True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Lūdz pēc septiņām Mana Svētā Gara dāvanām.
1995. gada 19. jūnijs
miers lai ir ar tevi … Manā Svētajā Garā pārsien Manas Brūces ar mīlestību; vienmēr meklē Manu Svēto Garu; nāc un mācies:
lai tava dvēsele tiktu pasargāta no jebkāda naidīga noskaņojuma un kārdinājumiem, lūdz Manu Svēto Garu, Dzīvības Devēju, lai Viņš svētumā valdītu pār tevi un palīdzētu tev pieaugt žēlastībā un gudrībā, un lai maldi, kas Manā Baznīcā tiek arvien vairāk izplatīti, arī tevi neaizrauj līdzi;
lūdz Manu Svēto Zināšanu Garu, lai tu neļautos Mana Vārda sagrozījumiem, bet lai tu varētu iepazīt Mūs1 kā trīskārt Svētus; iepazīstot Mūs, tu Mūsu Atspulgā un Tēlā iepazīsi arī sevi; Es saku: ‘arī tu’, jo daudzi no tiem, kurus esmu piecēlis, ir atslābuši vai arī pakrituši … viņi ir pametuši novārtā Manus svētos noteikumus, kurus Es tiem biju uzticējis; viņi ir Mani atstājuši, jo padevušies saviem impulsiem … viņi nav Man ierādījuši pirmo vietu,2 savas intereses viņi ir likuši pirmajā vietā, nevis Manējās;
lūdz Manu Svēto Gudrības Garu, lai tu meklētu Manu Debesu Vīna dārzu un lai tava dvēsele ilgojas pēc tā augļiem; nāc un lūdzies Manu Svēto Gudrības Garu, lai Viņš tevi apciemo tavā nabadzībā; Viņš nevairīsies no tavas nabadzības; Mans Gars būs pret tevi draudzīgs, Viņš pievērsīs tev Savu uzmanību, un šķīstums, ko Viņš izstaro, liks tavam garam pārdomāt vienīgi dievišķas lietas, tas liks tev lūgt no Mums3 to, kas ir svēts un neiznīcīgs;
Mans Svētais Gudrības Gars tev parādīs Mūsu4 Valstību, Dieva bijāšanas Valstību, kura ir tikusi sagatavota taisnīgajiem un svētajiem; tāpēc neesi kā tie, kuri ik dienas salauž Manu Sirdi un pastāvīgi skumdina Manu Svēto Garu tādēļ, ka ir kļuvuši par nemitīgajiem dumpiniekiem, par Kainiem, kuros nav žēlsirdības; izlabo savas sirds nostāju, tad Mans Svētais Gudrības Gars kļūs par tavu Vadītāju un ievedīs Mūsu Valstībā, kas tev ir tikusi sagatavota jau kopš pasaules radīšanas;
lūdz, un tad tavā niecīgumā nokāps Mans Svētais Sapratnes Gars kā mirdzoša saule, kuras dziedinošie stari atmirdzēs tavās acīs; tad visas lietas, kas tev likās neskaidras un neaizsniedzamas, tiks atsegtas; un tad, tavā niecīgumā, Mans Sapratnes Gars ievedīs tevi Dievišķās Patiesības noslēpumā;
neļauj Manam Garam atrast tevi nelabvēlīgā noskaņojumā vai arī negribīgu;
atļauj Viņam apgaismot tavu prātu; tad, pretstatā tavai niecībai, Mans Svētais Sapratnes Gars būs Viss, kā tev pietrūkst; būdams tavs Draugs un Ceļabiedrs, Viņš neapslēps no tevis noslēpumus, bet piedāvās tev mācības, kuras līdz šim nav izpratis neviens prāts, lietas, kas pārsniedz cilvēces prāta spējas; Viņš tevi ievedīs neizdibināmajā un neiznīkstošajā, kas sasniedz Dieva dziļumus;
