True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Lai miers ir tavai dvēselei
 2003.gada 31.maijs
Mana Vassula, lai miers ir tavai dvēselei; ņem šos vārdus un liec tos dziļi savā sirdī un prātā; Es esmu šeit!1 ieskaties sevī... raksti:
Savu vārdu Es nodevu tev, lai tu to nodotu tālāk; tā bija Manis tev dotā pavēle; tad es ieliku šo ļoti vērtīgo bagātību tavās rokās; Augstākais Valdnieks Es Esmu un Es pieņemu lēmumus un dodu padomus, tāpēc neviena radība nevar nākt pie manis, lai teiktu, kad Man apstrādāt savu zemi vai arī to nedarīt; neviens no jums nevar Man teikt, ko Man darīt; ja Es jūtu, ka ir nepieciešams atspirdzināt Manus priesterus ar bagātīgu ēdienu un redzu, ka šai paaudzei ir tik ļoti nepieciešams piepildīties ar labām lietām no Manis un atjaunoties, Es to darīšu, kā būšu nolēmis; Man nav vajadzīgi padomi no mirušajiem; ir rakstīts, ka negarīgs cilvēks ir tas, kurš nepieņem neko no Mana Gara: viņš to visu uzskata par muļķībām; tas ir pāri viņa saprašanai, jo to var saprast tikai ar Gara palīdzību;
tajā Dienā, kad tevi apmeklēju, Es nomazgāju tavu vainu; toreiz, pirms Manas Dienas, Es lūkojos uz Savu dārzu un redzēju novārtā pamestu zemi; Es pazinu tevi visos sīkumos; Es biju izpētījis ikvienu tavu rīcību, katra no tām bija ierakstīta manā grāmatā; tavas dienas bija uzskaitītas un noteiktas pat pirms tavas pašas pirmās dienas ausmas; Manas Klātbūtnes priekšā atradās bezgalīga novārtā pamesta zeme; Es teicu: „Es apmeklēšu viņu ar liesmojošu uguni un šīs akmens sirds vietā Es došu miesas sirdi, lai tā godātu Manu Vārdu; tad to paveicis, Es pārņemšu viņu ar Savu Garu un viņa dzīvos zem Manas Žēlastības2 un Es došu viņai spēka, neatlaidības un izturības, Manis bijības un Mana Mīlestības likuma ievērošanas Garu; tad Es nojaukšu viņas dzīvi līdz pašiem pamatiem vadot viņu tuksnesī, kurp vadu Manus svaidītos; tur atrodoties, Es atgādināšu viņas izlaidīgo izturēšanos, lai radītu viņā riebumu pret grēkiem un pārkāpumiem, ko viņa Man nodarījusi; Es iedvesīšu viņā rūgtu nožēlu par vienaldzību pret Mani, savu Radītāju un Tēvu; tajā Dienā, kad atklāšu viņas kailumu, viņa beidzot pazeminās sevi noliecoties līdz zemei;” un tad ar līdzjūtību un lielu maigumu Es tevi pacēlu pie Sevis un turēju tevi Savā Apskāvienā; Mani Eņģeļi un Svētie, kā liecinieki redzot šo brīnumu, teica:
 „kāds brīnums! Debesu un zemes un visas radības Kungs tagad ir triumfējis pār to, kas nožēlojams; šī sausā zeme, kas vēl nesen bija izpostīta, tagad dod labumu mūsu Kungam, lai Viņš tajā varētu atpūsties un caur to īstenot savus nodomus; mūsu Kungs savā žēlastībā ir atjaunojis un pārstādījis to, kas bija drupās, gods un slava Visvarenajam! ak, radība, līksmo, jo mūsu Kungs un Karalis izteiks savas vēlmes, vēršoties pie tevis caur savu instrumentu un paužot savu Cildeno Vēsti; tas devīgi tiks dots jums visiem...”
lai svētīts Dievs par to, ka saņēmu palīdzību un mana miesa
atkal ir uzplaukusi Viņa Dievišķajā klātbūtnē;
pateicos mūsu Kungam no visas savas sirds;
mūžīgi svētīšu savu Dievu;
manas lūpas vienmēr teiks slavu par to, ka man ļauts
atrasties Viņa Ķēnišķīgajos pagalmos...
