sirdi; tu esi kļuvusi par atvērtu grāmatu, kuru iedvesmojis Mans Svētais Gars; tagad, tavi apsūdzētāji tevi netaisnīgi apsūdz, tas ir tāpēc, ka viņi nav Mani pazinuši, un nav arī Mani kontemplējuši;
 
Es biju piedāvājis viņiem Savi Sirdi, bet viņi pagriežas uz citu pusi un meklē to tur; tad cik gan ilgi Es pacietīšu noraudzīties uz Maniem ganiem, kas izsaka pārsteidzīgus spriedumus par Manu Darbu? slimība, kas viņus aptur, saucas Dieva noliegšana;
Kungs, ja viņiem stāstītu, ka es sarunājos ar Dievu, tas līdzinātos stāstam, it kā es ar spārniem lidotu uz Mēnesi!
remdē Mana Tēva dusmas un lūdz par viņiem; esi kā psalmists un lūdz, lai Viņš dāvā laiku, lai debesis vēl neatvērtu durvis uguns lietum! lai Viņš dāvā laiku, lai vēji un jūras nesaceltu niknumā virpuļus un neradītu plūdus, kas izplatītu Mana Tēva dusmas, aprijot veselas tautas; labība un lauki tiks izpostīti, priesteri tiks nogāzti no augstām vietām, kapsētas kļūs arvien vairāk un kapi atvērsies, vairosies mušas ar lielu epidēmiju uzliesmojumiem un lielas bēdas nāks pār šo paaudzi; Baznīcas amatpersonas sitīs sev pie krūtīm, kad sapratīs, ka Man ir taisnība; zeme atvērsies un viņus dzīvus aprīs; Mans Tēvs ir saniknots redzot visu notiekošo, kad Viņa Dēla Asinis un Upuris ir aizmirsts un tiek samīdīts; ticiet Man, šīs paaudzes lepnums pārsniedz to cilvēku lepnumu, kuri cēla Bābeles torni; cik gan vēl daudz un cik vēl ilgi smējēji dzīros, izsmejot Manu Upuri? šādiem ļaudīm tiks atņemta vara, kad nāks Mana liesmojošās uguns diena;
un kas attiecas uz tevi, paliec Man blakus, paliec Manī, un spīdi spoži kā gaismeklis tumsā! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou!3 saņem Manu Mieru; nāc Mani pielūgt un esi Man kā sāpju remdinājums; Es, Jēzus, mīlu tevi, dārgā dvēsele; ic

1 adoptēt mani
2 izglītot un apmācīt mani
3 grieķiski: nebaidies ne no viena! Es esmu ar tevi!
 
 
 2011.gada 5.maijā
Kungs! Tevi pazīst kā tādu, kurš apgāž karaļu un valdnieku troņus, impērija pēc impērijas tiek sagāztas, kad tās kļūst par šķēršļiem Tavā ceļā;
Tevi pazīst kā tādu, kurš iznīcina bez pēdām Savus ienaidniekus; tad kāpēc Tu tagad atstāj Savus draugus vienus pašus?
No viņiem nāk netaisnība un augstprātība; ir zināms, ka Tu, mans Dievs un Tēvs, neieredzi lepnību;
Ko es tādu esmu izdarījusi, ka būtu pelnījusi nicinājumu? vai esmu pārkāpusi Tavus baušļus? vai esmu neievērojusi Tavus norādījumus un Tavu Aicinājumu?
 „rūpējies un māci apkārt esošos cilvēkus, atdzīvini un apvieno Manu Baznīcu,” tāds bija Tavs lūgums, bet arī pavēle; „strādā kopā ar Mani roka rokā un pagodini Mani;” tāds bija Tavs mierinājums;
Esmu kļuvusi atsvešināta pat no savas ģimenes, Tavu Interešu labā;
Tagad neslavas cēlāji pārvērš labo ļaunajā; viņi mani ielenc ar ļauniem izdomājumiem un uzglūn, gaidot savu izdevību man uzspļaut un izliet asinis;
vai es atkal tiesāju?
tiesāšana ir Man ārkārtīgi nepatīkama; neļauj, ka tevī augtu aizvainojums; jā, patiešām, tas, ko viņi tev nodara, izaicina tavu garu, bet jo divkāršs ir viņu grēks; grēks ir viņu nepatiesais spriedums par tevi un grēks ir tas, ka viņi izaicina tevi grēkot; viņu pret tevi vērstais spīts nāks atpakaļ pār viņu pašu galvām;
Mans bērns, pievērs uzmanību Manai mācībai un rīkojies atbilstoši tai, jo Mani iepriecinās, kad jutīšu, ka tu Man uzticies; vai tad Es neesmu uzrakstījis ar tavu roku tūkstošiem lappuses, kurās ir Mani padomi, Mana Vārda un zināšanu atgādinājumi? vai neesmu tavā priekšā pavēris ceļu, lai Mani Vēstījumi varētu izplatīties? vai  neesmu tevi mācījis, kā ar pareiziem Gudrības vārdiem atbildēt tiem, kuri tevi izvaicā? tāpēc nesaki: “es izturēšos pret viņiem tāpat kā viņi izturas pret mani;” Es vēlētos, lai tu drīzāk teiktu: “Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara!” un Es viņiem piedošu, un viņi tiks dziedināti; un viņi pieaugs mīlestībā…
Mācies no Manis, skolniecīt, un pieskaņojies man, jo Mani Ceļi ir taisnīgi; tad Es varēšu tev teikt: Mans bērns; tavi labie nodomi nebūs veltīgi; tu saņemsi no Manis atlīdzību; neļaujies bezcerībai, Es uzraugu pilnīgi visas situācijas! dzīvību un nāvi, labo un slikto, arī to visu Es uzraugu! Mana Roka tur tavu roku; ikviens cietsirdīgs spriedums, ar ko tev pāri nodarīts, ir nodarīts arī Man; Manas dusmas ir pār paaudzi, kurai nav ticības; vai tu to neesi pamanījusi, Vassula? Mans sauciens ir caururbis debesis, kā uguns viesuļvētra es nonākšu pār viņiem, un uguns upes aprīs daudzas tautas; Manam niknumam nebūs gala, vai neesat pamanījuši Laiku zīmes? jūru ūdeņi turpinās nežēlīgi trakot pret šo ļauno un neticīgo paaudzi, jo drīz Mana Tēva Roka smagi kritīs pār Dieva noliedzējiem; šī paaudze nonāks Mana Tēva Rokās un lieli pulki to, kuri ir Mani aizmirsuši, ārkārtīgi cietīs; ak, jā! tad viņi pēkšņi atcerēsies par Mani un piesauks Manu Vārdu, bet ne jau ar nožēlu vai ar mīlestību, bet no bailēm par savu dzīvību; daži ar trakojošu sarkasmu izsauks aizvainojumus un zaimus par Mani, joprojām dižojoties ar savu filozofiju un viņu tā saukto pašrealizēšanos, zināšanām par diametriem un aprēķiniem, tajā Dienā viņi izsmies Manu Gudrību; bet viņu cerība, Mana Vassula, būs tukša, un viss, ko šī paaudze uzskatīja kā sasniegtu bez Manis, beigsies bez jebkāda ieguvuma; viss, par ko viņi bija nopūlējušies nepiesaucot Manu Vārdu un būtībā, ar nodomu izdzēšot Manu Svēto Vārdu, kļūs nevērtīgs;
meitiņ! ļauj Man tev sacīt: Es, Dievs, šo paaudzi esmu pārbaudījis, un, kā tu pamanīji, daudzi sevi ir pierādījuši kā necienīgus būt Manā Valstībā; viņu aizgrābtība atklāt to, kas atrodas aiz kosmosa, uzjautrina Mani1 un satrauc Manus Eņģeļus! Žēlastība un Žēlsirdība bija piedāvāta visai cilvēcei, bet tie, kuri Mani dzirdēja, tomēr izvēlējās neklausīties un arī nepieņemt Manu glābjošo palīdzību; viņu neticības un skepses dēļ, viņi ārkārtīgi cietīs, līdzīgi Kainam! tie, kuri ir uzticīgi, tie dzīvos Manā Sirdī, mīlestībā; pašlaik arī viņi tiek pārbaudīti līdzīgi krāsnī esošam zeltam un ir pierādījuši sevi kā Manas Valstības cienīgus; Es būšu viņu Karalis uz mūžiem... šis ir iesākums šo Laiku nobeigumam2, kad nāks Mana Uguns un visi šīs pasaules elementi izkusīs; jau tagad ir mainījusies saulgriežu un gadalaiku secība; un vēl sekos daudz kas cits;
Vassula, Mans bērns, ļauj Man vēlreiz atsvaidzināt tavu atmiņu: tu esi Mans īpašums, nebaidies, tu piedzimi Mana aicinājuma dēļ; Es tevi veidoju Manam mērķim; jo Es zināju, ka tu nenovirzīsies no Patiesības, un ka Es kļūšu par tavu Svēto Ceļabiedru uz šīs zemes; Es biju iezīmējis tavu ceļu3 pirms tavas dzimšanas; no paša sākuma Es savienoju Savu Sirdi ar tavējo; tomēr, cilvēkiem tika parādīta tava gara brīvība, tu biji un esi kā putns, kas lido gaisā pāri pasaulei, paceļoties debesīs; Manas Valstības4 administratori5 novēroja un pamanīja tavu brīvību, un ir izteikuši cietsirdīgu spriedumu par tevi, un ir nežēlīgi raidījuši uz tevi bultas, lai notriektu tevi zemē un bez žēlastības tevi sistu, lai nepaliktu nekādi pierādījumi par tavu ceļu Manā Baznīcā; viņi nekad nav pārtraukuši dižoties ar saviem ļaunajiem sasniegumiem; jo viņos nemājo Tikums un Mīlestība6; kaut viņi tevi tik ļoti nicina, viņi tev nenodarīs ļaunu un arī nesalauzīs; pat ja kalni kristu jūrās un ūdeņi aurotu un bangotu, nebaidies, jo tev blakus ir Es Esmu! Mans Karaliskais zizlis ir pār tevi, lai vadītu tavus soļus un sargātu, ka tu nenovirzies no Maniem norādījumiem; priecājies par Manu Klātbūtni; Es tevi balstu un tu būsi drošībā;
saki Maniem ļaudīm un atgādini viņiem: mīlestība pārklāj daudz grēku; lai jūsu mīlestība citam uz citu atklājas kā patiesa mīlestība...
atļauj Man atsvaidzināt tavu atmiņu: tā tev ir svētība, kad viņi dara tev pāri un apgrūtina Manis dēļ, jo tas pierāda, ka Es, Dievs, esmu pār tevi... Es nebūtu tevi aicinājis, ja tu tikai izpatiktu cilvēkiem; ja tu smagi strādātu savu interešu labā un savam godam, nevis Manējam, Es būtu novērsis no tevis Savas Acis;
plaši atveriet savu sirdi un saņemiet Mani; esiet vienoti, palīdzot cits citam, un centieties mierināt Manus ļaudis šajos laikos; mīlestība uz savu tuvāko lai ir jūsu galvenās rūpes;
atceries pasludināt Manu Vēstījumu uz visām pusēm, jo nāves smaka ir sasniegusi debesis, un sods, kas sagaidāms pār šo paaudzi, drīz nāks pār zemi tās neticības un atkrišanas dēļ; vēstnieki, kurus Es sūtu pie jums, netiek sadzirdēti, un Mans Gars tiek zaimots; daudzi pārdroši ievaino Manu Baznīcu, apmētājot ar akmeņiem Manus praviešus; daudzi sākuši trūdēt un pašlaik redzamās zīmes tiek dotas proporcionāli tam, cik smaga ir viņu atkrišana no Dieva un viņu grēki;
grūtības un ciešanas nāk pār šo neticīgo paaudzi; šīs ir zīmes, kas tai jau ir dotas, jo cilvēki atsakās izlīgt ar Mani;
daudzus no jums Es esmu attaisnojis Mana Tēva priekšā, tomēr Es vēlos, lai atgriežas mīlestība, atgriežas uzticība; Es esmu jums atklājis, kā Es darbojos, un ko Es meklēju; jūs esat dzirdējuši Manu Vēstījumu par Vienotību un tam ticējuši; Es esmu atklājis jums Sava aicinājuma mērķi; jūs esat to apzīmogojuši, parādot Man lielu godu; vai kāds var noliegt to, kam kāds tic? turiet dzīvu savā sirdī to, kas jums ir mācīts no iesākuma un atsakieties pārdot Manas Asinis; Es dāvāju jums Savu Mieru sakot: nebaidieties, jo Es Esmu ar jums; nesiet Manu Vārdu7 un godājiet Mani; ic

