True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Apskaut Mani nozīmē apskaut Manu Krustu.
1998. gada 11. novembris
Labvēlīgais Kungs, es Tevi lūdzu, nāc un audzini manu gribu, lai tā kļūtu par Tavu Gribu, attīri to un pārveido, lai tā būtu vienīgi Tava Dievišķā Griba. Nāc un nogalini manī visu, kas tevi apvaino, lai, pateicoties šim žēlsirdīgajam žestam, Tiesas dienā es nostātos Tavā priekšā nevainojama un būtu patīkama Tavās Acīs.
Jēzu, tādēļ, ka Tu miri Savas pāri plūstošās mīlestības dēļ uz mani, dāvādams man dzīvību un laimi un dalīdamies ar mani Savā Valstībā un Godībā, iezīmē mani par Savu īpašumu uz mūžiem.
Mans priesteri1, turpini greznot Manu Galvu ar mīlestības ziedu vītnēm, liec to ērkšķu Kroņa vietā, kuru šī paaudze ar tādu labpatiku uzspiež Man galvā un ar varu velk Mani un jauno Ģetzemani; Savā pāri plūstošajā Mīlestībā un arī Savā agonijā, kas tik ļoti līdzinās Ģetzemanes agonijai, Es esmu šīs lappuses rakstījis jums visiem, lai jūs ticētu Mana Svētā Gara spēkam, Kurš liecina par Mani; Paraskevi, pagodini Mani savā sirdī, veltīdama Man savu laiku, lai atkal pierakstītu Manus vārdus, kurus piepilda nopūtas un sāpes; nekad neatstāj novārtā lūgšanu, bet savu prātu pievērs vienīgi Manai nemainīgajai Dievišķībai;2
ak, Mans bērns … turpini būt pacietīga, un, pateicoties tavai pacietībai, Es turpināšu ieplūst sausās zemēs, Savā Dievišķajā Mīlestībā slacinādams tās ar Debesu rasu un izaudzējot zaļumu piesārņotās vietās; neļauj savā sirdī ienākt satraukumam, uzticies Man, savam Radītājam, jo Es spēju darīt lielas un varenas lietas; Es esmu bezgalīgi bagāts žēlastībā un tikumā, tādēļ Es aicinu tevi, Mana līgava, dalīties ar savu Līgavaini mūsu laulības godpilnajā Instrumentā – Mana Krusta spožumā …
(Es sapratu, ka Kungs mani aicina ne vien uz līdzdalību Krustā, bet arī uz dziļāku ieiešanu Viņa Ciešanu noslēpumā – šādu uzaicinājumu es biju saņēmusi jau savas atgriešanās sākumā. Mūsu Kungs, mūsu Laulātais Draugs un visu cilvēci Mīlošais Dievs vēlreiz nonāca no Sava Troņa, lai ļautu man pilnīgāk izprast Viņa Krusta vērtību un nozīmi.)
nāc brīvprātīgi – tā, kā ikreiz, kad Es tevi aicinu Savos apskāvienos …3 apskaut Mani nozīmē apskaut Manu Krustu … tagad ļauj Man tevī dvest Savus Dievišķos Vārdus:
Es tev sacīju, ka, apskaujot Mani, tu apskauj Manu Krustu un šajā apskāvienā tiec izpeldināta Manā Gaismā; Man atkal jāuzsver, ka vienīgais veids, kā savienoties ar Manu Dievišķo Mīlestību, ir labprātīgi un ar mīlestību apskaujot Manu Krustu, un tu zini, ka tas nes gan ciešanas, gan priekus; šis Krusts tevi aizvedīs uz vietu, kurā tiks pagodināta tava dvēsele, – uz Golgātu;
Manos maigajos apskāvienos tu iemantosi prieku, vislielākais no tiem būs tad, kad tu atklāsi, ka esi kļuvusi par Manu Ciešanu attēlu un daļu no Manis, Vispilnīgākā un Augstākā Upura: tu kļūsi par vēl vienu mīlestības upuri, par vēl vienu dzīvo krucifiksu, par vēl vienu vergu, kurš tiek izpārdots visai pasaulei; un, būdama Manos apskāvienos, tava dvēsele smelsies no Manis spēkus un visus tos tikumus, kas vajadzīgi, lai līdzinātos Man;
iemīlējusies Manā Garā, tava sirds dziedās slavas himnas, kuras aizsniegs Augstumus, un, nonākot Āmen Ausīs, tā tiks pagodināts Trīsvienīgais Dievs;