 
tam, kurš ir svētīts, lai Tevi kontemplētu,
vairs nav citas vēlmes kā būt Tevī
 un mīlēt Tevi;
man vairs nedod gandarījumu
atrasties blakus Ūdens tilpnei,
bet jutīšos piepildīta līdz sātam tikai tad,
kad Tu mani vedīsi Ūdens tilpnes iekšienē,
iegremdējot mani savā Avotā...
 
Es esmu Dzīvības eliksīrs un visa kosmosa pamats; un visos laikmetos un mūžīgi būšu...
Godbijību iedvesošs Noslēpums...
bet Es esmu tavs Tēvs un tu esi kauls no Mana Kaula, miesa no Manas Miesas, par kuru Es priecājos... tev jānostiprina visas Manas pamācības, vienmēr atceroties pašu sākumu, lai tu varētu dziļāk iepazīt Mani, savu Dievu; no šīm Odām ikviens varēs mācīties no Gudrības un saprast Svētos Rakstus Svētā Gara Gaismā, kurš dod Gaismu pār Manu Vārdu, lai varētu iegūt glābšanu caur ticību Manam Dēlam, Jēzum Kristum; jā, Vassiliki, Esmu šeit, lai atgādinātu tev un ikvienam, kā Es pārvēršu tuksnešus par apūdeņotām zemēm un izkaltušas valstis par plūstošiem avotiem;
Es esmu tavas sirds Avots, paaudze, un ikvienā krīzes stundā Esmu vienmēr ar tevi, lai mierinātu un dotu tev cerību; paskatieties uz sevi jūs, kas esat Man ļāvuši uzziedēt jūsos; vai atceraties, kā kādreiz arī jūs nīkuļojāt kā ēnas starp ēnām? Ja jūs būtu palikuši savā iepriekšējā stāvoklī, Es nebūtu Sevi jums atklājis; svētīgi tie, kuriem bija vesela apziņa un kuri ļāvās Manai Klātbūtnei, saprotot, ka savu patieso brīvību var iegūt apskaujot Manu Svēto Garu; visi Mani Darbi ir cildeni un majestātiski; ak, Manas Acis ir vienmēr pār tiem, kuri apcer visu, ko satur Mans Vārds, pārdomājot tā nozīmi; viņi atradīs prieku un savas esības jēgu, tādā veidā tuvinot debesis3 zemei un tuvinot tās sevī; ir rakstīts:
„kas bīstas Kunga, rīkosies šādā veidā un kas bauslībā vingrinājies, iegūs gudrību;”4 jā! arī tu vari sastapt Manu Svēto Garu un iegūt Viņu un Viņš pieņems tevi kā tāds, kurš pieņem jaunavīgu līgavu; un tad, esot kopā Laulību gultā, Viņš atklās tev Savus Dievišķos nodomus; Savā pāri plūstošajā Mīlestībā uz tevi Viņš sniegs tev ēst sapratnes maizi un dzert gudrības ūdeni, tādējādi Viņš pārklās tevi ar nemirstības mirdzumu Savā nemirstīgajā krāšņumā; cilvēci Mīlošais tev atklās, kādā veidā tu dosies Viņam kalpot un Mīlēt Trīsvienīgo Dievu; Mēs sātināsim tevi ar Dievišķu maigumu, Mēs savīsimies ar tevi Mūsu apskāvienā; Mēs skaidri un precīzi no jauna izsekosim tavam dzīves ceļam;
nāc un skaļi pateicies slavējot Mani sapulcēs un lai tava sirds ir vienmēr gatava saņemt Manus norādījumus;
jā, Kungs! Ko gan lai es saku?
Tavi Noteikumi, Kungs, tagad ir melodiski psalmi
manās ausīs,
un tavi Likumi ir Mīlestības Oda, jo
Tu esi mani apmeklējis...
 
vienība un saruna ar manu Dievu
pārspēj pilnīgi visus šīs pasaules jaukumus;
 
esmu piepildīta ar Tavu Mīlestību un es slavēju
Tavu Svēto Vārdu, kurš ļauj man būt līdzdalīgai
Tavā Gaismā;
 
Zināšanu apjoms, kuras Tu manī iedves,
pārņem manu dvēseli,
Tavas Pavēles ietver uzticību;
 
Tu esi apņēmis mani ar liesmām un
 manī deg vienīgā vēlēšanās – kļūt par plūstošu vielu Tevī;
kad Tu ar maigumu atver Savu Muti lai runātu,
kad Tavs Vārds sevi atklāj, Tas apgaismo
ne tikai manu dvēseli,
bet visu man apkārt,
jo uzticība ir tā būtība...
