True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Neviens nespēj apturēt Mana Svētā Gara stundu.

1991. gada 29. oktobris

Mans Dievs!

Es Esmu un tu neesi viena; Es esmu klātesošs un esmu ar tevi; Vassula, atļauj Man runāt uz tevi, tici Man, tici, ka esmu tev tuvu; tagad nāc, sakoncentrējies un pārdomā par Mani; meitiņ, strādā Manam Godam un saki viņiem1 šādus vārdus:

„svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņiem pieder Debesu Valstība;” jūs visi esat Man ļoti vērtīgi, lūdzieties vairāk nekā jebkad agrāk, un Es apmierināšu grēcīgā vajadzības, dziedināšu aklo un katram mācīšu Savu Likumu – gan savējam, gan svešiniekam;

Mīlestība tevi mīl;

ΙΧΘΥΣ

(Šis ir „priekšvēstījums”, ievads manam braucienam un Angliju. Vēlāk:)

Vassula, esi neatlaidīga savās lūgšanās; Es tevi mīlu, Mans bērns, Es patiešām pazīstu Tavas vājības, meitiņ; ved Manus bērnus patiesā ticībā, ved ikvienu pie Manis, arī tā ir daļa no tavas sūtības;

ak, Manu bērniņ, esi dedzīga, kalpojot Man, savam Kungam;

Mans Kungs, ne jau visi klausās šajos vēstījumos, kad es sludinu. Varbūt cilvēki tos nav sapratuši? Pie tam, runājot par nesapratni, es to neattiecinu tikai uz sevi, bet arī citiem vēstījumiem vai vīzijām. Nesaprot arī citus, kurus tu pārdabiskā veidā esi lietojis kā Savus instrumentus.

Es tev to vēlos pateikt tieši: cik daudzi no Baznīcas augstākās hierarhijas ieklausās šajos vārdos un tos atbalsta? Cik?

tas bija tikai vakar - cik gan daudz augsto priesteru un Rakstu mācītāju ieklausījās Manī un Mani atbalstīja? Vassula, žēlastība ir izvēlējusies tikai nelielu atlikumu, tikai nedaudzus, kurus ir apveltījusi ar ticības dāvanu; Raksti saka: „Es atklāju Sevi tiem, kuri Mani nemeklēja”, (Rom 10, 20) lai arī Savā Skolā jau no paša iesākuma biju aicinājis ikvienu;

- Mans Svētais Gars ir Tas, Kurš jūs vada, Viņš ir jūsu Laulātais Draugs2 un Skolotājs

patiesi Es jums saku: pavisam drīz Es sapulcināšu visas tautas Mīlestības ielokā; Mans Svētais Gars dvesīs jūsos, dodams redzi aklajiem, jo Gaisma, kas jums tiks dota, ir Mana Pārdabiskā Gaisma; tomēr – cik gan grūti ir tiem, kuri ir uzkrājuši bagātības savā garā, ieiet Manā Gaismā! cik grūti ir gudrajiem izprast Manu Garu un apjaust Viņa dziļumus! cik grūti viņiem visiem ir ieiet Manā Valstībā! Patiesi es jums saku: viņiem pa priekšu ieies sabiedrības atbiras un tie, kurus jūs dēvējat par necienīgiem;

jā, Es runāju par tiem, kuri līdz šim nav atšķīruši labu no ļauna, nedz arī savu labo roku no kreisās! Es esmu aicinājis un vēl arvien aicinu ikvienu kopā ar Mani apsēsties pie Galda, tomēr daudzi nav atsaukušies Manam Ielūgumam, tie ir tikai apsmējuši un nicinājuši Manas Žēlastības Aicinājumu, ar savu mācību likdami klupt arī citiem, kuri gribēja nākt pie Manis; salīdzini šos Manus vārdus ar Evaņģēlija līdzību par kāzu mielastu; (Mt 22, 1 – 14)

Es atgriezīšos3,

un viņi nodrebēs; viņi nodrebēs, kad aptvers, Ko visu šo laiku viņi bija atraidījuši; viņi atteicās no Mana Gara, pakļaudamies vienīgi paši sava gara vadībai, viņi atteicās no Manas Gaismas, tās vietā atstādami savējo, viņi atteicās no Manas Debesu Gudrības dotajām Zināšanām, apmainot tās pret otršķirīgu filosofiju un sava pašu prāta zināšanām;

- viņi ir kļuvuši par atkritējiem -

jo ir noraidījuši Manu Garu, Manu Gaismu un Zināšanas; Es paņemšu prom no viņiem Savu Valstību un dāvāšu To cilvēkiem, kuri spēj nest augļus; šos cilvēkus Es uzņemšu kā Savējos, aicināšu tos līdz ar Mani ienākt Manā Namā un kopā saimniekot; patiesībā šī stunda ir jau klāt; esmu nolēmis pievilkt Savā tuvumā tos, kam slikta slava, tos, kuri vazājas apkārt pa ielu stūriem, necienīgos, niecību niecības, grēciniekus un tos, kuri pat nav dzirdējuši par Mani; Es pievērsīšos grēciniekiem, kuri nekad nav Mani mīlējuši, darīdams viņus par Mīlestības tautu, par svētu tautu, kura Mani pagodinās; viņi tiks nosaukti par Dzīvā Dieva priesteriem, par „Āmen” – „Lai tā notiek” priesteriem, un uz šīs priesterības pamatiem Es atjaunošu Savu Baznīcu; šajās sirdīs Es jūs visus apvienošu un visa Mana Miesa piedzīvos atpūtu; stunda ir klāt, un neviens nespēj apturēt Mana Svētā Gara stundu;

kad jūs zem savām kājām ieraudzīsiet sabrūkam visu pasauli, kad jūs sev pa kreisi ieraudzīsiet grūstam valstis un pilsētas pārvēršamies putekļu kaudzē, bet pa labi – gāžamies kalnus, tad ziniet, ka šīs zīmes liecina par Mana Svētā Gara izliešanās sākumu; ja redzat Manis paša izaudzinātos skolniekus bezbailīgi sludinām Manu Vārdu, tad pretojieties kārdinājumam viņus pārtraukt un atpazīstiet viņu soļu īpašo skaņu; Es nemitēšos sūtīt šos Savus svētos, lai viņi pulcinātu kopā Manas Miesas atdalītos locekļus un neviens, pat nešķīstie gari, nespēs viņus apstādināt; šie paši nešķīstie gari kritīs viņu priekšā pie zemes, zinādami, ka pats „Āmen” ir viņu Skolotājs;

Manu bērniņ, pavisam drīz Āmen būs ar tevi;

Tas, kurš ir tavs Mierinātājs un Tas, kurš mājo nepieejamā Gaismā,

iegremdēs tevi Savā Gaismā un pārņems visu tevi;

- Es esmu Mīlestība -

Lai ir svētīts Tavs godības pilnais un Svētais Vārds! Lai Tas ir godināts un paaugstināts uz mūžiem!1 Cilvēki, ar kuriem man jātiekas Anglijā.

2 Atsauce uz Is 54, 5.

3 Otrie Vasarsvētki – Gara izliešanās, par kuru tiek pravietots Joēla grāmatas 3. nodaļā.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009