1 jo cik gan muļķīgi mēs varam būt!
2 nevis pasaules beigām
3 dzīvi
4 Kungs runā par Baznīcu
5 šim apzīmējumam nav laba nozīme, Kungs runā par negarīgiem priesteriem
6 sapratu, ka Tikums un Mīlestība šeit nozīmē Dievu; šie divi vārdi aizvieto vārdu „Dievs”
7 sapratu, ka „nest Kristus vārdu” nozīmē nest Viņa Krustu, bet kā Viņš reiz teica: Viņa Krusts ir ne tikai ciešanas, bet arī prieks...
 
 
2011.gada 9.maijā
Mana Vassula, vieno savu sirdi ar Manējo un uzklausi mani: vai atminies, kādus brīnumus Es esmu veicis agrāk? tāpēc neraizējies, Es savus brīnumus paveikšu, jo Es esmu šī brīnišķīgā Darba Autors; turpini dot garā nabadzīgajiem Manis uzrakstīto, lai debesis dzirdētu viņu slavinājumus; neapstājies, Manu meitiņ, smaidi un turpini, tava roka – Manējā; noliec savu galvu uz Manas Sirds un ieklausies Manos Sirdspukstos... meitiņ, ko tu dzirdi? vai bēdas un raudas?
jā, raudas, elsas...
no Manas Sirds nāk raudas līdzīgi flautas skaņām, tā aizgūtnēm elso par jūsu sabiedrību, kas ir tik nožēlojamā stāvoklī, un par to, kā cilvēkus satvers liesmas, veidojot viņus par lāpām, ja viņi nemainīsies un neatgriezīsies pie Manis nožēlojot grēkus; ak, vai! no augstmaņiem līdz ubagotājiem, viņi ir nolemti nāvei tāpat kā pašreizējās debesis un zeme ir nolemta ugunij; pat ietiepīgs ēzelis būtu klausījies, sapratis un neatliekami rīkojies tad, kad Es citu pēc cita devu brīdinājumus, - ka tikai tad, ja šī paaudze nožēlos, lūgsies no sirds un pavērsīsies uz Mani un veidos savu dzīvi saskaņā ar Manu Likumu, Maniem norādījumiem, Manām Pavēlēm un Baznīcas mācību, tikai tad, ja tā dzīvos mierā un savstarpējā mīlestībā, Mans Tēvs viņus šķīstīs; Viņa liesma izplatīsies arvien plašāk un tā pārņems veselas tautas, pilnībā tās izdzēšot no kartes; Es jums saku, debesis saritināsies un izzudīs, lai kļūtu līdzīgas uguns jūrai;
Manu Brīdinājumu nosodījums nepalīdzēs viņiem atrisināt1 savas iekšējās problēmas; te Es esmu, sniedzot šai paaudzei garīgo barību, noliekot pie viņu kājām Manus Vārdus, lai viņiem dotu padomu un cerību, un tomēr viņi apātiski novēršas;
kad tavi priekšteči Mani izaicināja, ko tad Es darīju?
neviens no viņiem nesasniedza savu atdusas vietu...
viņu kurlums un nepaklausība ir atdalījusi viņus no Manis un viņi vairs neuztver Manus ceļus un Manī neklausās; Es esmu viņu Augstais Priesteris un viņiem būtu jāzina, ka ikviens, kurš paklausa Mani, dzīvos mūžīgi; Es esmu Glābšanas Avots, Sākums un Beigas; daudzi ir novirzījušies no Maniem Ceļiem; gan uz troņiem sēdošie, gan nožēlojamie un apmulsušie; gan labi ģērbtie, gan tie, kas ir basām kājām un skrandās; viņu darbi ir Manā priekšā; bet ne visi ir bijuši neuzticīgi un ar aptumšotu skatu;
tev viņiem jāsaka: griežaties atpakaļ, ikkatrs no jums, griežaties atpakaļ no saviem ļaunajiem ceļiem; kalpojiet Dievam un nevis Mamonam; kalpojiet Dievam un nevis cilvēkam; ikvienam, kuram ir, tiks vēl dots; bet no ikviena, kam trūkst, tiks atņemts arī tas mazums, kas viņam ir (Lk 19:26); nepatikšanas ir jau Manas Baznīcas durvju priekšā2 ; sirdis tiks salauztas un viņi viens otru grūstīs, paši nokļūstot pie Sātana kājām; notiks izraidīšana ēnu valstībā; viņiem tika sniegta dāvana, bet no viņiem pretī nav saņemta ne sirsnība, ne cieņa; - viņi neklausās un nekad nav klausījušies Manā Balsī; meitiņ, raudi par savu paaudzi; lūkojies, kā tā izgaist bezcerībā;
nāc, Es tevi mīlu;