tādēļ neesi līdzīga sava laikmeta zinātniekiem vai filozofiem, kuri savu ideju pasauli veido saskaņā ar savu racionālistisko garu; miesa un asinis nevar atklāt to, kas nāk no Gara; Es varu piedāvāt tev Savu Valstību, un Mans Svētais Gars var ievest tevi šajā Valstībā; tad nāc un iemanto to, kas ir mūžīgs, atļaujot Manam Svētajam Sapratnes Garam izgaismot tavu prātu un miesu ar Viņa dievišķo Gaismu; atļauj Viņam iedvesmot tavu dvēseli tiekties pēc tās dziļās tuvības ar Mums,1 pēc kādas Mēs ilgojamies;
Mani dēli, Manas meitas, nāciet pie Mums, lai klusumā saņemtu dāvanas, kādas Mēs jums varam sniegt; Mūsu Vārds ir trīskārt Svēts; nesekojiet cilvēka prāta radītajai filozofijai, jo čūska izveidos jūsos savu midzeni;
tā vietā nāciet pie Mums un saņemiet Gara Dāvanas, kuras jūsu dvēseli spēj pārveidot par Mūsu Debesīm; lūdziet Mūs no visas sirds, un jūs saņemsiet, ko lūdzat; atzīstiet Mūs Mūsu Trīsvienīgajā Svētumā, un jūs tiksiet saukti „Mūsu bērni, Mūsu īpašums”, jo Mēs būsim pārveidojuši jūsu dvēseles dzīvā Mūsu Svētuma attēlā, ieraugāmā Neredzamā atspulgā, un visu to svēto lietu valdzinājumā, kuras jums ir tikušas pasludinātas jūsu pestīšanai jau kopš Laika iesākuma;
klausieties un saprotiet: vai vēlaties būt Svētā Padoma Gara atvases un būt pārliecināti, ka mantosiet Debesis? atzīstiet Mūs Mūsu trīsvienīgajā Svētumā, un Mūsu eņģeļi jūs pacels augšup, lai jūs spētu iepazīt To, Kurš ir; lūdziet padomu, un jums tiks dots padoms darīt labu visas jūsu mūža dienas;
Valstība ir sagatavota jums, kas darāt labu; iemācieties ļaunu atmaksāt ar mīlestību; jūs zināt Baušļus, un jūs zināt, ka uz diviem vislielākajiem Baušļiem balstās viss Likums un pravieši; lai ieietu Manā Valstībā, jums nav jābūt nedz bagātiem, nedz izglītotiem; Mana Valstība ir piešķirta nabadzīgajiem garā un tiem, kuri sauc: „Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!” Mana Valstība ir tikusi dota tiem, kas ir kā bērni, un zemajiem, kuri zina, kā izsaukties: „Abba, Tēti!”
meklējiet Mani, jūsu Kungu, Es esmu Mīlestība; meklējiet Mīlestību, jūs, visi pazemīgie, kas paklausāt Maniem Baušļiem; lūdziet Manu Padoma Garu, lai Viņš jums liek ilgoties pēc iekšēja veseluma, pazemības, uzticamības un labestības – tad jūsu soļi jūs nepievils, un jūs negrēkosiet;
Mans Padoma Gars uzticami darīs jums zināmu Savu Likumu; Viņš jūs pamācīs, sacīdams: „nevienu nepielīdziniet Dievam, kalpojiet taisnīgumam, paceliet apspiesto; nekaitējiet nevienam, bet mīliet un palīdziet cits citam; nesāpiniet un nemokiet atraitni, nedz arī esiet skarbi pret bāreni; dariet labu un neesiet kā nelieši un ļaundari, kuri, izputinot bezpalīdzīgos, pazudina paši savu dvēseli; nekad nedumpojieties pret savu Dievu, bet gan nolieciet galvu un lokiet ceļus Viņa Svētajā Klātbūtnē; neļaujiet nekam ieņemt Dieva Mūžīgā Upura vietu, neapmainiet to pat pret visām pasaules valstīm un to spožumu;”
ieklausieties šajos padomos, un jūs sev apkārt izplatīsiet patīkamu smaržu; jūsu laime būs kā upe, kura sadalās daudzos strautos, sludinot un dodot padomu citiem, lai viņi meklētu Debesu Valstību un Mūsu Trīsvienīgā Svētuma Godību, kas spēj jūsu garu ietērpt Mūsu Spožumā uz mūžiem;
