True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Racionālismu viņi ir darījuši par ieroci cīņā pret Manu Dievišķību.
1990. gada 6. jūlijs
miers lai ir ar tevi, saņem Manu Vēstījumu;
miers lai ir ar tevi; ar tevi runāju Es, tavs Pestītājs; Es esmu Tas, Kurš tevi mīl visvairāk; Es esmu nācis pie jūsu tautas, lai akliem atdotu redzi, bet atņemtu redzi tiem, kuri sakās esam redzīgi… esmu nācis pie jums, lai jūs ieklausītos Manā Balsī, Mana Svētā Gara Balsī, Tā Balsī, kurš nemitīgi atgādina jums Manu Vārdu; ieklausieties Manī, zemes iedzīvotāji, Es jūs tik ļoti mīlu! neskatoties uz jūsu neizsakāmo grēcīgumu un vienaldzību pret Mani, Es, jūsu Jēzus, jūs tomēr mīlu;
šodien, Mani mīļotie, Es nostājos jūsu priekšā kā Gans un jums saku: Mana Valstība ir tuvu, un, pirms aizies šī paaudze, viss, ko mūsdienu pravieši ir sludinājuši, piepildīsies;
lūdzieties par tiem, kuriem esmu devis muti, lai Mani slavētu, bet kuri tās izmanto tikai tāpēc, lai aptraipītu Manu Svēto Vārdu; lūdzieties par tiem, kuriem esmu devis acis, lai viņi redzētu Manu Skaistumu un Svētumu, un Manus brīnumdarbus, bet viņi kļuvuši akli, un viņu acis ir aizsegtas ar grēka zvīņām; lūdzieties par tiem, kuriem esmu devis ausis, lai tie dzirdētu Manu Vārdu un Manas Mīlestības dziesmas, bet viņi ir ļāvuši savai dzirdei notrulināties, lai neklausītos un neatgrieztos pie Manis; lūdzieties par tiem, kuri sludina nepatiesas liecības un paši to neapzinās, – viņu vadītāji kritīs, bet viņiem pašiem nāksies vaigu vaigā sastapties ar Taisnību; lūdzieties par tiem, kuri visu laiku apšauda viens otru ar saindētām bultām, viņiem jāsaprot, cik ļoti viņi nodara ļaunu Manai Miesai; lai attālinātu Mana Tēva Taisnību, lūdzieties lūgšanu, kuru Mana Svētā Māte tev nodiktēja iepriekšējā vēstījumā; lūdziet Tēvu, lai Viņš šai paaudzei dotu spēju dzirdēt; labojiet to ietiepīgo dvēseļu kļūdas, kuras nemitējas darīt ļaunu; Manas mazās sirdis, jūs esat zemes sāls, tāpēc lūdzieties par visām šīm dvēselēm; Es, Jēzus, jums saku: mazās sirdis, nebīstieties, jo Es esmu ar jums;
lai arī Mani ienaidnieki ir ienesuši Manā Baznīcā atkrišanu un bezdievību, un postošas riebeklības Manas Svētnīcas sirdī, un viņi sava lepnuma dēļ nevēlas mainīties, Es rūpēšos, lai Mans Vārds tiek turēts godā un svētumā;
patiesi Es tev saku: Mana mājvieta tiks atkal uzcelta uz tās senajiem pamatiem; tuvu ir Diena, kad Es piemeklēšu šos gudros vīrus un iznīcināšu viņu tā saucamo gudrību un naidīgumu pret Manu Dievišķību; Es tos izraušu līdz ar saknēm, lai tie vairs nepiesārņo Manu zemi; viņi ir atkrituši no Manis, patiešām, viņi ir ieraduši sekot Atkrišanai kā savai vadonei un darījuši Racionālismu par savu labāko ceļa biedru, kā ieroci cīņā pret Manu Dievišķību; ja kādam slāpst pēc Zināšanām, lai tas nāk pie Manis un dzer, jo Es viņam došu dzīvo ūdeni; nesmeliet sev dzērienu no cilvēciskām doktrīnām, kuras ir radījis viņu pašu saprāts; tāds vīrs cilvēciskās uzslavas liek augstāk par to godu, kas nāk vienīgi no Dieva;
viņiem Es saku: bēdas jums, ja pasaule jūs godā un slavē! nāks dienas, kurās viņi, piespiesti pie zemes, sauks uz Mani, bet, pirms viņu balsis aizsniegs Mani, tās noslāpēs ceļa putekļi un viņu grēku biezais slānis; Taisnība gūs virsroku;
