True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Viena Manas Baznīcas daļa ir tikusi padarīta akla.
1994. gada 31. maijs
Mans Kungs?
Es Esmu;
Vassula no Manas Vissvētākās Sirds; priecājies un apzinies, kā nokaltušu koku Es esmu pārvērtis kokā, kas nes augļus, dodams tam dzīvību ar vienu vienīgu Savu Acu skatu; tāpēc priecājies, meitiņ; Es Esmu ir ar tevi; Manu bērniņ, nebīsties, klausies un pieraksti:
katrās Lieldienās Man nākas dzert no Man uzspiestā šķelšanās biķera, bet arī tu, meitiņ, dzersi no tā; tu dalīsies ar Mani rūgtumā, kuru pasniedz cilvēka roka; jo ilgāk viņi nespēs pieņemt kopīgu lēmumu par vienotu Lieldienu svētku datumu, jo bargāku sodu šī paaudze saņems;
Mana Atgriešanās ir nenovēršama, un bēdas sirdij, kura nav nožēlojusi grēkus un atgriezusies; bēdas sirdij, kura ir dalīta, bēdas sirdij, kura pretojas izlīgumam, jo „viņi tiks iemesti ellē!” (Mt 11, 23)
šodien par zaimošanu no Manas Dzīvības grāmatas tiks izdzēsts ikviena Mana Nama locekļa vārds, kurš Mani izaicina vai arī ļauj savā sirdī iemitināties postošajai negantībai; daudzi no jums, paaudze, klausāties Manos Vārdos, tomēr letarģijas gara dēļ jūs paliekat pasīvi; kādēļ gan atļaujat jūsu pašu neticībai jūs sakaut un uzvarēt?
jūsu atkrišana ir nocietinājusi jūsu sirdis, tādēļ līdz pat šai dienai ir patiess un piepildās Isajas pravietojums: „dzirdēt gan dzirdat, bet nesaprotat, redzēt gan redzat, bet neizprotat un neapjēdzat; apcietini šīs tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas, un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi, un neatgriežas, lai taptu dziedināta;”1
nožēlojiet grēkus un atgriezieties! jo Debesu Valstība ir pavisam tuvu klāt pienākusi;
palūkojieties sev apkārt un redziet: vienu Manas Baznīcas daļu ir padarījis aklu viņu racionālais prāts, viņos ir iesēdies kūtruma gars; šodien Es runāju caur Niecības lūpām, lai atklātu visai cilvēcei Savu bezgalīgo Žēlsirdību, tomēr tikai neliela saujiņa cilvēku Mani sadzird un ierauga; pārējiem nav bijis ļauts sadzirdēt vai ieraudzīt Svēto Patiesības Garu;2 tomēr Es viņus mīlu tieši tāpat kā tos, kuri ir saklausījuši Mana Žēlastības Gara balsi, un tādēļ līdz pat šai dienai atturu Tēva Roku, lai tā nekristu pār viņiem;
nē, meitiņ, viņiem ir bijis liegts sadzirdēt vai ieraudzīt Patiesības spožumu, un viņiem tas būs liegts līdz mirklim, kamēr viņu prātus neatjaunos garīga revolūcija; kamēr viņi iet intelekta ceļu, viņi paliks tumsā, tālu no Manām zīmēm un brīnumiem; kamēr viņi meklē glābiņu tikai paši savā garā, viņi turpinās krustām šķērsām analizēt Manu Svēto Patiesības Garu, tā arī nekad neatpazīdami To, kurš pašreiz viņus uzrunā; neredzošām acīm un nedzirdīgām ausīm viņi turpinās Mana Likuma vietā sludināt savējos; viņi mēģinās izmainīt vārdus un laikus, un savas neuzticības dēļ viņi atcels Manas Tradīcijas, aizstājot tās ar cilvēciskām, neņemdami vērā to Patiesību, kas ir Manī;
