True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tēva Gars tiek nemitīgi zaimots.
1999. gada 5. februāris
Kā gan lai pateicos Visvarenā Labvēlībai, kādu Viņš man ir parādījis? Viņš manī ir darījis brīnumdarbus.
Es tevī esmu uzcēlis Savu Troni, lai tas pastāvētu mūžam … Es esmu tavs Karalis, Kurš tevi ir svaidījis, lai tu ienāktu Manā Valstībā; Es esmu tavas dvēseles drošības Karalis;
Mana sirds kūst kā vasks un pilnīgi izkūst Tavā dievišķajā Klātbūtnē… Es līksmoju Tavā Krāšņumā un Majestātē. Atļaudams Savai Svētajai Klātbūtnei kā upei plūst cauri manas dvēseles tuksnesim, Tu esi man parādījis Savu Spēku.
Alleluja! Tavā Mīlestībā ir ticis aizskalots viss manas dvēseles sausumā iegūtais piesārņojums!
jā, Mana iemīļotā, Es esmu pazīstams Savas lielās Žēlsirdības dēļ un Savas Sirds maiguma dēļ; vai neesi dzirdējusi, ka Es pārvēršu tuksnešus upēs un izkaltušu zemi ūdens avotos? cildini Mani sapulču laikā un liec šai paaudzei saprast, ka Man pienākas Ķēnišķīgs Gods;
kā gan viņi spētu atmaksāt Manai Visvarenībai?
Mana Ķēnišķīgā Sirds pieceļ nabagos garā, Es paceļu nabago un grēcinieku, ietērpdams tos ķēnišķīgās drānās un atļaudams tiem staigāt Manos Pagalmos; Es viņus svētīju, iegravēdams tajos Manu Svēto Vārdu un atvērdams tiem tikumu durvis, lai viņu uzvedība iepriecinātu Manu Ķēnišķīgo Cieņu; Manis mācīti, tie iemācīsies dzīvot nevainojamu dzīvi;
Visās sanāksmēs es sludināšu Tava Vārda varenību, bez bailēm Es saukšu, ka Tava Žēlsirdība, nokāpusi no Debesīm, ir ar mums.
Mīlestībā iejaucies un izglāb mani no vajātājiem un apspiedējiem. Atbalsti mani, kā esi to solījis, bet nekrietnu un melīgu mēli klusini.
vai esi manījusi kādus ierobežojumus? turpini, pasaki to …
Vai es kļūdīšos, ja sacīšu, ka Tava Nama „iekšējās sienās” es neatrodu īpašu atbalstu…
nevienam neizdosies tevi piespiest pie zemes, pat, kā tu tās nosauci, Mana Nama „iekšējām sienām” ne, kamēr vien Es esmu ar tevi un tev līdzās;
„iekšējās sienas” varētu tevi aprakt, bet mūrnieki, kuri tās ir mūrējuši, ir velti pūlējušies; viņus nogāzīs tavs dedzīgums Mana nama dēļ, kas tevi aprij …
Es tev neesmu prasījis, vai tu jūti atbalstu no Mana Nama „iekšējām sienām” vai ne; Es tev vaicāju, vai esi pamanījusi kādus ierobežojumus …
Nē, kopumā ne. Tavs Vēstījums izplatās, es piedzīvoju Tavu Godību un Tavu Spēku. Mans Dievs, lieli ir Tavi sasniegumi. Tu Saviem bērniem esi atļāvis ieraudzīt Tavu Godību, Tu valdi pār visu ... Tu pats izplati Savus svētos „Patiesas dzīves Dievā” Vēstījumus…
tādēļ nebīsties; ja arī kāds tevi liec pie zemes, Es tevi atkal piecelšu; Es tevi esmu augšāmcēlis, lai darītu par Savu skolnieci; tas esmu Es, tavs Līgavainis, tādēļ nāc un ieej sava Kunga priekā!
klausies uzmanīgi un raksti:
līdz pat šai dienai Maniem Žēlsirdīgajiem Aicinājumiem nav tikusi pievērsta īpaša uzmanība,1 arī Mani brīdinājumi nav tikuši nopietni uztverti; Mana skolniece, Mana Atgriešanās ir neizbēgama; Es esmu tevi sūtījis, lai tu pasaulei sludinātu Manus Vārdus, lai tu runātu Manā svētajā Vārdā, tomēr daudzi vēl arvien nav klausījušies;
Sātana stunda tuvojas galam, jo Mana uzvara ir pavisam tuvu; tieši tāpēc viņš tik daudzus patur savā gūstā, kas ir atkrišanas un maldu saistīti;
paaudze! paaudze, tu bieži esi atkritusi, tomēr tādu atkrišanu kā šodien Es vēl neesmu piedzīvojis; šodien šī ļaunā paaudze atsakās ieklausīties Manos Žēlsirdīgajos Aicinājumos, izvēlēdamās sekot savas nocietinātās sirds diktātam; Manu meitiņ, viņi, paraustīdami plecus, saka: „mēs labāk darīsim tā, kā mums pašiem patīk …” tad viņi izvēlas ļaunumu … atstādami Dzīvā Ūdens Avotu, viņi savā atkrišanā ir nolemti nāvei;
Mans Tēvs ir vairāk nekā apvainots; cik vēl ilgi zeme tiks dalīta un plosīta gabalos? cik
 vēl ilgi Mana Baznīca būs sašķelta un tajā valdīs dumpīgums?2 daudzi no Maniem kalpiem nemitējas zaimot un izsmiet Mana Tēva Garu; vai šī paaudze vēl nav dzirdējusi no Debesīm nākošo rūkoņu? vai vēl neesat dzirdējuši, kā visaugstākajās Debesīs raud Mani svētie?
