True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Vissvētākās Jēzus Sirds svētki. Es meklēju tavu sirdi.
1989. gada 1. jūnijs
Vissvētākā Jēzus Sirds, Tu izlej pār mums svētību straumes. Vissvētākā Jēzus Sirds, Tu vientuļajiem dāvā Savu Patvērumu. Tava ģimene ir atradusi Mājas. Lai dienu pēc dienas ir slavēts mūsu Kungs, kurš mūs glābj un citu pēc cita ieved Savā Svētajā Sirdī. Lai ir slavēts mūsu Kungs, Kurš nes mūsu nastas un dalās mūsu ciešanās. – Kungs?
Es esmu; sajūti Manu Klātbūtni, izmeklē savu sirdi un ieklausies Manī;
(Vēstījums lūgšanu sapulcei.)
miers lai ir ar jums visiem;
Es esmu Kungs, jūsu Pestītājs, Es esmu Tas, Kurš meklē jūsu sirdis; Es nepaguris stāvu katra durvju priekšā un klauvēju, Es esmu Tas, Kurš seko grēciniekam un atstāj gudros apstulbušus; Es esmu Tas, Kurš vairo Savas svētības un ar lēnprātību jūs sagatavo ieiešanai Manā jaunajā Jeruzalemē;1 Es esmu Vissvētākā Trīsvienība un esmu Viens, Mans pestīšanas plāns jūs sagatavo sanākšanai vienā svētā vienotā Ganāmpulkā; Es apstādinu vareno un augsto koku augšanu un palīdzu izaugt mazajiem;
mīļotie, nebīstieties; Es šajā tuksnesī iesēšu jaunus Miera un Mīlestības graudus, Es atdzīvināšu Savu dārzu, lai tie, kas ir bezdievīgi un ļauni, ierauga un atzīst, ka Mana dievišķā Roka ir pār jums visiem; tie, kuru sirdis ir akmens cietas, sapratīs Manu bezgalīgo Žēlsirdību un to, ka Es, Svētais, esmu jūsu vidū; Es esmu satvēris jūsu labo roku, sajūtiet Manu Klātbūtni, Es jūs neatstāšu, tāpēc nebīstieties; Es paņemšu ikvienu no jums pie rokas un veidošu, lai jūs, tiktu nosaukti par Gaismas bērniem un kalpotu taisnībai; Es, Kungs, jau no iesākuma esmu jums sacījis, ka vēlos, lai jūs būtu svēti, tāpat kā Es esmu Svēts;
ja esmu jūsu Dievs, bet jūs – Mana tauta, tad jums būs jāseko Manam Likumam; Mans Likums ir Mīlestības likums, iemācieties Mani mīlēt, iemācieties Mani pielūgt; Es nemitīgi meklēju jūsu sirdis; neklausieties pasaulē, bet labāk ieklausieties Manā Mīlestības saucienā, ieklausieties Manos sirdspukstos – ikviens sirdspuksts ir aicinājums dvēselei;
nāciet un patverieties Manās rokās, paslēpieties Manos apskāvienos un sajūtiet Mīlestību, ar kādu Es jūs mīlu, sajūtiet Žēlsirdību, kāda Man ir uz ikvienu no jums; atgriezieties pie Manis, un Es jūs dziedināšu; lolojiet Manus vārdus un ļaujiet tiem iespiesties dziļi jūsu sirdīs; neļaujiet četriem vējiem izkaisīt Manus Vārdus; nāciet un cieši ielūkojieties Manī, neļaujiet nevienam atraut jūsu skatienu no Manis, apzinieties tās žēlastības, kuras Es jums dāvāju, kad Es, Kungs, … „ziediņ, pārvari savu apātiju”;
Kungs Jēzu, palīdzi man no tās tikt vaļā!
