True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Jūs nekad neesat vieni, Es vienmēr esmu ar jums.
1990. gada 9. februāris
(Vēstījums Sionai. Kapucīnu klosteris.)
miers lai ir ar jums; vienīgais, ko no jums sagaidu, ir mīlestība; mīļotie bērniņi, tas esmu Es, jūsu Jēzus, Kas dod jums šos daudzos vēstījumus, lai atgādinātu par Savu Likumu, lai atgādinātu jums, Kas Es esmu; ja jūs padarāt Manu Vārdu par savām mājām, jūsu dvēsele pacelsies pie Manis un jūs aizsniegsiet Mani; nāciet pie Manis, pirms vēl jūsu gars nav jūs pievīlis; nāciet un pārdomājiet visu, ko Es jums esmu mācījis, pārdomājiet arī Manas ilgas un vēlmes; meklējiet Mani un esiet izslāpuši pēc Manis; pārdomājiet visu Manis teikto un uztveriet Manus Vārdus nopietni; Es vēlos, lai jūs pielietotu dzīvē visu Manis teikto un glabātu To kā dārgumu;
ak, mīļotie bērni… ja vien jūs zinātu, cik ļoti Manu Vissvētāko Sirdi ievaino katra reize, kad kāds Manu Ilgu piepildīšanu atliek uz vēlāku laiku… ja vien jūs spētu saprast, ko Es esmu jums devis un vēlos dot, tad jūsu prieks būtu pilnīgs; slavējiet Mani, savu Pestītāju, dienu un nakti, slavējiet Mani par to, ka pabaroju jūs Pats ar Savu Roku; Es no Saviem Augstumiem esmu jūs uzklausījis un nācis jums palīgā – vai jūs vēl arvien Manī neklausīsieties? pieņemiet Manas mācības un Manas vēlēšanās un padodieties tām; tās ir līdzīgas sēklām, kuras esmu dēstījis jūsos; tad nu dariet to, ko es, jūsu Pestītājs, no jums sagaidu, un nepieviliet paši sevi, tikai klausīdamies Manos vārdos;
mīļotie, jums, ko Mana Dvēsele tā mīl, patiesi Es jums saku: Es ilgojos pēc lūgšanām, kuras nāk no sirds; Es vēlos, lai jūs lūgtos par bīskapiem un priesteriem, Es vēlos, lai jūs ieklausītos to mācībās, kuri pārstāv Mani; Es ilgojos, lai jūs gavētu un gandarītu par grēkiem; Es vēlos, lai jūs pēc iespējas biežāk pieņemtu Manu svēto Euharistiju un vismaz vienu reizi mēnesī ietu pie grēksūdzes; Es vēlos, lai jūs ik dienas izlasītu kādu fragmentu no Svētajiem Rakstiem; Es vēlos, lai jūs ar saviem upuriem labotu citu kļūdas; Es vēlos, lai jūs lūgtos Rožukroni un ja iespējams, visus trīs noslēpumus; Mans mērķis ir jūs atvest atpakaļ dievišķībā, un lūdzu, lai jūs dzīvotu svēti, tāpat kā Es esmu Svēts; tie ir Mani Pamatprincipi; Es vēlos, lai jūs ik dienas veltītu sevi Man;
Es esmu Mīlestības Avots, un ikviens no jums var pasmelt no Manas Sirds, lai šo Mīlestību varētu dot citiem; Es vēlos, lai jūs iemācītos pielūgt Mani un nekad, ne uz vienu mirkli neaizmirstu par Manu Klātbūtni; Mana Klātbūtne arī ir Sakraments, jums vienmēr jāatceras, ka NEKAD neesat vieni, jo Es vienmēr esmu ar jums; sasniedziet pilnību ... lai šī kailā zeme uzplaukst … Es no jums nepieprasu kādas nezināmas lietas vai arī ko tādu, kas pārsniegtu jūsu spējas; Es jums lūdzu svētumu, un viss, kas Man ir, ir Svēts, Mana Miesa ir Svēta, tāpēc nāciet pie Manis, ēdiet Manu Miesu un dzeriet Manas Asinis, jo nevienu, kas nāk pie Manis, Es neatraidīšu; Es esmu Dzīvības Maize;
lūdzieties, lai ļaunais gars jūs nepieviltu; neļaujiet skumjām aizmiglot Manu Skatienu; no savu namu jumtiem sludiniet Manu Mīlestību, sludiniet, ka Mana Mīlestība ir saldāka par vīnu; Es jums visiem atgādināšu, ka jums ir Tēvs Debesīs, kurš jūs bezgalīgi mīl; Viņa Vārds ir kā mirres, kas izlīst no Viņa, lai jūs svaidītu un svētītu; Viņa Vārds ir Mīlestība;
Es svētīju ikvienu, atstājot uz jūsu pieres ar Savas Mīlestības nopūtu; Mīlestība jūs mīl un katru dienu ir pie jums; esiet vienoti;
ΙΧΘΥΣ
(Mūsu Svētās Mātes vēstījums:)
miers lai ir ar jums,
Mani mīļotie bērni, dariet tā, kā Kungs jūs aicina darīt; lūdzieties par tiem Maniem dēliem un meitām, kuri ir tālu no Mums, lūdzieties par viņu atgriešanos; vienmēr meklējiet to, kas ir svēts;
līdzinieties saulespuķēm, kuras meklē sauli un pagriežas pret to, sekojot Gaismas ceļam; uzlūkojiet to, ko Kungs jums piedāvā, un slavējiet Viņa Svēto Vārdu; tuvojieties Viņam jūs visi, kas ilgojaties būt Viņa tuvumā, un baudiet no Viņa Augļu pilnuma; Dievs ir jūsu Radītājs, un Viņš var būt arī jūsu Skolotājs;
nepārstājiet lūgties, kad viss jūsu dzīvē iet labi, lūdzieties arī tad, kad esat priecīgi; nāciet un slavējiet Viņu, gavilējiet Viņā; Dievs ir arī jūsu Sargs, tādēļ esiet atkarīgi no Viņa, un Viņš nekad jūs neatstās; Viņa Gaisma ir jūsu Vaduguns šīs zemes tumsībā; ievērojiet Viņa baušļus, mīļotie, esiet pakļāvīgi sava Tēva Rokām; esiet dedzīgi, izvēloties Gudrību par savu Audzinātāju un Vadītāju; pieaudziet Gudrībā, audziet Kunga Garā, lai varētu pastāvēt mierā un būt pilnībā vienoti ar Kungu;
šodien vēlos jums dot vēl kādu padomu: ejiet Ticības ceļu, ievērojot Likumu; lūdzu, dzīvojiet pēc Mūsu Vēstījumiem, pārdomājiet Mūsu vēstījumus; apzinieties, ka Jēzum un Man ir ļoti liels prieks jūs mācīt, bet Mūsu prieks būs pilnīgs tajā dienā, kad jūs pilnībā pārvarēsiet savu vienaldzību un paļāvīgi uzticēsiet sevi Dieva Rokām;
Es svētīju katru no jums; neaizmirstiet par Mūsu svēto Klātbūtni, neatstājiet Mūs sev aiz muguras… lūdzieties, Mani mīļie bērniņi, un piepildiet savas dienas ar Mīlestības Klātbūtni;
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009