True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Es esmu vienīgais Tiesnesis.
1995. gada 19. janvāris
miers lai ir ar tevi; nebīsties, Es Esmu tev līdzās;
šogad atkal tev tiks dots Dieva Vārds; tava paaudze nepietiekami novērtē Manu Vārdu;1 daži no jums pat piesavinās Manu Vārdu; daudzi to vien domā, kā tikai nosodīt visu, ko vien Es saku, lai arī paši to nesaprot; savā ļaunprātībā tie domā ļaunas domas un ir čempioni visā, kas attiecas uz izpostīšanu;
patiesi Es jums saku: šodien ikvienam tiek dāvāta Žēlastība, bet tieši tāpat kā Manā līdzībā par sējēju viņi ir ceļmalā kritusī sēkla; patiešām – tie dzird Manu Vārdu, bet ļaunais gars atnāk un nozog dzirdēto, lai viņi neticētu un neatgrieztos; tad, kļuvuši par Sātana laupījumu, pakļauti viņa kārdinājumiem, viņi galu galā tiek aizvesti uz iznīcības ceļu;
Mana Žēlastība ir pār tevi, paaudze, tomēr tas nav uz ilgu laiku; tā vietā, lai priecātos par mīlestības liesmu, kuru Es jums visiem bez maksas dāvāju ar šo Vēstījumu starpniecību, un tā vietā, lai atļautu Manai Mīlestībai izplatīties un aizdedzināt ikvienu sirdi, daudzi no Maniem priesteriem rīkojas pretēji; Žēlsirdība ir jūsu šīsdienas cerība, bet tās vietā jūs piepildāt savu garu ar ‘zināšanām’, kuras patiesībā nav nekādas zināšanas, un atgrūžat Manu Žēlsirdību, kuru Es jums šodien dāvāju;
Es jums dodu zīmes un brīnumus Sava Svētā Gara spēkā; Es augšāmceļu vājos, lai apliecinātu Savu Godību un atgādinātu jums, ka Es esmu trīskārt Svētais! bet jūsu sirdī nav miera, jo jūs esat noraidījuši Manu Svēto Garu, Miera Nesēju … Nakts ir pavisam tuvu, un tu, paaudze, esi tik tālu no atgriešanās pie Manis!
drīz – un tas ir jūsu „drīz” – kad jūs tiksiet pārklāti jūsu pašu asinīm, tad Es kā Tiesnesis jums atgādināšu par tām asinīm, kas ir pārklājušas jūsu rokas tādēļ, ka tik daudziem jūs neesat ļāvuši saņemt Manas Žēlastības caur To, Kurš atgādina Manu Vārdu; jūs līdzināties romiešiem, ik dienas kronēdami Mani ar ērkšķu kroni; vai sacīsiet kā Pilāts: „Es esmu nevainīgs pie šīm asinīm” un mazgāsiet savas rokas smaržūdenī? jūs atsakāties pieņemt nāves pretindi, jūs atsakāties atzīt Manu Vārdu, kuru Svētais Gars jūsu dienās jums dāvā; tā vietā jūs pret Manu Vārdu izturaties vieglprātīgi;
jūs, neticīgie! jūs klausāties, bet neko nesaprotat, jūs redzat, bet neieraugāt Manu Godības pilno un bezgalīgo Žēlsirdību, kuru Es nemitējos pār jums izliet! nepateicības pilnā paaudze, Manu liecību par Svēto Garu jūs esat pārvērtuši mītā! Manus Noslēpumus jūs esat pārvērtuši pasakās, un jūsu gana zizlis ir pārvērties par melu scepteri – ar ko gan lai Es jūs salīdzinu šai jūsu absolūtajā kailumā? vai ar Kainu? ar faraonu? ar farizejiem? vai ar Jūdu? vai tu esi apstulbusi, neuzticīgā paaudze, kad Es draudīgi vicinu tavā priekšā Savu Zobenu2? vai neesat dzirdējuši, ka zobena nēsāšanai ir sava nozīme? vai neesat dzirdējuši, ka esmu ne tikai Miera, bet arī Taisnības kareivis?3 vai neesat lasījuši, ka Es esmu Uzticamais un Patiesais, Āmen, Tas, Kurš tiesā taisnīgi un kuru sauc: Dieva Vārds?4
