True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Vai kāds, kurš ir tik mazs, var būt par traucēkli Visaugstajam?
1994. gada 25. oktobris
Jo vairāk tu tuvojies Dievam, jo vairāk Viņš tuvosies tev.
ziediņ, Es, Jēzus, tevi svētīju; lūdzies, sarunājies ar Mani un mīli Mani; sastopies ar Mani šajā īpašajā veidā; Es ar lielu sajūsmu attiecos pret mūsu kopīgo darbu – ļauj šai sajūsmai aizraut arī tevi;
Tavas runas ir salduma pilnas, bet Tu pats esi pielūgsmes vērts.2
Vīna koka atvase, atļauj Man būt žēlsirdīgam pret tevi un sniegt tev Savu Sirdi, lai tu mantotu Manu godību un bagātības; tuvojies Man – tu, kas ilgojies pēc Manis, un Es tevi pabarošu; Es tev upurēšu Euharistijā apslēpto Sirdi, lai pārveidotu tevi dzīvā tabernākulā; pārmanto Mani … tagad tu būsi laba un pierakstīsi Manus iepriekšējos vēstījumus;
Es, Jēzus, tevi mīlu un svētīju tevi; ic;
(Vēlāk es lūgšanā vērsos pie Mūžīgā Tēva.)
Mans Kungs un Mans Radītāj, es Tevi mīlu!
mīli Mani un arī jūties Manis mīlēta; paliec Man līdzās un liec savai sirdij atcerēties visu, ko Es tev esmu devis;1 kopā ar Mani tu mācīsies; atļauj Man turpināt īstenot Manas ieceres un tādēļ veltī Man vairāk sava laika;
Vai es neesmu šķērslis Tavām iecerēm?
(Kungs nolaida Savu skatienu līdz manim un paskatījās tieši manī.)
vai kāds, kurš ir tik mazs, var būt par traucēkli Visaugstajam?
Mikrobs var kaitēt daudz lielākiem organismiem nekā viņš pats…
Vassula, tu neesi izpratusi, ko nozīmē „mazs”, nedz arī aptvērusi Mana Prāta domu gājumu;2 tu Mani iepriecini … nāc un neesi tik stūrgalvīga; priecājies Manī un esi drosmīga;
Jahve?
Es Esmu; Es esmu tavs Tēvs;
aptver Manu Vārdu nozīmi; vai neesi dzirdējusi, ka Es pieliecu lielos kokus, bet mazajiem dodu iespēju izaugt? nāc … tev vēl ir jāmācās ļoti daudz …
Es tevi svētīju un arī to misiju, kuru Es esmu tev uzticējis;
 
1994. gada 25. oktobris
Kungs, Tu man esi dāvājis vairāk Dzīvības un esi man licis atkārtot Tavus vārdus, tomēr kopš šī brīža mana dzīvība ir briesmās. Cik daudz ir to, kas perina pret mani dažādus apmelojumus! Viņi bez iemesla man uzbrūk, apsūdzēdami mani tajā, kas man ir pavēlēts darīt. Kungs, kādēļ gan šie ļaunuma pilnie nodomi, kas vērsti pret mani?
miers lai ir ar tevi; Es tevi neatstāšu, nebīsties; vai tu saprati izlasītā psalma nozīmi?3 Es vadīju tavu roku, lai tu atšķirtu un izlasītu tieši šo Rakstu daļu;
Bet kādēļ šie cilvēki man uzbrūk, vēl pirms viņi ir iedziļinājušies manā lietā, pirms viņi ir lasījuši Tavus vēstījumus vai vienkārši satikušies ar mani, lai pārrunātu šīs lietas?
