True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars.
1991. gada 15. aprīlis
Kungs, nāc pie mums Savā varenajā spēkā, nāc Savā Svētajā Garā! Vismaigākais Tēti, tāpat kā Tu pagodināji Savu Dēlu, bet Tavs Dēls pagodināja Tevi, ir pienākusi stunda, kad Tavs Svētais Patiesības Gars ir pagodinās Tavu Dēlu.
Pierādi pasaulei, ka Tavs Vārds ir dzīvs un iedarbīgs, un tie nav tikai uz papīra nodrukāti vārdi.
Lai Tavs Svētais Gars „pievērš tēvu sirdis bērniem, bet bērnu sirdis saviem tēviem.” (Mal 3, 24)
miers lai ir ar tevi; Vassula, Raksti nekad nemelo; ir teikts, ka pēdējos laikos cilvēki tikai tēlos ārēju reliģiozitāti, bet būs atmetuši tās iekšējo spēku;1 ai, Mana mīļotā, vai atgriežoties Es virs šīs zemes vēl atradīšu ticību?...
 – Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars, kurš dzīvs un iedarbīgs mājo tās iekšienē; tāpat kā ķermenim ir sirds, tāpat arī Svētais Gars ir Manas Miesas Sirds, –Miesas, kas ir Mana Baznīca;
 – Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars, Kurš devīgi izdala savas dāvanas un žēlastības Manas Baznīcas labumam;
 – Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars, Kurš atgādina Manu Vārdu; Viņš neatklāj neko jaunu, jo tas pats Gars dod arī vienādus padomus un norādījumus;
 – Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars, Kurš pieceļ un pārveido cilvēku, darīdams to par patiesu Manu attēlu;
 – Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars – Uguns, kura iedveš jūsos dzīvību, šķīstī jūs un dara jūsu garu par uguns stabu, kvēlošu mīlestības nesēju, par dzīvu gaismas lāpu; Mans Svētais Gars dāvā drosmi pasludināt Manu Vārdu, kļūt par Visaugstā lieciniekiem un mācīt arī citus tiekties tikai pēc Debesu lietām;
 – Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars – Dzīvība un Elpa, kas uztur jūs dzīvus un liek jūsu garam ilgoties pēc Manis, saucot uz Mani: „Abba, Tēti!”; Mans bērns, ja tu noraidi vai arī apslāpē Svētā Gara dāvanas – kādā veidā gan tu būsi spējīgs Man kalpot? neesiet kā līķi, kuros ir palikusi tikai ārējā reliģiozitātes maska, bet nav vairs nekāda iekšēja spēka, un kuri ar savu tukšo prātuļošanu neļauj pilnībā izpausties Manai Dievišķībai! neapstādiniet tos, kas nāk pie Manis kā bērni un dzīvo dievbijīgu dzīvi Svētajā Garā; Es esmu Tas, Kurš viņus aicina uz laulību ar Manu Svēto Garu;
svētuma noslēpums ir: bijība Manā, jūsu Dieva, priekšā; jūs neko nespējat sasniegt paši saviem spēkiem, ja vien jūsos dzīvojošais Gars jūs nevada un nemāca jums Debesu lietas; patiesi Es jums saku: kas Mani bīstas, tas pieņems arī Manu pārmācību; tāpēc tagad neguliet – šis ir Laiks, kurā vairāk nekā jebkad agrāk ir jābūt nomodā; šis ir Laiks, kad ir jāatver ausis un jāieklausās Manā Svētajā Garā, – neniciniet Viņu un neizliecieties, ka Viņa nav! netēlojiet gudriniekus un neatstumiet Mana Svētā Gara Dvesmu, neslāpējiet iekšējo spēku, Kurš liek darboties Manai Baznīcai;
vai jūs vēlaties būt apdomīgi? tad atveriet savas acis; tu vēlies būt apdomīgs? atver savu sirdi un savas ausis, Mans draugs, nevis savu prātu; apdomīgais nekad nenonicinās Svētā Gara brīdinājumus, jo tikai lepnais nekā nezin no bailēm; bijība Kunga priekšā ir Gudrības sākums;
vai tu vēlies būt apdomīgs? meklē Patiesību, kura tik izmisīgi noliecas pār tavu nabadzību un vēlas tevi izglābt! palūkojies uz To, Kurš ir noliecies pretim tavam grēcīgumam un samaitātībai, lai pievilktu tevi pie Sevis, uzceltu tevi no kapa un no jauna iedvestu tevī Dzīvību!
Ak, nāc! nepārproti Mani, jo Es tevi nepiespiežu, Es necenšos pārkāpt tavas brīvības robežas! paaudze, Es esmu apžēlojies par tevi; nesaki, ka viss, kas Man bija jāpasaka, ir jau pateikts, – kādēļ tu Mani ierobežo tāpat kā sevi?
Es pats tev atgādinu Savu Vārdu, un Mans Vārds ir Manas Baznīcas iekšējais spēks; ja vien vēlos, varu jūsu vidū sūtīt jaunas zīmes un darīt jaunus brīnumus; paaudze, Es spēju tevi augšāmcelt un no Savas Vissvētākās Sirds dzīlēm izliet pār tevi dziedinošu eļļu – kad vien vēlos un kam vien Es vēlos;
Es uzceļu, jā, Es atjaunoju Savu Baznīcu, kas pašreiz guļ drupās; paaudze, Es negribētu, lai Tiesas Dienā, jūs uzlūkojot, Man būtu jāsaka, ka esat bijuši Manu vajātāju vidū, kuri nojaucāt to, ko Es cēlu; patlaban Mana Žēlsirdība stāv jūsu durvju priekšā, bet Mana Līdzjūtība šajos posta laikos klauvē pie jūsu durvīm;
jūs sevi saucat par svētiem? pierādiet to, Mani pielūdzot un izrādot Man pienācīgo cieņu; pierādiet to Man, vedot pie Manis dvēseles, kurām esat palīdzējuši atgriezties, jo Mana Valstība nepastāv vārdos vai ārējā reliģiozitātē, bet gan iekšējā Spēkā, ko vienīgi Es varu dot caur Savu Svēto Garu, ja vien jūs to meklējat; sajūtiet Manu Klātbūtni un Mīlestību, ar kādu ikvienu no jums mīlu;
Es, Jēzus Kristus, esmu jūsu tuvumā un no Savas Vissvētākās Sirds dziļumiem svētīju jūs visus, atstājot uz jūsu pieres Savas Mīlestības Nopūtu;
esiet vienoti; ecclesia atdzīvosies;


1 2 Tim 3, 5.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009