tomēr ir arī teikts, ka tavs laikmets, Zvēra Bīskap,5 pacels savu zobenu pret Mani un Maniem svētajiem;6
Mana Valstība šīs zemes virsū klauvē pie jūsu durvīm, tomēr jūs nevēlaties tās atnākšanu, tāpat kā nevēlaties dzirdēt Manu Vārdu … jūsu samaitātā sirds nepievērš uzmanību Maniem brīdinājumiem, jo jūs esat atteikušies no sava pazemīgā gana zižļa un to nomainījuši pret melu scepteri; dzirdēdami Vārdu, kas iziet no Manas Mutes, jūs neuzskatāt par vajadzīgu tajā ieklausīties, nedz arī brīdināt pārējos; jūs redzat nākam Zobenu, bet nepievēršat tam uzmanību;1
… paši jūs iebilstat un arī citus iedrošināt rīkoties tāpat: „tās visas ir muļķības, nepievērsiet tām uzmanību – tā ir masu psihoze; neklausieties šajā satracinātajā pūlī; neklausieties „Patiesas dzīves Dievā” Vēstījumos, tie ir ļaunā gara izdomājums”; jūs vēlaties vājināt Manu Balsi un to, kas ir dievišķs un svēts, steidzaties nosaukt par ļaunumu un meliem;
tevi, paaudze, vajās asinsizliešana; Mans Zobens nogāzīs ikvienu ieleju, kalnu un pakalnu, tas sitīs visas jūras; tavu grēku dēļ asinsizliešana tevi vajās un tu mirsi, tomēr, ja kaut šodien tu atteiksies no saviem grēkiem un no sirds tos nožēlosi, ja tu apsolīsi turpmāk dzīvot labdarībā, vienotībā un mierā, tad tu dzīvosi, un Es vairs tev neatgādināšu par taviem grēkiem; paaudze, atgriezies pie Manis, kādēļ tu tik ļoti vēlies mirt savos grēkos? atgriezies pie Manis, atsakies no saviem grēkiem, un tu dzīvosi!
vai neesat lasījuši:2 „Es esmu Āmen – Patiesais un Uzticamais Liecinieks,3 Dieva radības Pirmavots; patiesais cīnītājs par Taisnību?”4 kā gan tu, kas ik dienas sludini Manu Vārdu, nespēj atpazīt ne Laiku, ne tā zīmes? tev, kas turpini apgalvot, ka neesmu šo Vēstījumu Autors, Es saku: tu spried pēc cilvēku mērauklas un gozējies pats savā slavā … uzmanies un atturi savu mēli no tiesāšanas, jo Es esmu vienīgais Tiesnesis; un tu patiešām esi Manās Rokās … Es ar Savu Garu esmu stiprinājis to, kura bija tik trausla, lai caur viņu5 Mans Vārds tiktu pasludināts un slavēts ikvienā tautā, un lai vājais cilvēks tajā atrod sev spēku;
Es esmu tev pavēlējis būt par Mana Vārda Atbalsi, par rakstu rituli, kas ir jāizlasa, lai tad, kad tie reiz ir dzirdējuši un ēduši,6 tie ar prieku saņemtu drosmi atzīties savos grēkos un tos nožēlot;
Savu svēto Sapulcē Es sacīju:7 „Es nevienam neliegšu Savu Gaismu, nevienam nav jāpaliek ieslodzītam tumsībā; Mans Tēvs ir nelaikā nākušu sēru dziļi sāpināts, jo sods, kurš bija paredzēts neticīgo un atkritēju paaudzei, tagad jau ir pie pašām viņu durvīm; haosa vidū, kurā viņi dzīvo, Es sūtīšu Savu Trauku,8 kurš nesa Mani miesā, šoreiz, lai atkal nestu Manu Vārdu, lai viņu tuksnesī Es varētu nonākt pār tiem kā rīta rasa;
Es sūtīšu Savu Māti, lai Viņa tiem pakāpeniski iemācītu Manus ceļus un pamācītu tos, kuri Mani apvaino; tāpēc arī Es pats nonākšu šajā tuksnesī, lai atdzīvinātu mirušos, – tiem bez maksas tiks dāvāts Padoms un Gudrība; Mēs nāksim, Savās Rokās nesot Mūsu Sirdis, lai Tās viņiem sniegtu kā dāvanu; Mēs tos apgaismosim kā Divi Lukturi, kas stāv viens otram blakus;
