True Life In God - Vassula Ryden

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Vienotības vēstījums. Manis dēļ apvieno Lieldienu svētkus.
1991. gada 14. oktobris
Kungs?
Es esmu;
par Mīlestību sludini ar mīlestību; Manu bērniņ, esi iesakņojusies Manī, visu uztici Man, atļaujot Man būt par tavu garīgo Vadītāju, – atļauj Man tevi vadīt un dot savus norādījumus par visu, kas attiecas uz Baznīcu apvienošanos; tev ir jākļūst par zīmi viņiem, un viņi mācīsies saprast, ka, tā kā Es Esmu ir Viens, arī jūs būsiet Viens, tāpat kā Mēs esam Viens; Raksti piepildīsies, jo tiks piepildīta Mana, Augstā Priestera, lūgšana Tēvam; Es esmu jūsos, tādēļ nebaidieties;
Kungs, tas skan ļoti daudzsološi!
maziņā, tava sūtība ir sapulcināt Manus ļaudis zem viena Vārda – zem Manējā, lai jūs visi kopīgi varētu lauzt maizi; nav nekas, par ko būtu jāraizējas, izdari visu, kas ir tavos spēkos, un Es izdarīšu pārējo; Man ir vajadzīga pazemība, lai paveiktu Savus Darbus jūsos un tādējādi atklātu visas lietas;
tava neticīgā paaudze, kura izlej tik daudz Manu Asiņu, tevi noraidīs, tomēr Es, Mana Vassula, palīdzēšu tev noturēties uz kājām, neskatoties uz iespaidīgajām brūcēm, kuras tevī atstās šī ļaunā paaudze; tu saņemsi palīdzību no Augšienes; Es esmu sludinājis gan tev, gan citiem, tādēļ neapstājieties pie sasniegtā, bet gan turpiniet izplatīt Manas Mācības gan publiski, gan savās mājās; Es pazīstu tavu trauslumu, bet Es arī zinu, ko esmu izvēlējies;
Kungs, mani iepriecina doma par to, ka mēs reiz būsim vienoti, lai gan neviens vēl nezina, kā tas notiks. Problēmas ārēji ir ļoti lielas, bet šķelšanās – vēl lielāka. Ir tā, kā Tu esi teicis, ka Gana uzticamo līdzbiedru grupa ir sašķelta ne vien uz pusēm, bet neskaitāmās daļās. Un Tava Miesa ir saraustīta, izkropļota un paralizēta. Tu mūs visus aicini pieliekties. Bet kā? Kas ir jādara, kāds ir pirmais solis? Es esmu grieķu pareizticīgā un dalos visā ar saviem Romas katoļu brāļiem, nemeklējot savstarpējās atšķirības. Arī viņi neizturas pret mani kā pret svešinieci. Zinu arī to, ka daudzi no viņiem apmeklē grieķu un krievu pareizticīgās baznīcas…
bērniņ, turpini runāt!
Kungs, dod man pareizos vārdus.
saki: ... un viņiem nav atļauts piedalīties Tavas Miesas un Asiņu Mielastā;
Nē, to viņi nedrīkst, lai gan mums ir vienādi Sakramenti. Mums, pareizticīgajiem, tas ir atļauts, bet man jau ir ticis pateikts, ka tādēļ, ka eju pie Romas katoļiem, es esmu ekskomunicēta no baznīcas. Abas puses mani vajā arī tādēļ, ka mans biktstēvs ir Romas katoļu priesteris! Mans Kungs Jēzu, Tu esi tā visa liecinieks!
un tomēr pienāks diena, kad viņi lauzīs maizi kopā pie viena altāra, un neviens neatturēs
 
