True Life In God - Vassula Ryden arrow Jaunumi arrow Jauni vēstījumi no 2010. gada līdz 2013. gada maijam

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Jauni vēstījumi no 2010. gada līdz 2013. gada maijam
 2010.gada 1.martā
Kungs!
Es Esmu! Mana Klātbūtne ir ar tevi; Es dziedināšu tavus ievainojumus; Mana Vassula, Esmu tevi izvēlējies no visas cilvēces, lai tu atklātu Manu Vārdu šai paaudzei; tev nav jābūt nomāktai; Es nākšu tev palīdzēt;
viņi Mani pārbauda! turies, Mans bērns… Es saku šo Baznīcām:
noraidīt tās pašas Svētā Gara dāvanas, kas dotu Baznīcai labumu un attīstību, jūsu laikmetā un jūsu laikos, tāpat kā tas notika pagātnē, šis jūsu noraidījums ir riebīgs Manās Acīs; tā ir garīga nāve, kas ir ielīdusi jūsos! tie, kas ir atteikušies no ticības, sanikno Manu Svēto Garu! viņi ir tie, kas ievēlušies garīgā slinkumā un herēzē; vai redzat? kā gan Mans Svētais Gars var mājot viņos, kad viņos valda slinkums un citi netikumi? kā gan viņi jebkad saredzēs ar Mana Svētā Gara Gaismu, ja viņi savā sirdī patur naidīgumu un turklāt apkampj tik daudzus netikumus?
Es jums saku, ka tikai caur Mana Svētā Gara žēlastību viņiem var tikt atklāta Patiesība; tās ir Manas bēdas, ka tik daudzi Mani priesteri Mani nemeklē; un ir vēl jo sliktāk, - kad viņi pamana dvēseli, kas aizdegusies ar dievišķo Mīlestību uz Mani, kuras iepriecinājums ir Manī un nevis pasaulē, kura dod priekšroku Man, nevis visām pasaulīgajām kaislībām un ir iekvēlojusies mīlestībā uz Manu Klātbūtni, - viņu sašutums pat pieaug; šīs apdāvinātās dvēseles, kuras Es izvēlos savā labvēlībā, viņi samīda vai nu ar garīgu skaudību vai ar racionālu garu; viņi nepieņem Manu valodu, ar kuru Es tevi mācu, jo viņu miesa saprot to miesīgi; turpretim, Es mācu garīgas tēmas garīgi; viņi ir tādi, par kuriem Raksti saka: “negarīgs cilvēks ir tāds, kurš nepieņem neko no Dieva Gara; viņš to visu uzskata par muļķībām un tas ir pāri viņa saprašanai, jo to var saprast tikai ar Gara līdzekļiem…”1 garīgais aklums nekad neļaus mirt viņu ego, lai saprastu augstāko tikumu, kas ir žēlsirdība; žēlsirdību, kas ir lielākā no tikumiem, to, ka jūs visus noslēgumā tiesās saskaņā ar šī tikuma mēru;
ir pareizi teikt, kad tu liecini Manā Vārdā, Vassula, ka visa ticība un cerība ir balstīta šajā tikumā un ka Dievu redzēs un Manu Valstību mantos tie, kuri dara labu, ir ar laipnu sirdi, mīloši, žēlsirdīgi un sirdī lēnprātīgi; citiem vārdiem sakot: sirdī šķīstie…2 jā! Dieva Vārds ir izpirkšana, glābjoša palīdzība; tā ir Dieva pazīšana, kura ir zināma tikai tiem, kuriem esam Mēs3; tas ir pats Dieva Vārds, kas ir Mīlestība; un Mīlestības dēļ Es labprātīgi kļuvu par cilvēku, Es labprātīgi nesu Savu Krustu; daudzu skats aizmiglojās, kad viņi redzēja Mani Augšāmcēlušos;
-          žēlsirdība ir svēta, tā ir Mana Attēla simbols un visa Mana būtība;
-          žēlsirdība ir vairāk nekā bagātība; jā!
-          žēlsirdība ir spožāka par sauli, jo tā mirdz spožāk par citiem tikumiem, salīdzinājumā ar gaismu;
-          žēlsirdība ir neizsmeļama bagātība cilvēcei, jo tā vairāk priecājas dodot nekā saņemot;
-          žēlsirdībai nav savtīgu interešu, bet tā sevi atdod visai cilvēcei;
ikviens, kuram piemīt šis tikums, valda kopā ar Mani; dievišķais spēks ir dāvana, kuru Es esmu jums devis, un tā var jums tikt dota atbilstoši jūsos esošajam žēlsirdības mēram; kontemplējiet to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, un nāciet pie apziņas; apzinieties nepieciešamību pielikt pūles, lai nomirtu sev pašam un iegūtu žēlsirdību, un kad jūs iegūsiet žēlsirdību un tiksiet ar to vainagoti, tā jūs vadīs neuzvaramā svētumā uz visiem laikiem, jo tā triumfē visā mūžībā!
tāpēc nekārdiniet savu prātu ar samaitātību un ļaunprātību, neapburiet sevi darot ļaunu; Es jums saku,- dzīvojiet neaptraipītu dzīvi, lai Es varētu pievilkt jūsu dvēseli pie Mana Svētā Gara, Kuru jūs sauciet par Neredzamu; jūs nekad nevarat nostiprināt stingrus pamatus vai dziļi iesakņoties Manī, ja jums nav žēlsirdības;
-          žēlsirdība ir kā laivas stūre, kas vada tevi uz tavu mērķi; bez tās tu esi pakļauts ikvienas straumes plūsmai, kas var tevi pazudināt;
-          žēlsirdība vadīs tevi uz tavu mērķi un tas ir – pie Manis; tā arī darīs tevi spējīgu Mani atpazīt savā tuvākajā un viņu mīlēt; kāda gan būs nozīme, ja tev nebūs mīlestības uz savu tuvāko un dedzības uz Manu Baznīcu? tāpēc nāc un elpo Manī un iegūsti Manas dāvanas un šos tikumus;
Man nepieciešams, paaudze, tava pilnīga atsacīšanās, un dienu no dienas Es tevī pieaugšu, kamēr tu kļūsi mazāka sevī un savā gribā; tādējādi Es tevi izraušu no šīs sabojātās pasaules, lai tu ienāktu Manā Sirdī; esiet svētīti visi, kuri tagad vēlas paklausīt Maniem norādījumiem; ic

1   1 Kor 2:14
2   Mt 5:8
3   Svētā Trīsvienība
 
 
2010.gada 17.jūnijā
 
 
miers ar tevi; iepriecini Mani un atkārto šo lūgšanu kopā ar Mani:
 
Debesu Tēvs,
māci mūs būt par miera vēstnešiem
un sludināt tautām glābšanu,
glābšanu no Augšienes;

neesi pret mums bargs
mūsu pārkāpumu dēļ,
bet dari, ka mēs varētu redzēt savus grēkus ar Tavām Acīm,
lai mēs varētu pazemībā lūgt piedošanu;

sakustini mūsu sirdi, lai tā kļūtu par vienu sirdi ar Tavējo;
vismīlošākais Tēvs,
Tava Mīlestība uz mani ir bijusi tik ļoti liela,
vienmēr uzticīga;
dod man spēku, lai es būtu stingri iesakņota
visā, ko Tu man esi uzticējis; āmen
 
tātad, Mana Vassula, ļauj Man dziedāt tev dziesmu; tādas tikšanās1, kā šī, Mani iepriecina, tu varēsi tikties šādā veidā līdz pat noslēgumam; ic
 
 
 
