True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tavs skrējiens vēl nav galā.
1995. gada 31. marts
(Oita, Japāna.)
Kad biju ieslodzīta tumsībā un turēta grēka gūstā pazemē, kur nepielūdzami rēgi vajāja manu dvēseli, un kamēr es domāju, ka man ir lemts tur palikt uz mūžiem, ka esmu aizmirsta un izraidīta no Tavas Mūžīgās Gaismas, Tu, līdzīgs tūkstošiem spožumā mirdzošu sauļu, no Savas Godības nokāpi pie manis un izgaismoji manu briesmīgo nakti.
Pēkšņi es sajutu, ka kāds stāv man līdzās, un mana sirds salēcās cerībā. Elpa slīdēja pār manu seju un atvēra man acis – un Neredzamais Dievs kļuva redzams. Kamēr es vaigu vaigā skatīju Šķīstību, Spožumu un Varenību, manī atgriezās esamība. Visvarenības Dvesma piecēla mani, un es izgāju no sava nelikumības stāvokļa.
pīšļi un pelni, Es tev tagad esmu devis miesas sirdi un dvesis tevī dzīvu darošu garu; lai arī tavs prāts bija iegrimis dziļā aizmirstībā, Mana Žēlsirdība nāca tev palīgā, lai tevi glābtu un dziedinātu; Es sacīju: „Es būšu viņas Laulātais Draugs, viņas Audzinātājs un Aizstāvis, bet viņa būs Mana līgava, Mana skolniece un Mans bērns, kuru Es vadīšu pa brīnišķīgu ceļu; viņas pēdas staigās pa safīriem; kad viņai nāksies šķērsot tumšas ielejas, Es būšu viņai kā zvaigžņu gaisma; kad viņa tiks vajāta un dzenāta, Es būšu viņas zizlis un ceļa spieķis; lai arī viņai būs jāšķērso tuksneši un ielejas, viņa nekad nejutīs izsalkumu, nedz arī slāpes – Es būšu viņas Kauss, un Mana Miesa būs viņas barība; Mani viņa pielūgs un slavēs, Es būšu viņas Dziesma Manās sapulcēs”;
un tagad, Mans izredzētais bērns, saņem drosmi, tavs skrējiens vēl nav galā, un Es to pabeigšu kopā ar tevi, Mana Roka tur tavu roku;1 dzīvo Mierā un atļauj Man ik dienas tevi mācīt! Es mācīju Savus mācekļus un tos audzināju, un, tāpat kā Es esmu barojis viņus ar Savu Vārdu, tā arī Tas, Kurš tevi uzcēlis, tevi pabaros; Savā Svētajā Garā Es tevi mācīšu izvairīties no visa ļaunā; vai tu vēl arvien esi gatava mācīties no Manis?
Jā, Kungs!
labi; tad tu arī iemācīsies; Mans Tēvs un Es turpināsim izliet pār tevi pravietiskās Pamācības … Man sagādā baudu iespēja mācīt, it īpaši tādas dvēseles kā tavējā, kurām ir jābūt atkarīgām vienīgi no Manis un atvērtām Man, dvēseles, kas līdzinās bērniem, kuri dedzīgi ilgojas patikt savam Skolotājam! Mani iepriecina šādas dvēseles;
visbeidzot, attiecībā uz Saviem Vēstījumiem vēlos piebilst vēl ko – esmu nolēmis pasteidzināt Savu Atgriešanos; Es vairs pārāk ilgi negaidīšu, lai atgrieztos pie jums; lai arī daudzi atsakās tam ticēt, tie ticēs, kad tas notiks, tomēr tad viņu sirdis nebūs sagatavotas, lai Mani pieņemtu; Mana Atgriešanās ir nenovēršama, un tādēļ, meitiņ, Es biju noraizējies un vēlējos, lai tu pasteigtos un pabeigtu to darbu, ko Tēvs un Es esam tev uzticējuši Manā Svētajā Garā; Mans Dārgums, atļauj Man turpināt diktēt Vēstījumus, bet tu neatliec to pierakstīšanu uz vēlāku laiku;
Es esmu tev ļoti pieķēries un palīdzēšu tev labot tavu sirdi un būt Man patīkamai; vai redzi? vai nu tu redzi, kā Es atbrīvoju tevi no organizatoriskās nastas? tagad tu būsi vienīgi Manējā; Es tevi aicināšu, un tu būsi brīva Man atsaukties; pārējie Mani Vēstījumi tev tiks doti tieši pirms tās dienas, kad parādīsies Antikrists ...
