True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Gara izliešanās. Otrie Vasarsvētki.
1990. gada 22. aprīlis
„Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni.” Ps 118, 22
Mans Kungs Jēzu, toreiz Tu kā Mesija tiki atraidīts, jo viņu gars nebija tam sagatavots, viņu sirdis bija aizslēgtas un nocietinātas, tomēr Tu kļuvi par Stūrakmeni.
Mūsu paaudzē, mans Kungs, „celtnieki” tāpat noraida Svētā Gara izliešanos, tomēr kādu dienu Tavs Svētais Gars visiem mums pierādīs, ka Viņš bija Stūrakmens. Noliedzot un apslāpējot Tavu Svēto Garu, kurš nāk pie mums kā Atgādinātājs, „celtnieki” atkal gatavo paši savu kritienu.
vai redzi, kā ir piepildījušies agrākie pravietojumi? patiešām, Es esmu teicis, ka „Aizstāvis, Svētais Gars, Kuru Tēvs sūtīs Manā Vārdā, mācīs jums visas lietas un atgādinās visu Manis teikto,” tomēr jau toreiz apzinājos, ka tikai neliela daļa ieklausīsies un atgriezīsies pie Manis; un tieši tiem, kuri klausīsies Manī, Es piešķiršu Savu Svēto Gudrības un Izpratnes Garu, jā, Es viņiem dāvāšu Padoma un Zināšanu Garu, lai vārgā liesmiņa, kas tik nedroši kvēlo šajā pasaulē, kļūtu par dzīvu uguni;
Es atkārtoju, ka Mans Svētais Žēlastības Gars tiek izsūtīts uz visām četrām zemes pusēm, lai jums iemācītu būt svētiem un paceltu jūs jaunā dievišķības pakāpē; zeme pārvērtīsies par Debesu atspulgu, un tādējādi piepildīsies Mana Griba; tiks piepildīta lūgšana, kuru Es jums esmu mācījis;
Kungs, tad nogriez mūs visus nost no maldu ceļa! Dari, ka mēs visi būtu viens un dzīvotu svēti kā eņģeļi Debesīs, lai mēs līdzinātos dvēselēm, kas mīt debesīs un kurās nedalīti mājo Tava Mīlestība. Kaut mēs, tāpat kā viņas, vienprātībā dalītos tavā Mīlestībā, lai zeme varētu kļūt par Debesu atspulgu. Lai nāk Tava Valstība un atjauno zemi ar Savu svaigumu, lai Tavs Svētais Gars ļauj mums piedzīvot otros Vasarsvētkus. Nāc un atjauno mūsu visus ar jaunu mīlestības garu, pārvērt mūs dievišķās būtnēs! Maranata!
miers lai ir ar tevi; patiesi Es jums saku: nāk dienas, kad virs zemes būs Mana Valstība, tāpat kā tā ir Debesīs; zem šīm debesīm jūs ilgi vairs nepaliksiet sašķelti, jo drīz vien jūs būsiet kā viens, un Mīlestība iemājos jūsu vidū: Es to esmu apsolījis, bet, Mani mīļotie, šī atjaunotne neatnāks bez pārbaudījumiem; kā katrai piedzimšanai, arī šai atjaunotnei būs savas dzemdību sāpes, kuras gan drīz vien tiks pārvērstas priekā;
Es pār jūsu paaudzi izleju Savu Garu, lai apūdeņotu jūsu tuksnesi un izkaltušajā zemē liktu iztecēt upēm, jā! Es apūdeņošu jūsu tuksnesi un pārvērtīšu to auglīgā un ziedošā Dārzā; beidzot jūs ieraudzīsiet Manu Vārdu spēku un Mana Skaistuma mirdzumu; Es esmu nolēmis jūs citu pēc cita atvest atpakaļ dievišķībā; Es esmu jūsu Cerība, Es esmu jūsu Patvērums un Mierinātājs; Es Esmu Visvarenais;
atpazīstiet Laikus, sajūtiet Mana Svētā Žēlastības Gara maigo Dvesmu pār jums; Es šodien dvešu pār jūsu tautām un ar Savu Elpu pieceļu mirušos, pārvērsdams tos Sava Tēla atspulgos; ik dienas Es paceļu jaunus mācekļus, lai tie pagodinātu Manu Vārdu un ar mīlestību sludinātu par Mīlestību;
Mani mīļotie, Es jūs lūdzu, lai jūs ik dienas lūgtos par Manu otrreizējo Atnākšanu, kas būs otrie Vasarssvētki; lūdzieties par dvēseļu atgriešanos, lai tās atgrieztos vēl pirms Manas Atnākšanas; nāciet pie Manis tādi, kādi esat, un atbalstieties pret Mani kā Jānis, Mans mīļotais māceklis, atbalstījās pret Mani, nolieciet arī jūs savu galvu pie Manām Krūtīm un ieklausieties Mīlestības Sirdspukstos, katrs puksts ir aicinājums uz Mīlestību, un vienīgais, ko Es no jums lūdzu, ir, lai atgrieztos mīlestība; mīliet Mani un pielūdziet Mani; ieprieciniet mani, savu Kungu;
Es jūs svētīju, atstājot uz jūsu pierēm Savas Mīlestības Nopūtu; esiet vienoti;
ΙΧΘΥΣ
(Mūsu Svētās Mātes vēstījumi lūgšanu sapulcēm Lenā, Itālijā un Parīzē.)