vai Man nepietiek spēka, lai glābtu? Man pietiek ar vienu vārdu, lai Es izglābtu un svētītu, tādēļ nepalieciet bezpalīdzīgi guļam; Es varu jums dot Savu Spēka Garu; šis Gars nav dots vienīgi Maniem eņģeļiem, bet arī jums; atveriet savas sirdis un klausieties; lūdziet, un tas jums taps dots; Sava Spēka Gara varā Es jums varu likt sludināt Manu Vārdu un Manu trīskārt svētīto Tradīciju līdz pat jūsu spēju robežai; svētīgi jūs esat, kuri saņemsiet Manu Dāvanu,1 un caur šo Dāvanu iegūsiet spēku dzīvot ticības paklausībā, taisnīgumā, priekā un mierā; tāpēc nepalieciet bezpalīdzīgi un bailēs guļam; Es jums saku: nebīstieties no cilvēku izsmiekla un netopiet viņu apvainojumu izbiedēti, jo kodes tos saēdīs kā drēbi, ņemot vērā, ka jau no sākuma viņi ir uzturējuši sakarus ar ļauno; Es būšu jūsu Stiprums, un jūs vairs nestaigāsiet vieni paši; Es un tu, tu un Es, mēs kopīgi nesīsim krustus, kas tev doti, lai tevi svētdarītu;
Mans Spēka Gars spēj jūs ietērpt Manā Spēkā, lai jūs dedzīgi un drosmīgi spētu liecināt par Patiesību, par Alfu un Omegu; Mans Svētais Spēka Gars spēj jums palīdzēt pārvarēt visus šķēršļus, kuri nostājas jūsu ceļā un neļauj jums Mani sasniegt; Mana Gara spēkā jūs kļūsiet kā karavīri, pilni drosmes un stipruma; Viņa Spēka stiprināti, jūs nostiprināsiet Manu Svētnīcu pret ienaidnieku un Likuma pārkāpšanu; Mūsu trīskārt Svētajā Klātbūtnē jūs starosiet kā saule; līdzīgi ugunij jūsu vārdi liesmos kā lāpa; jūsu pravietojumi trāpīs kā zobens, kurš cērt un caurdur, novedot līdz sabrukšanai šīs pasaules valstības;
Mana Gara spēkā jūs iegūsiet nepieejamo, jūs sasniegsiet nesasniedzamo; ikviens jūsu sasniegums parādīs Mūsu Trīsvienīgās Godības Krāšņumu; nesakiet: „nu kur, kur gan lai mēs atrodam pietiekošu spēku, lai pagodinātu Dievu?” Mani brīnumi ir apslēpti Garā, kurš, būdams neredzams, kļūst redzams caur Savu spēcīgo darbību, kurš, būdams nepieejams taustei, tomēr ir ap jums un jūsos;
kurš gan var mēģināt izprast, kā kustas Mans Svētais Gars? lūdziet Manu Svēto Spēka Garu, lai Viņš jums dāvā Savu izstarojošo Spēku Manu ieceru izpildei, – tad Es došu jums pietiekami daudz spēka, lai jūs piedalītos jūsu laiku cīņā un, cīnoties kopā ar erceņģeli Miķeli, uzvarētu ļaunumu un zaimus, Mana Vārda sagrozīšanu un dumpi pret visu, kas ir svēts;
uzdrīkstieties un lūdziet Mani dāvāt jums Spēka Garu, lai Viņš jūs darītu spējīgus satvert Manis sniegto kausu; tieši šīs lietas jums vajadzētu lūgt Manu svēto un Mūsu Trīsvienīgā Svētuma klātbūtnē; tad arī jūs iegūsiet izturību pastāvēt Lielās Dienas2 cīņā, būt Taisnības aizstāvjiem, palīdzēt cilvēkiem atzīt Mūs kā trīskāršu Svētumu un reizē kā Vienu Mūsu būtības vienotībā; tad Mēs ikvienu no viņiem aicināsim ienākt Mūsu trīskāršā Svētuma Patieso Zināšanu noslēpumā, Mēs viņus ietērpsim žēlastībā un skaistumā, un ceremoniju tērpā, Mūsu greznākajā apģērbā:
 - Dievišķībā, kura izstaro no Mums un ieved Mūžīgajā Dzīvē;
 - trīskārt svētajā Gaismā, kura, atmirdzot viņu dvēselē un miesā, liek tiem mūžīgi dzīvot Mūsos;
