True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Svētā Gara himna: turpinājums (ii).
1998. gada 7. jūnijs
(Svētdiena, Vasarsvētki.3
Svētais Gars turpina vēstījumu, kuru bija aizsācis 1998. gada 22. aprīlī.)
ak … Mana Vassula … Es esmu tevi izredzējis un neesmu atstūmis, lai gan arī tevis vairs nebija; tādā pat veidā Es parādīšu Savu neizsakāmo pieķeršanos un Savu dievišķo spēku katram, kurš to vēlēsies;4 Es jūs neatstumšu – vai redzat, cik saudzīgu Mani dara Mana Mīlestība uz jums? šajās dienās Es nonāku pie jums kopā ar Tēvu un Dēlu – kā trīs Liecinieki; Dievs Tēvs ir Gars,5 Kurš sūta Mani, Patiesības Garu,6 lai Es paliktu pie jums mūžīgi un ievestu jūs pilnīgajā Patiesībā;
Dieva Vārds, Gaisma un Pestītājs, Kurš ir bijis jau kopš iesākuma un Kurš ir vistuvāk Tēva Sirdij, ir liecinājis un darījis jums zināmu Tēvu; jūs esat tikuši atpirkti ar Viņa paša Asinīm; vai neesat lasījuši, ka Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs un liecina virs zemes, tāpat kā liecinām Tēvs un Es? Svētais, Kurš Savu Baznīcu atpirka Pats Savām Asinīm,1 liecina ar šīm Asinīm, bet Es, Svētais Patiesības Gars, Kurš ieved jūs pilnīgajā Patiesībā,2 liecinu ar Ūdeni;3
tādēļ Mēs esam trīs liecinieki un visi trīs esam vienprātībā, jo Mēs esam Viens vienīgs Dievs,4 Kuram piemīt viena Griba, viens Spēks un viena Valdīšana; kādu priekšstatu par Mani tu, radība, esi sev izveidojusi, ja vēl arvien Mani nepazīsti? ... un tomēr Es nekad neesmu mitējies liecināt; Es nekad neesmu slēpies …5
„Ak, neizsakāmā Skaistuma Gaisma, Tavas dievišķās Acis bija maigas un smaidošas. Tu man uzsmaidīji, un es attapos, ka smaidu Tev pretim. Tavā Vaigā, ak, Svētais, bija jaušams eņģelisks valdzinājums.
Tavs Svētais Vaigs, Kas izstaro Mīlestību un Šķīstību, vienmēr ir bijis man ļoti tuvu.
Man parādīdamies, Tu mani pārsteidzi brīdī, kad nebiju iegrimusi pārdomās par Tevi.”
Un tomēr Viņa Vaigs bija tik brīnišķīgs, ka es it īpaši ievēroju Viņa Acu skatienu, tas mani atstāja bijības pilnā pielūgsmē.
„Mīlestība, kas slēpās Tavā skatienā, uzlūkoja mani ar neizsakāmu maigumu. Tavas Acis līdzinājās divām mirdzošām zvaigznēm, tās bija kā tirkīzzila, caurspīdīga, mierīga jūra. Ko lai es, nabaga tārpiņš, vēl varu piebilst?
Mans Kungs, tam, kurš nepelnīti ir varējis uzlūkot Tavas Acis, tās likās kā Liturģija, Mīlestības okeāns, Paradīze un degoša uguns…”
cik tu esi svētīta – tu, kuras ausis Es esmu atvēris, – lai tavi ceļi arvien paliek taisni Mūsu Gudrībā, lai tu spētu piepildīt Mūsu Dievišķo Gribu;
mīļotā, paļaujies uz Mani, jo Es ievedīšu cik vien iespējams daudzus vienotībā ar Mūsu Vienību un piepildīšu viņus ar Gaismu, lai viņi tiktu piepildīti ar absolūto Mūsu Trīsvienīgās Dievišķības pilnību;
nāc un mācies: grūtībās Es vienmēr esmu ar tevi; Es esmu tavs Mierinātājs, Es mierinu un dziedinu tevi ikvienā izmisuma situācijā; Es esmu Dzīvības Devējs un ar Savu Kristības skūpstu, kuru tev sūtu, Es tevi atjaunoju; Es tevi atjaunoju, lai tavas dabiskās, tik pasaulīgās un cilvēciskās noslieces, kuras ir pretrunā Dievam un ved tevi nāvē, varētu tikt pārveidotas un dievišķotas Manā Dievišķībā un Cēlumā, un kļūtu līdzīgas tām, kas piemīt Maniem eņģeļiem un svētajiem;
Es cenšos jūs visus ievest Dieva dēlu un meitu dievišķās Mīlestības vienotībā ar Tēvu, Dēlu un Mani, lai jūs kustētos Mūsos, un Mēs – jūsos;