1 hierarhijai
2daļēji mēs to piedzīvojām 2013.gada martā, kad pāvests Benedikts XVI atkāpās no amata pēc dokumentu zādzības
 
 
2011.gada 16.maijā
Kungs, sūti tūlīt Savu Gaismu un Savu Patiesību; vai mums vienmēr jābūt ienaidnieka apspiestiem?
Mans bērns, vai tad Es to nezinu? vai domā, ka nezinu par visu, kas notiek? Esmu pārpludināts ar apvainojumiem un naidu; un Mana Mīlestības pavēle tiek ignorēta, to ignorē pat Manis paša priesteri;
Vassula, šodien viņi uzskata sevi par triumfējošiem cilvēkiem, kas gūst uzvaras; ļaunais ir viņu pusē; bet noslēgumā triumfēs Mana Sirds; tevi ir izvēlējies Mans Tēvs un Es, lai tu būtu Mūsu upuris, oblate, viena starp daudziem, lai tu ar mīlestību pieņemtu noraidījumu;
esmu palikusi Tavā Klātbūtnē, mana labā roka Tavējā, lai pierakstītu Tavus Vārdus un Tu vadītu mani; bet neprātīgi cilvēki izsaka apvainojumus Tavam Vārdam, kaut viņiem ir dotas zīmes, un tomēr viņos deg vēlme darīt galu visiem Taviem Vēstījumiem;
Vassula, nekas, pilnīgi nekas nevar darīt galu Maniem Vēstījumiem un tai misijai, ko Es esmu tev uzticējis; saglabā ticību un uzticies Man; pat tad, ja jūties pilnībā satriekta no Mana Krusta smaguma, nepagursti, tavā pusē Es Esmu; un tu redzēsi, kā Es, daudziem par pilnīgu pārsteigumu, stāvēšu viņu priekšā! labais priecāsies, bet sliktais saņems pelnīto atalgojumu; nekas Mani neapturēs; viņi grauj Manu Baznīcu, un ar to Manai Baznīcai nodara ļaunumu; Es tev nododu veselīgu mācību, bet viņi Manas pamācības neņem vērā; Es esmu teicis, ka Es ienīstu sešas lietas, un septītā Manī rada riebumu: Es ienīstu lepnu skatienu, melīgu mēli, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirdi, kas vij ļaunus nodomus un sliecas darīt ļaunu, viltus liecinieku, kurš melo ar katru elpas vilcienu, cilvēku, kas brāļu vidū sēj strīdus; un Es šo uzskaitījumu papildinu arī ar cilvēkiem, kas vēl priecājas darot ļaunu;
Es esmu atvēris Savu Muti, lai runātu, lai svaidītu, lai atbrīvotu, un lai parādītu Savu Žēlastību, bet kā atbildi uz Manu laipnību Es saņemu izsmieklu, dzēlības un nicinājumu; Debesīs tika sapulcināti visi Mani Pulki un no turienes skanēja balss; liela pulka balss:
“cik ilgi vēl mūsu Kungs un Mācītājs pacietīs zaimus? zeme savā bezdievībā dižojas ar savu neticību, savu nepatiku, un tā līdzīgi ielasmeitai ir kā piedzērusies no savas uzdzīves;”
laiks ir nobriedis, Taisnīgums vairs nevar ilgāk noskatīties, kā šī paaudze slāpē Manu Garu un pārdod Manas Asinis; Mans Taisnīgums tiek izaicināts; Es ietērpšu Debesis melnā ietērpā un Es atklāšos kā Tiesnesis, un tie, kuri apvainoja Manu Vārdu, iznīks; Mana atklāsme tika izsmieta, un nekad tai netika pievērsta uzmanība; Es sodīšu pasauli un tās ļaunos darbus; Es pazemināšu lepnos, un kad viņi piesauks Manu Vārdu, Es viņus neuzklausīšu; Mana Diena ir tuvāk, nekā jūs to domājat; tā padarīs šo zemi par tādu pašu postažu, kādu viņi ir padarījuši Manu Baznīcu!
Es iesāku kā ubags, lūdzot, lai viņi arī Man sniegtu mīlestību, bet Es saņēmu atpakaļ dzēlības, mani nomāca un pameta; Es lūdzu par šo paaudzi, Es lūdzu pie Savu priesteru kājām, bet viss, ko viņi darīja, bija spļāvieni un Manis noraidīšana; Mani Žēlastības darbi tika izsmieti; Es nācu pie viņiem, lai glābtu viņus no Mana ienaidnieka tvēriena; Es atklāju viņiem Savu Seju, bet viņi Mani nepazina, viņi arī nemācījās1 no Rakstiem to, ko Es esmu sacījis; Es nācu, lai nestu mieru viņu grūtajos laikos, bet miers netika novērtēts un netika pieņemts; tāpēc tiks pasludināts spriedums visai zemes radībai, lai šķīstītu to no grēka smakas;
Mans bērns, Es, tavs Līgavainis, tev saku: paciet Manis dēļ visus šos uzbrukumus; tajās sausajās zemēs, kur Es tevi sūtīšu, plūdīs žēlastību upes; meitiņ, apūdeņo un izgrezno Manus dārzus, Es, Jēzus Kristus, svētīju tevi tagad un uz mūžiem; Es esmu ic

1 vienlaicīgi dzirdēju vārdu “nesekoja”
 