„iepriecini Mani un dzirdi Mani”;
palīdzi Man sadzirdēt Tavu balsi, Kungs…
... esmu2 klātesošs, Es jūs visus nopietni aicinu atzīt savas vainas un ilgoties pēc Manis; Mans Žēlastības Gars ir izliets pār jums visiem, un Tam ir jāatbrīvo jūs no vienaldzības, kura tik smagi gulstas pār jums, un jāatdzīvina jūs, pirms esat sākuši panīkt; tādēļ atveriet savas ausis un uzklausiet Mani; Es zinu, ka pašreiz vairums no jums esat miruši, kaut arī paši uzskatāt sevi par dzīviem; jūs esat miruši, jo nevēlaties pilnībā sevi atdot Man;
uzticieties Man un nepretojieties; pakļaujieties, pakļaujieties… atļaujiet Man, Mīlestības Dievam, ļaujiet Man būt jūsu mazo siržu Sagūstītājam, nebīstieties; Es esmu Mīlestība, un Mīlestība vēlas izrotāt jūsu sirdis, tādēļ uzmanīgi ieklausieties Manos vārdos; Mani vārdi var šķist vienkārši, un Es esmu Vienkāršības Dievs, Es esmu Lēnprātīgs un Pazemīgs;
zinu, ka daudzi jūsu vidū domā, ka Es visu laiku atkārtojos, bet tas ir tāpēc, ka Mani vārdi vispār neiekļūst jūsos! Es atkārtojos jūsu vienaldzības un apātiskuma dēļ, jūsu kurluma dēļ un tādēļ, ka daudzi no jums neīsteno Manus Vārdus savās dzīvēs;
Es nāku pie jums ar Savu Sirdi pastieptā plaukstā; Es nāku, dāvādams Savu Mieru un Mīlestību; Es nāku, lai jūs atkal apvienotu vienā Ganāmpulkā; Es nāku augšāmcelt un atdzīvināt šo mirušo laikmetu; nāciet un slavējiet Mani, Savu Kungu; Es nokāpju pie jums no Sava Debesu Troņa, lai uznestu jūs augšā pie Sevis un atdzīvinātu; slavējiet Mani jūs visi, kas esat gaidījuši Manu Žēlastības Garu nonākam pār jums, ejiet un sludiniet Manu Taisnīgumu visām tautām, lai Mana Vēsts sasniedz zemes galus, lai jūsu līdzcilvēki sadzird Manus Mīlestības saucienus; jūs visi, kas esat izslāpuši pēc Manis, priecājieties un līksmojiet, jo Es jūs piepildīšu; jūs, dienu un nakti apspiestie, noslaukiet savas asaras, jo Es esmu ar jums, lai jūs mierinātu un pasargātu;
Mana Vissvētākā Sirds aicina ikvienu no jums nākt pie Manis svētumā, atbalstīties pret Mani, un Es vedīšu jūs pie Sava Tabernākula, kurā dienu un nakti ilgojos pēc jums; katru dienu Es jums dāvāju pats Sevi, nāciet, nāciet un pieņemiet Mani svētumā un šķīstībā; neapvainojiet Mani, bet, pieņemot Mani, esiet šķīsti un svēti, pārbaudiet savas sirdis un apzinieties Manu Dzīvo Klātbūtni mazajā, baltajā Hostijā; ļaujiet Man sajust jūsu svētumu un šķīstību; ak, ja vien jūs zinātu, cik lielu žēlastību Es jums dāvāju!
nāciet un ieprieciniet Mani, pārdomājot Manu Vēstījumu; ieprieciniet Mani, sekojot šim Vēstījumam savā dzīvē; ieprieciniet Mani un izmainiet savas dzīves;
svētīgs ir cilvēks, kurš šodien pārdomā Manis dotos vārdus, kurš izmeklē savu sirdi un pārbauda savu dvēseli, jo Es viņu piecelšu; svētīgi ir tie Mani priesteri, bīskapi un kardināli, kuri nāk pie Manis kā muitnieks,1 atzīdami savu vainu, jo šajās sirdīs Mans Vārds iesakņosies un nesīs augļus; Es pats noņemšu plīvuru no viņu acīm, lai tie ieraudzītu un saprastu, ka vienīgais, kas Man ir vajadzīgs, ir Mīlestība, Mīlestība un Pielūgsme; bet – ak vai! tik daudzi no šiem kalpotājiem ir padevušies Sātana valdzinājumam! kā gan lai paciešu viņu formālismu un viltus pazemību, ja viņu sirdīs pietrūkst mīlestības? vai vēl ir atlicis kāds, kurš vēlētos Mani pielūgt? kurš no viņiem būs piemērs Maniem pārējiem bērniem, un nāks pie Manis mīlestības pilnu sirdi, kritīs uz sava vaiga Manas Svētās Klātbūtnes priekšā un klusumā Mani pielūgs?
