True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Mīli un pielūdz Mani svētajā Euharistijā.
1989. gada 29. decembris
Kungs, mans Dievs, Kuru es dienu un nakti klusumā pielūdzu… No Savas Svētās un Godības pilnās vietas Tu esi uzlūkojis zemi un apžēlojies par Saviem bērniem, kuri bija turēti gūstā kā baloži būros, badā mērdēti, salauzti, un ienaidnieka apspiesti. Lai ir slavēts Tavs laipnības pilnais Vārds!
Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu, pār tiem, kas mita tumsības ēnā, ir atmirdzējusi Tava gaisma. Tu esi darījis viņu līksmību lielāku, Tu esi vairojis viņu prieku, viņi priecājas Tavā Klātbūtnē, kā priecājas pļaujamā laikā, kā priecājas, laupījumu dalot (Is 9, 1 – 2).
pestīšana nāk no Manis; Es esmu Tas, Kurš glābj;
(Vēlāk:)
miers lai ir ar tevi; pielūdz un mīli Mani svētajā Euharistijā; nāc un pieņem Mani šai svētajā Upurī kā nevainojamu Jēru; tev pie Manis ir jānāk ar šķīstu sirdi;
ja vien tu spētu izprast, cik ļoti Es esmu klātesošs Miesā un Asinīs, kurās es izcīnīju mūžīgu izpirkšanu visiem jums, tu Man tuvotos tīra, bez traipa un lielā bijībā; Mīlestības dēļ Es esmu upurējis Sevi kā pilnīgu Upuri, kurš spēj jūs šķīstīt no grēka; Es vēlos, lai jūs visi pēc iespējas pilnīgāk izprastu šo Upuri, un lai šī izpratne izraisītu jūsos mīlestības pilnu atbildi;
šis Upuris tevi ieved svētdarē un dievišķībā, Mans bērns, Tas spēj tevī īstenot to, kā dēļ tu esi radīta, – mūžīgu pilnību; Mana mīļotā, Mans Upuris ir mūžīgs, bet tev, Manas Dvēseles iemīļotā, ir iespēja to saņemt katru dienu;
šajā svētajā mirklī Manu Svētnīcu ir piepildījuši visu kārtu eņģeļi, un viņi ir gatavi sastapties ar Mani, Savu Dievu; tie pielūgsmē guļ ar savu vaigu pie zemes, mierinādami Manu Sirdi; bet vai tu, kas pašreizējā mirklī gatavojies Mani pieņemt, Mani nepielūgsi? vai tu nenāksi pie Manis ar godbijību un cieņu?
apzinies Manu svēto Klātbūtni, esi nomodā un neguli Manā Klātbūtnē; neļauj savam garam būt izklaidīgam – vai, esot Golgātas Krusta pakājē, tu ļautos vienaldzībai? Mani mīļotie, kā jūs justos, ja būtu Manas Krustā sišanas aculiecinieki? vai jūs atļautos domāt par nenozīmīgiem dienas notikumiem, vai arī kristu pie zemes Mana Krusta priekšā un pielūgtu Mani, savu Dievu? neskatoties uz ciešanām, Es pieņēmu Krusta nāvi… vai Mana Upura priekšā jūs atļautos būt neuzmanīgi un bezrūpīgi? Savā Tabernākulā Es esmu tikpat klātesošs kā būdams pienaglots pie Sava Svētā Krusta; tādēļ šoreiz tuvojieties Man ar skaidru apziņu par to, Kas ir tas, ko jūs saņemat, un Kurš ir Tas, kas vienojas ar jums, jūs šķīstot un dāvājot mūžīgo Dzīvi;
meitiņ, esi pacietīga, tāpat kā Es esmu pacietīgs; nāc un mājo Manā Svētajā Sirdī, un atļauj Man palikt tavējā; Mīlestība tevi mīl;
„Ak, Jēzu Kristu, mūsu Kungs un Pestītāj, Tu esi apsolījis, ka vienmēr mājosi mūsu vidū. Tu esi aicinājis visus kristiešus uz vienotu līdzdalību Tavas Miesas un Asiņu Mielastā, bet mūsu grēks ir mūs sašķēlis un mēs nespējam piedalīties Tavā Svētajā Euharistijā visi kopā. Mēs nožēlojam šo grēku un Tevi lūdzam, lai Tu mums piedotu un palīdzētu kalpot samierināšanās un izlīgšanas ceļā saskaņā ar Tavu Gribu. Aizdedz mūsu sirdīs Svētā Gara uguni, dāvā mums gudrības un ticības, iecietības un pacietības, pazemības un izturības, mīlestības un grēku nožēlas Garu. To visu mēs lūdzam caur Vissvētākās Dieva Mātes un visu svēto aizbildniecību. Āmen.”
(Tēva Sergija Bulgakova lūgšana.)
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009