 
2011.gada 18.maijā
 
Vassula, Mans bērns: Es esmu Miers un Mīlestība; raksti:
Manu vēstnešu balss nav dzirdama viņu grēku netīrībā; jūsu1 gani ir aizmiguši un tāpat arī jūsu ļaudis; Manas avis ir izklīdušas; Es neatrodu mierinājumu viņu sirdī; visapkārt mētājas ķermeņi, un, kad Es eju, Es aiz tiem paklūpu; viņu ir nesaskaitāms daudzums; Es esmu atnācis pie viņiem kā gans, lai izglābtu un paglābtu tos, kas atkrituši no Mana Vārda; tikai daži ir ieklausījušies Manā Žēlsirdības pilnajā aicinājumā un Es esmu ar prieku viņus sapulcinājis Manā tuvumā; tagad, ja tava tauta ir vaimanās un salauzta, un ja pie varas esošie dzer tavu ļaužu vīnu, to atņemot un atstājot bezspēcībā daudzas ģimenes, spiežot nabagos kļūt vēl nabadzīgākiem, Mana sirds sāp no bēdām;
Es uz brīdi ierados viņu ganībās2 ar dedzīgu vēlmi viņus ganīt; bet Mans Kronis tika nogrūsts un nosviests ar aizvainojošiem saucieniem no Maniem ganiem, kas pacēla savu balsi pret Manu dāvanu; ak, vai! tā kā viņi ir zvērējuši cīnīties pret Mani laikā, kad Es viņiem devu ēdienu un dzērienu3 un sniedzot Savu Sirdi Manā Rokā, viņu tauta sitīs sev pie krūtīm atzīstot savu vainu; Es biju nodomājis viņus visus sapulcināt un vadīt uz Manu Valstību; un ganīt Manas avis; un mācīt ļaunajiem atstāt savus ceļus, savas domas; Es biju gatavs nest tevi4 uz Saviem pleciem, izturēties pret tevi ar uzmanību, jo tu esi Mans bērns, un Es piedodu bagātīgi; pat tad, kad tavi eņģeļi brīdināja tevi par tavu iedomību, saucot tev:
„sargies! nezaimo savu Karali! neizaicini Viņa Taisnīgumu, jo tu bēdās sērosi un vaimanāsi! spēki no augšienes ir satricināti un tavas mokas kļūs lielākas... neuzpūt vēl lielākas Dieva dusmas; pārtrauc darīt ļaunu; nožēlo un Viņu vairs neapbēdini;”
tomēr viņi nevēlējās klausīties; redzi, meitiņ, Es Esmu jūsu vidū, jūsu vidū Es Esmu, bet viņi izturas pret Mani ar nicinājumu; Es esmu aizmirsts; apņemti ar vienaldzību, Mani gani nav Man atbildējuši; viņi arī nav baudījuši Manu maigumu, lai neiznīktu... Es esmu Klints, bet viņi priecājas balstīties neskaidrībā, nevis Manī;
kad viņi noliedz to, ka tu dzirdi Mani vai redzi Mani savā sirdī, viņi ar savu neticību izkropļo Rakstus; Es mājoju ikvienā cilvēkā, tad kā gan viņi var noliegt Manu Klātbūtni?
Kungs, Tu esi paplašinājis manas dvēseles redzējumu, ļaujot man kontemplēt Tevi Tavā majestātiskumā;
Tu nāc un ej, Tu beidzot parādies un tad atkal nozūdi, vēl vairāk izgaistot, tomēr Tu vienmēr esi ar mani...
Vassula, problēma ar Maniem ganiem ir tā, ka viņi Mani ir intelektualizējuši; dažiem Es esmu viņu Dievs, bet daudziem neesmu; Mans Gars dus pār tevi un Es to daudziem esmu pierādījis; zīmes, ka tu nāc no Manis, ir tik ļoti redzamas; priecājies! jo tavs Glābējs, kuru tu redzēji bērnībā un kurš tevi aicināja, nekad nav pārstājis būt ar tevi kopā: tevi taču apvainoja, cēla tev neslavu, apsūdzēja, ka esi viltvārde un tamlīdzīgi, vai ne tā? tevi taču vajāja Manis dēļ, vai ne? šīs ir zīmes, ka Mans Gars bija un ir pār tevi;
tavi gani noraida pravietošanu kā dāvanu, bet tas nenozīmē, ka pravietiskais Gars ir pārstājis darboties! Raksti nekad nemelo un tev ir cieši pie tiem jāturas;
kad zeme ir aptraipīta ar grēku, atteikšanos no ticības un kad to pārvalda Sātans, vai tad Es neiejaukšos? vai tad Es nesūtīšu savu Svēto Garu, lai mudinātu Manus izredzētos runāt Manā Vārdā? pravietošanas dāvanas noliegšana ir rada sekas; tāpēc, Mana Vassula, stāvi stingri, nekad negrīļojies un nesvārsties, audz Manā žēlastībā, un mācies no Manis; Es gūstu prieku tevī... nāc, mēs, mūs? ic

1 manā valstī, Grieķijā
2 metafora
3 garīgo ēdienu caur šiem Vēstījumiem
4 Grieķiju
 
 
2011.gada 24.jūnijs
Mans bērns, Es esmu tavs Tēvs, ļauj Man darboties caur tevi;
vienmēr iepriecini Mani atzīstot, ka esi grēciniece un, ka tu nebūtu sasniegusi to, kur šobrīd esi, pati saviem spēkiem;
neviens cilvēks nav perfekts; tomēr, kad Svētais Gars mājo tevī un atklāj Sevi, dodot tev Savu žēlastību, Viņš vieno miesu un dvēseli ar Mums, godinot Mūs… tādējādi, mājojot tevī, Viņš tevi dara pilnīgu, dodot tev visa labā pašu būtību;
tu pareizi esi teikusi: ka Es dodu tev un šai paaudzei bagātīgas mācības par Svēto Garu, jo tai tik ļoti trūkst sapratnes un ir tik liels Zināšanu trūkums; jo no Trīsvienības personām Viņu pazīst vismazāk; tu daudzreiz esi vērsusies pie Viņa un Viņš ir runājis ar tevi, un tas notika tādēļ, lai viņi saprastu, ka Viņš ir Trīsvienības trešā dievišķā Persona1;
Mans bērns, kas pati nespēj pilnīgi neko, Es pabeigšu Savu plānu tevī, tāpēc neuztraucies, ka Es varētu tevī vilties, neklausies tajā2, kura vēlēšanās bija un ir izraut tevi no Mana Apskāviena; atjaunotne jau notiek un Es tieku pagodināts katrā pārveidotā dvēselē; katra dvēsele, kas atgriežas pie Manis, ir svētīta;
redzi, Vassula, ar savām pūlēm un savu atteikšanos tu izrauj dvēseles no Sātana un viņam vairs nav varas pār tām; šī tava rīcība, Es pat piemetinātu, šī glābjošā rīcība, arī kaut ko maksā, bet būtiski svarīgi ir lai katrai dvēselei labi klātos un tā būtu drošībā; 
kā Esmu tev teicis iepriekš: patiesa teoloģija ir kontemplācija Manā, tava Dieva Klātbūtnē; lai tavi kritiķi tevi kritizē, ja viņi to vēlas; pasaulīgas zināšanas vai zināšanas no grāmatām nesaskan ar Zināšanām, ko dod Gars caur atklāsmi; tas ir Gars, kas dažādos veidos cenšas sasniegt tevi un mācīt – ar zīmēm, ar atklāsmi, ar personisku pieredzi, ar mistisko zināšanu un sapratnes gaismu, ar visu šo lietu palīdzību: Vassula ‘Mou’, Es esmu tev devis spārnus lidošanai, lai tu būtu brīva kā putns, kas planē debesīs; lai tu paceltos augstumos, paceltos debesīs un iegūtu neaprakstāmus garīgus labumus, kas pieejami ikvienam; Es, kas esmu tavs Veidotājs un Tēvs, tevi svētīju; dzīvo Manā Mierā;

1 un nevis tikai balodis kā simbols
2 Sātans
3 grieķu vārds, kas nozīmē “Mana”
 
 
2011.gada 8.decembrī
Manu meitiņ, atbalsties pret Mani; dodies pa ceļu, ko Es esmu tev sagatavojis; tas ir ceļš, kas klāts ar izmeklētiem safīriem un kas atvedīs tevi pie Manis; dodies pa taisnīgo cilvēku ceļu, jo tas ir nolīdzināts1; dodies pa Manu spriedumu ceļu, paplašini Manu Baznīcu, saved Manus cilvēkus kopā, lai tā plauktu un ziedētu; Ēģiptes meita, Es vēlos, lai tu lūkotos uz Mani, savu Kungu, un lai tu Mani mīlētu; nenovērs savu skatienu no Manis, kamēr raža nav novākta, lai tu arī turpmāk zinātu Manu Gribu;
skaties uz Mani, meitiņ, iepriecini Mani, kontemplējot Mani;
 