patiesi Es jums saku: nāk dienas, kad Sātans un visi nešķīstie gari vairs nedarbosies apslēptā veidā, kā tas ir bijis līdz šim; nāk diena, kad viņi atklāti parādīsies ikvienam zemes iedzīvotājam; Sātans sūtīs viltus praviešus un vairos tos kā smilšu graudus; viņš jūsu vidū radīs apjukumu, lai pieviltu pat izredzētos, tādēļ esiet uzmanīgi un modri, lai neviens jūs nemaldinātu; šī zīme ir kā priekšvēstnese Manām Lielajām Zīmēm, kuras nāks; šodien ļaunais gars plosās kā ievainots mežonīgs zvērs, kurš savu ievainojumu dēļ ir kļuvis vēl bīstamāks, tomēr jūs, kas Mani mīlat, nebīstieties; Es jums dāvāšu drošību, pēc kuras jūs ilgojaties;
bēdas tiem, kuri apgāna Manu Svētnīcu, ienesot Manā Baznīcā lielu atkrišanu, jo sērs un uguns līs pār viņiem! patiesi Es jums saku: cauri midzeņiem, kuros mīt šakāļi1, drīz vien ies cauri taisns ceļš, tas būs neaptraipīts, un tiks nosaukts par Svēto Ceļu;2 nešķīstie nestaigās pa šo ceļu, bet vienīgi dzīvie, jo viņi zina, kā slavēt Manu Vārdu, tie kritīs ceļos Mana Vaiga priekšā un sauks uz Mani: āmen… āmen…
bērniņi, nekad neesiet viens pret otru nenovīdīgi un skaudīgi; esiet vienoti… esiet vienoti… Es, Jēzus, esmu Tas, kurš jūs uz to aicina; Es svētīju ikvienu no jums un apzīmēju jūsu pieres ar Savas Mīlestības nopūtu; šī zīme norāda, ka esat Manējie;
ΙΧΘΥΣ
(Mūsu Svētās Mātes vēstījums.)
miers lai ir ar jums; Mani bērni, šodien Es vēlētos lasīt un pārdomāt Svēto Rakstu fragmentu no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas 4. – 7. pantam; patiešām – Jēzus nevēlas zaudēt nevienu no jums, un tieši tāpēc Viņš nemitīgi meklē jūsu sirdis; Mani bērniņi, lūdzieties tā, kā vēl neesat lūgušies nekad agrāk, turiet svētu Dieva Vārdu un atcerieties, ka ikviens, kurš meklē Dievu, Viņu atradīs; ikviens, kurš klauvē, tam durvis tiks atvērtas; cīnieties, lai iegūtu pestīšanu, un visas jūsu vajadzības lūgšanā dariet zināmas Dievam;
Es vēlos, lai jūs būtu mierīgi un laimīgi Kungā, jo Viņš jūs ir apveltījis ar Savas Mīlestības Dāvanu, vai varat iedomāties kādu lielāku Dāvanu par šo? atrodiet Mieru Kungā, mieru, kura daudziem no jums tik ļoti pietrūkst; iegremdējieties Dieva Mīlestībā, un Viņš šķīstīs jūsu dvēseli; slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs un pacietīgs; nenāciet pie Viņa, meklēdami tikai savu labumu; nenāciet pie Viņa tikai pienākuma pēc, īsti neapzinoties, kādēļ to darāt; nāciet pie Kunga, lai Viņu slavētu un mīlētu;
pārdomājiet visas tās svētības, ar kurām Dievs jūs ik dienas apveltī, apceriet tās ar pateicību un upurējiet Viņam savas sirdis; mīļotie, pateicieties Viņam!
Jēzus ir Mīlestība, Jēzus ir Cerība, un Viņa Vārds nozīmē „Tas, Kurš atpestī”, tādēļ nešaubieties par Viņa Mīlestības lielumu; ticiet Viņam, jo Kungs nāk, lai atpestītu arī vismazāko jūsu vidū; aplieciniet tautām Viņa Lielo Mīlestību un izplatiet Viņa Vēstījumus līdz pat zemes malām;
Es, jūsu Svētā Māte, vienmēr esmu jums līdzās, Mani bērni, un jūs svētīju; lai Mana Dēla Miers valda jūsu sirdīs;
 


1 Jēzus šajā gadījumā runā par masoniem (brīvmūrniekiem), kuri ir iefiltrējušies Baznīcā.
2 Jēzus vēlas pateikt, ka iznīcinās masonu (brīvmūrnieku) kustību.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009