True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tavas Debesis ir Mana Vissvētākā Sirds.
1996. gada 28. novembris
(„Patiesas dzīves Dievā” 11. gadadiena.)
Lai ir svētīta mana Klints,
Lai ir svētīts mans Pestītājs,
Lai ir svētīta Viņa Vissvētākā Sirds, kura visai cilvēcei atklāj Savu Mīlestību.
Šī Sirds ir iekārojamāka par vistīrāko zeltu, jo tajā esošie dārgumi4 ir saldāki par medu.
Lai ir svētīta Viņa Vissvētākā Sirds, kura mani ir piecēlusi un izaudzinājusi.
Ak, Kungs, nāc un atklāj cilvēcei Savus brīnumdarbus, nāc un parādi Savu apbrīnojamo laipnību!
Es nekad tevi neatstāšu; Es tev dāvāju Savu Vissvētāko Sirdi, lai tā kļūtu par tavas dvēseles saules gaismu, par tavas sirds iepriecinājumu un tavas dzīves prieku;
Es vēlējos tevi atdzīvināt un sadzirdēt tavu balsi … noglāsti Mani ar savu mīlestību; tavas slāpes pēc Manis ir kā sāpes remdējošs balzāms Manai ievainotajai Sirdij … nāc un atļauj Man izliet caur tevi laipnības un lūgšanas garu, kurš atgādinātu pasaulei par Maniem brīnumiem, Manas Žēlsirdības spēku un Mīlestības pilno laipnību;
Mana Sirds ir aizdegusies mīlestībā uz visu cilvēci, un, jo vairāk tie lasīs Manis teikto, jo vairāk svētdarošu žēlastību Es pār tiem izliešu – lai viņus ievestu arvien dziļāk Manas Sirds liesmās; Es esmu bezgala bagāts žēlastībā, un vēlos viņus ievest šajā1 Sirdī, kura tik ļoti priecājas par iespēju būt kopā ar cilvēku dēliem un meitām;
Manā Vissvētākajā Sirdī ir apslēptas bagātības un gods, paliekoša labklājība un uzticība; Mani Dārgumi liks jums staigāt pa tikumu ceļu; laimīgs tas, kura acis redz to, kas ir Manā Sirdī un to iemanto; viņš iemantos dzīvību un Mana Tēva labvēlību, Mēs būsim viņam līdzās, iepriecinot viņu dienu pēc dienas, izlejot pār viņu un viņa saimi daudzas jo daudzas svētības; Mana Vissvētākā Sirds līdzinās nomierinošai smaržai, Tā ir kā tumsībā mirdzoša saule; Mana Vissvētākā Sirds ir saldāka par medu, un Es ar prieku mudinu katru muti nobaudīt tās saldumu; Mana Vissvētākā Sirds ir kā īpaši izmeklētu rožu dobe, un Tā ir piepildīta ar žēlsirdību; patiešām, Mana Sirds ir kā dzīvības avots;
pievērsiet savas acis Manai Vissvētākajai Sirdij, un Tās spožums piepildīs jūsu nakts tumsību, pārvēršot to gaišā dienā; satveriet Manu Vissvētāko Sirdi un apskaujiet to – Tās tuvums vainagos jūsu galvas ar svētdarošo žēlastību, kura liks jūsu soļus uz uzticības ceļa pat tad, ja jums Manis dēļ nāktos izliet asinis; Manas Vissvētākās Sirds neuzvaramais svētums būs jūsu vairogs tai brīdī, kad ļaunums pagodinās pats sevi;
Mana Vissvētākā Sirds ir līdzīga augļu pārpilnam kokam, kura bagātīgā lapotne spēj dāvāt jums pavēni; Manas Sirds uguns spēj dāvāt gaismu jūsu dvēselei – pat visspožāko zvaigžņu gaisma nespētu izgaismot jūsu dvēseles baiso nakti, jo šī uguns, kura nāk no Manas Sirds, Manas Vissvētākās Sirds uguns ir tūkstoškārt spožāka un krāšņāka par sauli; pat visu debesu zvaigznāju spožums kopā būs tikai tūkstošā daļa no šīs uguns gaismas;