Dievs, kuru es kontemplēju, paceļ manu garu gavilēs,
Viņa mirdzums piepilda visu kosmosu,
Viņš ir Alfa un Omega,
un tomēr neizsakāmi lēnprātīgs un maigs;
 
kad es lūkojos uz Tevi, visas zemes rūpes izgaist;
visi uztraukumi pazūd, jo tie tiek uzņemti Tavā miera un svētuma Gaismā;
 
patiesi, meitiņ, Es esmu Svēts un Mans mirdzums ir pār visu kosmosu; Mana neradītā Dievišķības Gaisma atklāj cilvēcei Mana Tēva Valstību, ļaujot cilvēcei ieiet Manos, Cilvēka Dēla, noslēpumos;
Es esmu aicinājis un joprojām aicinu ikvienu nodot sevi Manai Gribai un nožēlot grēkus, lai ikviens varētu ieiet Manā Dievišķajā Gaismā, kas viņiem atklās Mana Tēva Valstību un Viņa Gribu; ļaunprātībai jātop izdzītai no ikvienas sirds, jo ļaunums ved nāvē;
Vassula, laikā, kad cilvēki joprojām vaicā tev, kā lai zina, vai viņi dzīvo saskaņā ar Manu Gribu, saki viņiem: „ja jūsu gars neatdusas Dievā, bet ir uztraukts, satriekts un bēdājas par visu šajā pasaulē, tā ir zīme, ka neesat pilnībā atdevuši sevi Dievam un Viņa Gribai;
jo tas, kurš dzīvo Dieva Gribā, uzticas Dievam; ja viņa ceļā nāk grūtības un viņa dzīve ir apdraudēta, tas neietekmēs viņa mieru, nē, bet, ja baidies par savu dzīvi, arī tā ir zīme, ka esi tālu no savas gribas atdošanas Dieva gribai;
ja dvēsele savu gribu ir nodevusi Dievam, dvēselei nav pilnīgi nekādu baiļu; ja dvēsele lūdz sev kaut ko no Dieva, tomēr to nesaņem un ir satraukusies par to, ka nav saņēmusi, šī dvēsele joprojām ir tālu no Dieva Gribas;
dvēsele, kura ir atdevusi savu gribu Dieva Gribai, neuztraucas, nebaidās, un nedzīvo uztraukumā par to, kas var notikt; šī dvēsele paliek bez satraukuma un rāma, pieņemot Dieva lēmumu, nekad nezaudējot mieru; bet ja cilvēks ir tikai norūpējies par savu dzīvi un visām šīs zemes materiālajām lietām, tad šī dvēsele visu laiku dzīvos bēdās, bailēs un satraukumā, un tikai tad, kad cilvēks būs sevi atdevis Dieva Gribai, viņš varēs dzīvot mierā un zināt Dieva Gribu;”
tad un tikai tad viņi pareizi redzēs un atzīs Mani; Raksti saka: „tiešām, muļķīgi ir visi cilvēki, kuri nav pazinuši Dievu un kuri no labā, kas redzams, nav varējuši iepazīt Viņu, kurš ir”2; daži teiks: „Kungs uzliek man ciešanas un nelaimes, kuras es nespēju panest”; „lai kas arī notiktu saskaņā ar Manu Gribu, ja jūs esat Manā žēlastībā, jūs varēsiet tās panest ar vieglu sirdi un gara spēkā, jo mīlestība panes mīlestībā un žēlastībā”; lūk, to tu vari viņiem pateikt; un ja viņi vaicā: „bet kāpēc Kungs man nedod šo žēlastību un gara spēka dāvanu, lai es varētu panest visu, kas sāpina manu dvēseli?" Mana atbilde ir: "Es vēlos, lai tu atdotu savu gribu Manai Gribai! tu neesi atdevis savu gribu Manai Gribai, bet tu joprojām staigā pēc savas labpatikas; un ir vēl sliktāk, - vai neesi brīnījies, kāpēc katru reizi, kad tu saki: "Dievs lika man saprast vai teica man, lai es darot tā un tā," šīs lietas tomēr neizdodas un nepiepildās? arī tā ir zīme, ka jūs neesat pilnībā sevi nodevuši Manai Gribai; kļūstiet pazemīgi; lūdziet Man dāvāt jums nožēlas pilnu garu, un jūs atdusēsieties Manī; tad Es jums atklāšu Mana Tēva  Valstību;” neesiet izmisuši, jo Es vienmēr esmu ar jums; Mīlestība jūs mīl; ic nāc...

1 vienlaicīgi dzirdēju vārdu "pat"
2 Gudrības 13:1

2011.gada 27.decembrī
 
Kungs, atbrīvo mūs jaunajā gadā no ļauna, un lai nāk Tava Valstība un mūs apņem tava Valdīšana;
 
Ak, Vassula! Savu Mieru Es tev dodu; Es esmu darījis varenas lietas un caur to Mani pazīst, tāpēc uzticies Man; nekad nepārtrauc sludināt visu, ko Es esmu tev devis; esi pacietīga pret saviem vajātājiem un ak vai! tas, ko kādreiz esmu teicis Manam Tēvam Debesīs, tik ļoti attiecas arī laiku, kurā dzīvojat; Es esmu pārmetis pilsētām, kurās paveicu tik daudzus brīnumus, un tomēr tām nebija nodoma nožēlot grēkus; tu izbrīnies, kāpēc garīdzniecība tev netic un nesaredz, ka šie vēstījumi ir Mans Žēlastības darbs, kāpēc daži no garīdzniecības pat ar labpatiku tevi nosoda, šo gadījumu nemaz neizmeklējot? tu vaicā, kāpēc viņiem nav dota žēlastība ticēt; labi, tad kā Es teicu toreiz, tāpat Es saku tagad: “Es pateicos Tev, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka esi apslēpis šīs lietas mācītajiem un gudrajiem, un ka esi tās atklājis bērniem; jā, Tēvs, jo tā Tev ir labpaticis darīt;”
pat šakāļu mātes zīda savus mazuļus un baro tos: bet Manas tautas meitas kļuvušas nežēlīgas kā strausi tuksnesī1; kas attiecas uz jaunajiem cilvēkiem, tad viņu sejas ir tumšas no grēka;
Vassula, klausies un raksti: viņi vērpa pret tevi intrigas un dzinās tev pakaļ, bet ikviena rīcība, kas bijusi ļaunprātīga un vērsusi pret tevi neslavu, kritīs atpakaļ uz viņu galvām; uzticies Man, stāvi stipri uz zemes un liec savu cerību Manī; tu neesi viena pati, Es Esmu ar tevi!
Es esmu bijis labvēlīgs un izvēlējies tevi no daudziem, lai tu runātu Manā Vārdā; laipnība ir pār tevi, un Esmu apvijis ap tavu galvu drosmes, cerības un uzticības vainagu; redzi, Es esmu izveidojis tevi par liecinieci šai ļaunajai paaudzei, un Kipra pieaugs Manā Vārdā un vējš aiznesīs Manus Vārdus tālu uz visām pusēm; sapulcini tautas, dažādus cilvēkus, un lai viņi dzird Manus vēstījumus; vēl daudz vairāk cilvēku pulcēsies un nāks klausīties Manus vēstījumus; redzi?
Mana Vassula, Es turpināšu pulcināt Manu ganāmpulku, un kas attiecas uz tevi: Mīlestība tevi mīl, stāvi Manā Gaismā, un liec savu cerību Manī; ic
 
1 Rdz 4:3
 
2012.gada 3.februārī
 
Visžēlsirdīgais Kungs, vadi mūs uz nožēlu, jo citādi mūsu gars mirs1;
 