kurš jūsu laikos ir pilnībā izpratis Mana Krusta godību? tikai retais … tādēļ Es esmu nācis, lai caur tevi un Krusta ciešanām mācītu pasauli; Savās slāpēs pēc dvēselēm un Savā agonijā redzēdams tās pazūdam mūžīgajās ugunīs, Es aicinu ikvienu pasaulē uz atgriešanos un aicinu ikvienu sagatavoties uz Manas Valstības godības pilno Valdīšanu zemes virsū, kurā Mana Dievišķā Griba kļūs par jūsu ikdienas dzīves būtību un par zīmi uz jūsu pierēm;
Es saucu jūsu dvēseles naktī, laiku pa laikam pētoši lūkojoties caur jūsu sirds logu, cerībā sadzirdēt no jums šos vārdus: „nāc, mīļotais Pestītāj, nāc un atver manas Nakts acis, pievērs manu sirdi Tavai labvēlībai un novērs to no visa ļaunā; nāc un atver man Tikuma vārtus, lai es, ienācis pa tiem, godbijībā zemotos Tavas Trīsvienīgās Godības priekšā; manas dvēseles Iemīļotais, dāvā man vēlreiz dzīvību caur Tavu Godības pilno Vārdu;” tad Es tev atbildēšu: „Es nekad tevi neatstāšu; par godu Savam Vārdam Es, Kurš Savā majestātiskumā stāvu pār debesīm un pār zemi, dāvināšu tev Dzīvību;”
Vassula, tagad dāvā Man mierinājumu, atbalstīdamās pret Mani; labprātīgi dāvā Man atpūtu tavā sirdī, veltot Man savu laiku; mīli Nemīlēto un seko Maniem norādījumiem;
Es, Jēzus, tevi svētīju, sacīdams: Manas Debesis ir tevī;
rīt Es turpināšu Savu Vēstījumu; ic;
(Nākamajā dienā Kristus atgriezās un aicināja mani pierakstīt Vēstījumu. Mana sirds, prieka pilna, atsaucās Viņam šādiem vārdiem:)
Nāc, Žēlsirdības Kungs pie manis Savā pāri plūstošajā Mīlestībā un dievišķajā Maigumā. Tava apzīmogotā verdzene ir gatava Tev kalpot.
tu esi tikusi apveltīta ar godu tikt apzīmogotai, iezīmējot tevi, ka tu piederi Mani, ka esi Mans īpašums … Šīs zīmes ir ļoti cildenas un nenovērtējamas – Es tās atklāju tiem, kuriem vēlos; pat ja ārējās acis tās neredz, ar žēlastības palīdzību tās var ieraudzīt ar dvēseles acīm;1
Es Pats nācu pasaulē, lai kalpotu, un ne tādēļ, lai tiktu apkalpots; būdams Dievišķā statusā, Es Sevi iztukšoju, lai pieņemtu verga stāvokli; tā kā Tēvs Mani deva jums visiem kā Dāvanu jūsu atpirkšanai, tad līdz ar Mani jums ir tikusi uzdāvāta arī visa Mana Griba;2 savukārt Es jūsu dienās aicinu Savus izredzētos, Es tos pieceļu, lai viņi kļūtu līdzdalīgi Manā Pestīšanas Plānā, un daru tos līdzīgus Sev Pašam;
viņi ir izredzēti vēl ilgi pirms savas radīšanas ar nolūku kļūt par patiesu Manis attēlu, par līdzdalībniekiem Manā Mīlestības Plānā; Es tos esmu pagodinājis, apzīmogodams ar tādām pašām zīmēm, kādām Es esmu apzīmogots, lai tie pilnībā kļūtu par Manējiem, un parādītu pasaulei, ka viņi patiesi pieder Man un ir Mana sēkla … kad viņi tiek pakļauti vajāšanām un spļāvieniem, kad viņiem tiek draudēts un viņi netiek saprasti, tiek apmeloti un viņiem uzbrūk, tad ziniet, ka viņi patiesi ir Manis sūtīti, tie ir kauls no Mana kaula un miesa no Manas miesas;
apzīmogotas ar visām pagodinājuma zīmēm, kuras Es saņēmu jūsu izpirkšanas dēļ, arī šīs cēlās dvēseles tevis dēļ, bezdievīgā paaudze, ik dienas tiek mīdītas kājām, pat Manas Baznīcas augstas amatpersonas tās slepkavo un nodod tiesai! tāpat kā avis, kuras tiek vestas nokaušanai, arī viņas uz viltus apsūdzību pamata tiek nodotas tiesai, un to izdara tie, kas līdz pat šai dienai atbalsta visu laikmetu Manu svēto un Manu praviešu slepkavošanu; un cik atjautīgi viņi izmanto Manus Vārdus,3 lai attaisnotu savu neticību!