 
es gan bieži esmu nomodā
visu nakti
sev vaicājot:
 
- kāpēc gan tik daudzi Tevis radītie cilvēki ir pārstājuši Tev ticēt un ir tik ļoti no Tevis novērsušies?
- šo atkritēju redzējums mani nomāc, daudzi no viņiem vajā Tevi, dara pāri Tavai Dievišķajai Mīlestībai, viņi sauc Tevi par “lētu mītu”...
- katrs no viņiem nāk ar savu dīvaino filozofiju, pasludinot to pa visu pasauli ar nekaunīgiem vārdiem; viņi ignorē Tavu Likumu, liekot lamatas vājajiem un šaubīgajiem; apdraudot visu zemi ar sabrukumu;
 „kaut Viņš Pats piepilda viņu mājas ar labumiem;”5
- agrāk man bija jācieš Tavā ugunī un tuksnesī sarāvos čokurā un cietu tik dažādos citos veidos... arī šajās dienās es joprojām ciešu un sēroju par ticības trūkumu visā pasaulē un par to, cik nežēlīgi viņi atkal un atkal no jauna sit krustā Tavu Vārdu;
- viņi ar lepnumu izrāda savu bezdievību tā, it kā viņi būtu atklājuši bagātību, bet patiesībā viņi ir atklājuši darvu un sodrējus, un viņu notraipītās rokas grib notraipīt visu pasauli;
- ļaunums izplatījies visur... un tad, Savā lielajā līdzjūtībā, Tu aicināji vienu no Saviem pazudušajiem dēliem, Tu aicināji vienu no viņiem, un pēc tam, kad biji viņu pilnībā izvētījis, Tu viņu svaidīji ar pravietisku garu, lai viņš ietu un cīnītos ar ļaunumu un ar savām kailajām rokām notīrītu darvu, kas pārklājusi pasauli;
- viņš varbūt ir nenozīmīgs un nesvarīgs, bet viņa stiprums ir Svētā Gara spēks; viņa vienīgais nodoms ir paklausīt Dievam un darīt Tēva Gribu, tāpēc viņš nepievērš nekādu uzmanību saviem vajātājiem;
- kā karavīrs, kas aicināts drosmīgi cīnīties un aizstāvēt Baznīcu, viņš nedreb, bet dodas uz priekšu pasludinot, ka Dievs ir Varens, Visvarenākais... pasludinot Dieva Valstību...
- Tu dod viņam Savu Vārdu, lai atdzīvinātu un apgaismotu to cilvēku sirdi, kurā mājojis ļaunums un lai nomazgātu netīrību, bet viss, ko viņš saņem ir “apātija”, “noraidījums” un “pamestība”...
es palieku nomodā sev vaicājot:
- kāpēc Jahve aizklājis savu Seju tik daudziem no savas radības?
- kāpēc Viņš atņēmis šiem filozofiem spēju redzēt un kontemplēt savu Seju?
- kāpēc Viņš neapklusina viņus?
zināms, ka Jahve ielūkojas katras dvēseles apēnotajā tumsā un es vēlos zināt, vai šīm dvēselēm ir kāda glābšanās iespēja? vai arī tās visas ies bojā elles ugunīs?
vai tās kaut kādā veidā, pateicoties Tavai īpašajai žēlastībai, izlīgs un gūs mieru Tevī?
vai tās jebkad atjēgsies un uzņems Tavu Vārdu kā Dzīvo Vārdu?