Es spēju pārveidot jūsu ieslodzītos prātus un tos atbrīvot, lai jūsu domas un runas būtu pievērstas vienīgi garīgām lietām; tādēļ nesakiet: „Sātana nāves kristības skūpsts mani nolēmis nāvei;” nē! tā nav taisnība, ja vien jūs tūlīt nākat pie Manis; Es esmu pretinde Sātana nāvējošajam skūpstam, Es esmu pretinde pašai Nāvei … tā ir taisnība, ka bez Manis jūsu miesa ir mirusi, bet ar Mani tā dzīvo, un caur Mani un Manī jūs tiksiet uzskatīti par Dieva bērniem; tādēļ jums ir jāļauj Man valdīt jūsu sirdīs un jāļauj Man jūs pārveidot par Visaugstākā dēliem un meitām;
Raksti saka:1 „svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs;” lai ieraudzītu Dievu un atzītu Viņu par Savu Tēvu, jums žēlastībā ir jāpiedzimst no Manis, Svētā Gara, kā gan citādi jūs varētu ieraudzīt Dievu? vai bērns pirms savas dzimšanas kādreiz ir redzējis savu tēvu? nē! viņš to redzēs tikai, kad būs piedzimis; tāpat arī tas ir ar jūsu garīgo piedzimšanu no Manis; miesa ir miesa, tai ir miesas redzējums, bet tam, kurš ir piedzimis no Gara, tiek dots ieraudzīt Dievu, un tā šis cilvēks kļūst spējīgs uztvert Dievu, atzīt Viņu un ieiet Viņa dziļumos;
tad nāc un paātrini soli, ej uz priekšu, un Es tevi nesīšu uz Saviem Spārniem, mēs pacelsimies debesīs, un Es tevi ievedīšu vietā, kur tiek pieņemti Mūsu bērni – Mani svētie, kas saņēmuši Mūsu trīskārt Svēto svaidījumu; vai jūs nezinājāt, ka arī jums ir sagatavota īpaša vieta viņu vidū?
esi pilns paļāvības un nāc pie Manis, un Es tevi no dumpinieka pārveidošu par taisnīgo, Es svētdarīšu tavu dvēseli, un tad grēkam vairs nebūs nekādas varas pār tevi; grēks tevī līdzinās ļaunam saimniekam, un tu nekādā gadījumā nedrīksti tam atļaut pār sevi valdīt; bet Es, visa Labā Avots, spēju atņemt varu šim ļaunuma darītājam – grēkam, jo Mans Likums ir Labuma un Dzīvības Likums, kurš uzvar visas tavas ļaunās noslieces;
nāc un atrodi Mani sirds vienkāršībā, liec tavai sirdij traukties pie Manis; nenāc pie Manis ar neuzticību sirdī, nedz arī ar izcilām pasaulīgām runām; netuvojies Man augstprātībā, netikumībā vai liekulībā – neviens no tiem, kuri nāk pie Manis šādā veidā, Mani nesatver un neierauga; Mana Klātbūtne nekad netiek liegta dvēselēm, kuras staigā grēku nožēlas un nevainības gaismā; mirdzošas Gaismas apņemts, Es steigšos pie tām no Savas Godības, un Man sekos eņģeļu pulki, Es dziedināšu un atjaunošu šīs dvēseles, savienojot tās vienā garā ar Mani, lai tās iemantotu Manu Valstību; miesa un asinis nevar iemantot Manu Valstību, jo iznīcīgais nespēj iemantot neiznīcību;
lai jūs saprastu, kas ir Vienīgais, Trīsvienīgais Dievs – kurš ir Viens Savas būtības vienībā –, Es dziedināšu jūsu vainas, ieplūstot jūsos kā Upe un veldzējot jūsu sausumu un neauglību; neviens nav cienīgs uzlūkot Dievu, patiesi, ja kāds jūsu vidū būtu pilnīgs, bet tam pietrūktu Manis dotās Gudrības un Gaismas, viņš vēl arvien nebūtu nekas;
Dieva dziļumi ir bagātības, kas nav no šīs pasaules, un tās nav iespējams paturēt bez Manas palīdzības; bez Manis nav iespējams izprast Dieva nodomus un Viņa rīcības veidu; tomēr, ja vien jūs apzināti Mani atzīstat un atļaujat Man ienākt jūsu prātos, Es jūs izveidošu Sev līdzīgus, lai jūs būtu Mums patiesi patīkami; jūsu pilnīgā nodošanās Man ir vienīgais veids, kā Es varu pārveidot jūsu prātu tā, lai jums būtu Kristus prāts – tas jums atklās Mūsu Gribu un palīdzēs atšķirt labo un to, ko Mēs gribam un kas ir vispareizākais, kas jums jādara; tādēļ neļaujiet savai miesai celt iebildumus …2