Manus bērnus nākt pie Manis; neviens tiem nevaicās: „vai tu esi pareizticīgais?”1 – Es jau esmu nosodījis šo cietoksni, ko viņi ir uzcēluši, lai jūs atdalītu; Manī jūs visi esat brāļi – tev ir jāmāca viņiem ticēt šai patiesībai un jāpārliecina viņi to darīt;
 - tiem, kuri vēl arvien, saucot sevi par kristiešiem, meklē savstarpējās atšķirības Manā Svētajā Vārdā, Es vēlos teikt to pašu, ko reiz jau esmu sacījis Sardas baznīcai:2 pasaules acīs jūs tiekat uzskatīti par dzīviem, bet sava Radītāja acīs jūs tādi neesat; atdzīviniet sevī to mazumiņu, kas jūsos ir atlicis, jo tas ļoti ātri iet bojā, un, kur ir līķi, tur arī pulcēsies maitu ērgļi…
vienojieties! pulcējieties kopā! visi kopā piesauciet Manu Vārdu! kopīgi konsekrējiet Manu Miesu un Asinis! nevajājiet To, Kurš ir Ceļš! zemojieties un noliecieties viens otra priekšā, lai spētu apvienoties un pagodināt Mani; jūs pieminat Garu, bet nerīkojaties Garā; jūs runājat par Ceļu, bet esat pirmie, kuri to aizšķērso! – cik gan maz jūs Mani pazīstat…
jūs piesaucat Manu Vārdu, bet slepkavojat Manus bērnus starp svētnīcu un altāri; patiesi Es jums saku: tas viss jums tiks atgādināts Tiesas Dienā; vai jūs spējat paskatīties Man acīs un sacīt, ka esat samierinājušies ar saviem brāļiem? vai varat pateikt: „brāļu vidū es neesmu meklējis to, kas mūs šķir, bet gan izturējies pret viņiem kā pret līdzvērtīgiem”; kad tu iesniegsi Man savu lietu, Es tev sacīšu tieši acīs: „aizej no Manis, jo tu pret saviem brāļiem neesi izturējies kā pret vienlīdzīgiem, tu ik dienas esi slepkavojis Manu Miesu; kur gan tagad ir tava uzvara? kamēr Es cēlu, tu Manis uzcelto grāvi; kamēr Es pulcināju kopā, tu izdzenāji; kamēr Es vienoju, tu šķēli!”
tomēr arī šodien, ja tu nāc pie Manis tāds, kāds esi, Es varu tevi dziedināt, Es varu tevi pārveidot, un tu Mani pagodināsi; „bēdas zīdītājām un grūtniecēm tajā Dienā!” raksti:3 bēdas tiem, kuriem grēks būs aptinies, kā bērns apķeras savai mātei, un kuri būs sasaistīti ar pašu audzinātajiem mācekļiem un tiem, kuri ir no viņu sugas; ir sacīts, ka no jūsu pašu vidus nāks cilvēks, uz kura lūpām būs patiesības izkropļojums un kurš pārliecinās mācekļus sekot maldiem (Ap d 20, 30); Es kliedzu un cenšos izlauzties cauri jūsu kurlumam, lai jūs izglābtu; ja Es jums kaut ko pārmetu, tad tas ir tikai
lielās Mīlestības dēļ, kas Man ir uz jums;
patiesi Es jums saku: nāks diena, kurā Es sapulcināšu vienkopus visas Manas sašķeltās Miesas daļas Vienā sapulcē;
neraudi, Mans draugs,4 neraudi tu, kas Mani mīli; paciet to, ko paciešu Es, tomēr mierini Mani un saglabā ticību Man; tu Manā Vārdā darīsi lielas lietas; esi iecietīgs, tāpat kā Es esmu iecietīgs; Es esmu bijis izsalcis un izslāpis, un bieži izbadējies, un tu nāci Man palīgā; turpini savus labos darbus, un Es tev atlīdzināšu;
patiesi Es tev saku – tu neesi viens, jo Es esmu ar tevi; esiet vienoti Manī un dzīvojiet mierā; jūs esat Manu Asiņu pēcnācēji un Manas Valstības mantinieki; pasaki viņiem, ka Kunga Sirds ir Mīlestība, bet Likuma Sirds sakņojas Mīlestībā; pasaki Maniem ļaudīm, ka Es negribu Savā Namā administratorus, jo viņi Manā Dienā netiks attaisnoti – viņi ir tie, kuri Manu Namu ir padarījuši par uzņēmumu;
Es esmu sūtījis jums Savu Garu, un tam ir jāmājo jūsu sirdīs; Mans Gars jums atklās, ka Baznīca tiks atjaunota jūsu sirds iekšienē, un tad savās sirdīs jūs ikvienu atzīsiet par savu brāli;
1brāli, vai Es vēl vienu sezonu lai paciestu tās sāpes, ko esmu pacietis gadiem ilgi? vai arī šoreiz tu man dosi atpūtu? vai Man vēl vienu sezonu jādzer no šķelšanās Biķera? vai arī tu beidzot dosi atpūtu Manai Miesai un Manis dēļ svinēsi Lieldienas vienoti ar saviem brāļiem?
nosakot vienotu datumu Lieldienu svinībām, jūs atvieglosiet Manas Ciešanas – Es, brāli, priecāšos tevī, bet tu – Manī; daudzu skatiens tiks atjaunots; „mans Mīļotais! mans Radītāj! Tu esi mans laulātais Draugs un esi atklājis lietas, kuras nebūtu spējusi paveikt cilvēka roka!” šādi jūs sauksiet, kad tiksiet atjaunoti Manā Vārdā
                                                - un Es nākšu pie jums - 2
Es jums saku: pulcējieties kopā un šoreiz ieklausieties sava Gana balsī:
                                 Es pats jūs vadīšu pa ceļu, pa kuru jums būs jāiet;
izsūtiet Manu vēstījumu līdz pat zemes robežām;
meitiņ, esi drosmīga, smaidi, kad Es smaidu; Es esmu ar tevi un vadu tavus soļus pretim Debesīm;
ΙΧΘΥΣ


1 Acīmredzot grieķu un krievu pareizticīgo priesteriem ir tiesības vaicāt cilvēkam, kurš vēlas saņemt svēto Komūniju, vai viņš „pieder” viņu baznīcai. Viņi atsakās dot Svēto Komūniju Romas katoļiem, kaut gan sakramenti ir vienādi.
2 Atkl 3.
3 Jēzus vēlas izskaidrot Lk 21, 23 minētos vārdus.
4 Jēzus uzrunāja Savus draugus – tos, kas patiesi Viņu mīl un kas patiešām no visas sirds darbojas Baznīcu apvienošanai.
1 Mans Jēzus visus šos vārdus izrunāja upura balsī. Viņš izklausījās lūdzošs un noguris, tāds, kurš pilnībā būtu atkarīgs no mums. Viņš izklausījās pēc cietumnieka, kurš ik pa brīdim uzrunā sargu caur savas celles mazo lodziņu, vaicādams, cik vēl ilgs laiks ir atlicis līdz termiņa beigām.
2 Šos vārdus Jēzus izteica majestātiskā tonī, kā Karalis.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009