 - Patiesībā un Mīlestībā, kurās iepazīt Patieso, trīskārt Svēto Dievu;
 - Ticībā, kas ir uzvara pār visu pasauli un mūžīgās Dzīves augļi;
nāciet visi, kas sakāt: „es nespēju iegūt pestīšanu, jo neesmu saņēmis dievbijību, kura atvērtu durvis uz Dieva Valstību;” – lūdziet no visas sirds Dieva bijāšanas Dāvanu, un jūs to iegūsiet; sakiet:
„Svētais Gars, Dzīvības Devējs, Svētais Gars, trīskārt Svētais, piešķir man žēlastību, lai arī es spētu pieaugt mīlestībā, lai iepazītu Dievu un iemantotu Viņa Valstību;
dāvā man Dieva bijāšanas Garu, lai mans gars spētu augt pēc svēto dzīves principiem un lai manas domas kļūst par Tavām Domām, bet mani darbi – par Taviem Darbiem, kas visi ir šķīsti un dievišķi;
Svētais Dieva bijāšanas Gars, Dieva Draugs, iemāci man sasniegt pilnību un būt noteicējam pār ikvienu savas būtības daļu, kurā ir tik daudz ļaunuma, lai beigās es spētu iemantot Mūžīgo Dzīvi;
Dieva bijāšanas Gars, vienmēr skaistumā tērptais, nāc pie manis un ietērp manu garu šķīstībā, lai arī es varētu būt Dieva Acīm patīkams;
apģērb manu dvēseli ar dzīvinošo Garu, lai es varētu ar cieņu un žēlastībā kalpot Vissvētākajai Trīsvienībai;
palīdzi man nomirt saviem priekšstatiem, manai iekšējai sašķeltībai, remdenībai, vienaldzībai un ambīcijām;
nāc un atjauno mani Savā Šķīstībā;
Dzīvības Koka augļu Dāvātāj, Mūžīgais Prieks, dāvā arī Man Savu Garu, lai es būtu piederīgs Svētās Trīsvienības ģimenei un kļūtu par Jūsu Valstības mantinieku;1
trīskārt Svētā Dieva Gaismā ļauj manai mēlei nobaudīt to, kas ir visšķīstākais, un pieņemt To, kurš ir sacījis: „Es esmu Dzīvības Maize;” trīskārt Svētais Dzīvības Gars, dāvā man žēlastību Dieva bijāšanas Garā sasniegt Zināšanu pilnību;
dāvā man žēlastību ar patiesu bijību uzlūkot patieso Miesu un patieso Barību, patiesās Asinis un patieso Dzērienu, lai es varētu dzīvot Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā – Trijos un vienlaikus Vienā, Viņu būtības vienotībā;
liec manai dvēselei kalpot Tavu nodomu īstenošanai, tam, kas ir pestījošs un svēts –kas ir vispatīkamākais Tavām Acīm; Tevis bijāšanas Gars, ienākdams manā dvēselē, pārvērtīs mani dievbijīgā un dedzības pilnā kalponē;
manas dvēseles zvaigžņu Gaisma, dāvā man to bijību, kura piemita Taviem svētajiem – lai es spētu ievērot Tavus svētos Likumus; Savā Žēlsirdībā atklājies manai grēcīgajai dvēselei un atgādini man, ka neiznīcība vedīs mani tuvāk Visvarenajam un Vissvētākajam Trīsvienīgajam Dievam, tad nekas nešķīsts neatradīs ceļu pie manis, Āmen;” ic;
Dieva bijāšanas Gars vadīs tevi, lai tu kļūtu:
- Tēva Iepriecinājuma iepriecinājums;
- mirru smarža Manā Klātbūtnē;
- lilijas zieds Manā Dārzā;
- Manu eņģeļu lepnums;2
- nepārtraukti līksmības svētki Manā Sirdī un Mans attēls;
tev tikai ir jāgrib, un Es pacelšu tavu nožēlojamo dvēseli! Man netrūkst līdzekļu, lai parādītu Savu Spēku un Varenību;
nāc un meklē Mani sirds vienkāršībā, nepaliec parādā saviem grēkiem, lūdz piedošanu, un Es tev piedošu;