šo atkritēju skaits turpina palielināties un viņi ne no kā nebaidās, jo viņiem ir vara;
ja viņi šodien publiski noliedz Tevi, mans Dievs, ir pilnīgi droši, ka viņiem aplaudēs un viņus paaugstinās amatā un statusā viņiem līdzīgie...
bet viņi sabiedrības acīs grauj to cilvēku reputāciju, kuri seko Tev, un tos izsmej; no viņiem atgaiņājas kā no mušas...
viņi ar pašpaļāvību un lepnumu saka:
„kur ir šis jūsu Kungs? kur ir Viņa Godība? un kas noticis ar vareno Kunga Namu? Vai vispār tāds Nams ir bijis?”
tagad apstājies un ļauj Man atbildēt uz taviem daudzajiem jautājumiem! tā patiešām ir, ka man nav nekādas patikas pret bezdievību, bet vispirms ļaušu Sev uzdot arī Manus jautājumus, pirms atbildēšu uz tavējiem;
saki Man, kas ir spožāks par sauli? un saki Man, kas atvēsina argumentu karstumu? kurš noliek sargu pie ikviena mutes? vai tu vari pastāstīt, kā Es uzraugu visas lietas? vai ir kāds, kurš var pateikt, kas katrā cilvēkā ir labais un kas sliktais? un kā Es to varu pateikt un kādā veidā Es to zinu? izvaicā sevi un atbildi Man...
tas ir Svētais Gars, kurš ir spožāks par sauli un Viņš ir tas, kurš apgaismo katru sirdi...
jā, varenākais spēkā un taisnīgumā, tomēr neapspiežot; Svētais Gars var vadīt atpakaļ ikvienu no šiem atkritējiem no nebūtības esībā; Viņš var atjaunot viņus caur citu cilvēku upuriem un rīcību un caur Manu svēto dāvātajām  lūgšanām; redzi, Mana Vassula, cilvēka līdzjūtība ir ierobežota un tā neizplešas kā Manējā; bet Mana līdzjūtība aptver visu, kas dzīvo; Es norāju, laboju un Es mācu, maigi vedot viņus atpakaļ ganāmpulkā;
vai tas, kas atvēsina argumentu karstumu, ir lēnprātīgs vārds?
jā, ar mīlestību izteikts vārds var pārveidot visu situāciju; tas var apturēt karu; tas var izkausēt ledu un klusināt vētru; tas var nodzēst uguni; Raksti saka: "tev jābūt lēnprātīgam, kad tu pamāci cilvēkus, kuri pretojas tam, ko tu saki; nekad neaizmirsti, ka Dievs var dot tiem prāta pārmaiņu, lai viņi atpazītu patiesību un attaptos, reiz būdami brīvi no velna izliktajām lamatām, kurās viņi bija sagūstīti...”6
tāpēc labs vārds ir vērtīgāks par zelta gabalu
es domāju, es ticu, ka Tu esi mums blakus licis Aizstāvi, kas mūs pieskata un izsaka mūsu lūgumu vārdos neizteicamā veidā;
jā, ir rakstīts, ka Esmu devis Svētā Gara apsolījumu; Viņš nāk, lai ikvienam vājumā palīdzētu, atgādinot cilvēkam to, kas viņam jādara un paliekot cilvēka Aizstāvis, Viņš lūdz Man, Tēvam, sakot: „atbrīvo viņu no nogrimšanas bedrē, jo Esmu atradis izpirkšanas maksu7 par viņa dzīvību;” un tādējādi viņš ir pasargāts, pasargāts no nonākšanas mūžīgajā ugunī, Es8 ļauju, lai viņa dzīve tiek vadīta Gaismā;9 tad viņš Mani slavēs un dos Man godu... tiem, kuri nožēlo, Es ļauju atgriezties... Es mīlestībā lūkojos uz cilvēka labprātību, kā uz skolnieku, kurš ir zem Mana Skatiena...
ko lai atbildu uz citiem jautājumiem, Tēvs, es nezinu; es nezinu, kā Tu uzraugi lietas, un es to nekad nezināšu...
es arī nezinu, kas ir cilvēka iekšienē, ja vien Tu man nedāvā izpratni caur žēlastību; es arī nevaru pieprasīt zināt to, kā Tu zini; Tu esi Godbijību iedvesošs Noslēpums, šīs Mīlestības Himnas Autors, atklāsmju autors, glābjošas rīcības Autors visā pasaulē;
pati būdama nožēlojama, es saucu un aicinu visas zemes cilvēkus pacelt acis uz Tevi; visiem, kuri mīl Tavu glābjošo spēku, ir pastāvīgs iemesls teikt: „Dievs ir Varens!”
kas attiecas uz mani, kas esmu Tavas Mīlestības ievainota, es palieku kā vergs pilnā Tavā rīcībā, vienmēr cerot, vienmēr ilgojoties pēc Tava Svētā Gara dāvātas atjaunotnes visai cilvēcei...
