True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mani ceļi ir iepriecinājuma pilni, tie ved uz mūžīgo dzīvi.
1993. gada 11. oktobris
Vassula no Manas Vissvētākās Sirds, raksti:
Es esmu klātesošs, Es esmu pie tevis;
Es tev izstāstīšu visu, ko Es gribu, lai tu pieraksti; Manu dūjiņ, atļauj Man izmantot Tavu roku; Ēģiptes meita, pārplūsti kā kalnu strauts ar Manu Vēsti; pārplūdini valstis, pilsētas un to iedzīvotājus, sauc skaļā balsī, un neviens tevi nespēs apklusināt; meitiņ, ar Manu Svētību dodies uz priekšu; aizslauki projām odzes un zalkšus, Es tevi pasargāšu no viņu indes; Es būšu nomodā pār tevi, kā māte ir nomodā par savu mazo bērniņu; runā! un nebīsties ne no viena;
pastāsti visiem, ka Miera Princis, ķerubu ieskautais Dievs, nolika malā Savu ķēnišķo kroni un godības tērpu, lai atklātu pasaulei Savas skumjas, nākdams tajā kailām kājām un tērpies maisa auduma drēbēs;1 tāpat kā pret tevi Es izturējos laipni un ierādīju tev vietu Savā Vissvētākajā Sirdī, tāpat Es izturēšos arī pret pārējiem Saviem bērniem; no pagānu vidus Es celšu uzticamus levītu priesterus un pabeigšu viņu ceļu kopā ar viņiem;
meitiņ, esi drosmīga! svētīgi ir tie, kuri Mani mīl, Debesis ir viņu mājoklis; svētīgi tie, kurus iepriecina Manu soļu skaņa, jo viņi līksmosies Manī; tāpat kā Es, meitiņ, esmu atjaunojis tavu dzīvību, tāpat Es atjaunošu ikvienu, kurš no visas sirds piesauks Manu Vārdu;
Kungs, Tu pats mani izraudzījies aizmirstības zemē, lai darītu par Savu vēstnesi. Tu mani esi saucis vārdā, lai es Tev kalpotu. Te nu es esmu, Kungs, Audzinātāj un lēnprātības pilnais Skolotāj, svētais Ceļabiedri, Aizstāvi un Padomdevēj. Ak, Kungs, ne Savus Noslēpumus, ne Savus Plānus Tu neesi no manis apslēpis; Tu noliki pie malas Savu Godību un ķēnišķo Kroni, Tu nokāpi no Debesīm, lai Mīlestībā apmeklētu manu samaitāto dvēseli.
Kungs, Tu nenicini nedz grēciniekus, nedz nabagus viņu nožēlojamībā un trūkumā, bet gan labprātīgi steidzies tiem palīgā. Ik dienas Tu man ļauj pieredzēt Tavu Godību, Tava Klātbūtne ir kā lāpa, kas apgaismo cilvēka ceļu un pasargā mani no kritiena.
Ik dienas Tu mani aicini Savā mielastā, Tu pabaro manu dvēseli pārpilnībā ar Debesu mannu. Manu nabaga sirdi Tu esi uzpotējis Savai Vissvētākajai Sirdij, tur Tu to atdzīvini, lai es dziedātu Tev uzticības dziesmu.
Tu ielīksmo manu garu, lai es bez bailēm sludinātu Tavu Vārdu tautām. Ar Savu labo Plaukstu cieši aptvēris manējo, Tu iestādi un cel Taisnību un Gara Stiprumu.
Patiesi, Debesu un zemes Karalis dēsta tikumu tur, kur mājo netikumi, mieru tur, kur valda karš, vienotību tur, kur ir šķelšanās, mīlestību tur, kur ir naids, ticību bezdievībā un cerību izmisumā. Svēts ir Viņa Vārds!
Tu izveidoji Savu Valstību2 virs šīs zemes, Tu mūs svaidīji, mūsu dvēselēm dāvādams jaunu dzīvību. Mūsu pestīšanas dēļ Tu atteicies no tā, pēc kā tik karsti biji lūdzis Ģetzemanes dārzā. Tu atsaucies Savam Tēvam, kad Viņš Tevi aicināja…
Tagad mana dvēsele dzīvos vienīgi Tev un kalpos Tev vienīgajam. Es sludināšu Tava Vārda Lielumu, kamēr vien dzīvošu.