lūdz Bijības Garu, lai Viņš tevi iekšēji sakārtotu un palīdzētu tev turēt svētu Manu Vārdu;
ļauj Manam Garam ietērpt tevi cieņā un godbijībā – tā ir dāvana un īpaši rets dārgums, tā ir mīlošas uzticības zīme; iemācies noliekt savu galvu tik zemu, lai Es varētu būt redzams, iemācies klusināt savu balsi, lai sāktu dzirdēt Manu Balsi un atklātu Manus nodomus, Manas vēlmes un Manu Gribu; iemācies pacelt savu balsi vienīgi tādēļ, lai slavētu Manu Godības pilno Klātbūtni; iemācies pacelt savu galvu vienīgi tādēļ, lai meklētu Mani un visu, kas ir no Debesīm ... daudzi ietekmīgi cilvēki ir tikuši pazemināti, jo tie nav nedz godinājuši Mani, nedz arī izrādījuši bijību Manā priekšā;
tu gribētu uzzināt, ko nozīmē „Bijība Dieva priekšā”? Bijība Kunga priekšā ir Gudrības iesākums, tā ir Gudrības kronis; tas nozīmē pieņemt Mani ar pateicību, tas nozīmē bijībā, ar cieņu un uzticību atzīt Mūs kā Trīskāršo Svētumu; Bijība Manā priekšā nozīmē zemoties Mūsu Klātbūtnē, lūgt pēc Manas piedošanas, lai Es spētu jūs pārveidot mūžīgā altārī, uz kura novietot visas Manas Zināšanas, Manus Norādījumus un Manu Likumu;
jūsu svētajā bijībā Es ielikšu Savu uzticību, Savus dārgumus un gudrības pilniem vārdiem atklāšu Savus noslēpumus; Es jums parādīšu Savas Sirds noslēpumus, šos dārgumus, kas apslēpti jūsu svētajā bijībā; tad jūs iemācīsieties saprast, ka Es esmu Dievs, kurā jūs varat iemantot Mūžīgo Dzīvību, Mūžīgo Prieku un Mieru; Mans bijības Gars jums iemācīs saprast, ka pakļaušanās Mani savaldzina; lai arī šī prasība var šķist skarba, pakļaušanās Man ir atvērtas durvis, lai Es varu ieiet jūsu sirdī un piepildīt Savu Gribu; jūsu pakļaušanos un svēto bijību Es pieņemšu kā ķēnišķīgu godības Kroni, un tad Mēs, Trīsvienīgais Dievs, ietērpsim jūs Savā neuzvaramajā Svētumā, lai katra tieksme uz patvaļu izzustu no jums kā rīta migla; kad atdzimsiet un tiksiet atjaunoti Manā Svētajā Garā, tad jūs, kuri, Man par lielām skumjām, bijāt pārstājuši būt, tagad atgriezīsieties esamībā; daudzi no mirušajiem lūkosies uz jums, nesaprazdami, kā jūs, kas agrāk bijāt miruši, bet tagad dzīvi, tagad uzvedaties tā, kā Mēs to no jums sagaidām – saprātīgi un svētajā bijībā;
iemācieties saprast, ka Visa Kungs dāvā Savu žēlastību un žēlsirdību tiem, kuri bīstas Viņu un Viņa Vārdu; Es tikšu pagodināts, ja vien ikvienā vietā, kur iesiet, jūs slavēsiet Manu trīskārt Svēto Vārdu; šis vīraks,1 kurš no jūsu sirdīm tiek upurēts Man Manā Vārdā, ir kā šķīsts upuris, kas veltīts Man; ir pienācis laiks meklēt Mana Bijības Gara dāvanu – tas ir ierocis, lai uzvarētu dumpīgumu, jo tas pasargā jūs no krišanas un Manas Valstības sceptera, – noliecieties Manā priekšā, un Es ar mīlestību jūs piecelšu; pazeminiet sevi, lai Savā Žēlsirdībā varu jūs pacelt Savās Rokās kā cilvēks, kurš paceļ mazuli un pieglauž to pie sava vaiga; tā Es jūs pacelšu, noglāstīšu ar mīlestību un jūs mīlēšu, un nekad no jums nešķiršos;
