True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Zemes pamati sakustēsies.
1991. gada 9. septembris
Mans Jēzu?
Es Esmu;
Vassula, mīli mani, jo mīlestība remdē Tēva dusmas uz šo paaudzi;
Mana maziņā, Es esmu lūdzies par tevi, lai Tēvs tevi atbrīvotu no ērkšķa, kuru tu paņēmi no Manis;1
Kungs, lūdzu, apliecini šos vārdus ar kādu Rakstu vietu! (Es atvēru Bībeli, un mans pirksts atdūrās Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā 42. pantā.) Es izlasīju: „Tēvs, ja gribi, ņem šo kausu no Manis, tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek;”
esi svētīta; Es vadīšu tevi;
ΙΧΘΥΣ
 
1991. gada 11. septembris
Kungs, es lūkojos augšup, Debesīs, un meklēju Debesu lietas. Es meklēju Tavu Svēto Vaigu, jo vēlos sajust Mieru un spēt priecāties. Es meklēju Tavu Svēto Vaigu, lai spētu kontemplēt.
Es savukārt noraugos lejup, uz šīsdienas pasauli, un Manas Acis pārlūko tautu pēc tautas, dvēseli pēc dvēseles, meklēdamas kaut nedaudz siltuma, nesavtības vai mīlestības… tomēr tikai ļoti nedaudzi novērtē Manu labvēlību, tikai daži cenšas dzīvot svētu dzīvi; dienas paskrien ātri, un līdz atmaksas brīdim stundas ir skaitītas; Manas pilsētas2 ir kļuvušas par palaistuvēm – nežēlīgi! tās ir kļuvušas par dēmonu cietokšņiem! no iekšienes tās ir tārpu saēstas un samaitātas, tajās savu patvērumu ir radušas odzes un skorpioni! kā gan lai Es nedvešu pār šiem atkritējiem Savu šķīstījošo Uguni? ...
(Jēzus pēkšņi mainīja balss toni, un pēc dažu sekunžu pauzes Viņš runāja ļoti nopietnā tonī, kas iedvesa manī bijību.)
zeme notrīcēs un drebēs, un katrs Torņos iebūvētais ļaunums3 sabruks, pārvērzdamies par gruvešu kaudzi, tas tiks aprakts zem grēka putekļiem! arī Debesu augstumi nodrebēs, bet zemes pamati sakustēsies! lūdzies, lai Tēva Roka pār šo pasauli nenāk ziemas laikā;
ar pērkonu un uguns liesmām Es pavisam negaidīti apmeklēšu salas, jūras un kontinentus; uzmanīgi, kamēr vēl ir laiks, ieklausies Manos pēdējos brīdinājuma vārdos; lasi Mūsu Vēstījumus4 un neesi vairs tik nicinošs un kurls pret Debesu balsi; pieklusiniet savas balsis, un jūs sadzirdēsiet Mūsējās;
pirms kādu tiesājat – divkārt pārdomājiet, bet pirms nosodāt Svētā Gara darbus – padomājiet vairākkārt nekā divreiz; Es netaupīšu nevienu, kurš izsmej Svēto Garu vai arī pilnīgi atklāti Viņu zaimo, – tos Taisnība nosūtīs lejup uz pazemes valstību;
jūs visi, paceliet savas acis un meklējiet Debesīs uzlūkot Manu Svēto Vaigu! Paceliet savas acis uz Debesīm, un jūs nepiedzīvosiet pazušanu;
nožēlojiet grēkus un atgriezieties! lūdziet Tēvu, lai Viņš attālina atmaksas un dusmu laiku; drīz, pavisam drīz Debesis atvērsies un Es likšu jums ieraudzīt
Tiesnesi;1
 


1 Es lūdzu Jēzum, lai Viņš man dāvātu kādu no Saviem ērkšķiem – es to uzņēmos kā upuri (1991. gada 18. jūnijs). Man tas bija svarīgi, jo nozīmēja, ka Jēzum būs jānes Sevī par vienu ērkšķi mazāk. „Ērkšķis”, par kuru runā Jēzus, ir aprakstīts 1991. gada 18. jūnija vēstījumā, un šo ērkšķi Viņam ir dūris kāds no Viņa iemīļotajiem, kurš, Sātana pievilts, aktīvi vajā Vēstījumu izplatīšanos.