2010. gada 22.jūnijā
Vassula, bērns, Es esmu tevi aicinājis! Es vienmēr esmu ar tevi; slavē Mani ikkatru dienu, jo Es stāvu tavā priekšā; Esmu tevi atgriezis dzīvē, lai tu dzīvotu Manī; - daudzi lasa un lasa Manu Vārdu un tomēr to neizdzīvo; daudzi stāv Manu tikšanos laikā un sludina, tomēr sludināto viņi paši dzīvē nepiepilda2; tu esi kļuvusi par Manas Baznīcas kalponi, kas līdzīgi vergam ļoti smagi strādā Manas Baznīcas labā, nesot Manu vēstījumu par mieru, izlīgumu un vienotību, lai to nodotu cilvēkiem; Mans nodoms bija atklāt pasaulei Manu Žēlastību un to, cik svarīga man ir viņu glābšana; cik satraukts Es esmu par viņu sašķeltību; ak, meitiņ, ja vien tu zinātu to, ko Es zinu, un ja tu redzētu un dzirdētu to, ko Es redzu un dzirdu no Maniem ganiem un to, ko viņi savā starpā apgalvo viens otram, tu saprastu to, cik ļoti rūgts ir šis kauss! jā?
noteikti, ka tie nav visi Tavi gani;
pazemības trūkst daudziem; Manas Miesas struktūra ir izjaukta; ja Mans Ķermenis ir atrauts no Galvas, Ķermenis ir miris; sabrukums kļūst arvien lielāks, lai padarītu Manu Namu par pilnīgu postažu, par tuksnesi!
ko gan es varu darīt, Kungs?
turpini saukt kopā un pulcināt, kā tu to jau dari; nepiekūsti, Mana dūja, Es  vienmēr esmu bijis tev blakus; vai neesi pamanījusi?
Es esmu kļuvis redzams uz tevis kā Zīme, lai arī tu smeltos tajā drosmi; nebaidies no ēnām3, Es esmu tavs spēcīgais aizstāvis; uzticies Man;
kas attiecas uz tiem ganiem, kas ar savu nevērību nerūpējas un nevada ganībās Manu ganāmpulku, viņi ir kā tādi, par kuriem Raksti saka: “bēdas tiem ganiem, kas Manu ganību avis ļauj nomaitāt un tām izklīst - jūs esat tie, kas izklīdinājāt Manas avis, tās izdzenājāt un nerūpējāties par tām" (Jer.23:1) – kaut kādreiz būdami spēcīgi, viņi kļuvuši novājināti, sekojot pasaulīgiem principiem, ļaujoties liberālismam un aizmirstot dzīvot savu dzīvi saskaņā ar viņu pirmajiem solījumiem;
Es esmu aicinājis viņus būt iesakņotiem Manī un būvēt, pamatojoties uz Mani, un palikt stingriem ticībā, kurā viņi tikuši mācīti; ja viņi būtu turējuši savu pirmo mīlestības pilno Man doto solījumu un nebūtu ļāvuši sevi vilināt tām lietām, kas nāk no zemes, lietām, kas iznīkst, šodien Mans Nams būtu bagāts godībā un Mans ganāmpulks nebūtu izklīdis;
Patiesa dzīve Dievā ir Mans Vēstījums; tas nav pamatots cilvēku doktrīnās vai cilvēku noteikumos; tas ir pamatots Manā Mīlestībā, tas ir pamatots Patiesībā, tas ir pamatots patiesā doktrīnā, kas pilna ar labumiem, lai jūs vadītu dievišķošanas ceļā, sniedzot šai paaudzei pilnīgas zināšanas par Manu Gribu;
Manis sniegtās mācības ir bizantiski lasījumi, kas doti cilvēcei kā jauns kristību skūpsts no Manis, lai mirušos augšāmceltu jaunai dzīvei un viņiem parādītu, ka patiesība ir Garā;
Gars bija jūs brīdinājis, ka pēdējās dienās būs kādi, kas atteiksies no ticības un izvēlēsies doktrīnas, kas nāk no dēmoniem; viņiem nav ar ko lepoties; daudzas tautas piedzīvojušas sāpes un ciešanas, tomēr joprojām viņus nav pārņēmis Mans Vārds; Es esmu atklājis Savu Mīlestību visai cilvēcei, lai tā to žēlsirdības pilnībā pieņemtu; daži vaicās: “kā gan Tu esi atklājis Savu Mīlestību laikā, kad tik daudzas tautas nepārtraukti krīt no zobena un bads ir tepat aiz stūra?”
tomēr Es atklāju Savu Mīlestību caur Maniem pastāvīgajiem atgādinājumiem un Maniem nepārtrauktajiem brīdinājumiem; Es nokāpu no Sava Troņa šādā veidā, lai atjaunotu jūsu dzīvi, kurai paslepus uzbruka dēmoni; Mana laipnība nekad nav mitējusies; bet jūs neesat Mani ne gaidījuši, ne arī meklējuši; Es saucu jūs, bet jūs izvēlējāties neklausīties; Es atklāju jums Savu Žēlsirdību un kā šaltis lēju pār jums svētības, kurām netika pievērsta uzmanība; tad kā gan kāds var teikt, ka Kungs nav atklājis Savu Mīlestību?
- jūsu bezdievības dēļ, kā arī tādēļ, ka esat noraidījuši Manu Krustu, uz kura es labprātīgi cietu par jums visiem, un jo īpaši jūsu zaimu dēļ pret Žēlastības Svēto Garu, kas ir izliets pār jums, lai jūs atjaunotu, Es saku tev, paaudze, ka tauta sacelsies pret tautu, visapkārt būs notašķīts ar asinīm; olīvkoks vairs neražos olīvas un zeme būs padevusies; drupas un postījumi būs daudzās pilsētās vairāk nekā jebkad agrāk4, gadalaiki turpinās mainīties, jo cilvēks posta zemi ar savu grēcīgumu un bezdievību; un no debesīm kā rūcošs lauva nonāks Manas liesmas, nevaldāma uguns; no viena zemes gala līdz otram Es aizdedzināšu aizas, kalnus, ielejas, pilsētas, tās padarot tukšas no zemes iedzīvotājiem;
tie, kas zvēr sagraut Baznīcu, apgriežot otrādi Manu Krustu, tie tiks sadedzināti ellē! bezcerīgi vientulīgas atraitnes klīdīs apkārt kailas un neaizsargātas un visi tie5, kas zvēr karot pret Maniem praviešiem un svētām lietām, arī viņi piedzīvos to, ko ir pelnījuši; pašlaik viņi pašpārliecināti sēž uz saviem troņiem, bet tas nav uz ilgu laiku; es nākšu pie viņiem kā Tiesnesis un bargi viņus tiesāšu; Es Pats nogāzīšu viņus no viņu troņiem; kaut gan viņi šodien slēpjas zem maskas, drīz Es viņus uzmeklēšu un atklāšu; lūk! Es likšu kļūt pazemīgiem visus tos, kas Manā Namā ir aptraipīti; Es pieļaušu, ka viņi tiks noliekti pie zemes, jo viņi ir pārkāpuši Manus noteikumus; tad Es ienesīšu Manā Namā tīru trauku un tava sirds līksmos un Mana Roka būs izstiepta uz šo trauku, kas pūlēsies, darbojoties caur Manu Gaismu!
Man ir vajadzīgi trauki, tīri trauki, trauki godam, gatavi sevi atdot; lēnprātīgi pret visiem cilvēkiem, piemēroti mācīt jaunos būt atturīgiem, paklausīgiem un priecīgiem Kungā; -
šķēpa asmens6 joprojām ir Manā Sirdī, Mans bērns, ak, vai! tomēr nāks laiks, un būtībā šis laiks ir tuvāk kā jebkad, kad Es atklāšos kā Tiesnesis tiem, kas mīda ar kājām Manu Miesu, vadot Manu tautu prom no izlīguma un vienotības, paturot Manu ganāmpulku izklīdušu un ar nodomu to paturot neziņā; Es atņemšu viņiem viņu varu, kad pienāks laiks; nekad nešaubies;  
nāc, viss, ko Es vēlos no tevis, ir mīlestība! ic

1 Jēzus ar to domā: esot kopā ar Viņu šādā veidā
2 Mūsu Kungs bija sāpēs un bēdās
3 ļaunajiem gariem cilvēkos
4 Dan 7:25
5 Daži no tiem ir Baznīcas augstas amatpersonas
6 metafora, kas nozīmē Baznīcas sašķeltību
 
 
2011.gada 14.aprīlī
Ja Kungs pats neatjaunos Savu Namu,
vai tad strādnieki ir strādājuši veltīgi?
 
bet es paļaujos uz Tavu Apsolījumu un
lai visas grūtības, ko esam piedzīvojuši,
ir Tavam Godam...
 
Mana Vassula, Mana mīļotā, Mana Mute pasludina Patiesību, tikai Patiesību; kad Es iecerēju tevi šim darbam un tevi tam aicināju tādu, kāda tu esi, vai Es nepiepildīju tavu muti ar svētījošu eļļu? vai Es neesmu pildījis pasauli ar augļiem? vai Es neesmu augšāmcēlis mirušos, lai tie dzīvotu?
Es teicu: „Es piecelšu mirušos ķermeņus un no spoku zemes dzims jauna dzīve Manī; neuztraucies par dusmām un netaisnību, ko viņi tev nodara; zeme jau tagad sadalās no veseluma sastāvdaļās un visi zemes iedzīvotāji dārgi maksā par saviem noziegumiem; posts, ko piedzīvo austrumi, izdeldēs viņu lepnumu un viņu vainu; niknums, kas veļas pāri tik spēcīgi kā orkāns, viņus sadedzinās; un viņi izlīgs ar ikvienu, kas cietis viņu vainas dēļ; un viņi mācīsies dzīvot saskaņā un vienībā;
Es esmu tas, kurš liek vējiem pūst un jūrām bangot tā, ka to viļņi dārd; Vassula, ļauj Man tev teikt lūk, ko: tu esi Mans iepriecinājums un Mans upuris, jo Es esmu tevi nodevis aklātībai, parādot tevi tiem, kas paceļ savu balsi izsakot 'thoxologhiés'1, bet tas nekad nav viņu patiesais nodoms; no pilīm, kur viņi dzīvo, ir izskanējis nežēlīgs spriedums; taisnīguma gaisma nav ne viņu acīs, ne viņu sirdī, bet nāks diena, kad pār viņiem nāks nožēla, kādu viņi nav piedzīvojuši kopš savas piedzimšanas dienas!
Mans bērns, vai tu domā, ka Es nebiju klātesošs, kad ar pārmērīgu augstprātību un ar baismīgiem savu acu dzirksteļu uzliesmojumiem viņi metās virsū Manam auglīgajam vīnakokam? un tai dāvanai, ko Es pats esmu veidojis un kuru pats esmu iecerējis un sūtījis? iedomība! samaitāti un slimi ar rūgtumu, un cik atbilstoši Svētais Gars runāja, kad Viņš teica caur Jesajas muti:
„ej pie tautām un saki: jūs atkal un atkal dzirdēsiet, bet nesapratīsiet, atkal un atkal redzēsiet, bet nesaskatīsiet, jo šīs tautas sirds ir kļuvusi raupja, viņu ausis ir kļuvušas kurlas un viņi ir aizvēruši savas acis baiļu dēļ no tā, kas viņiem ar savām acīm būtu jāredz un kas ar savām ausīm jādzird un ar savu sirdi jāsaprot, un tad viņiem būtu jāatgriežas un jākļūst Manis dziedinātiem...”
tad saprotiet, ka šī, no Manis nākošā, glābšana bija sūtīta pie tiem, kam vienkārša sirds, kas nožēlojami un nelaimīgi, pie tiem, kurus jūsu sabiedrība nicina, pie zemajiem, lai pārmācītu varenos un lepnos; tavi apsūdzētāji ir Mani apsūdzētāji; tie, kas uzbūk tev, uzbrūk Man;
Tad neklusē vairs, un nāc mani aizstāvēt, pasludini savu spriedumu par to, kas attiecas uz mani, un neļauj viņiem ļauni priecāties par mani!
Vassiliki, par sevi neuztraucies; tava Svētā Māte šodien vairāk kā jebkad agrāk ir tev blakus; esi paļāvīga un drosmīga, jo laimīgi tie, kuri zaudē savu dzīvi Manis dēļ! mīļotā dvēsele, esi laimīga par to, ka piedzīvo Manas Ciešanas un manus ērkšķus, naglas un pāri visam šķēpa asmeni! tās cietsirdīgās rokas, kas vēlas tevi izraidīt, cietīs tad, kad atklās, kuru viņi vajā; un tajā dienā tās drebēs! viņi izlej Manas Asinis kā upes;
paliec nodevusies, Vassula, un rotā Manu Galvu ar mīlestības un godības rotājumiem, un stiprini tos, kurus māc šaubas; Es esmu Kungs, kurš labos un mācīs tavus apsūdzētājus; mēs, mūs? ic
(vēlāk)
Es Esmu; visi varenie un mazie ir zem Manas Varas un Manas valdīšanas; tāpēc, Mans bērns, nekad nebaidies, jo Es vienmēr esmu tev blakus, mīli Mani, Es, Jēzus, tevi svētīju; Es Esmu;

