True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Seko Manis atstātajām Asiņu zīmēm. Patiesība ir Mīlestība.
1990. gada 22. oktobris
Vassula, mīļotā, Es, Svētais, esmu šeit, tavā istabā; tas esmu Es, Jēzus; vai priecājies par Manu apmeklējumu?
Ļoti! Kungs, es Tevi svētīju… Kungs, es ļoti priecājos!
stingri pieķeries visām Manis dotajām mācībām un neļauj nevienam tevi pievilt; pakāpeniski ievāc Manu maiguma un laipnības ražu; Es dāvāšu tev arvien jaunas vīzijas, lai tu varētu liecināt Manā Vārdā, Es tev došu arī vajadzīgos vārdus, lai tu to varētu apstiprināt; Manu meitiņ, atgādini pasaulei par Manu lielo Mīlestību; šis būs vēstījums visiem laikiem: miers lai ir ar jums; Es esmu Jēzus, jūsu Pestītājs, Es esmu svētumu Svētums, kas ar jums runā;
patiesi Es jums saku: Es izliešu īpašas žēlastības pār tiem, kuri ir pieņēmuši šo liecību, jo, pieņēmuši šo Mīlestības liecību, viņi atzīst Visaugstākā bezgalīgo Mīlestību un tās patiesumu, jo šie vēstījumi ir Mans darbs; mīļotie, Es bez mēra izleju pār jums Savu Garu; Es izleju Savu Garu, lai atkal un atkal no jauna atgādinātu pasaulei par Savu lielo pieķeršanos un neizsakāmo Mīlestību pret jums, Es dodu Savu Garu bez mēra, lai atgādinātu jums visiem par Savām piecām Brūcēm un Savām Ciešanām;
Manu bērniņ, tu, kurš lasi šos vēstījumus vai arī dzirdi tos, paskaties sev apkārt – pavisam drīz pienāks Rītausma... tev vairs nebūs jāmeklē padoms pie nakts ēnām, kuras tikai čukst un murmina, tev vairs nebūs jāstaigā ciešanās un tumsā, jo visi burvji, kas zaimoja Manu Svēto Vārdu un gaismu apmainīja pret tumsu, tiks aizslaucīti prom;
mīļotie, Rītausma ir pavisam tuvu, un, tiklīdz atausīs gaisma, jūsu stādi uzplauks un uzziedēs; tirgoņi, kuri bija iefiltrējušies Manā Baznīcā, tiks izbiedēti, un visi pircēji būs nomākti, bet katrs lieltirgotājs, kas palicis bagāts, zaudēs samaņu; Manas Godības un Manas Gaismas apžilbināti, tie zaudēs runas spējas un paliks kā ar ūdeni aplieti Manā priekšā; signāla zīme jau tiek pacelta uz jūsu namu jumtiem, Mani vēstneši jau ir izsūtīti un gaida Manu signālu; Mana Atgriešanās ir neizbēgama, tādēļ jūs, Mani vēstneši, pasteidziniet savus soļus… ejiet un pasludiniet no katra pakalna, ka taisnība pavisam drīz kritīs pār šiem tirgoņiem, jo tie ir kļuvuši par negantību Manās Acīs! vai neesat lasījuši, ka jums jāpaliek nomodā, lai, redzot Manā Svētnīcā postošas negantības, par kurām rakstīja jau pravietis Daniels, jūs zinātu, ka ir pienākušas Laiku beigas? kā gan tas var būt, ka neesat spējīgi atpazīt Laikus? Manas Svētnīcas mūri ir sagruvuši, un jūs dzīvojat sava laikmeta lielās atkrišanas vidū;
Mani vajātāji domā, ka ir ņēmuši virsroku, bet tirgoņiem šķiet, ka tie vienmēr varēs turpināt tirgoties Manā Svētnīcā, bet Es vēlos tiem sacīt: „jūs, kas esat samaitājuši savu gudrību, Manu tēlu pārdodot pret nedzīvu statuju, viltus dievu, elku, jūs, kas cīnāties, lai iznīcinātu Manu mūžīgo Upuri un Svētnīcas vidū uzceltu postošu negantību, jūs arī izdzersiet visu Manas Taisnības kausu;”
šie tirgoņi cenšas jūs piespiest izrādīt bijību un sekot raibās krāsās izmālētajai figūrai, bet tas neesmu Es! cilvēciskā samaitātība ir radījusi šo attēlu, lai degradētu priekšstatu par Manu Svētumu un Dievišķību, tas ir viltus ekumenisms; tas ir izaicinājums un nepakļaušanās visam, kas ir svēts;
Es ciešu no šo tirgotāju grēkiem; lūdzieties par priesteriem, kuri ir kļuvuši par tirgoņiem, jo liels un smags ir viņu grēks; lūdzieties, lai Es viņos varētu ieliet Savu Patiesības Garu un lai viņi ievērotu Manus Likumus un patiesi godātu Manu Dievišķību; mīļotie, tie, kuru pieres ir apzīmētas ar Manu zīmi, neļaujiet šiem tirgoņiem jūs piespiest sekot šim viltus tēlam; esiet modri!
