True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Ārpus Manis viņu galds ir tukšs.
1993. gada 6. oktobris
Vassula, Mans bērns, Es, Jahve, dāvāju tev Savu Mieru; savas acis turi cieši pievērstas Man, un tu dzīvosi; vai esi gatava atjaunot Man dotos kalpošanas un uzticības solījumus?
Jahve, mans Kungs, esmu gatava piepildīt man uzticēto uzdevumu. Esmu gatava kalpot un būt uzticīga Jahvem – savam Dievam un Pestītājam. Lai nāk Tava Valstība, Tavs Prāts lai notiek!
vai vēl aizvien esi gatava doties pie tiem, pie kuriem Es tevi sūtu, un būt Mana Atbalss?
Jā, un es to vēlos darīt, nenovēršot savu skatu uz Tevi, mans Dievs.
Es vienmēr esmu ar tevi… mēs iesim kopā, un Mana Plauksta cieši satvers tavējo; vai vēl arvien esi gatava dēstīt jaunus vīna dārzus un apkopt tos, par kuriem neviens nav rūpējies?
Tēti, es to vēlos, kamēr vien Tava Plauksta ir uz manējās, lai to vadītu.
Es vēlos apkopt Tavus vīna dārzus, kamēr vien tos apmirdz Tavas Dievišķās Gaismas siltie stari.
Es eju tev pa priekšu un tevi vadu, seko Manās Pēdās; Es atklāšu Savu svēto Vaigu un atmirdzēšu pār jums visiem; vai vēlies apūdeņot Manus vīna dārzus?
Jā, mans Kungs, – kamēr vien ūdens plūst no Taviem Avotiem.
ūdens celsies3 no Mana Avota, no Troņa un no Jēra, un Mani vīna dārzi nesīs augļus, un to lapas nekad nenovītīs;4 Es būšu nomodā par Saviem jaunajiem vīna dārziem, Mans Skatiens nekad nenovērsīsies no tiem; tie izdzīs veselīgus dzinumus, bet viņu zari nesīs augļu pārpilnību un piepildīs ikvienu izsalkušu muti; Es gādāšu par katru dzīvu radību;
meitiņ, vai Es neesmu teicis, ka Mans Vārds no neliela strautiņa ies plašumā, līdz pārvērtīsies upē, bet tās spēcīgā straume pārtaps plašā okeānā, Mīlestības okeānā? vai redzi, kā piepildās agrākie pravietojumi? vai neesmu sacījis, ka Gudrība būs tava Audzinātāja un Manas mācības tiks izlietas pār tevi kā pravietojumi? vai neesmu tev teicis,1 ka Es, Dievs, tevi veidošu un vedīšu Savās sapulcēs, lai tu tajās liecinātu par Mani, Visaugsto? Vassula, Manu meitiņ, vai neesmu teicis, ka Mans Vārds pārklās zemi kā migla?2 Manu bērniņ, vai Es neteicu, ka vedīšu tevi pāri jūras viļņiem, pāri visai zemei, visām tautām un cilvēkiem, lai tu it visur sludinātu Manas Mīlestības Dziesmu3 un pagodinātu Mani? tad uzgavilē Manī! bērniņ, nāc un slavē Mani; vai redzi, kā ir piepildījušies visi Mani agrākie pravietojumi?4
tavs Tēvs ir tavs Pavēlnieks; Es esmu Debesu un zemes Pavēlnieks, Es esmu visas radības Pavēlnieks, apbrīnojami varens, neviens un nekas nespēj pārsniegt Mani šajā varenībā; Man pietiek pašam ar Sevi; Manu atvasīt?… neviens nespēj līdzināties Manai godībai; vai tici, ka spēju nogāzt no troņiem karaļus un viņu valstības – tos, kas kļūst par šķērsli Manai Mīlestības Dziesmai?5 Es tev to apsolīju jau krietni agrāk, pirms šīs lietas īstenojas dzīvē, un tagad Es tev saku: Es, Dievs, tevi apveltīšu ar Savu Spēku, Es tev došu tādu atmiņu, lai tu atcerētos visas Gudrības dāvātās mācības;
lai arī nežēlīgas apsūdzības kritīs pār tevi kā krusas graudi, nebīsties, jo Es tevi piespiedīšu vēl ciešāk pie Savas Sirds un aizsargāšu tevi; Sātans ir nolēmis uzsākt pret tevi karu, tu esi kļuvusi par viņa galveno mērķi, un viņš grib piespiest tevi pārtraukt pravietot; tomēr nebīsties no viņa draudiem, Es tev palīdzēšu, Es tev palīdzēšu, tādēļ saņem drosmi! tu iziesi neskarta, bet uzbrukumi, kuros viņš pret tevi izmanto cilvēkus, tikai vēl vairāk stiprinās tevi;
Es Savas sapulcēs darīšu negaidītus brīnumus, kuri atgādinās Maniem bērniem, ka Es esmu, tie atgādinās, ka Tēvs, kuru viņi ir atstājuši, nekad nav atstājis viņus; Es atgādināšu, ka Mana Klātbūtne dāvā pestīšanu, bet Mans Svētais Gars, kuru Viņi ir piemirsuši – atpūtu; Es atgādināšu Saviem bērniem, ka Mana Līdzjūtība nepaiet garām viņu sāpēm tās neievērojusi, jo Es esmu viņu Tēvs; Es likšu viņu sirdīm dziedāt Manam godam, un viņi sapratīs, ka nav iespējams saņemt barību un stiprinājumu, esot ārpus Manas Svētnīcas sienām; viņi sapratīs, ka ārpus Manas Svētnīcas viņi noslāps zem ciešanu un nastu smaguma, bet ārpus Manām Rokām piedzīvos vienīgi Iznīcību un Nāvi;
tava paaudze ir saņēmusi īpašu privilēģiju dzirdēt Manu balsi; Es esmu atvēris Savu muti, lai runātu un pamācītu nemācītos, Es esmu nolēmis apveltīt jūs ar Savu Mieru un jūs glābt; Es esmu nolēmis jums darīt zināmu, ka esmu jūsu Tēvs, bet jūs – Mana sēkla;
šodien vīģes koks ir izdzinis maigus asnus un jau plaukst tā pirmās lapas; vai jūs vēl neatpazīstat Laiku, kādā dzīvojat? kā tas nākas, ka tik daudzi no jums vēl arvien nespēj lasīt un saprast Rakstus? kādēļ tik daudzi no jums ir zaudējuši uztveres asumu? vai Es neesmu jūs aicinājis palikt nomodā? Mani bērniņi, šodien Es jums dāvinu Savu Valstību – nepaejiet tai garām, to neievērodami, neļaujiet arī tai aiziet jums garām;
neatstājiet Manu Mīlestību bez ievērības; nāciet – Es vienmēr esmu pie jums;
 


3 Analoģiski: ūdens (cilvēki) garīgi augšāmcelsies Svētā Gara (Dieva Avota) spēkā.
4 Vīna dārzi simbolizē Dieva tautu, bet Avots – Svēto Garu. Nekad nevīstošās lapas simbolizē dievišķību un mūžīgo dzīvi.
1 1987. gada vēstījumos – 20. martā, 20. maijā, 5. novembrī.
2 1986. gada vēstījumi.
3 Vēstījumus.
4 Lielāko daļu no šiem pravietojumiem es saņēmu 1986. gadā.
5 Vēstījumiem.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009