miers tev, Mans bērns; Vassula, Manas Acis iedziļinās katras dvēseles tumsā; Es ciešu no slāpēm pēc dvēselēm;
Vassula, pasaule mūsdienās mēģinās atņemt jūsu brīvību; tagad pasaule nicina visu, kas ir Svēts, daži2 paziņo,  ka viņiem ir absolūtas zināšanas par Manu Dievišķību, bet lietas, kas viņus pievelk nav nekas cits kā Manis noliegšana; Es saucu, bet viņi noliedza un joprojām noliedz, ka tas ir Mans aicinājums; jūsu valsts vadītāji nogalina un nozog maizi no bērnu mutēm; viņi uzkrauj tautai nastas un uzbrūk tai, kā vien viņiem tas labpatīk; no visām pusēm viņi zags jūsu darba augļus; (atļauj Man runāt,) …jūsu valsts ļaudis ir nostājušies uz nepareiza ceļa;
jūs esat zeme, kuru Es esmu svētījis, bet jūs bijāt nevērīgi un neesat mani slavējuši un cildinājuši; jūsu gani, kas neko nezina, iet pa sevis izvēlētu ceļu, ikviens seko savām interesēm, atstājot novārtā Manu ganāmpulku un apklusinot Manu Balsi; viņi seko pa to ceļu, kurp ved pasaule; iegrimuši šīs pasaules kaislībās bez cerības un bez Manis, jūsu Dieva; 
Mans Vārds ir tāds, kas ir dzīvs un aktīvs; tas griež līdzīgi kā abpusgriezīgs zobens, bet daudz precīzāk;3 un tomēr, atrodoties nakts tumsā, viņi nav ticējuši tam, ka Es esmu tevi svētījis ar garīgām žēlastībām; Es esmu aicinājis ikvienu dvēseli atjaunot savu prātu ar garīgām pārmaiņām, lai viņi dzīvotu Manī un Es viņos, bet viņiem nav izdevies Mani sadzirdēt; Es viņus aicināju pārtraukt viņu veco dzīvesveidu, bet viņi atdeva savu sirdi naudai, sakot: “ar šo es esmu pašpietiekams;” un viņi ir izstūmuši Mani no sava prāta dienu pēc dienas;
Manī ir gan Žēlsirdība, gan Dusmas; tāpēc paskatieties uz agrākajām paaudzēm un redziet: viņi cildināja Mani un godāja Mani; viņas bija piemērs uzticamībai un laipnībai, Mani pagodinot;
vai neesat lasījuši: “ak va,i apātiskajām sirdīm, kurām nav ticības, jo tādām nebūs aizsardzības; ak vai, jums, kas esat pazaudējuši gribu izturēt un paciest; ko gan jūs darīsiet, kad Kungs jūs apmeklēs?”4
šajās dienās Es esmu nodomājis attīrīt zemes no viņu atteikšanās no ticības, viņu kaislībām un viņu grēkiem, kas ar viņu grēku smagumu tagad atrodas uz viņu galvām kā karstas ogles; un tagad Es jums saku: Mans Vārds piepildīsies tāpat kā tas notika iepriekš, kad Es biju jūs iepriekš brīdinājis par jūsu, no ticības atkritušajām, tautām, ka torņi sabruks un jūras viļņi nesīs postu, satricinot zemi un nobīdot to no ass; tām bija jābūt Zīmēm jums visiem, jo, tām notiekot, jūs zinātu, ka esmu runājis Es, Dievs;
šajās Laiku beigās Mans Gars tiks izliets pār visu cilvēci, pat pār tiem, kuri izsmēja Manus Vārdus šajā Vēstījumā, uzjautrinoties par Manu Apsolījumu;
kā Es teicu: Mans Vārds ir dzīvs un ar Savu Vārdu, to pašu Vārdu, Es izveidoju zemi, un Es jums saku, ka Es attīrīšu šo zemi ar liesmām un bēdām; kad eņģeļi grēkoja, Es viņu nesaudzēju; Mana Diena nāks pār jums negaidīti; Es neprātīgos apklusināšu; un tad no tā laika jūs dzīvosiet manā Gribā; tautas Mani redzēs ar citādām acīm; atkal no jauna valdīs mīlestība un taisnība, un vairs nebūs jādzird par vardarbību;
šodien Es pabaroju savus jērus šādā veidā, un Mans Gars dod garīgu barību nabadzīgajiem, lai sadziedētu salauztas sirdis un vēl reizi atgādinātu, ka – Kunga Sirds ir pati piedošana, pati mīlestība un maigums; - Sirds, kas var jūs ietērpt ar Savu Godību, Sirds, kurā jūs varat rast mierinājumu; Es dodu glābšanu ikvienai atvērtai sirdij; un, ja šodien Es jums pārmetu, tas ir dēļ Manas lielās Mīlestības uz jums; Mana Sirds asiņo no bēdām, redzot šo tumsas stundu pār jums, kad būsiet iemesti sava grēka dubļos; Es jūs izglābšu tikai tad, ja jūs nožēlosiet grēkus un atgriezīsieties pie Manis; ic
 
 
1 domāju par Grieķiju un, ne tikai mūsu tautas, bet visas mūsdienu pasaules ciešanām
2 daži no garīdzniecības
3 Ebr 4:12
4 Sīr 2:13-14
 
 
 
2012.gada 22.maijā
 
Savu Mieru Es dodu tev, Mans bērns; Es esmu tevi aicinājis un veidojis, lai ar spēku pasludinātu Manu Vārdu un atgādinātu šai paaudzei, ka bez Manis viņi ir Sātana mērķis; ir zināms, ka viņš ir iedomīgs un maldinātājs, un tomēr tik daudzi viņam akli seko!
Vassula, Es esmu pati Sirds! nodod Manus Vārdus visiem šīs paaudzes cilvēkiem un neskumsti, kad tie, kuri savā neticībā nevēlas klausīties, pagriež tev muguru… esi dedzīga un paliec Manā Mierā;
Manas Sirds bērns, vienmēr priecājies Manā Klātbūtnē, dodot Man godu un Mani slavējot;
1 Es esmu Ceļš uz Cerību tur, kur ir izmisums; uz Prieku tur, kur ir bēdas, uz Mierinājumu tur, kur ir ciešanas; Es esmu Dzīvības Vārti tur, kur ir nāve; Es runāšu uz viņu sirdi, vadot laukā no viņu tuksnešiem, un ar lielu maigumu apmeklēšu Savas avis; Es nebūšu skarbs pret viņām un uzklausīšu pazemīgos, kad viņi lūgs pēc piedošanas;
patiesi, daudzi no jums ir aizmirsuši Manu mācību, un ir aizmirsuši Mani, tomēr Es jūs nekad neesmu aizmirsis, kaut arī, ak vai, tik daudzi no jums ir grēkojuši pret Mani… nāciet pie Manis un ziniet, kas Es esmu Labais Gans; Es esmu jūsu spēcīgā aizsardzība, jūsu stiprais balsts, kas atdzīvina jūsu garu un dara spožas jūsu acis; Es dziedinu, dāvāju dzīvību un svētības; Es esmu Viss;
nāciet pie Manis un runājiet ar Mani no visas savas sirds un Es uzklausīšu; pārveidojiet savu dzīvi par nemitīgu lūgšanu un ieprieciniet Mani; lūdziet, lūdziet, lūdziet un taisnojiet savus ceļus; iztīriet sevi caur nožēlu un vairs neizniekojiet savas dienas ar zemes gaistošajām lietām; tā vietā vērsiet savas acis uz Manām Bagātībām, kas dod dzīvību; cik vien spējat, dzīvojiet svēti un mierā ar ikvienu; esiet pilnīgi kā jūsu Tēvs Debesīs ir pilnīgs un jūsu grēki vairs nevaldīs jūsu dzīvē; dzīvojiet ar pateicību Patiesu Dzīvi Manī, jūsu Dievā, un Es remdēšu jūsu slāpes; Es, Jēzus Kristus, svētīju ikvienu; ic
Vassula, paturi Mani cieši savā sirdī un izgrezno Manu Namu; atdzīvini to un apvieno; atļauj Man vadīt tevi šajā Manas Godības ceļā; Es Esmu ir ar tevi vienmēr, meitiņ; ic
 
1 vēstījums Kiprai
 
2013.gada 11.janvārī
 
Mana Vassula, Savu Mieru Es tev dodu, tāpat kā Savas svētības; nepamet ceļu, ko Es esmu tev sagatavojis;
-          vai mana rīcība ir nepareiza?
nē, Es tev tikai vēlos teikt: rūpīgi ielūkojies Manā Sirdī un gūsti tur sev Manas Sirds bagātības; nenogurdini sevi pāri mēram; tur ir Manas Labestības un Žēlsirdības bagātības, kā purpura tērps, karalisks un varens, tādas ir Manas bagātības; tāpēc nešaubies; ceļā, kuru Es esmu tev sagatavojis, nav kļūdu; redzi? vai redzi, cik brīnišķīgi ir Mani Darbi? dāvā savu spēku tiem, kuriem tas ir vajadzīgs, iedrošini un mierini Manus ļaudis; esi nelokāma šajā misijā, ko Es esmu tev dāvājis, lai paaugstinātu Manu Svēto Vārdu un turpini atgādināt Maniem ļaudīm, ka Es kā rīta zvaigzne parādīšos starp mākoņiem, ļaujot ikvienam sevi izmeklēt pirms Mana Sprieduma!
 
