True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tagad tu tiksi saukta Manu Ciešanu vārdā: Vassula no Jēzus Ciešanām.
1993. gada 2. marts
miers lai ir ar tevi;
katru savas dzīves mirkli veltī Man, Vissvētākajai Sirdij; šodien, Mana Vassula, Es tev saku: dzīvo tā, it kā šī būtu tava pēdējā diena virs zemes; tev ir jādara viss, lai dzīvotu svēti, – katra reize, kad tu pārkāp Manu Likumu, Manī izraisa šausmas! vai tu saproti, Mana Vassula – šausmas... tu esi pakļauta grēka varai, tādēļ nekad nepamet Manus noteikumus;
ikviens upuris, kuru tu Man upurē mīlestībā, tiks izmantots dvēseļu pestīšanai; tu esi vājuma pilna, tādēļ atbalsties pret Mani un paļaujies uz Manu mūžīgo Varu; iesakņojies Manā Vissvētākajā Sirdī, smeļot tajā spēku un gaismu; vai tev nešķiet, ka esmu tev dāvājis īpašu labvēlību, atklādams Tev Savu Vaigu un Manā Vissvētākajā Sirdī apslēptās bagātības? Savas Baznīcas Godību? atklādams Savu Vaigu tev, Es To esmu atklājis arī miljoniem citu cilvēku; Mans Vārds ir Jēzus, un tu esi Mana uz mūžiem, un tagad tu tiksi saukta Manu Ciešanu vārdā: Vassula no Jēzus Ciešanām; un tagad, Vassula no Manām Ciešanām, lūdzies kopā ar Mani, jo Gavēņa laiks būs Man ļoti smags;
vērsies pie Tēva un atkārto pēc Manis šos vārdus:
„Mūžīgais Tēvs, svētīts lai top Tavs Vārds! pazīt Tevi nozīmē mūžīgo Dzīvību, pazīt Tevi nozīmē pazīt Patiesību, visas Gudrības Tēvs, svētdari mani ar Savu Svēto Garu, lai mana sirds izrunā gudrības pilnus vārdus.
Vienīgais un Pilnīgais, Majestātiskās Mīlestības Avots, Savā Godībā savaldzini manu sirdi, lai tā dienu un nakti slavētu Tevi.
Mirru un alvejas Avots, dāvā smaržu manai grēcīgajai dvēselei ar savu smalko aromātu, lai, sastopot savu Karali un Tavu mīļoto Dēlu, Viņš nenovērstu no manis Savu Acu skatu.
Pazīt Tevi nozīmē būt Tavā Gaismā – Gaismā, kas rādīs man Ceļu un vedinās manus soļus likt Tava Mīļotā Dēla pēdās.
Dzīvā Ūdens Aka, nāc… nāc un iegremdē Savu bērnu Straumē, kura tik bagātīgi izplūst no Tavas Svētnīcas.
Ak, Dievs! Es Tevi mīlu līdz asarām! Liec manai grēcīgajai dvēselei ilgoties pēc visa, kas ir Svēts. Jahve, mans Dievs, ļauj manai dvēselei izbaudīt Tavu Maigumu. Es slavēju Tavu Vārdu, jo Tu esi uzlūkojis manu grēcīgo dvēseli un piepildījis to ar Savas Godības spožumu.
Mana sirds dzied Tev, Tēvs, un mans gars gavilē Tavā Garā. Ak, Dievs, mans Tēvs, ļauj manai dvēselei pakļauties Tavām mīlošajām Rokām, uzspied Savu Zīmogu uz manas sirds, lai mana mīlestība uz Tevi kļūst spēcīgāka par pašu Nāvi. Āmen.”
esi kā avots, Manu bērniņ, avots, kas apūdeņo izkaltušās zemes;
Visvarenais Dievs, ļauj manai sirdij iesakņoties Tevī. Jau kopš iesākuma es esmu atradusi patieso Mieru Tevī, Tēvs, Jahve, mans Kungs un Valdniek.
Rītā, pusdienas laikā un vakarā es mīlu… Es slāpstu pēc Svētā, kura pirksts ir aizskāris manu sirdi, un viens vienīgs Skatiens to ir savaldzinājis.
Kungs, patlaban es stāvu tavā priekšā, apzinādamās, cik nožēlojama es izskatos, joprojām būdama šī tuksneša ieslodzīta. Steidzies pie manis, jo daudz ir to, kuri mani vajā…
Esi kā koks, kas stādīts pie ūdens avotiem – tu neesi pamesta novārtā… Es pats esmu Tas, Kurš tevi uztur un sargā;
Skaļā balsī es saucu uz savu Pestītāju: Jēzu! Vissvētākā Sirds! Tu, kas esi iegremdējis manu dvēseli Mīlestības Kristību avotā – neļauj tai tagad Tevi atstāt!
