True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Vēstījuma zīmogs.
1993. gada 7. decembris
Vassula no Manas Vissvētākās Sirds, miers lai ir ar tevi;
lai arī tu nebiji no tiem, kas Mani meklēja, Es tev parādīju Savu labvēlību un tavā grēcīgumā nācu pie tevis; lai arī tu nebiji piemērota šai misijai, Es nolēmu tevi augšāmcelt Savā Spēkā un sūtīt tevi ar Manu Vēsti iekarot šo neticīgo un samaitāto pasauli; nekad nebaidies, jo Es esmu ar tevi; paliec Man uzticīga, bet, ja arī kāds Manu Vēsti nepieņem, neļauj savai sirdij satraukties; tā ir Mana Vēsts, nevis tava – vai ne? tev tikai šī vēsts ir jānodod tālāk, neraizējoties par pārējo; meitiņ, pasaule nicina to, kas nes pestīšanu, tādēļ jau no paša sākuma Es un Mans Tēvs tevi brīdinājām, ka tu sastapsies ar lielu pretestību;
Es tev vēlreiz atkārtoju kā vēl nekad agrāk: tu esi Mana kalpone un nekad nebūsi lielāka par Mani, savu Skolotāju; neviens no vēstnešiem nav lielāks par To, kurš viņu ir sūtījis; tu esi redzējusi Manas Brūces, un arī tu tādēļ, ka esi ar Mani, tās nesīsi sevī; tomēr nesatraucies, Mīlestība ir tev līdzās, lai tevi uzmundrinātu; tāpat kā Tēvs Mani ir sūtījis, lai pierādītu Savas Mīlestības lielumu un pagodinātu Savu Vārdu, tāpat arī Es tevi sūtu;
Es tiku sūtīts, lai darītu pasaulei zināmu Viņa Vārdu, un Es sacīju, ka turpināšu šo Savu sūtību un to arī daru; Mans Vārds ir Patiesība; nebrīnies, ka dažkārt nāku pie tevis, lai atgādinātu par Tēvu, un tagad esi arī tu, meitiņ, Mana lieciniece; Es esmu izvēlējies nedaudzus, kuros parādīt Savu Spēku, lai atklātu pasaulei Savu Bagātību dziļumus un lai viņi pagodinātu Manu Vārdu; jūsu dienās Es un Mana Māte atklājam Sevi ļoti daudziem cilvēkiem; ar eļļu Es esmu iezīmējis Savu Vārdu pāri viņiem, lai arī viņus darītu spējīgus veikt to uzdevumu, kuru Es tiem esmu uzticējis; lūdzies par šīm dvēselēm, lai tās savas sūtības piepildīšanā arī būtu dedzīgas un pagodinātu Mani;
Vassula, Mans īpašums, Es, tavs Kungs, esmu tavs Spēks; nekavējoties nāc pie Manis un piepildi savus krājumus, smeļot no Manis! Es esmu izgreznojis tavu galvu ar Savu Ērkšķu Kroni un iezīmējis tavu miesu ar Savu parakstu; viscaur tevī Es ar Savu Pirkstu esmu iegravējis Savus Vārdus, un tu esi kļuvusi par Manu dzīvo piezīmju blociņu; Es esmu tev devis Savu pavēli: mīli Mani, savu Kungu, un kalpo dedzīgi Man, mīli Mani tā, kā Es mīlu tevi, esi pilnīga savā mīlestībā! Es tev esmu pavēlējis rūpēties par Maniem Vīna dārziem, lai tie uzplaukst; Es tevi esmu izvilcis no nožēlojamības un pieņēmis tevi par Savu bērnu, bet pēc tam pārpludinājis ar Patiesajām Zināšanām un svaidījis tevi, darīdams par Savu īpašumu;
kaut arī Ienaidnieks, greizsirdības vadīts, ir sapulcinājis savus spēkus pret tevi, lai iznīcinātu Manu iemīļoto, tu no šīs cīņas iziesi neskarta; kā saule un mēness apspīd visas lietas, tā arī Mans Svētais Vaigs apspīdēs tevi1 – tā ir svētība, kurai jāapliecina, ka Es Esmu ir patiesais un vienīgais
„Patiesas dzīves Dievā”
Autors, bet tu esi Mana dāvana cilvēcei – šādā veidā Es apzīmogošu Savu Vēstījumu…1 Mana Žēlsirdība un Mana Godība ir neizmērojamas… Es turpināšu tevi izmantot par Savu altāri, liekot uz tā ikvienu tevis upurēto upuri; viss, ko tu ar mīlestību upurē, remdēs Mana Tēva dusmas, neļaujot tām vēl nākt pār jums; tad, kad tava kalpošana būs piepildīta,
Ceremonija beigsies
un neko vairs nevarēs piebilst un pievienot... mīļotā, Es patiešām pavisam drīz būšu kopā ar tevi;
 


1 Daudzi cilvēki dažādās tautās ir liecinājuši, ka manā vietā ir redzējuši Kristu, – šo žēlastību Kungs dāvā, pilnībā „izdzēsdams” mani.
1 Pēkšņi mans prāts apskaidrojās, un es sapratu, ko Kungs bija gribējis teikt 1986. gada 24. aprīļa vēstījuma beigu daļā
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009