viņi leposies ar saviem sasniegumiem, tomēr viņus apsveiks un slavēs vienīgi samaitātā pasaule un nevis Mans Īpašums – tie, kurus Es esmu apzīmogojis; patiešām,3 pasaules ļaudis priecāsies un svinēs šo notikumu, apmainīdamies ar savstarpējām dāvanām, bet Manējie tai pašā laikā lies sāpju asaras un tērpsies gandarītāju drēbēs, lūgdami, lai šī netaisnība, šī postošā negantība neilgtu vienmēr;
Mozus rakstīja: „tie, kuri turēs Likumu, tajā smels dzīvību”; šodien Es jums saku: „tie, kuri ievēros Manas Tradīcijas, smels tajās sev dzīvību”; un, kad jūs apliecināt, ka Es, Jēzus Kristus, esmu no mirušajiem augšāmcēlies Kungs, tad jūs tiksiet glābti;
kad jūs no visas sirds izteiksiet vārdus, kurus Es sacīju, iedibinādams Savu Euharistiju un Konsekrāciju, jūs būsiet glābti! tieši tādēļ Es Savā bezgalīgajā Mīlestībā aicinu jūs tiekties vienīgi pēc Debesu lietām; lūdziet pēc Mana Svētā Gara vadības, un jums nedraudēs krišana kārdinājumā; atļaujiet Manam Svētajam Garam jūs vadīt, un jūsu garu neskars nekāds kārdinājums;
kā jūs esat lasījuši, ka Manai Baznīcai ir jācieš un jātiek vajātai, un jānokļūst Nelikumīgi ieceltā likuma varā, un jātiek nodotai no iekšienes, tad tagad jūs kļūsiet par tā lieciniekiem, un visi redzējumi piepildīsies;
Kungs, kādēļ tam visam ir jānotiek?
ak vai! daudzi no jūsu ganiem ir aizmiguši, un tādēļ Mani jēri ir izklīdināti, un maz ir to, kas varētu sapulcināt tos kopā;
Kungs, vai tas ir tādēļ, ka daži no Taviem ganiem nicina Tavus brīdinājumus? Vai tas ir tādēļ, ka viņi visu uztver kā draudus?
tas notiek tādēļ, ka Es viņu kailumu daru visiem redzamu; Manas Acis ir pārāk šķīstas, lai atstātu bez ievērības grēku un vienaldzību, un Es vairs nespēju paciest netaisnību; uzklausi Mani: viņu neticība Mana Svētā Gara dāvanām ir šķērslis Manā ceļā! ja vien viņi zinātu, ko Es, Dievs, viņiem piedāvāju, tad viņi pirmie Man lūgtu vēl vairāk brīnumu;
vai neesat dzirdējuši: „jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums tiks atmērots un vēl pielikts klāt; jo kam ir, tam tiks dots, bet, kam nav, tam tiks atņemts pat tas, kas viņam
ir”;1 bagātības viltība2 ir ieperinājusies šajos ļaudīs, noslāpēdama Manu Vārdu,3 un viņi nenes nekādus augļus;
tādēļ Mana Valstība viņiem tiks atņemta un atdota tiem, kuri nes augļus;
meitiņ, Es, Jēzus, tevi svētīju, saņem Manu Mieru un noglāsti Mani ar savu mīlestību; ic;


1 Is 6, 9 – 10.
2 Es nesapratu, kādēļ, un tāpēc Kungs, vēlēdamies, lai es nesāku domāt nepareizi, steidzās turpināt vēstījumu, paskaidrodams iepriekš teikto.
3 Atkl 11, 10.
1 Mk 4, 24- 25.
2 T.i., garīga lepnība.
3 Es sapratu, ka šie cilvēki, lai arī studē Rakstus, tomēr nespēj izprast to dziļāko nozīmi. Viņi cenšas izprast Vārdu vienīgi paši ar savu cilvēcisko prātu, nevis ar Svētā Gara dievišķās Gaismas palīdzību.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009