Es esmu arī tavs Sargs;1 Es esmu Tas, kurš aizstāv visnelaimīgākos un izglābj viņus no apspiedējiem, tev Es esmu pasniedzis Savu Kausu, lai tu to dzertu līdz ar Mani… vai tu zini, kādēļ esmu nācis pie tevis? nebīsties, Miers lai ir ar tevi; Es nācu pie tevis, lai caur tevi pār šo paaudzi izlietu Savu Bezgalīgo Mīlestību;
Es esmu nācis, lai tev atgādinātu arī to, ka Miera Princis tuvojas; Viņš atnāks atpakaļ pa to pašu ceļu, pa kuru bija aizgājis; Mana atgriešanās ir tikpat noteikta kā rītausma ik dienas; Es esmu nācis arī tādēļ, lai ikvienam atgādinātu, kas rakstīts Patiesības Grāmatā2, un vienkāršos vārdos izskaidrotu to, ko vēl neesat sapratuši;
Tēvam ir labpaticis tev uzticēt nest kopā ar Mani Vienotības un Izlīgšanas krustu, Viņš ir vēlējies, lai mēs abi plecu pie pleca šķērsotu šo tuksnesi; Visvarenais tev ir darījis lielas lietas; neskatoties uz pretestību, Es likšu Savai Balsij atskanēt visās zemes malās;
Vassiliki, ieklausies Manī… ņemot vērā tās dziļās brūces, ko ir cirtuši tavi apsūdzētāji, kuri patiesībā ir Mani apsūdzētāji, tava alga Debesīs būs liela; Es nevaru tev aiztaupīt šo labvēlību;3 Mana Taisnība visā tās pilnībā nāks pār šiem tirgoņiem4 – jo tie patiešām ir atkritēji no Manas Baznīcas, viņi Patiesību ir iemainījuši pret Meliem;
Manas Acis redz visu, un Manas Ausis dzird visu; Es esmu redzējis, kādu postu Manai Svētnīcai ir nodarījuši tavi apsūdzētāji, Manu bērniņ, lūdzies par viņu dvēselēm; visas viņu rīcības pamatā ir tikai viltība un krāpšana; ak, nē, viņi nav izlīguši, viņi pat neapstājas, lai apdomātos, ka Man ir zināms viss viņu samaitātības dziļums! viņu sirdis deg kā mežonīga liesma, azartā perinot plānus, kā aprīt tevi kopā ar Maniem Vēstījumiem; viņi ir apvienojušies un rīko sazvērestības;5 meitiņ, tikai savtīgas intereses liek viņiem vēlēties noslāpēt Manu Balsi, kura atskan caur tevi! viņu muti pilda viltība un vēlme apspiest; viņi nomērķē savu loku pret tevi, tomēr, ja vien tie neatgriezīsies un nesamierināsies ar Mani, viņu sagatavotie ieroči citu pēc cita nogalinās viņus pašus;
Es šiem tirgoņiem saku: „jūsu bagātība jums tiks atņemta, un jūs, šausmu pārņemti, kaili sēdēsiet zemē; ja jūs atteiksieties no visiem jūsu grēkiem, jums tiks piedots – vairs nav atlicis daudz laika! atturieties no ļauna darīšanas un atgriezieties pie Manis; kādēļ jūs tik ļoti vēlaties nomirt kā tirgoņi? Mani neiepriecina iespēja jūs pazemot – jūs, kas nākat no Mana Nama, tādēļ atgriezieties, un jūs dzīvosiet! Tēva Roka ir izstiepta svētībai pār visiem, kuri meklē Viņu, visa Devēju; steidzieties izlūgt Tēvam Viņa labvēlību, un Viņš jūs uzklausīs”;
meitiņ, patiesi Es tev saku: nepadodies, esi drosmīga un turpini būt Mana Atbalss; esi kā abpusgriezīgs zobens un sludini Manu Vēsti ar spēku un dedzību; no visas sirds lūdzies par pasaules atgriešanos, lūdzies, lai tautas ieraudzītu un iepazītu Mana Svētā Gara Maigumu; lai tās caur Maniem Vēstījumiem ierauga Manu Mīlestību, Manu Mieru, Pacietību, Žēlsirdību un Manu Uzticamību; nebīsties ne no kā – vienmēr atceries, ka Es esmu ar tevi un eju tev pa priekšu; apkamp Manu Krustu, kurš tevi aizvedīs uz Debesīm; atdzīvini Manu Baznīcu un iepriecini Manu Dvēseli;
ej mierā un pildi visus savus pārējos ikdienišķos pienākumus, ieaicini tajos arī Mani; Es, Jēzus, tevi svētīju; svētī un slavē Mani;
ΙΧΘΥΣ
Svētīts lai ir Kungs! Lai ir slavēts Kungs Jēzus!
 


1 Jēzus tagad man atbildēja.
2 Sapratu, ka Kungs runā par Svētajiem Rakstiem.
3 Jēzus vēlas teikt, ka, atļaujot viņiem man uzbrukt, viņi man izdara pakalpojumu, jo, pateicoties viņiem, mana alga Debesīs būs liela.
4 Tirgoņi: šajā kontekstā tie ir cilvēki, no kuriem piedzīvoju vajāšanas misijas laikā Kanādā. Tirgoņi: tie, kuri vajā Svēto Garu. Tirgoņi: simboliski tie ir arī šakāļi, kuri darbojas naktī. Tirgoņi; Atklāsmes grāmatas 13. nodaļā minētais otrais zvērs – ekleziālā brīvmūrniecība. Tirgoņi: sausais un bezdievīgais racionālisma gars. Tirgoņi: bibliskā nozīmē tie ir cilvēki, kuri Patiesību ir apmainījuši pret Meliem. Vārds „tirgoņi” var attiekties arī uz dumpības garu, mūsdienu viltus praviešiem un skolotājiem, no kuriem Jēzus mūs ir brīdinājis. Apustulis Pāvils saka: „Bet mēs nemācām tā kā pasaule, bet gan kā Gars mūs māca: garīgas lietas mēs mācām garīgi.” (1 Kor 2, 13)
5 Es sapratu, ka visi viņi veido vienu cilti.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009