tādēļ, ka šie cilvēki, tuvodamies Man,4 ir piedzērušies no spītības; ikviens Manis izteiktais vārds, jebkura vīzija viņiem paliks aizzīmogoti, lai Mani brīnumdarbi tiem šķistu bezjēdzīgi; vai Es neesmu teicis, ka vienīgi zemie priecāsies, dzirdēdami Manu vēstnešu soļu troksni? tieši tādēļ viņi nedzird un nesaprot Manu runu; Es tajos esmu licis kūtru garu, tādēļ viņi skatās viens uz otru un nesaprot … viņu gadījumā vēlreiz piepildās pravieša Isajas vārds:
„kas tiem, kuri redz vīzijas, saka: „neskatieties!” un praviešiem: „nesludiniet mums patiesību!”(Is 30, 10); un tagad Es tev uzdodu šo jautājumu: vai tu vēl aizvien vēlies būt Mana Atbalss? vai tu vēl arvien vēlies nest savā mutē Manu Jauno Dziesmu?5 vai tu vēl arvien vēlies kopā ar Manu Dēlu Jēzu Kristu nest Vienotības Krustu?
JĀ, Kungs!
dvēsele, krīti Manos apkampienos!6
(Pēkšņi atskanēja Jēzus balss.)
meitiņ, tava nesavtīgā sirds remdēs Manas slāpes!
(Tad aizkustināts ierunājās arī Svētais Gars:)
svētītā, Es tevī pabeigšu Savu Darbu; Es gravās likšu izšļākties avotiem; Es ikvienu dvēseli apgādāšu ar mūžīgo ūdeni;
(Tūlīt pēc tam, kad bija runājusi svētā Trīsvienība, viņi mani steigšus apkampa, vispirms Tēvs, tad Dēls un tad arī Svētais Gars. Mana dvēsele vēl nekad nebija izjutusi dziļāku sadarbības vienotību ar savu dievišķo Ģimeni kā tajā mirklī. Es jutu, ka piederu Viņiem un nevienam citam. Pēc tam atkal ierunājas Tēvs.)
meitiņ, ja vien tu vēlies paklausīt manai Gribai, caur paklausību1 Es parādīšu šiem cilvēkiem Savu autoritāti un varu, un Atkrišanai pienāks beigas; lai saglabātu Sava Vārda svētumu, Es ikvienu satveršu aiz piedurknes un viņam pavaicāšu: „vai tu esi Tēva bērns?” mūsu acu skatieniem sastopoties, viņi sauks uz Mani: „Mans Tēvs! vai es vēl esmu Tevis cienīgs? es esmu grēkojis, es esmu kļuvis spitālīgs, es esmu izvirtusi Vīna koka atvase; tādēļ, ka neesmu bijis Tev uzticīgs, man jau sen būtu vajadzējis nomirt un satrūdēt!”
(Runāja Dēls:)
bet Es esmu Augšāmcelšanās; vienīgi Es esmu Gudrība, tu arī esi Manas Baznīcas daļa, un Es tevi varu lietot; Es tevi varu dziedināt un darīt par liecinieku; Man ir spēks darīt tevi par gaismu tautām, lai Mans Pestīšanas Plāns nonāktu līdz pat zemes galiem;2 šodien Es sūtīšu jums Savu Svēto Garu, lai Tas iedvestu jūsos Dzīvību un jūs atjaunotu;
(Vēstījumu turpināja Svētais Gars.)