Es to visu jums saku jau iepriekš, jo Es gribu, lai, pienākot lielo bēdu laikiem, jūs justos droši paļāvībā uz Mani, savu Dievu; Es esmu nolēmis jūs apmeklēt; jau pavisam tuvu ir Manas Atgriešanās stunda, tādēļ bēdas tempļa tirgotājiem, kuri Manā Svētnīcā visiem spēkiem pūlas uzcelt šo postošo Negantību! bēdas tiem, kuri cenšas iznīdēt Manu mūžīgo Upuri un piespiest jūs ēst apgānītu barību; bēdas tirgoņiem, kuri rīko sazvērestību, lai sagrautu Manu Vārdu, to racionāli izskaidrojot! bēdas zaimotājiem, kuri desmitiem reižu zaimo Manu Svēto Vārdu! bēdas Zvēra sekotājiem, kuri izgrebuši Manus septiņus Garus zaimojošus tēlus; Manas Mutes Elpa pārvērtīs viņu cietokšņus putekļu saujā!
un tu, Manu bērniņ, kas lasi vai dzirdi Mani, tu, kuru Es apmeklēju tavā kapā un iedvesu tevī Savu Dvašu, ieklausies Manī! Es tev saku: seko Manis atstātajām Asiņu zīmēm; ja šajā ceļā tevi apstādina kāds garāmgājējs un tevi izprašņā, tad saki, ka piederi Maniem skolniekiem un Es esmu tavs Skolotājs; saki, ka šajā ceļā esi devies, lai liecinātu par Krustā sisto un augšāmcēlušos Kristu; ja tevi aptur kāds tirgonis, sargies no viņa negodīguma, sargies apmainīt Manis doto Krustu pret sagrozītu tā saukto gudrību; tad, nesakot ne vārdu, neizdvešot ne skaņas, ar vēl lielāku degsmi apskauj koku, kas gulstas uz taviem pleciem, un turpini sekot Manu Asiņu pēdām, jo tās atvedīs tevi pie Manis; ja kāds no viņiem tevi apsūdz, neaizsedz savu vaigu apvainojumiem vai sitieniem, pagriez viņiem arī savu muguru, lai viņi tevi pazīst pēc tavām rētām, lai tās būtu pilnīgs Manu Brūču attēls, jo tās tu saņemsi no tiem pašiem, kuri sita arī Mani, tavu Skolotāju;
tad Debesīs parādīsies cilvēka Dēla zīme, liela Gaisma atmirdzēs tumsībā, jo Es, Svētais, esmu nolēmis jūs izglābt Sava Vārda dēļ;
nāc, Manu bērniņ, tu, kas lasi vai dzirdi Mani, šajā liecībā Es vēlreiz esmu atklājis Savu Mīlestību pret tevi; nesaki, ka Es esmu pārāk tālu, lai mīlētu, jo šajā pašā mirklī Manas Acis noraugās tevī ar īpašu maigumu un pieķeršanos, ko tu nekad pilnībā nespēsi izprast; ja Man būtu jāatgriežas, lai izglābtu vienīgi tevi, Es to izdarītu bez vismazākās vilcināšanās; Es nāktu un izdzīvotu Savas Ciešanas tikai dēļ tevis vienīgā! vai tagad tu Man tici, ja saku, ka cilvēkam nevar būt lielāka mīlestība kā tā, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem?
Es tev stāstu visas šīs lietas, lai tu atrastu mieru Manā Vissvētākajā Sirdī, lai tu atrastu patieso dzīvību Manī, lai tu atrastu patieso Mīlestību un atpūtu Manī, savā Dievā; Mans bērns, Es zinu, ka esi vājš, tomēr šis vājums pievelk Manu Visvarenību;
vai tu izproti Manis teikto? Es saku: miers lai ir ar tevi! Es esmu Mīlestības Upuris, kas tevi uzrunāju; Es esmu Tas, kurš tev devis šo Mīlestības liecību kā atgādinājumu par Manu Mīlestību; uzņem Mani sevī un atļauj Man tevi pārņemt; sajūti, cik ļoti Mana Sirds ilgojas pēc Mīlestības atgriešanās! nepretojies Man, bet nāc pie Manis tāds, kāds esi; nāc un veldzējies pie Manas Sirds Avota, un tev slāps arvien vairāk; tik daudzi no jums, meklējot īsto ceļu, ir aizklīduši projām no Patiesības;
Patiesība ir MĪLESTĪBA; Es esmu Patiesība, tādēļ esiet Patiesības liecinieki; saņemiet Svēto Patiesības Garu, saņemiet Svēto Žēlastības Garu;
Es jūs visus svētīju, atstājot uz jūsu pierēm Savas Mīlestības Nopūtu; esiet vienoti zem Mana Svētā Vārda;
ΙΧΘΥΣ
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mīlestība Mīlestība Mīlestība;

Vakardienas vēstījums:
Dzemdību sāpes jau ir sākušās.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009