lai gan Es šķietu neaizsniedzams un nepieejams, neredzams cilvēka skatienam, Es ļauju Sevi saskatīt ļoti skaidri; Es izsaku Gudrības Vārdus, un kā draugs, kurš uzticas draugam, Es uzticu tev Savus noslēpumus, neslēpjot nevienu no tevis; Es pievēršu tev Savu Vaigu, un Es, kam nav Sava veidola, pieņemu veidolu tavā garā;3
ak, Vassula, Es esmu mūžīgās Gaismas atspulgs, un visā Manā radībā kā skaidrā spogulī atspoguļojas Mana Varenība – tajā Es tieku pagodināts; še Es esmu un daru Sevi tev zināmu arī šādā veidā,1 tomēr nezaudēdams Savu transcendenci; Es tevi piepildu ar Savām Zināšanām, kaut arī šī transcendentās gaismas straume, kuru izleju tevī, pārsniedz tavas spējas to uzņemt; jā! neskatoties uz tavu ierobežotību, Es tev dāvāju visus šos Mūsu Valstības dārgumus, lai tie izgreznotu ne vien tavu, bet arī daudzu citu dvēseles;
tiem, kuri Mani mīl, Es patiesi esmu mirdzošāks par sauli, Savā spožumā pārspējot visu zvaigznāju spožumu kopā; tā kā Es caurstrāvoju visu, tad spēju piepildīt ar Savu spožumu visas lietas, vienlaikus paliekot neierobežots; šādā veidā Es ieleju Savu Gaismu tavā dvēselē, sakārtodams visas tevī esošās lietas uz labu, lai tu savukārt atspoguļotu Manu Labestību un pieaugtu tikumos;
 


3 Pēc pareizticīgo Baznīcas kalendāra.
4 Šeit Svētais Gars uzrunā visu pasauli.
5 Jņ 4, 24. Svētais Pāvils 1 Kor 15, 45 runā arī par Kristu kā par „dzīvinošu Garu”. Termins „Gars” bībeliskā nozīmē neattiecas tik daudz uz Dieva dabu, bet gan apraksta Viņa Dzīvību dāvājošo darbību. Dievs ir Gars, dāvājot Garu.
6 Jņ 14, 17.
1 Ar Upuri, kurš mums ir dāvājis mūžīgo Dzīvību.
2 Jņ 16, 12 – 13: „Vēl daudz kas Man jums ir sakāms, bet jūs to tagad nespējat nest. Bet kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Viņš jūs vadīs visā Patiesībā…” Ir kļūdaini domāt, ka Atklāsme ir noslēgta, uzskatot, ka viss jau ir pateikts, un izturēties pret to kā pret sentenču krājumu. Dievs ir dzīvs un darbīgs, un Viņš turpina Sevi atklāt Svētajā Garā, Viņš nekad nav pārtraucis rīkoties šādā veidā. Latīņu valodā, attiecinot uz Kristu vārdu „completare” („piepildīt”), tiek saprasts, ka Kristus ir pilnīga un pabeigta Dieva atklāsme, bet tas nenozīmē, ka Viņš vairs Sevi neatklās cilvēcei. Bībele ir izstāstīta liecība par Jēzu Kristu, bet tā nav Dieva pēdējais vārds.
3 Kristībā.
4 Būtības vienotība.
5 Šai mirklī es ieraudzīju gaismas pārpludinātu seju, kas bija tīrāka par eņģeļa seju. Tas, Kuram nav nekāda veida, pieņēma noteiktu formu. Redzot Svēto Garu, Kurš Savā nebeidzamajā Mīlestībā uzdāvināja šo dāvanu tik necienīgai radībai kā Man, manu sirdi pārņēma liels prieks. Ikreiz, atceroties šo vīziju, prieks manā sirdī atjaunojās, tas nav izdzisis no manas atmiņas. Viņa Svētā Vaiga redzējums mūžīgi paliks manī.
1 Mt 5, 8.
2 Šeit tiek runāts par cilvēka garu.
3 Šai mirklī man parādījās jau agrāk redzētā vīzija – nedziestošas gaismas pielietais Svētā Gara Vaigs.
1 Parādīdamies un atklādams man Savu Svēto Vaigu.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Šī Darba vēstījumi noslēgsies līdz ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Upurē Man savu sirdi.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009