Es esmu apžēlojies par šo paaudzi, tāpēc Esmu tevi aicinājis un stiprinājis, lai tu pierakstītu Manus Vārdus; tādējādi ikviens var tos izlasīt, ikviens varēs gūt labumu no Manis teiktā; Es vēlējos, lai tu sludinātu par Tēvišķīgo Mīlestību, par Manu labestību un Manu līdzjūtību uz visu pasauli, kā arī to, kā Es parādu žēlastību tiem, kuri patiesi nožēlo... tagad ļauj Man tev atbildēt:
Esmu Visuresošs; un kā tu pareizi saki, Esmu Godbijību iedvesošs Noslēpums; bet ir tādi, kas izaicina šo Noslēpumu; un tomēr Mans Svētais Gars, visa esošā avots, Zināšanu avots, vēlas izdalīt Savas dāvanas visai cilvēcei, dodot viņiem10 zīmes un pamācības caur Savu neaprakstāmo Gaismu; ļauj Man atgādināt tev Savu Vārdu; ir rakstīts, ka Es, Dievs, varu ielūkoties cilvēka visdziļākajās dzīlēs un nemitīgi vēroju viņa sirdi, klausoties, ko runā viņa mēle; patiesi, Mans Gars piepilda visu kosmosu un notur visas lietas to kopībā; Es zinu, kas ir cilvēka sirdī; atceries, ka Mana Gaisma ir tik tīra, ka tā izplatās un iespiežas pilnīgi visur uz zemes, debesīs un visā kosmosā...11 Es pazīstu visus cilvēkus un pat pie sevis nomurmināta sūdzēšanās ir Manis pamanīta...
Gars ir ticības devējs caur žēlastību, Viņš ir spēks, kurā Viņš ietver visu radību; ir veltīgi ticēt, ka cilvēks pats spētu sasniegt Dievu vai pat spētu saprast to, kas ir Noslēpums un nav saprotams; tikai tad tas ir iespējams, ja Mans Gars nonāk pār viņiem dāvājot viņiem sapratnes gaismu, atklājot viņiem apslēptos noslēpumus caur atklāsmi; citādi tas nav nekas cits kā pieņēmums; tu esi redzējusi sev apkārt postu, miesas cilvēkus, tādus, uz kuru rokām ir viņu vaina12, uzdzīvotājus un viņiem līdzīgus;
ļauj Man tev atbildēt: vergs, kad viņš tiek aicināts Kungā, kļūst par Kunga atbrīvoto cilvēku un brīvais cilvēks, kurš aicināts Kungā, kļūst par Kristus vergu; bet tie, kuri šodien saceļas pret Mani, savā dumpīgumā kļūst par ļaunā vergiem un savā dumpīgajā garā ir naidā ar Mani, savu Dievu; tu vaicā: „kāpēc Jahve tik daudzu priekšā ir aizklājis savu Seju?” Esmu vienmēr aizklājis Savu Seju grēka priekšā; Es nevaru būt klātesošs kopā ar nešķīstību13 vai ar bezdievību; kas attiecas uz jūsu filozofiem, kuri piesaka karu pret Mani, tas ir ne tikai tāpēc, ka viņi nepacieš nevienu, kas būtu pāri pār viņiem; lepnuma pilni viņi saka:
„es sēžu uz Dieva troņa;”14
tad viņi noslēpjas gaidot šķīstu cilvēku garām ejot, lai viņu apšaudītu un iznīcinātu to, kas ir pretējs viņu dzīvesveidam; tu Man vaicāji, Mana Vassula, vai būs jebkāda glābšana arī šiem cilvēkiem; Es priecājos parādīt savu Žēlastību, jo lai arī cik daudz kāds būtu grēkojis, žēlastība ir lielāka; Es varu dāvāt viņiem spēju saskatīt Manu uzticību un gatavību piedot viņu noziegumus; ir rakstīts, ka Es taisnīgi tiesāšu pasauli un pasludināšu tautām patiesu spriedumu;
ak! kas gan ir cilvēks, ka Tu
domā par viņu?
tomēr Tu esi veidojis mūs tikai nedaudz mazākus par dievu;
lai visi cilvēki teic Tavu slavu un līksmo par
Tavu Glābjošo palīdzību...