1 Grieķu vārds, kas nozīmē "doksoloģijas"
 
 
2011.gada 27.aprīlī
 
Savu mieru Es tev dodu;
atceries Manus Vārdus: ja kāds Man kalpo, Mans Tēvs debesīs viņu pagodinās;
Es zināju, ka tu Mani vienmēr sadzirdēsi, kad Es saukšu tevi un ar Manis tev doto žēlastību tu Mani pagodināsi, tāpat kā tu pagodināsi Manu Tēvu; šodien jau atkal viņi1 vajā to, kas ir Ceļš, pat tad, kad Es esmu aiz sevis atstājis Savu smaržu, viņiem klātesot; viņi metas virsū Manai Miesai kā vilki; Manā vārdā notikušie brīnumi viņiem vairs neko nenozīmē; viņi tos ignorē; tev, Vassula, Es saku: nezaudē drosmi, jo tev dotajai dāvanai ir bijis un joprojām ir mērķis un tās īpašais iedarbīgums: paliec uzticīga un vienmēr atgādini pasaulei, ka ikvienam ir tiesības un ir iespēja, ja cilvēks to vēlas, būt tuvu klāt pie Manis Azotē un baudīt Manu draudzību, veidojot intīmi tuvas attiecības ar Mani;
tu, pret kuru Es esmu bijis labvēlīgs, esi mācījusies, cik vērtīga ir intimitāte; Es esmu tevi ievedis Manas Sirds iekšienē2, un tu esi baudījusi Manu saldmi un reibinošo un neaprakstāmo mīlestību, kādu jūtu pret ikvienu dvēseli; Manis dotajā vīzijā3 tu redzēji, kā Svētais Gars ir izvēlējies tevi starp daudziem, lai tu kļūtu par Manu Atbalsi un celtu Manu Baznīcu;
tas viss, kamēr4 Es biju tev blakus; kā gan citādi, Vassula, tu varētu panest Manu Krustu? Es apdāvināju tevi ar intīmu uzticēšanos, bez tās Mana Vienotības Krusta smagums un svars būtu tevi sadragājis un tu būtu zaudējusi drosmi doties uz priekšu! vai redzi, Mana dūja? nerimstošās dievišķās žēlastības plūsma ir izlieta pār tevi, lai tevi stiprinātu, lai tu turpinātu, neskatoties uz visu pretdarbību;
Mana Sirds iegavilējās, kad dzirdēju tevi sakām: „Dieva vadība ir pār visu, tāpēc nezaudējiet cerību!” jā! Es patiešām uzraugu ikvienu situāciju; dažas dvēseles varētu domāt savādāk, kad situācijas pavēršas pret viņām, jo viņas neapdomīgi balstās uz savu spēku un savām uzvarām; tomēr, agrāk vai vēlāk, viņu augļu kļūst mazāk un visas pārdabiskās gaismas sāk izzust; arī viņu mīlestība uz Mani mazinās spēkā un izpausmē; viņās sāk augt ļaunas noslieces, un no Manis kādreiz saņemtais spēks sāk bīstami mazināties un netiek uzņemts tā, kā iepriekš; miesa sāk gūt uzvaru, un viņu gars, pasaules ietekmēts, turpinās viņus vilkt atpakaļ vecajās kaislībās;
bet, ja dvēsele paliek Manī, un nav nevērīga pret tās garīgo un sakramentālo dzīvi un visu to, ko Gars ir tai mācījis, un ja tā ir ļāvusi sevi pārņemt Manam Garam, šī dvēsele vajāšanās un grūtās situācijās paļausies uz Mani un ar uzticēšanos teiks: „Kungs ir ar mums, tad kurš gan var būt pret mums?” nekad nesakiet: „mūsu Kungs mūs ir atstājis...” vai „Kungs mani ir aizmirsis...”
meitiņ, dāvā Man savu laiku, un Es priecāšos, neliedz Man savu klātbūtni, lai miers ir ar tevi, mēs, mūs? ic

1 hierarhija un neticīgie laji
2 vienlaicīgi dzirdēju vārdu „istabās”
3 vīzijā, ko saņēmu 1989.gada 29.janvārī
4 klusuma mirklis
 
 
2011.gada 29.aprīlī
Tavs diženums nav salīdzināms ne ar ko citu, mans Dievs!
Es Esmu, klausies! tu, kas starp daudziem esi ieguvusi labvēlību, lai celtu Manu Baznīcu, neskaties atpakaļ; neremdināmas slāpes būt kopā ar Mani tev dod Mans Gars; tāpēc nepretojies Manai Mīlestībai;
mana dvēsele tveras cieši klāt pie Tevis...
jā! un tā arī jābūt; Es esmu tavs cietoksnis; sniedz savu Mīlestību, kādu tu jūti uz Mani, un Es sargāšu tevi no visiem kārdinājumiem, nāc, nebaidies... atpūties Manī un tu atradīsi savu patvērumu Manā Sirdī; turpini doties pa ceļu, kā Es esmu tevi mācījis, bet nekad arī neizturies nevērīgi pret savu saimi;
esmu sīka un nicināta no manas Baznīcas autoritātēm, kā Tu to zini;
vai tu esi sapratusi Manas Mīlestības lielumu, kādu jūtu pret tevi, dvēsele? ja būtu nepieciešams, Es jebkurā brīdī atkal atdotu Savu Dzīvību tikai tevis dēļ, dārgā dvēsele! dedzība par Manu Namu apņem Mani, un Es biju un joprojām esmu gatavs sūtīt vismazāko no Mana ganāmpulka kā upuri; no paša sākuma Mans Tēvs un Es esam tevi izvēlējušies, lai tu būtu Mūsu Klātbūtnē un mācītos Mūsu Debesu Pagalmos Gudrības vārdus; Mēs zinājām un esam tev teikuši, ka ļaunuma impērija tevi vajās, lai atņemtu tev drosmi, lai norautu mūsu tev doto tērpu un radītu ap tevi haosu; ļaunais liks celties apspiedējiem un bez žēlastības cels tev neslavu; bet Es esmu tev arī apsolījis, ka Es būšu tavs Sargs, tavs Vairogs, un pat ja ļaunais spļaus uz tevi savi indi, tu nesašūposies un nekritīsi, un arī neiesi mazumā, jo Mans Spēks tevi uzturēs; Es, Kungs, esmu devis svinīgu solījumu: rūpēties par tavu drošību, audzināt1 tevi, veidot2 tevi, lai tu staigātu kopā ar Mani un lai tu augtu; Es esmu tev atklājis, kādā stāvoklī ir Mana Baznīca un licis tev saprast, ka tā ir pazaudējusi savu dedzīgumu, ka tā ir jāstiprina!
tāpēc, Manis izvēlēta mērķa dēļ, Es esmu tevi aicinājis, ne jau tāpēc, ka tu būtu piemērota šim uzdevumam, bet arī Mani mācekļi tādi nebija, kad viņus aicināju; Manas metodes ir tieši šādas; Es esmu daudz lielāks par jebkuru varu un augstāks par jebkuru lēmēju, autoritāti vai struktūru vai pār jebkuru citu vārdu; Man pietiek pašam ar sevi; tagad esi aicināta arī tu, un, Man par prieku, tu noticēji...
Es esmu tevi sūtījis apkārt pasaulei tieši šī iemesla dēļ: lai stiprinātu Manu Baznīcu un to apvienotu... tāpēc tāpat arī turpini; Es esmu paņēmis prom no tevis bikluma garu un devis tev Spēka Garu, drosmi un degsmi par Manu Namu;
Vassula, Es saku to ļoti nopietni, ikviens, kurš dara tev pāri, dara pāri Man; ikviens, kurš izdzen tevi no Mana Nama un neļauj sniegt liecību, izdzen tev doto Manu Vārdu; tu esi manā kalpošanā un ikviens, kurš cietsirdīgi tevi apkauno, piedzīvos tādas pašas ciešanas, kā tie, kuri bloķēja Manus Vārdus, kuri bija jānodod ticīgajiem; lai apvienotu, Es nenāku ar zobenu, bet ar maigumu, ar mieru, sniedzot viņiem Manu Sirdi; tu esi kļuvusi par atvērtu grāmatu, kuru iedvesmojis Mans Svētais Gars; tagad, tavi apsūdzētāji tevi netaisnīgi apsūdz, tas ir tāpēc, ka viņi nav Mani pazinuši, un nav arī Mani kontemplējuši;
 
Es biju piedāvājis viņiem Savi Sirdi, bet viņi pagriežas uz citu pusi un meklē to tur; tad cik gan ilgi Es pacietīšu noraudzīties uz Maniem ganiem, kas izsaka pārsteidzīgus spriedumus par Manu Darbu? slimība, kas viņus aptur, saucas Dieva noliegšana;
Kungs, ja viņiem stāstītu, ka es sarunājos ar Dievu, tas līdzinātos stāstam, it kā es ar spārniem lidotu uz Mēnesi!
remdē Mana Tēva dusmas un lūdz par viņiem; esi kā psalmists un lūdz, lai Viņš dāvā laiku, lai debesis vēl neatvērtu durvis uguns lietum! lai Viņš dāvā laiku, lai vēji un jūras nesaceltu niknumā virpuļus un neradītu plūdus, kas izplatītu Mana Tēva dusmas, aprijot veselas tautas; labība un lauki tiks izpostīti, priesteri tiks nogāzti no augstām vietām, kapsētas kļūs arvien vairāk un kapi atvērsies, vairosies mušas ar lielu epidēmiju uzliesmojumiem un lielas bēdas nāks pār šo paaudzi; Baznīcas amatpersonas sitīs sev pie krūtīm, kad sapratīs, ka Man ir taisnība; zeme atvērsies un viņus dzīvus aprīs; Mans Tēvs ir saniknots redzot visu notiekošo, kad Viņa Dēla Asinis un Upuris ir aizmirsts un tiek samīdīts; ticiet Man, šīs paaudzes lepnums pārsniedz to cilvēku lepnumu, kuri cēla Bābeles torni; cik gan vēl daudz un cik vēl ilgi smējēji dzīros, izsmejot Manu Upuri? šādiem ļaudīm tiks atņemta vara, kad nāks Mana liesmojošās uguns diena;
un kas attiecas uz tevi, paliec Man blakus, paliec Manī, un spīdi spoži kā gaismeklis tumsā! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou!3 saņem Manu Mieru; nāc Mani pielūgt un esi Man kā sāpju remdinājums; Es, Jēzus, mīlu tevi, dārgā dvēsele; ic

1 adoptēt mani
2 izglītot un apmācīt mani
3 grieķiski: nebaidies ne no viena! Es esmu ar tevi!
 
