True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Klusums ir labākais ierocis pēc lūgšanas. Krievija atklāti turēs svētu Manu Vārdu.
1991. gada 30. augusts
Mans Kungs un mana Dzīvība.
Es Esmu; klusums ir labākais ierocis aiz lūgšanas; pavisam drīz Es sabradāšu Savus ienaidniekus;
Vassula, dzirdi Mani: tavs Svētais augšāmceļ Krieviju un dara to par cildenu tautu; Krievija kļūs pilnīga Sava Laulātā Drauga Rokās – Es, Kungs, pats to darīšu pilnīgu; vai Es tev, Mans bērns, neesmu sacījis, ka Mana Roka atrodas uz viņas aukstās sirds, lai to sasildītu?1 tai dienā, kad Mana līgava atvērs acis un ieraudzīs Līgavaini stāvam viņai blakus, tā redzēs un sapratīs, ko Manas Rokas ir darījušas tās vidū, un kopš tā brīža Krievija, Mana līgava, atklāti turēs svētu Manu Vārdu; visi tās vidū mājojošie ļaunie gari bēgs; Es jums esmu to sacījis, vēl pirms tas notiek, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu, ka jūs vadu Es, Visvarenais; uzklausiet Mani: Es neslēpju, ko esmu nodomājis; ja cilvēki ir kārdināti apslēpt Manas ieceres un plānus, Es pats ar Savu roku noņemšu apsegu visam, vēl pirms tas notiek; Svētais ir jūs brīdinājis, Es neesmu draudējis nevienam no jums;
 – Gaismas stars no Debesīm atmirdzēs Manas Miesas2 pašā sirdī, tas pārveidos zemes vaigu un ienesīs mieru brāļu vidū;3 tā būs atlīdzība svēto mocekļu lūgšanām, upuriem, gandares darbiem, neatlaidībai un ticībai;
 – ja esat bijuši pastāvīgi un turējuši ticību, tad nebīstieties, pienākot lielā posta un pārbaudījumu stundai, jo šai Stundai jānāk, lai izmainītu zemes vaigu; tādējādi viss Fatimā teiktais piepildīsies;
 – Tēvs mīl jūs visus, un Viņš nevienu netiesā; Pļāvējs jau ir darbā; Tēva Darbi pārsteigs jūs visus;
 un tu, Mans bērns, ieskaties iepriekšējos vēstījumos – vai Es, Kungs, neesmu sacījis, ka esmu jums darījis daudz brīnumu un tuvākajās dienās darīšu vēl vairāk?4
vai redzi, kā piepildās Mani pravietojumi? un tagad Es tev saku: pavisam drīz Debesis pārplūdīs, Man nonākot pār jums; pār šo zemi tiks izlieta Mana Uguns, kurai ir jāsadedzina viņas noziegumi; Es vairs neaizturēšu Savu Roku; ik dienas Mans Svētais Vārds tiek zaimots, bet Mani rituāli – nicināti; tomēr tas notiek, lai piepildītos Raksti;
(raksti:) „tanī pašā stundā notika liela zemestrīce, desmitā pilsētas daļa sagruva, un šinī zemestrīcē gāja bojā septiņi tūkstoši cilvēku,1 un visus pārņēma bailes, un viņi deva godu Debesu Dievam” (Atkl 11, 13);2 laika ir atlicis ļoti maz: piedodiet savam tuvākajam, kamēr jums vēl ir laiks; gandariet, gavējiet; ja esi grēcinieks, kurš savos draugos sēj bēdas un nepatikšanas, – Mana Svētā Vārda dēļ atgriezies pie Manis un nožēlo grēkus; tu esi kungs pār savu gribu, bet ne pār Maniem Plāniem, tādēļ Es tevi steidzinu pēc iespējas ātrāk tiem pakļauties;
Sātans nenogurstoši sūta pie jums savus pakalpiņus, tāpēc esiet nomodā kā vēl nekad agrāk; Sātana valdīšanas laiks tuvojas savam nobeigumam, un tieši tādēļ viņš vēl pēdējo reizi cenšas pievemt šo zemi, cerēdams aizslaucīt projām pēc iespējas vairāk dvēseļu; tieši tādēļ jums ir jābūt pastāvīgiem un neatlaidīgiem ticībā, jo jūs varat izvairīties un pat apstādināt viņa izraisīto zemes piemēslošanu;
meitiņ, esi drosmīga, pacel savu galvu un atbalsties pret Mani; Es arī turpmāk tev palīdzēšu;
ΙΧΘΥΣ
Visžēlsirdīgais Dievs, lai tie, kuri saka: ”Mēs iesim paši savu ceļu”, atgriežas pie Tevis! Lai tie kristieši, kuri saka pāvestam: „Mēs iesim paši savu ceļu”, atgriežas un paklausa viņam.
Kungs, palīdzi viņiem nebūt tik cilvēciski lepniem, liec viņiem nolaist acis un aizmirst savu augstprātību. Āmen.


1 1988. gada 11. marta pravietiskais vēstījums par Krieviju.
2 Baznīcas.
3 Es sapratu, ka Kungs runā par Baznīcu VIENOTĪBU.
4 Dievs atsaucas uz Savu 1991. gada 23. jūlija vēstījumu, kurā ir apsolījis, ka nākamajās dienās darīs jaunus brīnumus. Šis pravietojums attiecas uz komunisma varas krišanu Krievijā.
1 Šis skaitlis norāda uz lielu skaitu cilvēku no visdažādākajiem sabiedrības slāņiem.
2 Lasīt arī Mt 24, 22 un Mt 24, 29 – 30.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009