un šajā Mana apmeklējuma dienā būs tādi, kas tiks attaisnoti, citi cietīs no tā, ka Mani ir ignorējuši, vēl citi sajutīs bultas dzēlienu; un citi, kas Mani ir izaicinājuši, apzināti saceļoties pret Mani un neņemot vērā Manus norādījumus, cietīs nāves sāpes;
ak, Vassula! neuztraucies par tiem, kuri savā neprātā mēģina mazināt un iznīcināt Manus Darbus un Manus Vēstījumus; …- saki to!
 
jā! Tavs Spēks ir stiprāks par visu elli, kopā saņemtu!
pilnīgi pareizi! esi mierā, svētī Manus ļaudis un neņem vērā Mana Ienaidnieka balsi… Maldinātāju; ic
 
 
2013.gada 21.februārī (personisks vēstījums)
 
Savu Mieru Es tev dodu, Vassula; esi Man kā draugs un esi Man uzticīga; mīlestība dziedina, tā dziedina tavus grēkus, atkārto aiz Manis šos vārdus:
“Gods Dievam,” meitiņ, koncentrē savu uzmanību uz Mani, lai Es varētu apgaismot tavu prātu, tavu garu un tavu sirdi; meitiņ, tu iepriecini Mani, kad koncentrē uzmanību uz Mani un, to darot, tu esi sajutusi no Manis pāri plūstošu mīlestību, kas piepilda tavu sirdi; ak, Vassula, zini, ka Es esmu tev blakus, lai tevi aizsargātu, iedrošinātu, mierinātu un dotu cerību;
atbalsties pret Mani, ziediņ, ļauj Man vadīt tavus soļus tuvāk Man un Manī; atļauj Man, Vassula “mou1, lietot tevi Manā nodomā, un mi stenakhoriesé, tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou;visa Godība pieder Man, meitiņ, “aghapa-mé;” ic
 
1 tulkojums no grieķu valodas: atļauj Man, Vassula Mana, lietot tevi Manā nodomā, un neesi noskumusi, Es Pats visu paveikšu; nāc, Mans bērns; visa Godība pieder Man, meitiņ, mīli Mani;
 
2013.gada 15.maijā
 
Mana mīlestība, lai Miers ir ar tevi; atļauj Man runāt ar tevi šādā veidā; no jauna piepildi savu garu ar Manu Garu; līksmojies! jo Es Esmu ir ar tevi; neaizmirsti to, kā Es ar Gudrību rūpējos par tavu garu; viss, ko Es vēlos no tevis, ir mīlestība, pastāvība un pazemība, lai tu veiktu Manus Darbus un misiju, kuru Es esmu tev uzticējis;
Es dāvāšu Savai Baznīcai jaunu spožumu, pagaidi un tu redzēsi! Es rūpēšos par Savu Baznīcu un, to dziedinot, nodrošināšu ar spēku; Manu meitiņ,  1akkk, kāda gan ir Mana Mīlestība, ja tu tikai zinātu, cik Bezgalīga ir Mana Mīlestība uz tevi, meitiņ! un, ja tu zinātu, kā Es jūtos tur, kur Es varu ieiet tavā sirdī! kad Es jūtu mīlestību, kāda tev ir uz Mani, tā ir kā dziesma, kā melodija, kas turpinās, aizvien pastiprinot Manu draudzību ar tevi; Mana pilsēta, Es jūtos mierināts un laimīgs… uzklausi Mani; būdama pārbaudījumos un pienesot upurus, tev ir cīniņi pat ar tiem, kurus Es esmu aicinājis būt tev blakus; zini, ka vienīgais atbalsts nāks no Manis, un ar atbalstu no debesīm, kas pacels tavu garu šo pārbaudījumu laikā, tu jutīsies saņēmusi mierinājumu, atjaunota, lai varētu pastāvēt pret karstajiem cīniņiem, kādi notiek šajos laikos, un pret apmelojumiem, kas tiek paziņoti pret Maniem Vēstījumiem; un pret tiem, kuri dižojas par savām zināšanām un izšķiršanas spējām;
 
Ak, mans Spēks, steidzies ātri man palīgā, glāb manu dvēseli un manu dzīvi no šiem cilvēkiem!
Es tev saku, atstāj tos, kuri pieder pasaulei, Manā ziņā; kas attiecas uz tevi, dzīvo svēti, mierā un balsties Manos norādījumos; un atceries: Es svaidu tavu galvu ikkatru dienu – vai neesi lasījusi: “Jahves svētība ir viņa svētība un aizstāvība no Dieva, viņa Glābēja, tādi ir ļaudis, kuri Viņu meklē, kuri meklē Manu Klātbūtni!”2
ienaidnieka apspiesta? Vassula, patiecoties viņiem, tu iegūsti Debesu Valstību; tāpēc līksmojies un esi priecīga, jo tava alga būs liela Debesīs! turpini doties pa ceļu, kuru Es esmu tev sagatavojis; tas ir iekšējas saskaņas un uzticamības ceļš, un kad tavi apspiedēji apdraud tevi ar savu ļauno rīcību, atceries nākt pie Manis, lai baudītu Manu laipnību, jo ir taču zināms, ka Es mierinu tavu garu, kad tas tiek satraukts;
 
Te nu es esmu lūdzot pēc padoma; es zinu, ka tāpēc, ka Tu esi manā pusē, man ne no kā nav jābaidās un es saņemšu pašu labāko palīdzību;
esi Mana vēstniece; jo viss, ko tu dari Manā Vārdā, būs it kā Es Pats aicinātu caur tevi, un aicinājums, kuru tu izteiksi Manā Vārdā ir: izlīgstiet ar Mani, jūsu Dievu; šai jābūt tevis vēstītajai tēmai, lai Mani pagodinātu; strādājot Man, savam Dievam, tu tiksi svētdarīta; paliec Manā tuvumā, darbojoties svētuma garā; un tādējādi, paturot prātā bijību Kunga priekšā, tava kalpojuma saknes būs Manī, jo caur šo kalpojumu Es iegūšu cilvēkus, kuru prātu šīs pasaules dievs ir aptumšojis; koncentrējies uz to, kas tev ir uzticēts; neattālinies no Manis;
uzklausi Mani: vissvarīgākais, kas raksturo žēlastību, ir izaugsme dievišķajā, kas notiek tad, kad tev, paaudze, pieskaras Mans Svētais Gars; saki viņiem, ka Mans Svētais Gars izvairās no melīgas mēles, rokām, kas izlej nevainīgas asinis, sirds, kas perina ļaunus nodomus; no tiem, kuri jūt mudinājumu darīt ļaunu, no viltus liecinieka, kurš melo līdz ar katru elpas vilcienu, no cilvēka, kurš starp brāļiem sēj nesaskaņas; un Es piemetinu, ka arī no tiem, kuri, turklāt, ļaunu dara ar prieku; patiesi, cilvēks, kurš pievieno savu balsi netaisnībai, vienmēr būs Manis pamanīts; tāpēc, paaudze, netuvojies Man Tiesas dienā un nenostājies Manā, sava Radītāja, priekšā, piepildīta ar savu vainu; lūdzies, lūdzies, lūdzies un atbrīvojies no savas vainas un neatdod visu savu spēku, darot ļaunu; Es esmu gatavs nomazgāt tavu vainu tagad!
Vassula, atceries, ka tavi vārdi aizsniegs pasauli, kas ir sabojāta savā miesīgumā, un Mans Vārds daudzkārt tiks apspiests kārību dēļ, kas dzimušas no šīs pasaules kaislībām un ir patiesa tumsa;
svētīts ir tas, kurš apskauj Mani, viņš tiks pārveidots un viņa dvēsele gūs prieku;
staigā kopā ar Mani, pievēršot uzmanību Man; Mīlestība tevi mīl un tevi svētī; ic
 
1 es sajutu Kristus Mīlestības Liesmu, kas nāca no Viņa sirds pāri manējai!
2 Ps 24:5-6 (tulk. no angļu val.)


 
 
 
Lasīt tālāk...
 
Vassulas Rīdenas grāmata: “IR DEBESIS, UN IR ELLE”
 Latvijas grāmatnīcās nopērkama jauna
Vassulas Rīdenas grāmata:
“IR DEBESIS, UN IR ELLE”
(izdevniecība “Jumava)
 
 
 
“Daži cilvēki dzird sevī mūziku un raksta simfonijas,
citi prātā redz ciparus un spēj atrisināt
sarežģītus matemātikas uzdevumus.
Mans aicinājums ir redzēt pārdabisko.”
 