Es nekavēšos piepildīt Savu Plānu, un tiem visiem tiks dāvāts Žēlsirdības laiks; tieši tādēļ Es šajās laiku beigās izraudzīšu Sev mācekļus, kuri no jauna uzcels to, kas tagad guļ sagrauts drupās; Es viņus izsūtīšu liecināt Manā Vārdā; Es viņus sūtīšu turp, kur krūmi nes augļus, kuri nekad nenogatavojas, un tur, kur Patieso Zināšanu ceļš ir pamests novārtā;
Mani visdārgākie1 tiks sūtīti zemes dzīlēs, kur grēks ir ieperinājies kā čūska savā midzenī, viņi tiks sūtīti, lai izrautu ar saknēm un izskaustu ikvienu ļaunumu; Es viņus sūtīšu, lai iznīcinātu Zvēra lielo Plānu; viņu īpašajā misijā Es tos apveltīšu ar spēku, un viņu rīcība vainagosies panākumiem; Mana Svētā Gara vadībā tie nepadosies visšausmīgākajiem ļaunajiem gariem, savā drosmē un neatlaidībā tie nepievērsīs uzmanību akmeņiem, kas tiks uz viņiem mesti; Mans Svētais Gars būs viņu vadonis un līdzbiedrs, ar apdomību Viņš vadīs tos visā, ko viņi uzsāks;
Es nekavējoties piepildīšu Savu Apsolījumu un nosūtīšu no Debesīm Savu Svēto Garu, Kurš strādās ar tiem un iemācīs viņiem visu, ko Es jau esmu viņiem iedevis; Es atvēršu viņu muti un piepildīšu to ar Savu Vārdu, un viņu mēle būs kā zobens; Es Savus iemīļotos un dārgos pasargāšu no Saviem ienaidniekiem,2 no varmākām, kuri tajās dienās viņus vajās; Es viņus izglābšu no slazdiem, kuri tiks izlikti viņu ceļā, un no liktenīgā akmens, kas tiks uz viņiem nomērķēts; nē – Manai Visvarenajai Rokai nepietrūks līdzekļu viņu glābšanai; neskatoties uz viņu grēcīgumu, Es pret šo paaudzi izturēšos saudzīgi;”
 - šos vārdus Es šodien runāju Savā Debesu Sapulcē;
lai arī Es esmu runājis un pravietojis caur tavu muti, tomēr garā bagātie ne vien vajā Mani, bet arī zaimo Mana Svētā Gara darbus; Es jums saku: pienāks Diena, kad arī jūs atzīsiet Mana Vārda Patiesību;
meitiņ, lai arī daudzi apvieno spēkus pret tevi, Es un arī Mana Māte esam ar tevi; nepagursti – paliec Manī, lai darbs, ko esmu tev uzticējis, nes gaismu visiem un izgaismo visas lietas; lūdzies par vienotību, samierināšanos un Manas Baznīcas atdzimšanu; esiet vienoti Manā Vārdā;


1 Šie vārdi atskanēja kā žēlabas, bet vienlaikus tajos bija arī bardzība. It kā Kungs sacītu: „Ko jūs par to teiksiet?”
2 T.i., Vārdu.
3 Atkl 19, 11: „Es redzēju debesis atvērtas, un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tam vārds ir Uzticīgais un Patiesais, un Viņš tiesā un karo ar taisnību.”
4 Atkl 19, 13: „Viņu sauc: Dieva Vārds.”
5 Es to sapratu tā: ar bīskapu tiek domāts otrais Zvērs, kurš arī ir Viltus Pravietis.
6 Atsauce uz Atkl 19, 19.
1 Zobens nozīmē arī Dieva Vārdu.
2 Atkl 3, 14.
3 Atkl 19, 11.
4 Atkl 19, 11.
5 Sapratu, ka Dievs runā par mani.
6 Ēduši un dzēruši Dieva Vārdu.
7 Jēzus Debesīs bija sapulcinājis Savus svētos un pasludinājis tiem Savu lēmumu.
8 Mūsu svēto Māti.
1 Tie, kuri tiek izvēlēti un sūtīti liecināt un pravietot.
2 No atkritējiem, Zvēra sekotājiem.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009