Kā mēs varēsim turpināt savu darbu, kad viņš parādīsies?
tikai nedaudz vairāk kā trīs dienas un trīs naktis2 jūs nevarēsiet turpināt savu darbu tā, kā to vēlētos; bet šo klusumu pārtrauks Manis Paša Roka, kad tā atvērs sesto zīmogu;3 priecājieties, jo pavisam drīz Es būšu ar jums! visi sadzirdēs Manu Balsi, Mani ienaidnieki nodrebēs un sitīs sev pie krūtīm;
šodien kopā ar jums Es piedzīvoju tieši tādu pašu agoniju, kādu izjutu Ģetzemanes dārzā;
nāc, Vassula, Es tevi svētīju par to godu un slavu,4 kādu tu Man devi, kā arī par tavu laiku, ko tu Man veltī, lai Es varu rakstīt ar tavu roku;
Piezīmes – lai lasītājs labāk izprastu iepriekš uzrakstīto.
„Tikai nedaudz vairāk kā trīs dienas” – Atkl 11, 11 – „Pēc trīsarpus dienām Dievs iedvesa viņos dzīvību, un tie piecēlās”…
Tas attiecas uz diviem lieciniekiem, diviem praviešiem – Eliju un Mozu. Tāda pati pravietiskā kalpošana, kāda bija Elijam un Mozum, šodien ir divām Sirdīm – Marijas Bezvainīgajai Sirdij un Jēzus Vissvētākajai Sirdij. Elija pārstāv pravietisko kalpošanu un līdzīgi Jānim Kristītājam, kurš nāca tai pašā Elijas garā, sagatavo Kunga atnākšanu. Mozus pārstāv Likumu. Uz trīsarpus dienām visi dievišķie pravietojumi apklusīs – tas būs Antikrista valdīšanas laiks.
„Paies viens gads un vēl divi gadi, un viens pusgads, un, tiklīdz svētās tautas postītāja vara būs galā un beigsies svētās tautas klīšana, tad viss tas piepildīsies un notiks!” (Dan 12, 7)
„Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, tos uzvarēs un nokaus.” (Atkl 11, 7)
„Un dažādu tautu un cilšu, valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas trīsarpus dienas un neļaus viņu miesas likt kapā. Zemes iedzīvotāji priecājas par tiem un ir līksmi, tie sūtīs dāvanas cits citam, jo šie divi pravieši mocīja visas zemes iedzīvotājus.” (Atkl 11, 9 – 10)
„Bet šo klusumu pārtrauks Manis Paša Roka, kad tā atvērs sesto zīmogu.” Šie vārdi liecina par Antikrista trīsarpus gadus ilgušās valdīšanas galu.
„Un pēc trīsarpus dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un lielas bailes uznāca visiem, kas tos redzēja. Un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm uz tiem saucam: Kāpiet šurp augšā! Un viņi pacēlās mākonī pret debesīm; viņu ienaidnieki noskatījās viņos.
Tanī pašā stundā notika liela zemestrīce, desmitā pilsētas daļa sagruva, un šinī zemestrīcē gāja bojā septiņi tūkstoši cilvēku, un pārējos pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam Debesīs.” (Atkl 11, 11 – 13)
„Un es redzēju, kad Viņš atdarīja sesto zīmogu, tad notika liela zemestrīce, saule tapa melna kā saru maiss, viss mēness tapa kā asinis…” (Atkl 6, 12)
„Visi sadzirdēs Manu Balsi – Mani ienaidnieki nodrebēs un sitīs sev pa krūtīm.”
„Viņi sacīja kalniem un klintīm: krītiet pār mums, apslēpiet mūs no Tā Vaiga, Kas sēd goda krēslā, un no Jēra dusmām.” (Atkl 6, 16)


1 Tam ir divkārša nozīme – Kunga Roka palīdz man rakstīt un arī staigāt.
2 Simbolisks skaitlis, kas norāda uz trīsarpus gadiem.
3 Skatīt ‘piezīmes’ vēstījuma beigās.
4 Tas attiecās uz sapulcē teikto.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009