ak, Vassula, redzot šīs dvēseles[1] priecājamies par savu negantību, kā lai Debesis nesludinātu atmaksu? ar asarām Acīs Man ir jāpiebilst, ka daudzi no Manas Baznīcas atbildīgajiem vairāk paļaujas uz to, kas tiek augstu vērtēts cilvēku acīs, tomēr viņi aizmirst, ka visas šīs lietas ir pretīgas Manām Acīm;
Es jums nopietni prasu: vai Es nepiepildu Debesis un zemi? vai Es neizliešu Savu Svēto Garu pār visu cilvēci un nepiepildīšu Savu Apsolījumu?
visiem tiem, kuri seko savu nocietināto siržu pavēlēm, Es saku: tā kā jūs neredzat, ka visu zemi piepilda Mana Gara godības spožums, un turpināt par ļaunu saukt to, kas labs un svēts, tad jūsu pašu neticība liks jūsu grēkiem nākt pār jūsu galvām;”
svētīts ir tas, kurš tic – lai tie ieiet Manā priekā!
Es nevēlos, lai kāds pakristu uz maldu ceļa un domātu, ka Mana Tēva dusmas ir mazinājušās; liela un varena ir Viņa Žēlsirdība, bet tikpat liela ir arī Tēva bardzība; ak, paaudze, kā gan tu vari izvairīties no soda, kas nāk pār grēka lāstu? tu pļausi to, ko visus šos gadus esi sējusi …
Vassula, tavs skrējiens vēl nav galā, Manās sapulcēs cildini Manu Vārdu;1 Es tevi esmu apveltījis ar garīgu dāvanu pievērst tēvu sirdis bērniem, bet bērnu sirdis viņu tēviem; daudzi gūs labumu no šīs dāvanas un tavām pūlēm;
tie, kuri klausīsies, to sirdis saņems svētdarošas žēlastības, un caur šīm žēlastībām daudzi tiks dziedināti no savu grēku sārņiem, jo viņi būs tie, kuri būs pieņēmuši Manu Svēto Žēlastības Garu;
šie ir laiki, par kuriem Raksti2 runā kā par Manu Dienu un iznīcinošās uguns Dienu, kad Debesis izzudīs liesmās … bēdas sirdij, kurā nav nožēlas! paaudze, vai Es būtu varējis tevi brīdināt vēl vairāk?
Mans dievišķais apmeklējums ir nenovēršams, un tuvojas Šķīstīšanas Uguns, kuras karstumā jūsu dvēseles izkusīs kā vasks;
paaudze, līdz šim Es esmu tev devis un vēl joprojām tev dāvāju Savas dievišķās un tuvības pilnās draudzības nenovērtējamo žēlastību, bet tu to neesi pieņēmusi; daudzi no jums nav sapratuši, ko Līgavainis jums dāvāja;
meitiņ, atceries, ka tu esi Manu īpašo rūpju apņemta; vai neesi dzirdējusi to liecības,3 kuriem Es esmu dāvājis žēlastību tevī ieraudzīt Manu Vaigu un caur šo redzējumu esmu stiprinājis viņu ticību? tādēļ nenovērtē par zemu Manu Dievišķo Spēku;
Es turpināšu parādīties tevī, Es turpināšu rotāt tevi ar Savu Vaigu, jo Tēvam tas patīk;
vēro savu trauslumu, savu grēcīgumu, savas nepilnības un daudzās priekšnojautas … tad žēlastībā dāvā Man brīvību vienmēr prasīt no tevis tavu laiku un gatavību kristianizēt šo nekristīgo sabiedrību, kurā tu dzīvo, kā arī ar mīlestību aizlūgt par Manas Baznīcas Vienotību;
lai tavas vienīgās intereses ir saistītas ar Manu labumu; lūdzies par grēcinieku atgriešanos; šīs Man pienestās lūgšanas līdzinās aromātiska vīraka smaržai, šī4 tava nopūta ir kā smarža Manai Sirdij, un Es to ar prieku esmu pieņēmis …
mīli Mani un gandari par tiem, kuri ik dienas Mani atkal sit krustā … līksmojies Manā Klātbūtnē, Es esmu ar tevi;
Es, Jēzus, tevi svētīju; ic;


1 Mazāka, nekā tika gaidīts.
2 Vienlaikus dzirdēju arī vārdus „nesamierināta” un „nemiera pilna”.
[1] Atkritusī paaudze.
1 Lūgšanu sapulcēs.
2 2 Pēt 3, 1- 18
3 Daudzās tautās ir bijuši liecinieki, kuri manas sejas vietā ir redzējuši parādāmies Kristus svēto Vaigu.
4 Es pēkšņi nopūtos, jo sapratu, ka manu sūtību man ir uzticējis Visaugstākais. Viņš mani ir aicinājis aizlūgt, gandarīt, bez atpūtas pārstaigāt pasauli evaņģelizējot, lai mana dzīve pārvērstos nemitīgā upurī un lūgšanā.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009