2 Ar vārdu ‘pilsēta’ Dievs parasti apzīmē dvēseles.
3 Kā Bābeles tornis.
4 Abu liecinieku – Jēzus un Marijas vēstījumi.
1 10 gadus vēlāk pēc šī vēstījuma sekojošajiem notikumiem Ņujorkā (2001.gada 11.septembrī) Vassula ir pievienojusi šādu komentāru:
Es vēlētos, lai cilvēki, izskaidrojot kādus vēstījumus, būtu piesardzīgi, jo to izskaidrošanai ir vajadzīga Svētā Gara palīdzība. Šim apokaliptiskajam vēstījumam ir šāds izskaidrojums:
Mūsu paaudze ir atsalusi pret Dieva Mīlestību. Tā kā mūsu pasaule ir patiešām atkritusi, tad Dievs pats iejaucas, brīdinādams mūs un dodams mums dažādas zīmes – statujas, kas izdala asins asaras, ikonas, kuras izdala mirres u.tml. Gan „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumi, gan arī dažas citas atklāsmes un parādības ir bijušas Dieva dotas zīmes, kuru uzdevums ir bijis aicināt mūs visus uz lūgšanu. Tomēr zīmes ir tikušas atmestas, izsmietas un vajātas. Šī situācija atgādina Rakstu vietu un Atklāsmes grāmatas 11. nodaļas (tā tiek izskaidrota 1991. gada 24. decembra vēstījumā) , kurā mēs redzam abus Lieciniekus – Jēzu un Mariju, apustulisko Elijas misiju (viņš pārstāv pravietojumus) un Mozus misiju (tos, kuri atgādina par nepieciešamību ievērot Likumu). Lai labāk izprastu manis teikto, jums būtu jāizlasa šis vēstījums. Atkrišana nozīmē to, ka tiek noliegta dievišķā Patiesība un, to noliegdams, cilvēks izvēlas dzīvi bez Dieva. Atkrišana virs zemes atbrīvo vietu ļaunumam – par šo tēmu nozīmīgu vēstījumu 1990. gada 15. maijā ir devusi Dievmāte.
„Patiesas dzīves Dievā” vēstījumos Dievs mums ir devis pietiekami daudz iespēju atgriezties un dzīvot svētu dzīvi. Tomēr pasaule ir palikusi kurla pret Dieva aicinājumiem izmainīt sirds nostāju, upurēt sevi, gandarīt un nožēlot grēkus, kuri mūs ved nāvē. Tieši pretēji – tā izsmej ikvienu no Debesīm nākošu šāda veida brīdinājumu. Kristus mūs ir aicinājis lasīt 2. vēstules tesaloniķiešiem 2.nodaļu, lai mēs saprastu, ka patiešām dzīvojam laiku beigās, kurus, saskaņā ar apustuļa Pāvila mācību, raksturo atkrišana un dumpīguma gars. Dumpīguma gars tēlo Dievu un izķēmo Viņu, un noliek pats sevi augstāk par Viņu. Mūsdienu pasaule tic pašrealizācijai un sludina, ka Dievs viņiem nav vajadzīgs!
Dievs nevēlas sodīt Savus ļaudis, nedz arī vēlas noskatīties viņu ciešanās, bet mēs iznīcinām paši sevi, mēs paši pievelkam ļaunumu. Tieši tādēļ daudzos vēstījumos (ne tikai 1991. gada 11. septembra vēstījumā) Kristus mūs ir brīdinājis, ka Sātans gatavojas mūsu masveida iznīcināšanai.
11. septembra notikumos bojā gājušie – gan labie, gan ļaunie – ir mūsu grēku un kurluma upuri, viņi ir cietuši no mūsu pasivitātes, jo mēs neesam spējuši pasludināt, ka Dievs, vēlēdamies mūs glābt no ciešanām un nāves, ir mūs ir brīdinājis. Mūsu grēku dēļ par upuriem ir kļuvuši nevainīgi cilvēki, un ir radies daudz nevajadzīgu ciešanu. Mums ir jālūdzas par šīm ģimenēm, kuras ir zaudējušas savus mīļotos, mums ir jālūdzas, lai Dievs viņus stiprinātu un dotu viņiem piedošanas garu.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009