Es jums Sevi neuzspiedīšu … atveriet savas durvis3, un Es ieliešu jūsos Savu Gaismu; Es varu likt jums augt un varu dot izrunāt vārdus, kas pagodinātu Mūsu Noslēpumu;
savas sirds klusumā tu sadzirdēsi Manu Balsi, kura tev iemācīs Ceļu; no pagāna Es varu tevi pārveidot par ticīgo un apveltīt tevi ar Gudrības pazīšanu; ja tu paliksi Mums uzticīgs, Es ieliešu tevī Mūsu Godības Dārgumus un atbrīvošu tevi no bēdām un posta, darīdams spējīgu nākt palīgā saviem tuvākajiem; Es tev atklāšu Savu Skaistumu un Svētumu, un Manā Klātbūtnē tu aizmirsīsies apbrīnā un pielūgsmē;
Es esmu Dzīvības Koks, un tam, kurā Es esmu iestādīts, ir mūžīgā Dzīvība;
Es spēju pārvērst jūsu dvēseli Ēdenes dārzā, Es spēju to pārveidot par Paradīzi; ar Savu dievišķo Gaismu Es varu pārvērst jūsu dvēseli saulē, kura mirdzēs spožāk nekā visi zvaigznāji kopā, jo Es esmu neaizsniedzamā saule; ja vien jūs atļaujat Man palikt jūsos, jūsu miesas var kļūt neiznīcīgas; kā veldzējoša vēja pūsma Es atspirdzināšu jūsu dvēseles un pārveidošu tās pilnīgā Kristus atspulgā; un, lai arī jūs vēl arvien mājosiet starp cilvēkiem, jūsu dvēsele un prāts būs kā eņģeļiem, kuri mājo Manas Valstības pagalmos; jūs būsiet kā tādi, kuri staigā eņģeļu vidū; ja jūs Man atvērsiet savas sirds durvis, Es tajās iededzināšu uguni un attīrīšu tās no jūsu kaislību sārņiem; Es bieži vien likšu jūsu sirdīm uzliesmot, lai sadedzinātu visas jūsu kaislības, lai cik mazas tās arī nebūtu, jo tās jūs patur šīs zemes gūstā;
Es esmu Dēla atklāsme, tāpat kā Dēls ir Tēva atklāsme4 un Tēva attēls; ikviens, kurš ir saņēmis žēlastību un redz Dēlu, redz arī Tēvu,5 un ikviens, kurš ierauga Manu Svētumu, ierauga arī Dēlu un Tēvu; nāciet un kļūstiet par Ceļa mantiniekiem, Mēs ienesīsim jūsu sirdi, dvēseli un prātu Sevī, lai tie mājotu Mūsos un jūs uzplauktu, un Mēs sarausim visas saites, kuras jūs vēl tur šīs pasaules gūstā;
nāciet! nāciet un kļūstiet par Mūsu Spožuma mantiniekiem; Mēs jūs nesīsim kā līgavainis, kurš pārnes savu līgavu pār slieksnim un ienes laulību istabā; Mēs arī jūs ienesīsim Mūsu Valstībā, un Es izliešu pār jums un piesātināšu jūs ar Savām neizsakāmajām svētībām1; lai uzturētu jūs dzīvus, Es iemācīšu jūsu garam saukt uz Tēvu: „Abba, Tēti!” Es jūs mācīšu dzīvot Mūsos, kustēties un elpot Mūsos; Es jūs iemācīšu saprast, ka Mēs esam Dzīvība un Mūsos jūs dzīvosiet mūžīgi;
Svētīgs ir tas, kurš kaislīgi ilgojas pēc Tevis, jo viņš Tevi iemantos un būs trīskārt svētīts. Manas dzīves Brīnums! Ko gan es tādu būtu paveikusi, lai iemantotu Tevi? Vārdos neaprakstāmais, nemirstīgais Spožums, kā gan esmu izpelnījusies vienotību ar Tevi?
(Runāja Kristus:)
Es vēlējos, lai Mīlestībā tu kļūtu par Manu ceļabiedri;
nāc;


2 Gudr 5, 16.
1 Lai arī man nav pārāk laba atmiņa un pēc dabas esmu aizmāršīga, tomēr tas neattiecas uz tām lietām, kuras man ir mācījis Dievs. Ja vien Viņš man vienreiz kaut ko atklāj, es to ne varu aizmirst.
2 Jutu, ka Kungs ir uzjautrināts.
3 Ps 38, 11 – 22.
4 Kad Sauls vajāja kristiešus, Jēzus, viņam parādīdamies, nejautāja: „Kādēļ tu vajā kristiešus?”, bet gan pavaicāja: „Kādēļ tu Mani vajā?”, bet pēc tam piebilda: „Es esmu Jēzus, un tu vajā Mani.” Kad es saņemu uzbrukumus, patiesībā tiek vajāts Dievs, jo šis ir Viņa darbs un ne manējais.
5 Atkl 14, 3.
6 Tēva balsī bija saklausāms prieks.
1 Caur mūsu paklausību.
2 Is 49, 6.
3 Sirds durvis.
4 „Kas ir redzējis Mani, ir redzējis arī Tēvu.” (Jņ 14, 9)
5 „Vai jūs neticat, ka Es esmu Tēvā, bet Tēvs ir Manī?” (Jņ 14, 10)
1 Dāvanas.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009