True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tu visu laiku cīnījies ar Mani.
1990. gada 22. decembris
Mans Jēzu?
Es esmu;
Es pret tevi izturos ar lielu maigumu, lai tu varētu augt kā Mans ziediņš; Es vēlos, lai tu kļūtu spēcīga un, tici Man, Es to panākšu; meitiņ, tu nes Manu Vārdu, tādēļ būsi stipra; Es eju tev pa priekšu un iznīcinu visus šķēršļus, kuri rodas liecības ceļā; Es esmu Visaugstais, un Es tev, meitiņ, apsolu, ka parūpēšos, lai nekāds spēks no apakšas neatturētu tevi no Manas Vēsts pasludināšanas;
Es tevi esmu izvedis no Ēģiptes zemes un vēlējies, lai tu, būdama svešzemniece, Man atsauktos un liecinātu tautai, kas nav tavējā; lai arī tu uzvedies atbaidoši un tavas maņas apkaunoja tevi tā, ka tu nebiji spējīga ieraudzīt Manu Gaismu, bet Žēlsirdību un Līdzjūtību1 piesaistīja tava pārsteidzošā nožēlojamība, grēcīgums un samaitātība, un tās steidzās, lai tevi izglābtu;
nē, Vassula, tu patiešām nebiji nopelnījusi nevienu no Manām Dāvanām; lai arī Manās Rokās bija kalpi, kuri Mani godāja un vienmēr ar svētu bijību izrunāja Manu Vārdu, kuri nemitīgi Mani svētīja un slavēja Vissvētāko Trīsvienību ar nedalītu sirdi, tomēr Mana Sirds, Mīlestības Bezdibenis, sauca pēc tevis; tu Manu Sirdi biji pildījusi ar neskaitāmām sāpēm, neuzticība sekoja neuzticībai; nespēcīgā radībiņa, tu visu laiku cīnījies ar Mani… tomēr Es zināju, ka tava sirds nav dalīta sirds un ka reiz, kad Es iekarošu tavu sirdi, tā kļūs pilnībā Mana; tu cīnījies ar Mani, būdama sava laikmeta produkts, bet Es šajā cīņā tevi nosviedu pie zemes, pa putekļiem aizvilku tevi līdz tuksnesim un tur pametu tevi pilnīgā vientulībā;
                                                                                                                             