 
 2011.gada 5.maijā
Kungs! Tevi pazīst kā tādu, kurš apgāž karaļu un valdnieku troņus, impērija pēc impērijas tiek sagāztas, kad tās kļūst par šķēršļiem Tavā ceļā;
Tevi pazīst kā tādu, kurš iznīcina bez pēdām Savus ienaidniekus; tad kāpēc Tu tagad atstāj Savus draugus vienus pašus?
No viņiem nāk netaisnība un augstprātība; ir zināms, ka Tu, mans Dievs un Tēvs, neieredzi lepnību;
Ko es tādu esmu izdarījusi, ka būtu pelnījusi nicinājumu? vai esmu pārkāpusi Tavus baušļus? vai esmu neievērojusi Tavus norādījumus un Tavu Aicinājumu?
 „rūpējies un māci apkārt esošos cilvēkus, atdzīvini un apvieno Manu Baznīcu,” tāds bija Tavs lūgums, bet arī pavēle; „strādā kopā ar Mani roka rokā un pagodini Mani;” tāds bija Tavs mierinājums;
Esmu kļuvusi atsvešināta pat no savas ģimenes, Tavu Interešu labā;
Tagad neslavas cēlāji pārvērš labo ļaunajā; viņi mani ielenc ar ļauniem izdomājumiem un uzglūn, gaidot savu izdevību man uzspļaut un izliet asinis;
vai es atkal tiesāju?
tiesāšana ir Man ārkārtīgi nepatīkama; neļauj, ka tevī augtu aizvainojums; jā, patiešām, tas, ko viņi tev nodara, izaicina tavu garu, bet jo divkāršs ir viņu grēks; grēks ir viņu nepatiesais spriedums par tevi un grēks ir tas, ka viņi izaicina tevi grēkot; viņu pret tevi vērstais spīts nāks atpakaļ pār viņu pašu galvām;
Mans bērns, pievērs uzmanību Manai mācībai un rīkojies atbilstoši tai, jo Mani iepriecinās, kad jutīšu, ka tu Man uzticies; vai tad Es neesmu uzrakstījis ar tavu roku tūkstošiem lappuses, kurās ir Mani padomi, Mana Vārda un zināšanu atgādinājumi? vai neesmu tavā priekšā pavēris ceļu, lai Mani Vēstījumi varētu izplatīties? vai  neesmu tevi mācījis, kā ar pareiziem Gudrības vārdiem atbildēt tiem, kuri tevi izvaicā? tāpēc nesaki: “es izturēšos pret viņiem tāpat kā viņi izturas pret mani;” Es vēlētos, lai tu drīzāk teiktu: “Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara!” un Es viņiem piedošu, un viņi tiks dziedināti; un viņi pieaugs mīlestībā…
Mācies no Manis, skolniecīt, un pieskaņojies man, jo Mani Ceļi ir taisnīgi; tad Es varēšu tev teikt: Mans bērns; tavi labie nodomi nebūs veltīgi; tu saņemsi no Manis atlīdzību; neļaujies bezcerībai, Es uzraugu pilnīgi visas situācijas! dzīvību un nāvi, labo un slikto, arī to visu Es uzraugu! Mana Roka tur tavu roku; ikviens cietsirdīgs spriedums, ar ko tev pāri nodarīts, ir nodarīts arī Man; Manas dusmas ir pār paaudzi, kurai nav ticības; vai tu to neesi pamanījusi, Vassula? Mans sauciens ir caururbis debesis, kā uguns viesuļvētra es nonākšu pār viņiem, un uguns upes aprīs daudzas tautas; Manam niknumam nebūs gala, vai neesat pamanījuši Laiku zīmes? jūru ūdeņi turpinās nežēlīgi trakot pret šo ļauno un neticīgo paaudzi, jo drīz Mana Tēva Roka smagi kritīs pār Dieva noliedzējiem; šī paaudze nonāks Mana Tēva Rokās un lieli pulki to, kuri ir Mani aizmirsuši, ārkārtīgi cietīs; ak, jā! tad viņi pēkšņi atcerēsies par Mani un piesauks Manu Vārdu, bet ne jau ar nožēlu vai ar mīlestību, bet no bailēm par savu dzīvību; daži ar trakojošu sarkasmu izsauks aizvainojumus un zaimus par Mani, joprojām dižojoties ar savu filozofiju un viņu tā saukto pašrealizēšanos, zināšanām par diametriem un aprēķiniem, tajā Dienā viņi izsmies Manu Gudrību; bet viņu cerība, Mana Vassula, būs tukša, un viss, ko šī paaudze uzskatīja kā sasniegtu bez Manis, beigsies bez jebkāda ieguvuma; viss, par ko viņi bija nopūlējušies nepiesaucot Manu Vārdu un būtībā, ar nodomu izdzēšot Manu Svēto Vārdu, kļūs nevērtīgs;
meitiņ! ļauj Man tev sacīt: Es, Dievs, šo paaudzi esmu pārbaudījis, un, kā tu pamanīji, daudzi sevi ir pierādījuši kā necienīgus būt Manā Valstībā; viņu aizgrābtība atklāt to, kas atrodas aiz kosmosa, uzjautrina Mani1 un satrauc Manus Eņģeļus! Žēlastība un Žēlsirdība bija piedāvāta visai cilvēcei, bet tie, kuri Mani dzirdēja, tomēr izvēlējās neklausīties un arī nepieņemt Manu glābjošo palīdzību; viņu neticības un skepses dēļ, viņi ārkārtīgi cietīs, līdzīgi Kainam! tie, kuri ir uzticīgi, tie dzīvos Manā Sirdī, mīlestībā; pašlaik arī viņi tiek pārbaudīti līdzīgi krāsnī esošam zeltam un ir pierādījuši sevi kā Manas Valstības cienīgus; Es būšu viņu Karalis uz mūžiem... šis ir iesākums šo Laiku nobeigumam2, kad nāks Mana Uguns un visi šīs pasaules elementi izkusīs; jau tagad ir mainījusies saulgriežu un gadalaiku secība; un vēl sekos daudz kas cits;
Vassula, Mans bērns, ļauj Man vēlreiz atsvaidzināt tavu atmiņu: tu esi Mans īpašums, nebaidies, tu piedzimi Mana aicinājuma dēļ; Es tevi veidoju Manam mērķim; jo Es zināju, ka tu nenovirzīsies no Patiesības, un ka Es kļūšu par tavu Svēto Ceļabiedru uz šīs zemes; Es biju iezīmējis tavu ceļu3 pirms tavas dzimšanas; no paša sākuma Es savienoju Savu Sirdi ar tavējo; tomēr, cilvēkiem tika parādīta tava gara brīvība, tu biji un esi kā putns, kas lido gaisā pāri pasaulei, paceļoties debesīs; Manas Valstības4 administratori5 novēroja un pamanīja tavu brīvību, un ir izteikuši cietsirdīgu spriedumu par tevi, un ir nežēlīgi raidījuši uz tevi bultas, lai notriektu tevi zemē un bez žēlastības tevi sistu, lai nepaliktu nekādi pierādījumi par tavu ceļu Manā Baznīcā; viņi nekad nav pārtraukuši dižoties ar saviem ļaunajiem sasniegumiem; jo viņos nemājo Tikums un Mīlestība6; kaut viņi tevi tik ļoti nicina, viņi tev nenodarīs ļaunu un arī nesalauzīs; pat ja kalni kristu jūrās un ūdeņi aurotu un bangotu, nebaidies, jo tev blakus ir Es Esmu! Mans Karaliskais zizlis ir pār tevi, lai vadītu tavus soļus un sargātu, ka tu nenovirzies no Maniem norādījumiem; priecājies par Manu Klātbūtni; Es tevi balstu un tu būsi drošībā;
saki Maniem ļaudīm un atgādini viņiem: mīlestība pārklāj daudz grēku; lai jūsu mīlestība citam uz citu atklājas kā patiesa mīlestība...
atļauj Man atsvaidzināt tavu atmiņu: tā tev ir svētība, kad viņi dara tev pāri un apgrūtina Manis dēļ, jo tas pierāda, ka Es, Dievs, esmu pār tevi... Es nebūtu tevi aicinājis, ja tu tikai izpatiktu cilvēkiem; ja tu smagi strādātu savu interešu labā un savam godam, nevis Manējam, Es būtu novērsis no tevis Savas Acis;
plaši atveriet savu sirdi un saņemiet Mani; esiet vienoti, palīdzot cits citam, un centieties mierināt Manus ļaudis šajos laikos; mīlestība uz savu tuvāko lai ir jūsu galvenās rūpes;
atceries pasludināt Manu Vēstījumu uz visām pusēm, jo nāves smaka ir sasniegusi debesis, un sods, kas sagaidāms pār šo paaudzi, drīz nāks pār zemi tās neticības un atkrišanas dēļ; vēstnieki, kurus Es sūtu pie jums, netiek sadzirdēti, un Mans Gars tiek zaimots; daudzi pārdroši ievaino Manu Baznīcu, apmētājot ar akmeņiem Manus praviešus; daudzi sākuši trūdēt un pašlaik redzamās zīmes tiek dotas proporcionāli tam, cik smaga ir viņu atkrišana no Dieva un viņu grēki;
grūtības un ciešanas nāk pār šo neticīgo paaudzi; šīs ir zīmes, kas tai jau ir dotas, jo cilvēki atsakās izlīgt ar Mani;
daudzus no jums Es esmu attaisnojis Mana Tēva priekšā, tomēr Es vēlos, lai atgriežas mīlestība, atgriežas uzticība; Es esmu jums atklājis, kā Es darbojos, un ko Es meklēju; jūs esat dzirdējuši Manu Vēstījumu par Vienotību un tam ticējuši; Es esmu atklājis jums Sava aicinājuma mērķi; jūs esat to apzīmogojuši, parādot Man lielu godu; vai kāds var noliegt to, kam kāds tic? turiet dzīvu savā sirdī to, kas jums ir mācīts no iesākuma un atsakieties pārdot Manas Asinis; Es dāvāju jums Savu Mieru sakot: nebaidieties, jo Es Esmu ar jums; nesiet Manu Vārdu7 un godājiet Mani; ic

1 jo cik gan muļķīgi mēs varam būt!
2 nevis pasaules beigām
3 dzīvi
4 Kungs runā par Baznīcu
5 šim apzīmējumam nav laba nozīme, Kungs runā par negarīgiem priesteriem
6 sapratu, ka Tikums un Mīlestība šeit nozīmē Dievu; šie divi vārdi aizvieto vārdu „Dievs”
7 sapratu, ka „nest Kristus vārdu” nozīmē nest Viņa Krustu, bet kā Viņš reiz teica: Viņa Krusts ir ne tikai ciešanas, bet arī prieks...
 