Manī ir dievišķā Mīlestība, dievišķā Žēlsirdība, dievišķie augļi, dievišķā Gaisma, dievišķais saldums, dievišķie avoti, dievišķā pārpilnība, kas dara bagātus tos, kuri Man tuvojas, piepildot viņu dārgumu krātuves ar Manu šķīstību; norūpējies par Savu ļaužu atpestīšanu no nāves, Es sacīju: „Es nākšu pie tiem ar Savu Sirdi Plaukstā; Es atvēršu Sava Sirdi kā krātuvi un iegremdēšu viņus Savos dievišķajos Dārgumos; Es nākšu pār viņiem kā varens okeāns, lai viņus stiprinātu;
ar ko gan jūs varat salīdzināt Manu Sirdi – Sirdi, kura ir ielikusi Manas Svētnīcas pamatus? vai Tā ir kā vīraka avots vasaras laikā? vai kā arfas melodija? vai Tā līdzinās kristālskaidram dimantam? nav nekā, kas būtu līdzīgs Manas Vissvētākās Sirds nepārspējamajam svētumam, jo Manā Sirdī ir apslēptas svētdarošas žēlastības, Tā ir neatkārtojama savā mirdzumā, daudzveidīga Tās žēlastībās un tikumos … Mana Sirds ir smalkjūtīga, lēnprātīga un līdzjūtības pilna arī pret visgrēcīgākajiem jūsu vidū;
Mana Sirds ir darbīga, jo Es esmu Vārds, un Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs; Savā Godībā Mana Sirds ir neievainojama, tomēr tā ir labvēlīga un žēlsirdības pilna, kad jums ir vajadzīga palīdzība; tā kā Mana Sirds ir žēlastības Tronis, tad paļaujieties uz Manu labvēlību – Es jūtu līdzi jūsu nezināšanai, tādēļ nezaudējiet drosmi; ziniet, ka jums ir paliekoša vieta Manā Vissvētākajā Sirdī;
Es esmu Dieva Vārds, un no Manas Mutes iznāk ass zobens; Es esmu šeit, un Mana Sirds ķersies klāt visam, kas nav pareizs, Tā visu savedīs kārtībā ar Mana zobena palīdzību; Mana Vissvētākā Sirds nav sarežģīta, un Es neesmu sarežģīts Dievs, jo Es līdzinos lampai, kura mirdz no iekšpuses un ārpuses – tā ir pilnīgi caurspīdīga, tādēļ jūs nekad netiksiet pievilti, bet Es visu laiku nemitēšos jums atgādināt, ka svētums galu galā tiks atalgots;
Mana Sirds ir vienreizēji tīra un caurspīdīga, tā ir pasaules Gaisma; Mana Vissvētākā Sirds ir dievišķa, un Tai nav iespējams pretoties, jo Tajā ir apslēptas visas jūsu pestīšanas bagātības; tas, kurš ar pateicību pieņems šo Sirdi, tas ar godbijību un uzticību apliecinās Mūsu trīskārtējo Svētumu, un Savā dievišķībā Es viņu ievedīšu mūžīgajā dzīvē;
Mana Vissvētākā Sirds pukst mīlestībā uz visu cilvēci, jo tā mīl cilvēku; ja tu tuvojies Man kā bērns, tad Es likšu Savu Vissvētāko Sirdi tavas rokas plaukstā; kad tu ieraudzīsi Manus Dārgumus, ar gudriem vārdiem atklājot Manus noslēpumus, tu aptversi, ka Es esmu trīsvienīgais Dievs, Viens savā būtībā, un tevi pārņems svēta bijība Manā priekšā … tu aptversi, ka Es tev esmu dārgāks par visu pasaulē un mīļāks pat par tavu paša dzīvību;
ak, Vassula … žēlsirdība ir atrodama vienīgi līdz ar Mani, tomēr tik daudzi no Maniem bērniem pamet un nicina šo žēlsirdības pilno Sirdi; radība, šī zeme ir tava trimda, tādēļ atver savas acis un raugies uz Manu Vissvētāko Sirdi, atver savas acis un sirdi brīnumiem, kas iegravēti Manā Sirdī; Es neapslēpšu no tevis Savus nenovērtējamos Dārgumus; lai arī tu esi trimdā, Es atvēršu Savas Sirds durvis, un, kad tu savā nabadzībā ieraudzīsi Manas Sirds Godību, tavu dvēseli pārņems nemitīgas ilgas pēc Manas vadības, bet Mani lēmumi kļūs par tavu iepriecinājumu un taviem padomdevējiem;
