True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tiesas diena: laiks atsijāt graudus no pelavām.
1992. gada 20. jūlijs
Manu ziediņ, Es, Jēzus, tevi svētīju un dāvāju tev Savu Mieru;
jau kopš iesākuma Es jūs visus esmu aicinājis dzīvot svētu dzīvi, tā kā Es pats esmu Svēts; Es, Mani mīļotie, esmu jūs lūdzis mainīt savas dzīves, lai jūs iemantotu Debesu valstību; kad Mani eņģeļi, kuriem bija tikusi dota augstākā autoritāte, sacēlās pret Mani, iznīcinādami labāko, kas viņos bija, Taisnība tos nesaudzēja; viņi tika nogrūsti pazemē, kur tiem jāsagaida Tiesas diena; arī viņi tiks tiesāti visu acu priekšā... ak, cik šausminošs būs šis skats! Es tiesāšu ikvienu saskaņā ar to, ko viņš ir un ko nav darījis; ikviens klusēdams un godbijībā nostāsies Mana Troņa priekšā, un šī pēdējās Tiesas Diena būs tik briesmīga, ka visiem liks nodrebēt šausmās Manis – Augstākā Tiesneša – priekšā; jūs visi ieraudzīsiet daudzos kritušos eņģeļus, kuri bija izdzīti no Debesīm, un rūgtuma un pretestības pilni ilgstoši bija cīnījušies pret erceņģeli Miķeli un viņa karapulkiem; jūsu acis ieraudzīs Manus pretiniekus – Svētā un Svaidītā sāncenšus; jūs visi ieraudzīsiet arī Lucifera mācekļus – kritušos eņģeļus, kā arī pirmo čūsku, kura centās novest no ceļa Manus dēlus un Manas meitas; jūs redzēsiet lielus pulkus to, kuri ir apgānījuši Manu Vārdu un pārkāpuši Manu Likumu, tos, kuri ir atteikušies no iespējas tikt audzinātiem un veidotiem Manā Svētumā, bet ļāvuši savas pieres apzīmēt ar Maldinātāja zīmi;… 1 jā, Vassula, tev ir tikusi parādīta skarba vīzija;
Es tev saku: pavisam drīz Es nākšu pasaulē līdz ar visiem Saviem svētajiem, lai tiesātu pasauli un pasludinātu spriedumu vainīgajiem; šodien Mana žēlastība tiek atklāta visai cilvēcei, lai jūs visi tiktu atjaunoti Svētajā Garā, vēl pirms ir pienākusi Mana Diena, un lai visiem jums tiktu atgādināts Mans Likums;
tajā Dienā Es ikvienam atmaksāšu pēc viņa nopelniem; Es esmu teicis, ka Es bargi sodīšu katru, kurš apvaino Žēlastības Garu un Mana Gara izpausmes uzskata par muļķīgām; tādēļ palieciet nomodā; šodien daudz uzstājīgāk nekā jebkad agrāk Es jūs aicinu veltīt sevi pašus, savas ģimenes un tautas Mūsu Abu Sirdīm;
atļaujiet Man apzīmogot jūsu pieres ar Mana Svētā Gara zīmogu; ir pienācis laiks atsijāt graudus no pelavām, ir pienācis norēķina laiks; Es katram no jums esmu teicis, ka nākšu kā zaglis, – kad Es atgriezīšos, neviens nekā nenojautīs; tad no diviem vīriem viens tiks paņemts, bet otrs – atstāts; no divām sievām viena tiks paņemta, bet otra – atstāta; Raža ir jau gandrīz nobriedusi pļaujai, un, kad Es teikšu:
„še Es Esmu!”