 
2011.gada 9.maijā
Mana Vassula, vieno savu sirdi ar Manējo un uzklausi mani: vai atminies, kādus brīnumus Es esmu veicis agrāk? tāpēc neraizējies, Es savus brīnumus paveikšu, jo Es esmu šī brīnišķīgā Darba Autors; turpini dot garā nabadzīgajiem Manis uzrakstīto, lai debesis dzirdētu viņu slavinājumus; neapstājies, Manu meitiņ, smaidi un turpini, tava roka – Manējā; noliec savu galvu uz Manas Sirds un ieklausies Manos Sirdspukstos... meitiņ, ko tu dzirdi? vai bēdas un raudas?
jā, raudas, elsas...
no Manas Sirds nāk raudas līdzīgi flautas skaņām, tā aizgūtnēm elso par jūsu sabiedrību, kas ir tik nožēlojamā stāvoklī, un par to, kā cilvēkus satvers liesmas, veidojot viņus par lāpām, ja viņi nemainīsies un neatgriezīsies pie Manis nožēlojot grēkus; ak, vai! no augstmaņiem līdz ubagotājiem, viņi ir nolemti nāvei tāpat kā pašreizējās debesis un zeme ir nolemta ugunij; pat ietiepīgs ēzelis būtu klausījies, sapratis un neatliekami rīkojies tad, kad Es citu pēc cita devu brīdinājumus, - ka tikai tad, ja šī paaudze nožēlos, lūgsies no sirds un pavērsīsies uz Mani un veidos savu dzīvi saskaņā ar Manu Likumu, Maniem norādījumiem, Manām Pavēlēm un Baznīcas mācību, tikai tad, ja tā dzīvos mierā un savstarpējā mīlestībā, Mans Tēvs viņus šķīstīs; Viņa liesma izplatīsies arvien plašāk un tā pārņems veselas tautas, pilnībā tās izdzēšot no kartes; Es jums saku, debesis saritināsies un izzudīs, lai kļūtu līdzīgas uguns jūrai;
Manu Brīdinājumu nosodījums nepalīdzēs viņiem atrisināt1 savas iekšējās problēmas; te Es esmu, sniedzot šai paaudzei garīgo barību, noliekot pie viņu kājām Manus Vārdus, lai viņiem dotu padomu un cerību, un tomēr viņi apātiski novēršas;
kad tavi priekšteči Mani izaicināja, ko tad Es darīju?
neviens no viņiem nesasniedza savu atdusas vietu...
viņu kurlums un nepaklausība ir atdalījusi viņus no Manis un viņi vairs neuztver Manus ceļus un Manī neklausās; Es esmu viņu Augstais Priesteris un viņiem būtu jāzina, ka ikviens, kurš paklausa Mani, dzīvos mūžīgi; Es esmu Glābšanas Avots, Sākums un Beigas; daudzi ir novirzījušies no Maniem Ceļiem; gan uz troņiem sēdošie, gan nožēlojamie un apmulsušie; gan labi ģērbtie, gan tie, kas ir basām kājām un skrandās; viņu darbi ir Manā priekšā; bet ne visi ir bijuši neuzticīgi un ar aptumšotu skatu;
tev viņiem jāsaka: griežaties atpakaļ, ikkatrs no jums, griežaties atpakaļ no saviem ļaunajiem ceļiem; kalpojiet Dievam un nevis Mamonam; kalpojiet Dievam un nevis cilvēkam; ikvienam, kuram ir, tiks vēl dots; bet no ikviena, kam trūkst, tiks atņemts arī tas mazums, kas viņam ir (Lk 19:26); nepatikšanas ir jau Manas Baznīcas durvju priekšā2 ; sirdis tiks salauztas un viņi viens otru grūstīs, paši nokļūstot pie Sātana kājām; notiks izraidīšana ēnu valstībā; viņiem tika sniegta dāvana, bet no viņiem pretī nav saņemta ne sirsnība, ne cieņa; - viņi neklausās un nekad nav klausījušies Manā Balsī; meitiņ, raudi par savu paaudzi; lūkojies, kā tā izgaist bezcerībā;
nāc, Es tevi mīlu;

1 hierarhijai
2daļēji mēs to piedzīvojām 2013.gada martā, kad pāvests Benedikts XVI atkāpās no amata pēc dokumentu zādzības
 
 
2011.gada 16.maijā
Kungs, sūti tūlīt Savu Gaismu un Savu Patiesību; vai mums vienmēr jābūt ienaidnieka apspiestiem?
Mans bērns, vai tad Es to nezinu? vai domā, ka nezinu par visu, kas notiek? Esmu pārpludināts ar apvainojumiem un naidu; un Mana Mīlestības pavēle tiek ignorēta, to ignorē pat Manis paša priesteri;
Vassula, šodien viņi uzskata sevi par triumfējošiem cilvēkiem, kas gūst uzvaras; ļaunais ir viņu pusē; bet noslēgumā triumfēs Mana Sirds; tevi ir izvēlējies Mans Tēvs un Es, lai tu būtu Mūsu upuris, oblate, viena starp daudziem, lai tu ar mīlestību pieņemtu noraidījumu;
esmu palikusi Tavā Klātbūtnē, mana labā roka Tavējā, lai pierakstītu Tavus Vārdus un Tu vadītu mani; bet neprātīgi cilvēki izsaka apvainojumus Tavam Vārdam, kaut viņiem ir dotas zīmes, un tomēr viņos deg vēlme darīt galu visiem Taviem Vēstījumiem;
Vassula, nekas, pilnīgi nekas nevar darīt galu Maniem Vēstījumiem un tai misijai, ko Es esmu tev uzticējis; saglabā ticību un uzticies Man; pat tad, ja jūties pilnībā satriekta no Mana Krusta smaguma, nepagursti, tavā pusē Es Esmu; un tu redzēsi, kā Es, daudziem par pilnīgu pārsteigumu, stāvēšu viņu priekšā! labais priecāsies, bet sliktais saņems pelnīto atalgojumu; nekas Mani neapturēs; viņi grauj Manu Baznīcu, un ar to Manai Baznīcai nodara ļaunumu; Es tev nododu veselīgu mācību, bet viņi Manas pamācības neņem vērā; Es esmu teicis, ka Es ienīstu sešas lietas, un septītā Manī rada riebumu: Es ienīstu lepnu skatienu, melīgu mēli, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirdi, kas vij ļaunus nodomus un sliecas darīt ļaunu, viltus liecinieku, kurš melo ar katru elpas vilcienu, cilvēku, kas brāļu vidū sēj strīdus; un Es šo uzskaitījumu papildinu arī ar cilvēkiem, kas vēl priecājas darot ļaunu;
Es esmu atvēris Savu Muti, lai runātu, lai svaidītu, lai atbrīvotu, un lai parādītu Savu Žēlastību, bet kā atbildi uz Manu laipnību Es saņemu izsmieklu, dzēlības un nicinājumu; Debesīs tika sapulcināti visi Mani Pulki un no turienes skanēja balss; liela pulka balss:
“cik ilgi vēl mūsu Kungs un Mācītājs pacietīs zaimus? zeme savā bezdievībā dižojas ar savu neticību, savu nepatiku, un tā līdzīgi ielasmeitai ir kā piedzērusies no savas uzdzīves;”
laiks ir nobriedis, Taisnīgums vairs nevar ilgāk noskatīties, kā šī paaudze slāpē Manu Garu un pārdod Manas Asinis; Mans Taisnīgums tiek izaicināts; Es ietērpšu Debesis melnā ietērpā un Es atklāšos kā Tiesnesis, un tie, kuri apvainoja Manu Vārdu, iznīks; Mana atklāsme tika izsmieta, un nekad tai netika pievērsta uzmanība; Es sodīšu pasauli un tās ļaunos darbus; Es pazemināšu lepnos, un kad viņi piesauks Manu Vārdu, Es viņus neuzklausīšu; Mana Diena ir tuvāk, nekā jūs to domājat; tā padarīs šo zemi par tādu pašu postažu, kādu viņi ir padarījuši Manu Baznīcu!
Es iesāku kā ubags, lūdzot, lai viņi arī Man sniegtu mīlestību, bet Es saņēmu atpakaļ dzēlības, mani nomāca un pameta; Es lūdzu par šo paaudzi, Es lūdzu pie Savu priesteru kājām, bet viss, ko viņi darīja, bija spļāvieni un Manis noraidīšana; Mani Žēlastības darbi tika izsmieti; Es nācu pie viņiem, lai glābtu viņus no Mana ienaidnieka tvēriena; Es atklāju viņiem Savu Seju, bet viņi Mani nepazina, viņi arī nemācījās1 no Rakstiem to, ko Es esmu sacījis; Es nācu, lai nestu mieru viņu grūtajos laikos, bet miers netika novērtēts un netika pieņemts; tāpēc tiks pasludināts spriedums visai zemes radībai, lai šķīstītu to no grēka smakas;
Mans bērns, Es, tavs Līgavainis, tev saku: paciet Manis dēļ visus šos uzbrukumus; tajās sausajās zemēs, kur Es tevi sūtīšu, plūdīs žēlastību upes; meitiņ, apūdeņo un izgrezno Manus dārzus, Es, Jēzus Kristus, svētīju tevi tagad un uz mūžiem; Es esmu ic

1 vienlaicīgi dzirdēju vārdu “nesekoja”
 