tad tu labprātīgi Man lūgsi, lai kļūtu par Upura upuri, par Krustā sistā krucifiksu; un tu pasludināsi Manus lēmumus pasaulei, vairs nebaidīdamies no apkaunojuma un atcerēdamies, Kurš tevi, trimdinieku, ir trimdā atradis; tad tu Man sacīsi, rādīdams uz Manu Vissvētāko Sirdi: „Kungs, šeit es palikšu mūžam, tās ir mājas, kuras es esmu izvēlējies”;
uzticamība ir Mana Vārda būtība – Es esmu Uzticams un Patiess, un Manā Sirdī nav viltus; Mana Vissvētākā Sirds ir tavas debesis, un Tās lēmumi ir taisnīgi; laimīgs ir tas cilvēks, kurš atklāj Manas Vissvētākās Sirds nesatricināmību, Tā ir vērtīgāka par visdārgākajām pērlēm; nekas no tā, pēc kā tu varētu tīkot, nav Tai līdzīgs; Mani dēli un Manas meitas, nav nekā, kas līdzinātos Manai Vissvētākajai Sirdij, jo Es esmu Alfa un Omega; Manas Vissvētākās Sirds ceļi ir iepriecinājuma pilni, un tie ieved jūs tuvībā ar Mums,1 tuvībā, pēc kuras Mēs tik ļoti ilgojamies …
kam jūs varētu pielīdzināt Manu Vissvētāko Sirdi? vai Avotam, kurš dārzu dara auglīgu? jā! tādēļ, ja kādam slāpst, tas lai nāk pie Manis! lai viņš nāk un dzer, jo Mana Sirds ir dzīvā Ūdens aka; nāciet un iegremdējieties šais straumēs,2 kas plūst no Manas Vissvētākās Sirds; Mana Sirds ir jūsu garants un Dzīvības Koks tiem, kuriem Tā piederēs; neļaujiet saviem soļiem jūs novest nāvē; iemācieties saprast, ka Mana maiguma pilnā Sirds ir godības un majestātes pilna, tā ir uzticama un patiesa; Mana Sirds Savā nesatricināmībā pārspēj debesis;
Mana Sirds, Vassula, paceļ nabagos no pīšļiem,3 tā izceļ viņus no posta, lai dotu vietu Manas Sirds dzīlēs, Tās bezgalīgās Žēlsirdības dzīlēs; ļauj Manai Vissvētākajai Sirdij būt par tavām Saknēm, kas tevi balsta, – tu esi tikusi uzpotēta Man, lai varētu dzert no Manas vērtīgās sulas, kas nodrošina tevi ar dzīvību, ar mūžīgo dzīvību; paliec uzpotēta Man, esi daļa no Manis, un tava dzīvība tiks pasargāta;
Vassula, Es esmu atkal atnācis, lai atdzīvinātu nodošanos Manai Vissvētākajai Sirdij, – laimīgi ir tie, kuri Tai ir sevi veltījuši; pasaule ir mirusi mīlestībai, jo tā ir attālinājusies no Mums,1 un, atstādama Gudrības Avotu, tā ir nomirusi no sausuma; tādēļ arī Es esmu nācis pie jums ar Savu Sirdi Plaukstā – Es vēlējos, lai jūs sadzirdētu Manus Sirdspukstus; neesiet pārsteigti; vai neesat lasījuši, ka no Jahves Nama plūdīs Avots?2 un kā ūdenskritums no Manas Vissvētākās Sirds izlīs Dzīvais ūdens3
patiesi, Es esmu nācis pie jums, lai jūs visi iegūtu brīvību, kura ir rodama vienīgi Manā Svētajā Garā … Es neesmu nācis pie tevis tavu nopelnu dēļ, jo tādu tev nav; Es tevi izvēlējos ne tikai tava grēcīguma un niecības dēļ, kā tu to saki cilvēkiem, bet arī tava nenozīmīguma un pilnīgās neziņas dēļ visā, kas attiecas uz Manu Sirdi … jā!4 un arī attiecībā uz Manu Baznīcu;