viņu uzvedība Man nepatīk,4 jo, traucēdami Maniem izredzētajiem pasludināt Manai tautai Manu Gribu un kavēdami Mana Nama atjaunošanu, tie kļūst par visas cilvēces ienaidniekiem; tādā veidā šie apspiedēji piepilda pilnu savas netaisnības un bezdievības mēru;
Mana Vassula, kā jau to sacīju, Es dodu tevi visām tautām kā Savu dāvanu; tas nozīmē, ka viņu labā tu atbalso Manus Vārdus un kalpo Baznīcai;
kopš mūžības Es biju nolēmis, ka tu, daloties Manās ciešanās, kļūsi par patiesu Manis attēlu, lai kādu dienu dalītos arī Manā Godībā; Mana Krusta Gaismā veido sevi saskaņā ar Manu prātu; kalpot Gaismai nozīmē to pašu, ko kalpot Mana Krusta pagodināšanai;
Mana iemīļotā, Es esmu tev devis neatlaidības garu, lai turētos līdzi Manā solī; nakts ir jau gandrīz galā, un pavisam drīz atausīs diena, tādēļ esi drosmīga, meitiņ, esi drosmīga … visas šīs lietas Manā Vārdā tu esi paveikusi, pateicoties vienotībai ar Manu Krustu, – tu darīji visu, ko spēji, lai Manā Vārdā liecinātu par Maniem Vēstījumiem; tas ir noticis, lai piepildītos šie vārdi: „tie, kuri nekad nav dzirdējuši vai redzējuši Manu Gribu, saredzēs un sadzirdēs Mani, bet tie, kuri Mani nav sapratuši, sapratīs Mani, pateicoties Mana Svētā Gara žēlastībai;”
tādēļ turpini apskaut Manu Krustu un, nesdama Manu Mīlestības Dziesmu vienā rokā, bet Manu Krustu – otrā, ej tālāk par jūrām; esi Mana priecīgā vēstnese, nekad neatsakoties no Mana Krusta; turpini pasludināt Manu Gribu un visas tās lietas, par kurām tu esi dzirdējusi un kuras esi no Manis iemācījusies, – esi Mans prieks un Manas debesis;
atceries – Es esmu tev dāvājis līdzdalību Savā Vienotības Krustā, un tev ir arvien jābūt uzpotētai savam Dievišķajam Līgavainim – Viņa Krūtīm un Manam Krustam; lai caur Manu Krustu tavas acis ierauga lietas, kuras ir neredzamas, bet mūžīgas, bet novēršas no redzamā, kas izzūd vienas dienas laikā; caur Mana Krusta prizmu raugies pēc lietām, kuras Tas var tev vēlāk dāvāt Debesīs;
visas Bagātības, kuras var atrast Manā Sirdī, ir ieraugāmas ar jūsu Izpirkšanas un Pestīšanas instrumenta – Mana Krusta – Aci … cilvēka piederību Man, viņa vienotību ar Mani, viņa izaugsmi Manī pierāda tas, ka viņa sirds ir pilnībā uzpotēta Manam Krustam un visam, ko tas sevī nes; katram, kurš ir pārliecināts, ka pieder Man, ir jāsaprot, ka viņš pieder arī Manam Krustam;
vai neesi lasījusi:1 „jo dievišķas skumjas nes atgriešanās svētību,2 ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgas skumjas nes nāvi; jo redziet – šīs dievišķās skumjas – kādu rosību tās jūsos ir uzmodinājušas, pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas, centību, sodīšanu!” un Es vēlētos piebilst – kādu prieku, intensīvu neatlaidību un spēku;
kad tu žēlastībā tiki novesta līdz ciešanām,3 lai tu nāktu pie nožēlas, tev tika atvērtas acis, jo tu centīgi paklausīji Manai Balsij; Mana Vassula, palūkojies, kā Es tevi esmu vedis grēku nožēlā, palūkojies, kā Es esmu aizvedis tevi līdz Savam Krustam; uzlūko prieku, kādu Es piedzīvoju, kad tu brīvprātīgi piekļāvies Man un tad arī Manam Krustam!
Mans Prieks plūst pāri malām, un Es esmu piepildīts ar mierinājumu; nav viegli sapulcināt Manus jērus, nemaz nerunājot par viņu apvienošanu; meitiņ, bet dāvājot Man pilnīgu paļaušanos tādās lietās kā uzticēšanās, mīlestība un ticība, Es varu tevī virzīties uz priekšu, izplatot Savu Vēsti tā, kā to vēlos … Mana Vassula, caur taviem pārbaudījumiem Es gūstu uzvaru;
esi mierā un tupini dzīvot Mana Krusta Gaismā patiesu dzīvi Manī,
Jēzū Kristū;
ΙΧΘΥΣ
 


1 1. Pēt.2, 9
2 Jēzus dziļi nopūtās.
3 Sekoja īss klusuma mirklis, pēc kura Jēzus Balss intonācija kļuva ļoti nopietna, un Viņš sacīja: “apskaut Mani nozīmē apskaut Manu Krustu…”
1 Kā Kungs saka – tikai saņemot īpašu žēlastību, mūsu dvēseles acs spēj ieraudzīt neredzamo un iekšējo, to, kas nav pamanāms ar parastu skatienu. Iekšējas Viņa Ciešanu zīmes var tikt piešķirtas dvēselei, kura tās sajutīs, kļūdama līdzīga Visaugstākajam Upurim – Jēzum.
2 Jēzum ir tā pati Griba, kas Tēvam.
3 Jēzus runā par tiem, kuri neuzklausa Viņa padomu: „Pēc viņu augļiem jums būs tos pazīt”.
4 1 Tes 2, 15 – 16.
1 2 Kor 7, 10 – 11.
2 Apskaujot Krustu, mēs tiekam ievesti grēku nožēlā.
3 1985. gadā.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009