 
2011.gada 18.maijā
 
Vassula, Mans bērns: Es esmu Miers un Mīlestība; raksti:
Manu vēstnešu balss nav dzirdama viņu grēku netīrībā; jūsu1 gani ir aizmiguši un tāpat arī jūsu ļaudis; Manas avis ir izklīdušas; Es neatrodu mierinājumu viņu sirdī; visapkārt mētājas ķermeņi, un, kad Es eju, Es aiz tiem paklūpu; viņu ir nesaskaitāms daudzums; Es esmu atnācis pie viņiem kā gans, lai izglābtu un paglābtu tos, kas atkrituši no Mana Vārda; tikai daži ir ieklausījušies Manā Žēlsirdības pilnajā aicinājumā un Es esmu ar prieku viņus sapulcinājis Manā tuvumā; tagad, ja tava tauta ir vaimanās un salauzta, un ja pie varas esošie dzer tavu ļaužu vīnu, to atņemot un atstājot bezspēcībā daudzas ģimenes, spiežot nabagos kļūt vēl nabadzīgākiem, Mana sirds sāp no bēdām;
Es uz brīdi ierados viņu ganībās2 ar dedzīgu vēlmi viņus ganīt; bet Mans Kronis tika nogrūsts un nosviests ar aizvainojošiem saucieniem no Maniem ganiem, kas pacēla savu balsi pret Manu dāvanu; ak, vai! tā kā viņi ir zvērējuši cīnīties pret Mani laikā, kad Es viņiem devu ēdienu un dzērienu3 un sniedzot Savu Sirdi Manā Rokā, viņu tauta sitīs sev pie krūtīm atzīstot savu vainu; Es biju nodomājis viņus visus sapulcināt un vadīt uz Manu Valstību; un ganīt Manas avis; un mācīt ļaunajiem atstāt savus ceļus, savas domas; Es biju gatavs nest tevi4 uz Saviem pleciem, izturēties pret tevi ar uzmanību, jo tu esi Mans bērns, un Es piedodu bagātīgi; pat tad, kad tavi eņģeļi brīdināja tevi par tavu iedomību, saucot tev:
„sargies! nezaimo savu Karali! neizaicini Viņa Taisnīgumu, jo tu bēdās sērosi un vaimanāsi! spēki no augšienes ir satricināti un tavas mokas kļūs lielākas... neuzpūt vēl lielākas Dieva dusmas; pārtrauc darīt ļaunu; nožēlo un Viņu vairs neapbēdini;”
tomēr viņi nevēlējās klausīties; redzi, meitiņ, Es Esmu jūsu vidū, jūsu vidū Es Esmu, bet viņi izturas pret Mani ar nicinājumu; Es esmu aizmirsts; apņemti ar vienaldzību, Mani gani nav Man atbildējuši; viņi arī nav baudījuši Manu maigumu, lai neiznīktu... Es esmu Klints, bet viņi priecājas balstīties neskaidrībā, nevis Manī;
kad viņi noliedz to, ka tu dzirdi Mani vai redzi Mani savā sirdī, viņi ar savu neticību izkropļo Rakstus; Es mājoju ikvienā cilvēkā, tad kā gan viņi var noliegt Manu Klātbūtni?
Kungs, Tu esi paplašinājis manas dvēseles redzējumu, ļaujot man kontemplēt Tevi Tavā majestātiskumā;
Tu nāc un ej, Tu beidzot parādies un tad atkal nozūdi, vēl vairāk izgaistot, tomēr Tu vienmēr esi ar mani...
Vassula, problēma ar Maniem ganiem ir tā, ka viņi Mani ir intelektualizējuši; dažiem Es esmu viņu Dievs, bet daudziem neesmu; Mans Gars dus pār tevi un Es to daudziem esmu pierādījis; zīmes, ka tu nāc no Manis, ir tik ļoti redzamas; priecājies! jo tavs Glābējs, kuru tu redzēji bērnībā un kurš tevi aicināja, nekad nav pārstājis būt ar tevi kopā: tevi taču apvainoja, cēla tev neslavu, apsūdzēja, ka esi viltvārde un tamlīdzīgi, vai ne tā? tevi taču vajāja Manis dēļ, vai ne? šīs ir zīmes, ka Mans Gars bija un ir pār tevi;
tavi gani noraida pravietošanu kā dāvanu, bet tas nenozīmē, ka pravietiskais Gars ir pārstājis darboties! Raksti nekad nemelo un tev ir cieši pie tiem jāturas;
kad zeme ir aptraipīta ar grēku, atteikšanos no ticības un kad to pārvalda Sātans, vai tad Es neiejaukšos? vai tad Es nesūtīšu savu Svēto Garu, lai mudinātu Manus izredzētos runāt Manā Vārdā? pravietošanas dāvanas noliegšana ir rada sekas; tāpēc, Mana Vassula, stāvi stingri, nekad negrīļojies un nesvārsties, audz Manā žēlastībā, un mācies no Manis; Es gūstu prieku tevī... nāc, mēs, mūs? ic

1 manā valstī, Grieķijā
2 metafora
3 garīgo ēdienu caur šiem Vēstījumiem
4 Grieķiju
 
 
2011.gada 24.jūnijs
Mans bērns, Es esmu tavs Tēvs, ļauj Man darboties caur tevi;
vienmēr iepriecini Mani atzīstot, ka esi grēciniece un, ka tu nebūtu sasniegusi to, kur šobrīd esi, pati saviem spēkiem;
neviens cilvēks nav perfekts; tomēr, kad Svētais Gars mājo tevī un atklāj Sevi, dodot tev Savu žēlastību, Viņš vieno miesu un dvēseli ar Mums, godinot Mūs… tādējādi, mājojot tevī, Viņš tevi dara pilnīgu, dodot tev visa labā pašu būtību;
tu pareizi esi teikusi: ka Es dodu tev un šai paaudzei bagātīgas mācības par Svēto Garu, jo tai tik ļoti trūkst sapratnes un ir tik liels Zināšanu trūkums; jo no Trīsvienības personām Viņu pazīst vismazāk; tu daudzreiz esi vērsusies pie Viņa un Viņš ir runājis ar tevi, un tas notika tādēļ, lai viņi saprastu, ka Viņš ir Trīsvienības trešā dievišķā Persona1;
Mans bērns, kas pati nespēj pilnīgi neko, Es pabeigšu Savu plānu tevī, tāpēc neuztraucies, ka Es varētu tevī vilties, neklausies tajā2, kura vēlēšanās bija un ir izraut tevi no Mana Apskāviena; atjaunotne jau notiek un Es tieku pagodināts katrā pārveidotā dvēselē; katra dvēsele, kas atgriežas pie Manis, ir svētīta;
redzi, Vassula, ar savām pūlēm un savu atteikšanos tu izrauj dvēseles no Sātana un viņam vairs nav varas pār tām; šī tava rīcība, Es pat piemetinātu, šī glābjošā rīcība, arī kaut ko maksā, bet būtiski svarīgi ir lai katrai dvēselei labi klātos un tā būtu drošībā; 
kā Esmu tev teicis iepriekš: patiesa teoloģija ir kontemplācija Manā, tava Dieva Klātbūtnē; lai tavi kritiķi tevi kritizē, ja viņi to vēlas; pasaulīgas zināšanas vai zināšanas no grāmatām nesaskan ar Zināšanām, ko dod Gars caur atklāsmi; tas ir Gars, kas dažādos veidos cenšas sasniegt tevi un mācīt – ar zīmēm, ar atklāsmi, ar personisku pieredzi, ar mistisko zināšanu un sapratnes gaismu, ar visu šo lietu palīdzību: Vassula ‘Mou’, Es esmu tev devis spārnus lidošanai, lai tu būtu brīva kā putns, kas planē debesīs; lai tu paceltos augstumos, paceltos debesīs un iegūtu neaprakstāmus garīgus labumus, kas pieejami ikvienam; Es, kas esmu tavs Veidotājs un Tēvs, tevi svētīju; dzīvo Manā Mierā;

1 un nevis tikai balodis kā simbols
2 Sātans
3 grieķu vārds, kas nozīmē “Mana”
 
 
2011.gada 8.decembrī
Manu meitiņ, atbalsties pret Mani; dodies pa ceļu, ko Es esmu tev sagatavojis; tas ir ceļš, kas klāts ar izmeklētiem safīriem un kas atvedīs tevi pie Manis; dodies pa taisnīgo cilvēku ceļu, jo tas ir nolīdzināts1; dodies pa Manu spriedumu ceļu, paplašini Manu Baznīcu, saved Manus cilvēkus kopā, lai tā plauktu un ziedētu; Ēģiptes meita, Es vēlos, lai tu lūkotos uz Mani, savu Kungu, un lai tu Mani mīlētu; nenovērs savu skatienu no Manis, kamēr raža nav novākta, lai tu arī turpmāk zinātu Manu Gribu;
skaties uz Mani, meitiņ, iepriecini Mani, kontemplējot Mani;
 
Dievs, kuru es kontemplēju, paceļ manu garu gavilēs,
Viņa mirdzums piepilda visu kosmosu,
Viņš ir Alfa un Omega,
un tomēr neizsakāmi lēnprātīgs un maigs;
 
kad es lūkojos uz Tevi, visas zemes rūpes izgaist;
visi uztraukumi pazūd, jo tie tiek uzņemti Tavā miera un svētuma Gaismā;
 
patiesi, meitiņ, Es esmu Svēts un Mans mirdzums ir pār visu kosmosu; Mana neradītā Dievišķības Gaisma atklāj cilvēcei Mana Tēva Valstību, ļaujot cilvēcei ieiet Manos, Cilvēka Dēla, noslēpumos;
Es esmu aicinājis un joprojām aicinu ikvienu nodot sevi Manai Gribai un nožēlot grēkus, lai ikviens varētu ieiet Manā Dievišķajā Gaismā, kas viņiem atklās Mana Tēva Valstību un Viņa Gribu; ļaunprātībai jātop izdzītai no ikvienas sirds, jo ļaunums ved nāvē;
Vassula, laikā, kad cilvēki joprojām vaicā tev, kā lai zina, vai viņi dzīvo saskaņā ar Manu Gribu, saki viņiem: „ja jūsu gars neatdusas Dievā, bet ir uztraukts, satriekts un bēdājas par visu šajā pasaulē, tā ir zīme, ka neesat pilnībā atdevuši sevi Dievam un Viņa Gribai;
jo tas, kurš dzīvo Dieva Gribā, uzticas Dievam; ja viņa ceļā nāk grūtības un viņa dzīve ir apdraudēta, tas neietekmēs viņa mieru, nē, bet, ja baidies par savu dzīvi, arī tā ir zīme, ka esi tālu no savas gribas atdošanas Dieva gribai;
ja dvēsele savu gribu ir nodevusi Dievam, dvēselei nav pilnīgi nekādu baiļu; ja dvēsele lūdz sev kaut ko no Dieva, tomēr to nesaņem un ir satraukusies par to, ka nav saņēmusi, šī dvēsele joprojām ir tālu no Dieva Gribas;
dvēsele, kura ir atdevusi savu gribu Dieva Gribai, neuztraucas, nebaidās, un nedzīvo uztraukumā par to, kas var notikt; šī dvēsele paliek bez satraukuma un rāma, pieņemot Dieva lēmumu, nekad nezaudējot mieru; bet ja cilvēks ir tikai norūpējies par savu dzīvi un visām šīs zemes materiālajām lietām, tad šī dvēsele visu laiku dzīvos bēdās, bailēs un satraukumā, un tikai tad, kad cilvēks būs sevi atdevis Dieva Gribai, viņš varēs dzīvot mierā un zināt Dieva Gribu;”
tad un tikai tad viņi pareizi redzēs un atzīs Mani; Raksti saka: „tiešām, muļķīgi ir visi cilvēki, kuri nav pazinuši Dievu un kuri no labā, kas redzams, nav varējuši iepazīt Viņu, kurš ir”2; daži teiks: „Kungs uzliek man ciešanas un nelaimes, kuras es nespēju panest”; „lai kas arī notiktu saskaņā ar Manu Gribu, ja jūs esat Manā žēlastībā, jūs varēsiet tās panest ar vieglu sirdi un gara spēkā, jo mīlestība panes mīlestībā un žēlastībā”; lūk, to tu vari viņiem pateikt; un ja viņi vaicā: „bet kāpēc Kungs man nedod šo žēlastību un gara spēka dāvanu, lai es varētu panest visu, kas sāpina manu dvēseli?" Mana atbilde ir: "Es vēlos, lai tu atdotu savu gribu Manai Gribai! tu neesi atdevis savu gribu Manai Gribai, bet tu joprojām staigā pēc savas labpatikas; un ir vēl sliktāk, - vai neesi brīnījies, kāpēc katru reizi, kad tu saki: "Dievs lika man saprast vai teica man, lai es darot tā un tā," šīs lietas tomēr neizdodas un nepiepildās? arī tā ir zīme, ka jūs neesat pilnībā sevi nodevuši Manai Gribai; kļūstiet pazemīgi; lūdziet Man dāvāt jums nožēlas pilnu garu, un jūs atdusēsieties Manī; tad Es jums atklāšu Mana Tēva  Valstību;” neesiet izmisuši, jo Es vienmēr esmu ar jums; Mīlestība jūs mīl; ic nāc...