piesūkusies ar grēkiem un nevis ar tikumiem, tu biji savas sabiedrības atspulgs … tevī nebija nekā no Manas līdzības, tu likies atbaidoša pat Maniem eņģeļiem! tomēr Es nācu pie tevis, mazā vārgā radībiņa, lai atklātu pasaulei Savas Vissvētākās Sirds un Savas bezgalīgās Žēlsirdības spēku; Es ienācu tavā nezināšanā un uzticēju tev misiju, kura tālu pārsniedz tavas cilvēciskās iespējas; Es tev atklāju Savu Vissvētāko Sirdi, un Es turpināšu to atklāt šai aukstajai pasaulei, kura grimst savu noziegumu asinīs;
Es likšu Avotam5 no Savas Sirds pārpludināt šo auksto pasauli un iedvest dzīvību ikvienā vietā, kurai Tas plūst cauri; tad piepildīsies Apsolījums, jo Mans Svētais Gars, Dzīvības Devējs, valdīs šajā samaitātajā sabiedrībā, darīdams to par godīgu tautu, un tad viņi būs kā salaulāti ar svētumu un taisnīgumu;
Vassula, jau senāk Es esmu ļāvis Savam iemīļotajam māceklim Jānim ieskatīties Manas Sirds Dārgumos – šis redzējums tajā šausmu pilnajā dienā aizveda viņu līdz Manam Krustam; vēlāk viņš aicināja Ģertrūdi parādīt godbijību Manai Vissvētākajai Sirdij, atklādams Tajā apslēpto Dārgumu neizsakāmo vērtību; ieraugot šos dievišķos Dārgumus, no Ģertrūdes acīm plūda prieka asaras; tavās dienās un laikmetā Es esmu ilgojies atklāt Noslēpuma Bagātības, kas bija apslēptas kopš laiku laikiem; tādēļ pagodini Manu Vissvētāko Sirdi un esi bez vainas, esi zemes sāls un pasaules gaisma, lai mirdzētu tajā kā spoža zvaigzne, dāvājot tai6 Dzīvības Vārdu;
tagad meties ceļos un slavē Mani! vai redzi, cik vareni ir Mani brīnumdarbi? vai redzi, cik nepārspējami ir Mani brīnumi? lai Mans Jūgs ir viegls un tevi nenospiež, tad tevī nebūs vairs ne miņas no noguruma … turpini iet pa Manis iezīmēto ceļu un saki Maniem ļaudīm, ka neviens nespēj izdzīvot tikai ar savu intelektu vien; saki, ka Es nekad neatklājos tiem, kuri sakās esam zinoši par zemes lietām, jo tās nav patiesās, Dieva dotās zināšanas; patiesās zināšanas ir pazīt Mūs Mūsu trīsvienīgajā Svētumā un dzīvot ciešā vienotībā ar Mums; Man nav mīluļu, tādēļ stāsti par sevis veltīšanu Manai Vissvētākajai Sirdij visiem cilvēkiem;7
esi vienota ar Mums; Mēs tevi mīlam; mīļais bērns, saņem Mūsu svētības;
ΙΧΘΥΣ
(Vēlāk:)
jā! šis Vēstījums ir ticis tev dots vienpadsmitajā Manas Pestījošās Vēsts gadadienā; Es turpināšu piepildīt tavu muti un pabarot ar Savu Vārdu; arī turpmāk tu saņemsi no Manas Sirds svētdarošo žēlastību pārpilnību, lai tu varētu izpildīt savu misiju; kā jau Es esmu teicis pārējiem Manas Vissvētākās Sirds apustuļiem, to pašu saku arī tev: mīli šo Sirdi, kura ir tik nemīlēta, atdzīvini Manas Vissvētākās Sirds godināšanu, un pasaki viņiem,1 ka ikviens, kurš pagodina Manu Sirdi, saņems svētdarošas žēlastības ne tikai sev, bet arī visam savam namam;
bet tu, Mana iemīļotā, esi vienota ar Mani; ic;
 


4 „Dārgumi” simbolizē Dieva Vārdus.
1 Jēzus norādīja uz Savu Sirdi.
1 Vissvētākā Trīsvienība.
2 Jēzus runāja par Svēto Garu.
3 Šos vārdus Jēzus attiecināja uz mani, jo bija mani uzcēlis un dāvājis man vietu Savā Sirdī.
1 Vissvētākās Trīsvienības.
2 Jl 4, 18.
3 Svētais Gars.
4 Es nodomāju, ka neko nezinu arī par Baznīcu.
5 Jēzus runā par Savu Svēto Garu
6 Pasaulei.
7 Jēzus vēlējās pateikt, ka ne tikai katoļiem, bet arī pārējiem kristiešiem.
1 T.i., cilvēkiem.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009