Grāmata “Ir Debesis, un ir elle” atspoguļo Vassulas pārsteidzošo dzīves stāstu. Kopš 1985. gada viņa pilda Dieva doto misiju, lai vēstītu pasaulei patiesību. Viņas sarunas ar Dievu sniedz vēstījumu ikvienam cilvēkam, skaidri aicinot atgriezties uz patieso vērtību ceļa. Tas ir vēstījums īstajā laikā un ir izšķiroši svarīgs mūsdienu pasaulei. Lasītājā tas izraisīs ļoti dziļas pārdomas.
 
Grāmata stāsta par Vassulas neparasto pieredzi un ko tā nozīmē mums. Tā iepazīstina ar Dieva mīlestību un taisnīgumu, kā arī sniedz ieskatu nākotnē, vienlaikus apliecinot stipru cerību. Grāmata pamodinās ne tikai tos, kuri ir aizgājuši no garīgā ceļa, bet arī tos, kuri meklē savu ceļu.
 
Vassula Rīdena (Vassula Rydén) piedzima grieķu ģimenē, bērnību pavadīja Ēģiptē un Šveicē. Vēlāk viņa apprecējās ar zviedru un starptautiskās institūcijās strādājošā vīra darba dēļ vairāk nekā divdesmit gadus dzīvoja Āfrikā un Āzijā. Dienas viņa pavadīja, uzņemot viesus, gleznojot un spēlējot tenisu. Tā bija patīkama un mierīga dzīve.
Vassulas dzīve bez nekāda brīdinājuma radikāli mainījās kādā 1985. gada novembra dienā, kad viņa satikās ar savu sargeņģeli Daniēlu un saņēma aicinājumu savu dzīvi veltīt kalpošanai Dievam.

Lasīt tālāk...
 
- Steidzos, lai uzklausītu, uz ko Kungs mani aicina...

Šo vēstījumu Vassula saņēma pavisam nesen. Viņa lūgusi to izsūtīt nekavējoties.

 

2014.gada 25.novembrī

 

- Steidzos, lai uzklausītu, uz ko Kungs mani aicina...

 

miers; Es piederu Savai mīļotajai un Mana vēlēšanās sauc pēc tevis, dārgā dvēsele; Esmu tev uzticējis Savus Vīna dārzus1 un, iestājoties rītam, Es redzēju briestošus pumpurus un ziedus atveroties; katrs no tiem ir unikāls un Manējais, tāpēc Mans nodoms ir katru vadīt uz pilnību;

 

Mana vienīgā vēlēšanās kopš brīža, kad tu vēl biji mātes klēpī, bija Manas ilgas sūtīt tevi pie tautām, pie visām tautībām, lai atgādinātu par Viņu Miera Princi un aicinātu tās nākt atpakaļ, nākt atpakaļ pie Manis, nākt atpakaļ Jahves Pagalmos, kas ir viņu Pagalmi! tāpēc pasteidzies, Mana mīļotā, un mēs kopā – Es un tu, pieskatīsim mūsu Vīna dārzus, līdzīgi kā sargs tornī to dara, un noķersim lapsas, kas naktī ložņā, lai no Maniem Vīna dārziem radītu postažu;

 

vai redzi, kā Es tuvojos? Es nāku pie jums visiem kā Strūklaka, kas dara Vīna dārzus auglīgus, kā Dzīvā Ūdens Avots ar Tīrā Ūdens straumēm, kas iztek no šīs Sirds2; ikvienam, kurš dzers no šī Ūdens, vairs nekad neslāps, jo tas kļūs viņā par avotu, kas verd mūžīgai dzīvei;

 

atgādini vēlreiz Maniem ļaudīm, ka Es Esmu Svētie Raksti, jo Es nāku no augšienes un Mans Vārds ir Mūžīgs; tāpēc, Vassula, negaidi uz cilvēcīgu atzīšanu, tā Man neko nenozīmē, arī tev nav jābūt atkarīgai no cilvēcīgas atzīšanas; Esmu sūtījis daudzus lieciniekus pirms tevis; tu neesi pirmā, un nebūsi arī pēdējā; Esmu sūtījis vēstnešus, kas Manā Vārdā liecinājuši par Patiesību; viņi visi nāca kā gaismekļi, kas iespīd cilvēku dvēseles tumsā, tāpēc neesi pārsteigta par to, ka viņi tevi noraida savā neticībā; daudzi no, tā sauktajiem, taisnīgajiem, pēta Rakstus, tomēr kad Es spīdu kā saule viņu priekšā, viņi Mani nepazīst; ja viņi atsakās ticēt tam, ko Es esmu rakstījis jūsu Laikos, kā gan viņi var ticēt Rakstiem?

 

Esmu teicis, ka pirms uzausīs Kunga lielā Diena, jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu jaunieši redzēs sapņus, pat pāri vismazākajam Es izliešu Savu Garu; un Es darīšu redzamas brīnumainas zīmes augšā debesīs un zīmes lejā uz zemes;

 

- paldies Tev, Kungs, ka esi mani aicinājis, neesi mani pametis, bet esi ar mani;

 

jā, līdz pat beigām, kas būs sākums; Es dzīvoju tevī, tāpat kā tu dzīvo Manī; lai Mans Vārds kļūst zināms pasaulei un turpina liecināt, lai pasaule satvertu Manu lielo Mīlestību; Patiesības Gars turpinās vadīt tevi un citus pretī tam, kas notiks; Viņš apgaismos tavu ceļu ar safīriem, un cilvēki vaicās: „kas tas ir, kas aust kā krāšņa Saule?” un viņi atpazīs Manu Garu; daži sauks: „izvelc mani no tīkla”, citi lūgsies: „Jahve, Mans Dievs, palīdzi man un dziedini mani”; tad Es aicināšu viņus visus ēst augli no Maniem Vīna dārziem; tur viņi iemācīsies, ka Es esmu viņu Cietoksnis, viņu Klints un viņu Atbrīvotājs, Vārds, viņu Dievs, tas Viens un vienīgais, kurš pārspēs ļauno;

 

Mans Gars kā Saule uzliesmos daudzās dvēselēs, atklājot tām viņu vainu un to, kā viņu grēki viņu nožēlojamā stāvoklī ir izkropļojuši viņu dvēseli, un cik necienīgi viņi kļuvuši Dieva Acīs; Viņš atvērs viņu dvēseles dziļumus, sadedzinot līdz pat saknēm dvēseles visas ļaunās tieksmes; kad Mans Gars būs viņus iztīrījis, viņiem tiks atklāta Mana Mīlestība; un Es dāvāšu viņiem mistisko Gudrību, žēlastības ar svaidījumu un Es viņus vienošu kā vienu ar Mums;

 

Es jums nopietni saku, ka ja cilvēks kalpo Man, viņam nav jāskatās atpakaļ, viņam ir jāseko Man visur, kur esmu Es, un visur, kur Es iešu un viņu vadīšu; tas, kurš Mani atraida, noliedz Manus Vārdus vai atstāj Mani grūtību dēļ, saņems savu daļu; dzīvo mierā, meitiņ, Es vēlos tevi; jā, Es esmu to jau teicis, tomēr tagad Es esmu gatavs nākt pie tevis; bet Manas Gudrības Mīlestība tevi taisnīgi ar pacietību panesīs, lai tu paliktu Manā kalpojumā; Esmu dāvājis tev visu - Gudrību un izpratni, lai tu dzīvotu Mīlestībai un nestu brīvību caur Manu Vārdu visiem, kuri labprāt uzklausīs Manu Balsi; lai tie, kuri bija tālu no Manis, tomēr kuri sadzirdēja Manus Vēstījumus, ir svētīti; Es jums saku: lai miers ir jums, kas bijāt tālumā, un miers ir tiem, kuri ir tuvumā;3

 

1 Patiesas dzīves Dievā lūgšanu grupas

2 Jēzus ar savu Pirkstu norādīja uz savu Sirdi

3 Jes 57:19