kopš paša pirmā tavas esamības mirkļa Es tevi biju nodrošinājis ar sargeņģeli, lai tas tevi vadītu, sargātu un mierinātu… tomēr Mana Gudrība pavēlēja viņam tevi atstāt tuksnesī vienu pašu; Es sacīju: „tev ir jādzīvo, neskatoties uz tavu kailumu!”1 jo neviens cilvēks nespēj izdzīvot viens pats;2 Sātans būtu pilnībā guvis virsroku un tevi nogalinājis, bet arī viņam tika dota Mana pavēle; Es aizliedzu viņam tev pieskarties; piedzīvodama šīs šausmas, tu atcerējies Mani un skatījies augšup uz Debesīm, izmisīgi meklējot Mani; tavas vaimanas un lūgšanās pēkšņi salauza to nāvējošo klusumu, kas bija tevi apņēmis, tavi šausmu kliedzieni pāršķēla Debesis un sasniedza Vissvētākās Trīsvienības Ausis…
„Mans bērns!” visām Debesīm cauri prieka pilna atskanēja Tēva balss,
„ak... tagad Es viņai ļaušu ieiet Manās Brūcēs,3 ēst Manu Miesu un dzert Manas Asinis… Es salaulāšos ar viņu, un viņa būs Manējā uz mūžīgiem laikiem; Es viņai atklāšu to Mīlestību, ar kādu viņu mīlu, un no šī mirkļa viņas lūpas slāps pēc Manis, viņas sirds būs Mans Pagalvis, un viņa ik dienas ar dedzību pakļausies Manam Taisnīgumam; Es viņu darīšu par Savas Mīlestības un Ciešanu altāri; Es un tikai Es būšu viņas vienīgā Mīlestība un Kaislība; Es viņu sūtīšu ar Manu Vēsti līdz pat pasaules galiem, lai iekarotu neticīgu tautu; Es viņu sūtīšu pie cilvēkiem, kuri nav viņas tauta; un, ejot Kalvārijas ceļu, viņa labprātīgi nesīs Manu Miera un Mīlestības Krustu;”
„un Es, Svētais Gars, nonākšu pār viņu un atklāšu Mūsu4 Patiesību un dziļumus; caur viņu Es atgādināšu pasaulei, ka vislielākā no dāvanām ir: MĪLESTĪBA;”
„tad Mēs priecāsimies un svinēsim!5 lai visas Debesis līksmo un gavilē!”… Es satvēru tavu roku un darīju tevi par Manas neaptveramās Mīlestības dzīvo zīmi; Es tevi esmu darījis par Manas Vissvētākās Sirds un Manas Baznīcas atjaunotnes liecinieci;
(Vispirms runāja Tēvs, tad Dēls un, visbeidzot, Svētais Gars.)
Es esmu Augšāmcelšanās;
ΙΧΘΥΣ
(Šī vēstījuma izskaidrojums:
Mana atgriešanās aizsākās ļoti negaidīti, Kungam sūtot pie manis manu sargeņģeli, lai tas sagatavotu ceļu Kungam. Tai laikā biju „profesionāla grēciniece” un, lai gan sargeņģelis man daudz stāstīja par Debesīm, tomēr manī nebija ne mazākās mīlestības uz Dievu. Man pilnībā pietika ar sargeņģeļa klātbūtni, un ne pēc kā vairāk es arī nemeklēju.
Kad eņģeļa vietā mani sāka uzrunāt pats Dievs, biju mazliet vīlusies. Es biju sadraudzējusies ar savu sargeņģeli, un manu sākotnējo pārsteigumu bija nomainījusi sirsnīga pieķeršanās viņam, tādēļ Dievs man šķita kā svešinieks. Es nespēju saprast, kādēļ Dievs vēlējās ieņemt mana eņģeļa vietu, man pat šķita, ka Viņš vienkārši ir greizsirdīgs par to mīlestību, ko es sniedzu savam sargeņģelim. Man bija žēl sava eņģeļa.
Vēlāk, kad es ar sargeņģeļa starpniecību biju piedzīvojusi ļoti sāpīgu šķīstīšanās periodu, Dievs man tuvojās vēlreiz, lai ieņemtu mana eņģeļa vietu. Viņš vairākas dienas vienkārši bija man klātesošs, un Viņa Klātbūtne pamazām, ar ļoti lielu Gudrību atvēra manu sirdi, lai mani neaizbiedētu. Kad beidzot biju gatava Viņu pieņemt, Dievs piepeši pazuda un paslēpās. Pagriezos, lai meklētu savu sargeņģeli, bet arī viņa vairs nebija. Jutu tikai to, kā man tuvojas dažas dvēseles1, lūgdamās, lai es par tām aizlūgtu un viņas svētītu ar svētīto ūdeni. Toreiz es aizskrēju uz baznīcu pēc svētītā ūdens un apšļakstīju viņas ar šo ūdeni. Izmantojot izdevību, es apvaicājos, vai viņas gadījumā nav redzējušas manu sargeņģeli, kā arī To, Kuru mana sirds jau pamazām bija sākusi iemīlēt, tomēr nesaņēmu nekādu atbildi.
Katra diena vilkās kā vesels gads. Es meklēju Mieru, bet nespēju to atrast. Man apkārt bija ļoti daudz ļaužu – ģimenes locekļi un draugi, tomēr vēl nekad agrāk es nebiju jutusies tik vientuļa un pamesta kā toreiz. Jutos tā, it kā ietu caur elli…
Ļoti bieži es saucu savu eņģeli atgriezties pie manis, tomēr viņš bija man pagriezis muguru un nozudis! „Viņš bija aizgājis un nebija vairs redzams… Mana dvēsele bija ārkārtīgi satraukta, kamēr viņš runāja, tad es meklēju viņu, bet neatradu, es viņu saucu, bet viņš man neatbildēja…” (Dz 5, 6). Šādā stāvoklī es klīdu pa tuksnesi viena pati aptuveni trīs nedēļas, līdz beidzot vairs nespēju to izturēt. Savās ciešanās es meklēju Debesis un saucu uz Dievu: „Tēvs! Ak, Dievs, ņem mani un lieto tā, kā Tu vēlies. Šķīstī mani, lai Tu varētu mani lietot!” Pēkšņi pēc šī kliedziena, kas nāca no manas sirds dziļumiem, Debesis atvērās, un no tām kā pērkons un emociju pilna atskanēja Tēva Balss: „Es, Dievs, mīlu tevi!”
Tajā pašā mirklī sajutos tā, it kā būtu izkritusi no viesuļvētras un nokļuvusi skaistā, miera pilnā pasaulē. Eņģelis atkal bija man līdzās un ar lielu maigumu apkopa tuksnesī iegūtās rētas.
To visu biju piedzīvojusi 1986. gada Lieldienu laikā.)


1 Žēlsirdība un Līdzjūtība = Kungs.
1 „Kailumu” piedzīvoju, kad šķita, ka Debesis un arī mans sargeņģelis ir novērsušies no manis.
2 Bez Debesu klātbūtnes, Dieva atstāts.
3 Runāja Dēls.
4 Vissvētākās Trīsvienības.
5 Runāja Vissvētākā Trīsvienība.
1 Šķīstītavas dvēseles.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Vārds ir kā lampa.

Vakardienas vēstījums:
Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009