1 vienlaicīgi dzirdēju vārdu "pat"
2 Gudrības 13:1

2011.gada 27.decembrī
 
Kungs, atbrīvo mūs jaunajā gadā no ļauna, un lai nāk Tava Valstība un mūs apņem tava Valdīšana;
 
Ak, Vassula! Savu Mieru Es tev dodu; Es esmu darījis varenas lietas un caur to Mani pazīst, tāpēc uzticies Man; nekad nepārtrauc sludināt visu, ko Es esmu tev devis; esi pacietīga pret saviem vajātājiem un ak vai! tas, ko kādreiz esmu teicis Manam Tēvam Debesīs, tik ļoti attiecas arī laiku, kurā dzīvojat; Es esmu pārmetis pilsētām, kurās paveicu tik daudzus brīnumus, un tomēr tām nebija nodoma nožēlot grēkus; tu izbrīnies, kāpēc garīdzniecība tev netic un nesaredz, ka šie vēstījumi ir Mans Žēlastības darbs, kāpēc daži no garīdzniecības pat ar labpatiku tevi nosoda, šo gadījumu nemaz neizmeklējot? tu vaicā, kāpēc viņiem nav dota žēlastība ticēt; labi, tad kā Es teicu toreiz, tāpat Es saku tagad: “Es pateicos Tev, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka esi apslēpis šīs lietas mācītajiem un gudrajiem, un ka esi tās atklājis bērniem; jā, Tēvs, jo tā Tev ir labpaticis darīt;”
pat šakāļu mātes zīda savus mazuļus un baro tos: bet Manas tautas meitas kļuvušas nežēlīgas kā strausi tuksnesī1; kas attiecas uz jaunajiem cilvēkiem, tad viņu sejas ir tumšas no grēka;
Vassula, klausies un raksti: viņi vērpa pret tevi intrigas un dzinās tev pakaļ, bet ikviena rīcība, kas bijusi ļaunprātīga un vērsusi pret tevi neslavu, kritīs atpakaļ uz viņu galvām; uzticies Man, stāvi stipri uz zemes un liec savu cerību Manī; tu neesi viena pati, Es Esmu ar tevi!
Es esmu bijis labvēlīgs un izvēlējies tevi no daudziem, lai tu runātu Manā Vārdā; laipnība ir pār tevi, un Esmu apvijis ap tavu galvu drosmes, cerības un uzticības vainagu; redzi, Es esmu izveidojis tevi par liecinieci šai ļaunajai paaudzei, un Kipra pieaugs Manā Vārdā un vējš aiznesīs Manus Vārdus tālu uz visām pusēm; sapulcini tautas, dažādus cilvēkus, un lai viņi dzird Manus vēstījumus; vēl daudz vairāk cilvēku pulcēsies un nāks klausīties Manus vēstījumus; redzi?
Mana Vassula, Es turpināšu pulcināt Manu ganāmpulku, un kas attiecas uz tevi: Mīlestība tevi mīl, stāvi Manā Gaismā, un liec savu cerību Manī; ic
 
1 Rdz 4:3
 
2012.gada 3.februārī
 
Visžēlsirdīgais Kungs, vadi mūs uz nožēlu, jo citādi mūsu gars mirs1;
 
miers tev, Mans bērns; Vassula, Manas Acis iedziļinās katras dvēseles tumsā; Es ciešu no slāpēm pēc dvēselēm;
Vassula, pasaule mūsdienās mēģinās atņemt jūsu brīvību; tagad pasaule nicina visu, kas ir Svēts, daži2 paziņo,  ka viņiem ir absolūtas zināšanas par Manu Dievišķību, bet lietas, kas viņus pievelk nav nekas cits kā Manis noliegšana; Es saucu, bet viņi noliedza un joprojām noliedz, ka tas ir Mans aicinājums; jūsu valsts vadītāji nogalina un nozog maizi no bērnu mutēm; viņi uzkrauj tautai nastas un uzbrūk tai, kā vien viņiem tas labpatīk; no visām pusēm viņi zags jūsu darba augļus; (atļauj Man runāt,) …jūsu valsts ļaudis ir nostājušies uz nepareiza ceļa;
jūs esat zeme, kuru Es esmu svētījis, bet jūs bijāt nevērīgi un neesat mani slavējuši un cildinājuši; jūsu gani, kas neko nezina, iet pa sevis izvēlētu ceļu, ikviens seko savām interesēm, atstājot novārtā Manu ganāmpulku un apklusinot Manu Balsi; viņi seko pa to ceļu, kurp ved pasaule; iegrimuši šīs pasaules kaislībās bez cerības un bez Manis, jūsu Dieva; 
Mans Vārds ir tāds, kas ir dzīvs un aktīvs; tas griež līdzīgi kā abpusgriezīgs zobens, bet daudz precīzāk;3 un tomēr, atrodoties nakts tumsā, viņi nav ticējuši tam, ka Es esmu tevi svētījis ar garīgām žēlastībām; Es esmu aicinājis ikvienu dvēseli atjaunot savu prātu ar garīgām pārmaiņām, lai viņi dzīvotu Manī un Es viņos, bet viņiem nav izdevies Mani sadzirdēt; Es viņus aicināju pārtraukt viņu veco dzīvesveidu, bet viņi atdeva savu sirdi naudai, sakot: “ar šo es esmu pašpietiekams;” un viņi ir izstūmuši Mani no sava prāta dienu pēc dienas;
Manī ir gan Žēlsirdība, gan Dusmas; tāpēc paskatieties uz agrākajām paaudzēm un redziet: viņi cildināja Mani un godāja Mani; viņas bija piemērs uzticamībai un laipnībai, Mani pagodinot;
vai neesat lasījuši: “ak va,i apātiskajām sirdīm, kurām nav ticības, jo tādām nebūs aizsardzības; ak vai, jums, kas esat pazaudējuši gribu izturēt un paciest; ko gan jūs darīsiet, kad Kungs jūs apmeklēs?”4
šajās dienās Es esmu nodomājis attīrīt zemes no viņu atteikšanās no ticības, viņu kaislībām un viņu grēkiem, kas ar viņu grēku smagumu tagad atrodas uz viņu galvām kā karstas ogles; un tagad Es jums saku: Mans Vārds piepildīsies tāpat kā tas notika iepriekš, kad Es biju jūs iepriekš brīdinājis par jūsu, no ticības atkritušajām, tautām, ka torņi sabruks un jūras viļņi nesīs postu, satricinot zemi un nobīdot to no ass; tām bija jābūt Zīmēm jums visiem, jo, tām notiekot, jūs zinātu, ka esmu runājis Es, Dievs;
šajās Laiku beigās Mans Gars tiks izliets pār visu cilvēci, pat pār tiem, kuri izsmēja Manus Vārdus šajā Vēstījumā, uzjautrinoties par Manu Apsolījumu;
kā Es teicu: Mans Vārds ir dzīvs un ar Savu Vārdu, to pašu Vārdu, Es izveidoju zemi, un Es jums saku, ka Es attīrīšu šo zemi ar liesmām un bēdām; kad eņģeļi grēkoja, Es viņu nesaudzēju; Mana Diena nāks pār jums negaidīti; Es neprātīgos apklusināšu; un tad no tā laika jūs dzīvosiet manā Gribā; tautas Mani redzēs ar citādām acīm; atkal no jauna valdīs mīlestība un taisnība, un vairs nebūs jādzird par vardarbību;
šodien Es pabaroju savus jērus šādā veidā, un Mans Gars dod garīgu barību nabadzīgajiem, lai sadziedētu salauztas sirdis un vēl reizi atgādinātu, ka – Kunga Sirds ir pati piedošana, pati mīlestība un maigums; - Sirds, kas var jūs ietērpt ar Savu Godību, Sirds, kurā jūs varat rast mierinājumu; Es dodu glābšanu ikvienai atvērtai sirdij; un, ja šodien Es jums pārmetu, tas ir dēļ Manas lielās Mīlestības uz jums; Mana Sirds asiņo no bēdām, redzot šo tumsas stundu pār jums, kad būsiet iemesti sava grēka dubļos; Es jūs izglābšu tikai tad, ja jūs nožēlosiet grēkus un atgriezīsieties pie Manis; ic
 
 
1 domāju par Grieķiju un, ne tikai mūsu tautas, bet visas mūsdienu pasaules ciešanām
2 daži no garīdzniecības
3 Ebr 4:12
4 Sīr 2:13-14
 
 
 