bērniņi, miers lai ir ar jums; Es esmu jūsu svētā Mīlestības Māte, par Miesu tapušā Vārda Māte;
Es nāku pie jums šajās tumsības dienās, lai mācītu jūs iet dievišķības ceļu; esiet piesardzīgi un modri, jo Sātans, jūsu ienaidnieks, ložņā jums apkārt kā rūcošs lauva un meklē katru izdevību, kas liktu jums pakrist; pretojieties viņam un kopā ar Mani cīnieties pret viņu; karojiet pret viņu ar savām lūgšanām; jūsu lūgšanas ir visspēcīgākais ierocis cīņā pret viņu; paklausība un pazemība liek velnam mukt;
Dievs jums dāvā Savas Mīlestības dāvanu, tādēļ atbildiet Viņa Žēlsirdības pilnajiem aicinājumiem; laiks ir īss, tādēļ Dievs runā uz jums, un visās zemes malās Mēs aicinām jūs uz atgriešanos; bērniņi, palieciet maziņi un vienkārši, esiet zemes sāls, paliekot mazi un nepaaugstinoties, jo jūs esat pasaules gaisma, jūs esat Mūsu Sirds izvēlētās dvēseles… Debesu Valstība pieder bērniem un pašiem mazākajiem;
šodien Es parādos visdažādākajām tautām, lai pievērstu jūsu sirdis dievišķajai Gaismai; Es vēlos atjaunot jūsu dvēseli un atgādināt, ka jūs visi piederat Tēvam; Tēvs ir Svēts, tādēļ arī jums ir jādzīvo svēti; tomēr nezaudējiet drosmi, jo Es esmu pie jums, lai soli pēc soļa jūs mācītu; Es varu jūs iedrošināt, ka Mēs svētījam katru soli, ko jūs sperat;
ja jūs Man to atļautu, Es vēlos jūs darīt par Mūžīgās Gaismas atspulgu; Es vēlos, lai, sastopoties ar Dievu, jūs izskatītos kā Dieva darbīgā Spēka mirdzošie spoguļi un Viņa Labuma un Svētuma attēls;
šodien Es jūs visus aicinu dedzīgi lūgties par Baznīcas atjaunotni un par Kunga otrreizējo Atnākšanu; Es jūs aicinu lūgties par otrajiem Vasarsvētkiem; tāpēc arī Jēzus un Es, Mēs apmeklējam jūs visdažādākajās zemēs, lai jūs sagatavotu šai Atnākšanai; lūdzieties un dzīvojiet pielūgsmes dzīvi, lūdzieties par dvēseļu atgriešanos, lai ikviens būtu gatavs Kunga Atnākšanai; Mīlestība ir uz Atgriešanās ceļa; ieklausieties, un jūs jau varēsiet sadzirdēt Viņa Soļus;
tāpēc Es jūs no visas sirds lūdzu izmainīt jūsu dzīves un dzīvot vienīgi Dievam, un dzīvot Dievā; atcerieties, ka Raksti saka:
„Ikviens, kas sakās staigājam Gaismā, bet ienīst savu brāli, vēl arvien mājo tumsībā.” (1 Jņ 2, 9)
mīļotie, salīdzinieties ar savu brāli, salīdzinieties ar Dievu un dzīvojiet Mierā ar Viņu; atcerieties Mūsu Klātbūtni;
Es svētīju katru no jums; esiet Mierā;
 
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009