atklāsies, ka aiz Manis ir palikušas neskaitāmas mirušo miesas; tad Es sacīšu Savam eņģelim:1 „ir pienācis laiks izšķirot ražu un izraut visu, kas nav Mans; no tiem, kuri ir Mani atzinuši, izrauj visus tos, kuri nav vēlējušies pakļauties Manam Likumam; no tiem, kuri pieņēma Manu Svēto Garu, ļaudami Viņam vadīt un apgaismot viņu ceļus, izrauj visus tos, kuri savā bezdievībā sacēlās pret Mani;2 no tiem, kuru pieres rotā Jēra zīmogs, izrauj tos, kuriem ir apzīmēti ar zvēra vārdu vai ar ciparu 666;” ir pienācis Laiks, kad Es pats apzīmogoju cilvēkus ar Savu Vārdu un Sava Tēva Vārdu;
Vassula, tagad, pirms Savas Lielās Atgriešanās, Es atvēru debesu slūžas, lai pārpilnībā izlietu Svētības ne vien pār tevi, bet arī pār visu cilvēci; kā jau esmu teicis, tu dzīvo neaptveramas žēlsirdības un žēlastības laikā, tomēr nāk Diena, kas ir degoša kā krāsns, un visi, kuri nav tikuši apzīmogoti ar Manu Vārdu, šajā dienā kļūs līdzīgi rugājiem; Es tev atklāju nākamās lietas, pirms vēl esmu salauzis sesto zīmogu;3
nāciet un veltījiet sevi Manai Vissvētākajai Sirdij un jūsu Mātes Bezvainīgajai Sirdij; kā Es esmu sacījis – jūs dzīvojat Žēlastības un Žēlsirdības laikmetā; tāpat kā tu, meitiņ, agrāk biji nepaklausīga, bet pēc tam salīdzinājies, atrodot mieru ar Mani, un tagad baudi Manu žēlsirdību; tā būs arī tiem, kuri patlaban vēl ir sadumpojušies pret Mani; Es visai cilvēcei atklāšu Savu bezgalīgo Mīlestību un Žēlsirdību, pirms sūtīšu uz visiem četriem zemes galiem Savus eņģeļus,4 kuru pienākums ir izpostīt kā zemi, tā jūru; tomēr, pirms tie uzsāk postīt zemi, jūru vai kokus, Es viņiem esmu licis pagaidīt, līdz apzīmogošu ar Savu Zīmogu to pieres, kuri ir pakļāvušies Manam Likumam;5 bet tiem, kuri jau ir guvuši labumu no Manām žēlastībām un svētībām, Es saku: kalpojiet un negaidiet, kad kalpos jums, – lai Mans Debesu Tēvs jums piešķirtu vietu Savā Teltī;
tādēļ, ka esat Man uzticīgi, jūs piedzīvosiet lielas vajāšanas, bet vai Es neesmu jūs apsolījis Debesīs ieģērbt baltās drānās? vai neesmu apsolījis, ka nebūsiet vairs nedz izsalkuši, nedz izslāpuši?6 tādēļ nebīstieties, ja pret jums saceļas stipra vētra, jo Rakstiem ir jāpiepildās; svētīgi esat jūs, kas mirstat Manī, jūsu Kungā, Es patiešām jūs atalgošu!
Manu bērniņ, Mīlestība ir pie tevis, un Mans Gars ir pār tevi; Cerība, Mans bērns, ir rodama Manā Vissvētākajā Sirdī; Mīlestība tev tiek dāsni dāvāta, un Ticība ir svētība no Manis;
Mans Gars priecājas par tavu niecību, un Mana Dvēsele līksmo par tavu trauslumu; Es esmu tevi augšāmcēlis, lai tu Mani mierinātu un iepriecinātu; žēlastībā Es esmu tevi izvēlējies, lai tu remdētu Manas slāpes pēc Mīlestības; tam nav nekāda sakara ar taviem nopelniem, jo tev tādu nav;
bērniņ, vai esi gatava būt patīkama Savam Pestītājam?
Jā, Kungs, es vēlos Tev patikt!
lai arī ko tas maksātu?
Lai ko tas maksātu!
Viss, kas manī ir labs, ir Tavs. Tu esi mans Svētais, mūžam Uzticamais Dievs.
Es tevi vadīšu ar Savu jūtīgo Roku, un Es dvesīšu pār tevi, lai tu sev apkārt spētu izplatīt Manu saldo smaržu; Mana skolniecīt, esi uzmanīga, kad Es runāju; Es atvairīju dēmonu leģionu, kurš gatavojās iebrukt Manā īpašumā;1
Slava Tev, Jēzu!
nāc, meitiņ, tagad strādāsim; esi vienotībā ar Mums;2 mēs, mums?
Jā!


1 Šajā mirklī es vīzijā ieraudzīju milzīgu daudzumu kritušo eņģeļu, kuri Tiesas Dienā stāvēja Dieva Troņa priekšā. Skats iedvesa bijību, reizē radot manī skumjas.
1 Atsauce uz līdzību par labību un nezālēm: Mt 13, 24 – 30.
2 Šie vārdi apstiprina apustuļa Pāvila pravietojumu 2 Tes 2, 1 – 12. Divas pravietiskas Laiku beigu zīmes ir atkrišana un dumpības gars.
3 Atkl 6, 12 – 17.
4 Atkl 7, 1.
5 Atkl 7, 2 – 3.
6 Atsauce uz Atkl 7, 9 – 17.
1 Manī.
2 Jēzu un mūsu Svēto Māti.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Vārds ir kā lampa.

Vakardienas vēstījums:
Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009