2012.gada 22.maijā
 
Savu Mieru Es dodu tev, Mans bērns; Es esmu tevi aicinājis un veidojis, lai ar spēku pasludinātu Manu Vārdu un atgādinātu šai paaudzei, ka bez Manis viņi ir Sātana mērķis; ir zināms, ka viņš ir iedomīgs un maldinātājs, un tomēr tik daudzi viņam akli seko!
Vassula, Es esmu pati Sirds! nodod Manus Vārdus visiem šīs paaudzes cilvēkiem un neskumsti, kad tie, kuri savā neticībā nevēlas klausīties, pagriež tev muguru… esi dedzīga un paliec Manā Mierā;
Manas Sirds bērns, vienmēr priecājies Manā Klātbūtnē, dodot Man godu un Mani slavējot;
1 Es esmu Ceļš uz Cerību tur, kur ir izmisums; uz Prieku tur, kur ir bēdas, uz Mierinājumu tur, kur ir ciešanas; Es esmu Dzīvības Vārti tur, kur ir nāve; Es runāšu uz viņu sirdi, vadot laukā no viņu tuksnešiem, un ar lielu maigumu apmeklēšu Savas avis; Es nebūšu skarbs pret viņām un uzklausīšu pazemīgos, kad viņi lūgs pēc piedošanas;
patiesi, daudzi no jums ir aizmirsuši Manu mācību, un ir aizmirsuši Mani, tomēr Es jūs nekad neesmu aizmirsis, kaut arī, ak vai, tik daudzi no jums ir grēkojuši pret Mani… nāciet pie Manis un ziniet, kas Es esmu Labais Gans; Es esmu jūsu spēcīgā aizsardzība, jūsu stiprais balsts, kas atdzīvina jūsu garu un dara spožas jūsu acis; Es dziedinu, dāvāju dzīvību un svētības; Es esmu Viss;
nāciet pie Manis un runājiet ar Mani no visas savas sirds un Es uzklausīšu; pārveidojiet savu dzīvi par nemitīgu lūgšanu un ieprieciniet Mani; lūdziet, lūdziet, lūdziet un taisnojiet savus ceļus; iztīriet sevi caur nožēlu un vairs neizniekojiet savas dienas ar zemes gaistošajām lietām; tā vietā vērsiet savas acis uz Manām Bagātībām, kas dod dzīvību; cik vien spējat, dzīvojiet svēti un mierā ar ikvienu; esiet pilnīgi kā jūsu Tēvs Debesīs ir pilnīgs un jūsu grēki vairs nevaldīs jūsu dzīvē; dzīvojiet ar pateicību Patiesu Dzīvi Manī, jūsu Dievā, un Es remdēšu jūsu slāpes; Es, Jēzus Kristus, svētīju ikvienu; ic
Vassula, paturi Mani cieši savā sirdī un izgrezno Manu Namu; atdzīvini to un apvieno; atļauj Man vadīt tevi šajā Manas Godības ceļā; Es Esmu ir ar tevi vienmēr, meitiņ; ic
 
1 vēstījums Kiprai
 
2013.gada 11.janvārī
 
Mana Vassula, Savu Mieru Es tev dodu, tāpat kā Savas svētības; nepamet ceļu, ko Es esmu tev sagatavojis;
-          vai mana rīcība ir nepareiza?
nē, Es tev tikai vēlos teikt: rūpīgi ielūkojies Manā Sirdī un gūsti tur sev Manas Sirds bagātības; nenogurdini sevi pāri mēram; tur ir Manas Labestības un Žēlsirdības bagātības, kā purpura tērps, karalisks un varens, tādas ir Manas bagātības; tāpēc nešaubies; ceļā, kuru Es esmu tev sagatavojis, nav kļūdu; redzi? vai redzi, cik brīnišķīgi ir Mani Darbi? dāvā savu spēku tiem, kuriem tas ir vajadzīgs, iedrošini un mierini Manus ļaudis; esi nelokāma šajā misijā, ko Es esmu tev dāvājis, lai paaugstinātu Manu Svēto Vārdu un turpini atgādināt Maniem ļaudīm, ka Es kā rīta zvaigzne parādīšos starp mākoņiem, ļaujot ikvienam sevi izmeklēt pirms Mana Sprieduma!
 
un šajā Mana apmeklējuma dienā būs tādi, kas tiks attaisnoti, citi cietīs no tā, ka Mani ir ignorējuši, vēl citi sajutīs bultas dzēlienu; un citi, kas Mani ir izaicinājuši, apzināti saceļoties pret Mani un neņemot vērā Manus norādījumus, cietīs nāves sāpes;
ak, Vassula! neuztraucies par tiem, kuri savā neprātā mēģina mazināt un iznīcināt Manus Darbus un Manus Vēstījumus; …- saki to!
 
jā! Tavs Spēks ir stiprāks par visu elli, kopā saņemtu!
pilnīgi pareizi! esi mierā, svētī Manus ļaudis un neņem vērā Mana Ienaidnieka balsi… Maldinātāju; ic
 
 
2013.gada 21.februārī (personisks vēstījums)
 
Savu Mieru Es tev dodu, Vassula; esi Man kā draugs un esi Man uzticīga; mīlestība dziedina, tā dziedina tavus grēkus, atkārto aiz Manis šos vārdus:
“Gods Dievam,” meitiņ, koncentrē savu uzmanību uz Mani, lai Es varētu apgaismot tavu prātu, tavu garu un tavu sirdi; meitiņ, tu iepriecini Mani, kad koncentrē uzmanību uz Mani un, to darot, tu esi sajutusi no Manis pāri plūstošu mīlestību, kas piepilda tavu sirdi; ak, Vassula, zini, ka Es esmu tev blakus, lai tevi aizsargātu, iedrošinātu, mierinātu un dotu cerību;
atbalsties pret Mani, ziediņ, ļauj Man vadīt tavus soļus tuvāk Man un Manī; atļauj Man, Vassula “mou1, lietot tevi Manā nodomā, un mi stenakhoriesé, tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou;visa Godība pieder Man, meitiņ, “aghapa-mé;” ic
 
1 tulkojums no grieķu valodas: atļauj Man, Vassula Mana, lietot tevi Manā nodomā, un neesi noskumusi, Es Pats visu paveikšu; nāc, Mans bērns; visa Godība pieder Man, meitiņ, mīli Mani;
 
2013.gada 15.maijā
 
Mana mīlestība, lai Miers ir ar tevi; atļauj Man runāt ar tevi šādā veidā; no jauna piepildi savu garu ar Manu Garu; līksmojies! jo Es Esmu ir ar tevi; neaizmirsti to, kā Es ar Gudrību rūpējos par tavu garu; viss, ko Es vēlos no tevis, ir mīlestība, pastāvība un pazemība, lai tu veiktu Manus Darbus un misiju, kuru Es esmu tev uzticējis;
Es dāvāšu Savai Baznīcai jaunu spožumu, pagaidi un tu redzēsi! Es rūpēšos par Savu Baznīcu un, to dziedinot, nodrošināšu ar spēku; Manu meitiņ,  1akkk, kāda gan ir Mana Mīlestība, ja tu tikai zinātu, cik Bezgalīga ir Mana Mīlestība uz tevi, meitiņ! un, ja tu zinātu, kā Es jūtos tur, kur Es varu ieiet tavā sirdī! kad Es jūtu mīlestību, kāda tev ir uz Mani, tā ir kā dziesma, kā melodija, kas turpinās, aizvien pastiprinot Manu draudzību ar tevi; Mana pilsēta, Es jūtos mierināts un laimīgs… uzklausi Mani; būdama pārbaudījumos un pienesot upurus, tev ir cīniņi pat ar tiem, kurus Es esmu aicinājis būt tev blakus; zini, ka vienīgais atbalsts nāks no Manis, un ar atbalstu no debesīm, kas pacels tavu garu šo pārbaudījumu laikā, tu jutīsies saņēmusi mierinājumu, atjaunota, lai varētu pastāvēt pret karstajiem cīniņiem, kādi notiek šajos laikos, un pret apmelojumiem, kas tiek paziņoti pret Maniem Vēstījumiem; un pret tiem, kuri dižojas par savām zināšanām un izšķiršanas spējām;
 
Ak, mans Spēks, steidzies ātri man palīgā, glāb manu dvēseli un manu dzīvi no šiem cilvēkiem!
Es tev saku, atstāj tos, kuri pieder pasaulei, Manā ziņā; kas attiecas uz tevi, dzīvo svēti, mierā un balsties Manos norādījumos; un atceries: Es svaidu tavu galvu ikkatru dienu – vai neesi lasījusi: “Jahves svētība ir viņa svētība un aizstāvība no Dieva, viņa Glābēja, tādi ir ļaudis, kuri Viņu meklē, kuri meklē Manu Klātbūtni!”2
ienaidnieka apspiesta? Vassula, patiecoties viņiem, tu iegūsti Debesu Valstību; tāpēc līksmojies un esi priecīga, jo tava alga būs liela Debesīs! turpini doties pa ceļu, kuru Es esmu tev sagatavojis; tas ir iekšējas saskaņas un uzticamības ceļš, un kad tavi apspiedēji apdraud tevi ar savu ļauno rīcību, atceries nākt pie Manis, lai baudītu Manu laipnību, jo ir taču zināms, ka Es mierinu tavu garu, kad tas tiek satraukts;
 
Te nu es esmu lūdzot pēc padoma; es zinu, ka tāpēc, ka Tu esi manā pusē, man ne no kā nav jābaidās un es saņemšu pašu labāko palīdzību;
esi Mana vēstniece; jo viss, ko tu dari Manā Vārdā, būs it kā Es Pats aicinātu caur tevi, un aicinājums, kuru tu izteiksi Manā Vārdā ir: izlīgstiet ar Mani, jūsu Dievu; šai jābūt tevis vēstītajai tēmai, lai Mani pagodinātu; strādājot Man, savam Dievam, tu tiksi svētdarīta; paliec Manā tuvumā, darbojoties svētuma garā; un tādējādi, paturot prātā bijību Kunga priekšā, tava kalpojuma saknes būs Manī, jo caur šo kalpojumu Es iegūšu cilvēkus, kuru prātu šīs pasaules dievs ir aptumšojis; koncentrējies uz to, kas tev ir uzticēts; neattālinies no Manis;
uzklausi Mani: vissvarīgākais, kas raksturo žēlastību, ir izaugsme dievišķajā, kas notiek tad, kad tev, paaudze, pieskaras Mans Svētais Gars; saki viņiem, ka Mans Svētais Gars izvairās no melīgas mēles, rokām, kas izlej nevainīgas asinis, sirds, kas perina ļaunus nodomus; no tiem, kuri jūt mudinājumu darīt ļaunu, no viltus liecinieka, kurš melo līdz ar katru elpas vilcienu, no cilvēka, kurš starp brāļiem sēj nesaskaņas; un Es piemetinu, ka arī no tiem, kuri, turklāt, ļaunu dara ar prieku; patiesi, cilvēks, kurš pievieno savu balsi netaisnībai, vienmēr būs Manis pamanīts; tāpēc, paaudze, netuvojies Man Tiesas dienā un nenostājies Manā, sava Radītāja, priekšā, piepildīta ar savu vainu; lūdzies, lūdzies, lūdzies un atbrīvojies no savas vainas un neatdod visu savu spēku, darot ļaunu; Es esmu gatavs nomazgāt tavu vainu tagad!
Vassula, atceries, ka tavi vārdi aizsniegs pasauli, kas ir sabojāta savā miesīgumā, un Mans Vārds daudzkārt tiks apspiests kārību dēļ, kas dzimušas no šīs pasaules kaislībām un ir patiesa tumsa;
svētīts ir tas, kurš apskauj Mani, viņš tiks pārveidots un viņa dvēsele gūs prieku;
staigā kopā ar Mani, pievēršot uzmanību Man; Mīlestība tevi mīl un tevi svētī; ic
 
1 es sajutu Kristus Mīlestības Liesmu, kas nāca no Viņa sirds pāri manējai!
2 Ps 24:5-6 (tulk. no angļu val.)


 
 
 
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009