mīļotie, vienīgais, ko lūdzu no jums, ir mīlestība svētumā; Es meklēju jūsu sirdis, nāciet un atdodiet tās Man; Es piepildīšu jūsu sirdis ar Savu Mīlestību, lai jūs ar šo Mīlestību varētu tālāk piepildīt arī Manu bērnu sirdis; Es, Svētais, jums vēlos uzdot pavisam vienkāršu jautājumu: kur ir ganāmpulks, kuru jums biju uzticējis, ganāmpulks, kas bija jūsu lepnums?2 šķīstiet sevi, nožēlojiet grēkus, paklausiet Manas Baznīcas Vikāram Jānim Pāvilam II, kurš nekad jūs nav atstājis, lai arī jūs viņu nostumjat malā un neņemat vērā; jūs visi, kuri vēl arvien izsmejat viņu, esat kā smaga nasta Manai Vissvētākajai Sirdij… Es Esmu nodots, un Mani ir nodevuši savējie… cik vēl ilgi jūs Manām avīm būsiet par viltus oāzi? cik vēl ilgi jūs būsiet mirāža bezgalīgajā tuksnesī?
brāļi, vienīgais, ko Es no jums lūdzu, ir Mīlestība; nāciet un pielūdziet Mani; netērējiet laiku, meklējot Mani tur, kur Manis nav, esiet piemērs visam Manam Ganāmpulkam; Mīlestība gaida – nāciet un pielūdziet Mani, nāciet un pielūdziet Mani, Savu Kungu un Karali; atgriezieties pie Manis, Mani brāļi; Manā Sirdī pukst nebeidzama Mīlestība, Es apžēlošos par jums un pilnībā aizmirsīšu jūsu grēkus, nekad jums par tiem neatgādinādams;
meklējiet Mani, kamēr vēl esmu atrodams Savā Žēlsirdībā3: Es nākšu, atvēršu aklo acis un ausis tiem, kurus biju darījis kurlus; Es noņemšu zīmogus un atļaušu jums ieraudzīt Savu Gaismu, sadzirdēt un saprast Manu Vārdu; lai jūs varētu atgriezties un spētu no pašiem sirds dziļumiem slavēt, paaugstināt un godināt Mani, savu Dievu;
Es, Kungs, uzlieku Savu Roku uz jūsu galvas un svētīju jūs; esiet viens;
ΙΧΘΥΣ
Es tevi svētīju, Mans bērniņ, nāc un ieklausies Manā Mātē;
ziediņ, sajūti Mani; Es tevi mīlu; atceries, ka Es tevi aizstāvēšu, kā lauvu māte aizstāv savus mazuļus; esi svētīta un uzklausi Manu vēstījumu;
Mani mazie bērniņi, nepretojieties Dieva aicinājumiem; pakļaujieties, atbalstieties pret Viņu un ļaujiet Viņam gūt uzvaru jūsu sirdīs;
ieklausieties Viņā un dariet, ko Viņš jums saka; Es, jūsu Svētā Māte, jums atgādinu, ka Kunga Vārds ir Dzīvība, Dieva Vārds ir Gaisma; daudzi no jums dzird Viņa Lūgumu pēc Mīlestības, bet, tiklīdz jūs neievērojat šos priekšnoteikumus, pasaule ātri vien jūs ievelk atpakaļ sevī un liek aizmirst Viņa lūgumu pēc Mīlestības;
savā pēdējā vēstījumā Es jūs aicināju pārdomāt savu dzīvi un pārbaudīt savu sirdsapziņu; šodien Es jums jautāju: kādēļ tik daudzi nāk klausīties jaunā vēstījumā, ja vēl nav uztvēruši, pārlasījuši un pārdomājuši iepriekšējo?
mīļotie bērni, Mana Bezvainīgā Sirds mīl ikvienu no jums, tādēļ šodien Es jūs aicinu vēlreiz pārlasīt Manu iepriekšējo vēstījumu un īstenot to savā ikdienas dzīvē; Es jūs visus mīlu, nekad neaizmirstiet, ka Mana Bezvainīgā Sirds ir balzāms jūsu brūcēm; Es svētīju jūs visus Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, āmen;
(Svēto Rakstu vietas pārdomām bija: 1 Tim 4, 1 – 16; 1 Tim 6, 20 – 21; 2 Tim 2, 14 – 26 un 2 Tim 3, 1 – 17.)


1 Jaunā Jeruzaleme ir dvēseles stāvoklis, kuru cilvēks piedzīvo pēc šķīstīšanas.
2 Jēzus turpina diktēt Savu vēstījumu lūgšanu grupai.
1 Lk 18, 9 – 14.
2 Jer 13, 20.
3 Pirms atnāks Viņa Taisnība.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009