 
šodien Es jums dodu savas Žēlastības dāvanu; tas tev nenāks par labu, paaudze, ja tu celsi neslavu Maniem Vārdiem; jūsu dienās Es noraugos no debesīm uz visiem; vai jūs to neesat pamanījuši? jūs esat kļuvuši par caurām cisternām, kuras nesatur ūdeni; daudzi ir pametuši Mani un debesis ir sastingušas redzot šo dumpi; kad jūs piedzimāt, Es biju piepildījis jūsu sirdi ar dzīvā ūdens avotu; Es biju piepildījis jūsu sirdi ar savu Klātbūtni; tagad kā caura cisterna jūs esat sausi un izkaltuši; jūs esat, kā ieplaka, izskaloti; vai tad Man nav jāiejaucas? Es atjaunoju Savu radību, Mana Vassula; šis ir atjaunotnes sākums;
tagad šajā milzīgajā kapsētā Es eju garām kapakmeņiem, Mana garāmiešana pārvērtīs kapakmeņus krāšņās Katedrālēs ar Manas Mīlestības Uguni to iekšienē! Manas Klātbūtnes spožums to iekšienē iedvesīs godbijību; pirms tam tā bija nebūtība kapā un kapa tumsībā, bet Mana garāmiešana jūsu vidū būs tik mirdzoša un spoža kā saule; nāves ēna un ļaunuma tumsa izklīdīs kā migla Manā starojošajā Klātbūtnē; Mani Aicinājumi ir neskaitāmi, un Svētā Gara žēlastība nekad agrāk nav bijusi tik acīmredzama kā jūsu laikos;
miesas cilvēki var teikt to, ko viņi vēlas teikt, paziņot, ko vēlas paziņot, bet Es pārspēšu viņu sakāmo un apgalvojumus, jo Es lieku celties apustuļiem un svētajiem, kuri ar Svētā Gara žēlastību spīdēs pāri visai cilvēcei; Es viņus mācīšu, Es Pats, lai viņi sasniegtu liela svētuma pakāpi, neskatoties uz viņu ienaidnieku uzsvērto kakofoniju, kuri neizrādīs viņiem ne līdzjūtību, ne žēlsirdību; tomēr Es došu viņiem neatlaidības garu, tik drosmīgu garu, ka viņu klātbūtne vien jau satricinās elles pamatus, jo viņi būs ietērpti Mana Dēla, Jēzus Kristus, godības pilnajā spožumā, un viņu valoda būs abpus griezīgs zobens; viņi spoži spīdēs pār ikvienu, gan pār labajiem, gan ļaunajiem, lai sasildītu viņu sirdi un atdzīvinātu ar Manu Vārdu visus izkaisītos līķus; no viņu rokām nāks mūžīga svētība; viņi daudzus atbrīvos no pasaules kaislībām, kas turējušas tos ieslodzījumā un iesakņotus grēkā; un „Patiesas dzīves Dievā” Oda tiks dziedāta Manās Sapulcēs, bērns, lai visus pārveidotu par dieviem caur līdzdalību; viņi lasīs priekšā daudzus tekstus, jo Manis teiktais ir bizantiski lasījumi, kas jūs pārveido no tādiem, kas ir nekas, par dieviem15, vadot jūs askētiska garīguma un prakses augstā pakāpē; mistisko dzīvi var iegūt un sasniegt ikviens cilvēks;
Es, Kungs, mīlu Savu radību un nevēlos, ka tā ietu bojā!
Manas Sirds nemitīgais prieks, Mana Vassula, saņem vairāk Uguni, ar kuru Es tevi svētīju savam apustuliskajam darbam, uz ko Es tevi esmu pilnvarojis; neatlaid Manu Roku; nekad nebaidies! lai atjaunotu tavu garu, Es apveltīju tavu dvēseli ar Manu Garu; Mīlestība ir tev līdzās;
(šis vēstījums tika pierakstīts vairāku mēnešu laikā)
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009