šajās dienās un jūsu laikos Man nākas tiešā veidā saskarties ar to vainām, kuri Mani sit, un to grēcīgumu, kuri nodarbojas ar krāpšanu; Es saku: „nedariet tās negantības, par kurām pravietoja pravietis Daniels”, tomēr jūsu soļi neatlaidīgi seko Maldiem; jūsu laikmets izaicina Manu Spēku;
tad nu, ja tavs nodoms, paaudze, ir samīdīt kājām Manu Mūžīgo Upuri un To iznīcināt, tad Es tev saku: Es tev darīšu to pašu, ko darīju ar Sodomu un Gomoru, bet vēl simts reizes vairāk, lai atlīdzinātu par jūsu grēkiem; – vai redzat tos desmit Torņus, kurus sev esat uzcēluši par Ložām? tad ziniet – jūs nekad tur nedzīvosiet, jūsu uzceltā impērija sagrūs kopā ar jums pašiem; un vai redzat tos dārgakmeņus, kuri jums ir bijuši tik vērtīgi? tie jums nekad nepiederēs, jo Es iešu jums garām, lai atgādinātu, ka jau no Iesākuma Manam trīskārt Svētajam Vārdam bija jātiek godātam un turētam par Svētu, bet jūsu pienākums bija Manis bīties;
nāciet jūs visi, kuri vēl arvien maldāties pa tuksnesi, visi neizlēmīgie un vājie! nāciet un lūdziet Manas septiņas Svētā Gara dāvanas, un Es, Debesu un zemes Radītājs, Vārds un Dievs, izšķērdīgi jums izdalīšu Savas dāvanas; Es došu šīs septiņas dāvanas jūsu pestīšanai; lai jūs darītu par ziedošu Vīna dārzu, Es jums iemācīšu apdomību un mērenību, taisnību un spēku;
nāciet pie Manis, trīskārt Svētā; nāciet, un Es ar Savas Elpas spēku pārveidošu jūs skaidrā spogulī – gan jūsu vaigs, gan dvēsele atstaros Mūsu dievišķību, un jūs mūžīgi dzīvosiet Mūsos – trīskārt Svētajā Dievā;
dvēsele!1 patlaban tu esi pakļauta pasaules netaisnībai, tādēļ saņem Mūsu Mieru un Mīlestību; ar tevi Es Esmu; vai tu vēl arvien vēlies strādāt mieram, vienotībai un mīlestībai?
Jā, es vēl arvien vēlos strādāt mieram, vienotībai un mīlestībai.
tad ievēro Manus noteikumus … esi pacietīga un atceries, kas Man ir bijis jāpārcieš; esi apmierināta ar to, ko jau esmu tev devis, un netiecies pēc kā vairāk; arī turpmāk esi apzinīga, pildot savu darbu; Sava Vēstījuma sākumos Es sacīju: „pārsien Manas Brūces ar savu mīlestību” – Es esmu savainots līdz nepazīšanai; pacel savas acis uz debesīm, un tu ieraudzīsi Manus eņģeļus raudam …
ak, paaudze, tu uzkurini Mana Tēva dusmas – tās aizdegsies un uzliesmos, un Viņš nāks pār jums kā iznīcinošas uguns liesmas un pārvērtīs pelnos jūs ar visu jūsu netaisnību, dumpīgumu un visu ļaunumu, kurš šodien ir aizslēpies aiz labā maskas; bēdas jums, kas izliekaties par taisnīguma kalpiem2, kuri kalpo Manā Baznīcā, bet patiesībā jūs esat neīsti kalpi, kas kalpo Zvēra likumiem; jums Es saku: ja jūs nenožēlojat un neatgriežaties, jūs izsauksiet uz sevi Tēva dusmas un savu dzīvi arī beigsiet uguns liesmās; jums nepatīk tas, kurš sēž Pētera sēdeklī un kurš pastāvīgi jums atgādina, lai Mani norādījumi tiktu turēti svēti, jo viņi ir svēti; jums nepatīk viņa atgādinājumi par Baznīcas Tradīciju un to, ka ik dienas ir jāizdzīvo Euharistija; jūs sākat uztraukties, kad tiek runāts par Austrumu un Rietumu Baznīcu satuvināšanos un vienotības īstenošanu!
neticīgā un izvirtusī paaudze! cik gan vēl ilgi Man nāksies paciest jūsu dumpīgumu? bet patiesi Es jums saku: notiks tas, no kā jūs bīstaties; piepildīsies viss, no kā jūs baidāties; beigās Mana Baznīca būs vienota – tā būs Viena, un Mana lūgšana Tēvam tiks piepildīta; vai jūs vēl arvien turpināsiet īstenot savus ļaunos nodomus? pienāks diena, kad jūs, Zvēra kalpi, kopā ar Viltus Pravieti, citā vārdā otro Zvēru, nesīsiet savu vainu smagumu, un tās būs tikpat smagas kā Nāve; šodien, pagaidām vēl slepenībā, jūs3 mērķējat uz Pētera sēdekli; jūs izmantojat cilvēkus, kurus esat nosēdinājuši augstos krēslos, lai tie liberālismu un likteni uzdotu par Patiesību; jūs nolaupāt Manu svēto Likumu un aprijat to, lai pilnībā iznīcinātu Manu Tradīciju; tādēļ Mans Tēvs atņems jums visu, kas jums pieder, pielaižot uguni jūsu desmit torņiem un to pamatus nolīdzinot līdz ar zemi;
jūsu dārgakmeņi tiks sašķaidīti, un pašus jūs aprīs uguns; ja vien Es neizdzirdēšu no jūsu mutēm nākam nožēlas saucienu, Es vistuvākajā laikā piepildīšu visas šīs lietas; ecclesia atdzims!
ziediņ, Es esmu ar tevi – tavā priekšā Es stāvu un tevi svētīju; katras pūles, katrs solis pretim vienotībai tiek Tēva, Manis Paša un Svētā Gara trīskārt svētīti; lai ikviens to zina, un iesaki arī citiem lūgties un kalpot vienotībai; ja kāds nāk pie tevis un vaicā, kas Mani varētu visvairāk iepriecināt, tad atbildi viņiem:
„Dieva Valstības mielasts ir pavisam tuvu, tādēļ esiet gatavi lūgt Dievu par noklīdušo dvēseļu pestīšanu; pulcējieties kopā un lūdzieties, lai Baznīca būtu vienota; lūdzieties ar pārliecību, un Dievs uzklausīs jūsu lūgšanas; nav neviena, kurš būtu lūdzies, gavējis vai upurējies Dieva Valstības dēļ, un nebūtu ticis uzklausīts vai saņēmis simtkārtīgu algu jau šajā laikā un arī nākamajā pasaulē; nav arī neviena viņu vidū, kurš nebūtu mantojis Mūžīgo Dzīvi;”
dod viņiem šo vārdu, un aicini viņus atcerēties arī Manus vārdus no Rakstiem: (Mt 12, 34 – 37) „no sirds pārpilnības mute runā; labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu; tādēļ Es jums saku: par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild Tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts;”
 - atklāj citiem Manu Svētumu, un arī turpmāk kalpo Man tikpat dedzīgi kā tagad; Es mīlu tevi – Es, tavs Skolotājs, bet reizē arī tavs Draugs un tavas sirds Iemīļotais! saņem Manu Mieru un svētības – tas arī pagaidām viss, Es Esmu ir kopā ar tevi, nāc, mēs, mums?
Jēzus ir Mans Vārds – turi to svētu;


1 Vissvētāko Trīsvienību.
2 Es šos vārdus sapratu arī tā, ka viņi nav ierādījuši pirmo vietu mīlestībai.
3 No Vissvētākās Trīsvienības.
4 Vissvētākās Trīsvienības.
1 Daudzskaitļa forma pārstāv Vissvētāko Trīsvienību.
1 Svēto Spēka Garu.
2 Atkl 16, 14.
1 Arī mantinieci.
2 Tādā nozīmē, ka ir jātiek pagodinātam.
1 Tas nozīmē – lūgšanas.
1 Dievs pēkšņi pievērsās man un uzrunāja mani.
2 Mūsdienu Kaini – atkritēji, kuri izplata dažādus maldus. Tiek domāti tie, kuri vēlas iznīcināt Mūžīgo Upuri – tie, kuri strīdas ar pāvestu par to, ka viņš vēlas saglabāt Baznīcā to pašu Tradīciju, kāda bija tās pirmsākumos, kā arī tie, kuri cīnās pret vienotību.
3 Zvērs un viņa sekotāji.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009