tu sludināsi Mani nākamajām paaudzēm, lai atklātu Manu Taisnīgumu tiem, kuri vēl nav dzimuši; nē, Es nenicinu grēciniekus un neatstāju novārtā nabagus, bet Es nāku pie tiem ar Savu Sirdi Plaukstā – lai parādītu viņiem, ka Mana Mīlestība ir mūžīga, bet Mana Uzticība ilgst no paaudzes uz paaudzi;
šajās dienās Es esmu ietērpies maisa drēbēs, lai izpaustu Savas skumjas; Debesu balsti nodreb, un Mani eņģeļi ir bēdu satriekti, noskatoties uz šo paaudzi, kura iet Sātana iemītajās pēdās; tieši tādēļ Es esmu nokāpis no Sava Troņa – Es vēlos aizsniegt jūs visus; nē, Es neatstāšu novārtā nevienu no jums; Es apsēdīšos pie grēciniekiem, un viņi nebaidīsies no Manis; Es, nākšu pie viņiem basām kājām,1 lai nodibinātu draudzību, un pastāstīšu tiem, ka viņi nekad nav bijuši bāreņi bez Tēva, Es tiem paskaidrošu, ka viņi nekad nav izpratuši Debesu Likumus vienīgi tādēļ, ka līdzās nav bijis neviena, kas spētu tos izskaidrot; tāpat arī neviens tiem nekad nav sacījis, ka viņi ir Visuvarenā Dieva sēkla;
Es tos sapulcināšu ap Sevi kā jērus, Es tos piekļaušu pie Savas Sirds, un kā tāds, kas vēlas atklāt kādu noslēpumu, Es viņus pabarošu no Savas Mutes ar lūgšanu „Mūsu Tēvs”; tad Es tiem pastāstīšu, ka MĪLESTĪBA stāv viņu acu priekšā, Dzīvā Maize ir Tas, Kurš sēž viņu vidū, ar viņiem sarunājas Tas, Kurš dzīvoja un nomira par katru no tiem; Es sacīšu, ka viņu acu priekšā ir Tas, Kura Elpa lika Debesīs rasties gaismai, un caur Kuru esamībā ir nākušas visas lietas;
Es ielūgšu visus garāmgājējus: „kurš ir grēcinieks un sabiedrības izstumtais? lai viņš nāk uz šī ceļa”; Es nevienam neatļaušu palikt izsalkušam, nedz arī nabagam, jo Manas Svētības ir bagātīgas, un Mana Mīlestība dod piepildījumu; Mani ceļi ir iepriecinājuma pilni ceļi, Manas takas ved uz mūžīgo Dzīvi;
grēciniekiem un nabagiem Es mācīšu saprast, ka viņu Debesu Tēvs ir viņu Sargs, Viņš ir glābjošs Dievs; Es tiem atgādināšu, ka arī viņi ir Dieva bērni, kuri drīkst Viņu uzrunāt par savu Tēvu; kad viņi vaicās, kur ir rodama Sapratne, Es atbildēšu: „Sapratne, Mans bērns, ir izvairīšanās no visa ļauna”; tie iesauksies: „bet kā gan ar mūsu grēcīgumu? ko Tu darīsi, lai atvērtu mūsu acis?” „grēcinieki? Es tos izglābšu caur viņu pašu grēcīgumu un izmantošu viņu postu, lai atvērtu tiem acis;” tad šīs grēcinieku sirdis izkusīs, un tie Mani lūgs, lai Es par viņiem parūpējos, tāpat kā tu, meitiņ, to Man lūdzi;
ar Sava Vārda varenību Es viņus visus darīšu par varenu tautu; kad atkritēji tiem pārmetīs un vaicās: „kādēļ jūs priecājaties tik skaļi? jūs, pagrimušie, kā gan jūs uzdrošināties sludināt Dieva Vārdu Viņa Svētnīcā!”
tad Es sacīšu šiem atkritējiem: „ja šie klusēs, tad akmeņi brēks tik skaļi, ka liks jums zaudēt dzirdi; šodien pat Es jums atņemu Debesu Valstību un atdodu to šim atlikumam, jo jūs nedz paši tajā ieejat, nedz arī atļaujat tajā ieiet citiem, kuri to vēlas; sākot ar šo brīdi, Es būšu viņu Padomdevējs un Karalis; sākot ar šo brīdi, Es tos sūtīšu pilsētās sludināt Manu Mīlestību un nodot citiem Tradīciju, kuru Es pats esmu nodevis Pēterim un Maniem mācekļiem; tā kā šis atlikums tiks uzpotēts Man, viņi iztīrīs Manas pilsētas un darīs galu apgrēcībai;”
Es, Dievs, svētīju tevi, jo tu esi ieklausījusies Manī; Mīlestība tevi mīl;
(Vēlāk:)2
Es tev pavēlu: mīli Mani, pieraksti Manus Vēstījumus un ej no tautas uz tautu, sludinot Manus Vārdus, – esi Mana Atbalss; lai tie, kuriem ir ausis, dzird, bet tie, kuri nevēlas dzirdēt, lai nedzird;
Es vadīšu un svētīšu visu, ko tu uzsāksi, tādēļ nebīsties; laiks ir īss, tādēļ rīkojies bez vilcināšanās – arī tā ir Mana pavēle; Mana Dēla Sirds ir salauzta, un Es vairs nespēju paciest Viņa skumjas; Vassula, maziņā, Es, Jahve, tavs mīlošais Tēvs un Abba, palīdzēšu tev šajā cīņā; nāc kopā ar Mani; vārdi, kurus tu izrunā, nav tavi, bet gan Mani vārdi; viss, ko tu dari Mana Nama labā, pagodina Mani;
Paliec Manī, jo tevī un caur tevi Mani bērni ierauga Mani; Es sniegšu tev nepieciešamo atbalstu un stiprināšu tevi, lai tu Manā Spēkā spētu samīdīt Mana Nama ienaidniekus un ar to piepildīt sev uzticēto misiju, pagodinot Mani;
Manu bērniņ, tagad atgriezies pie saviem pienākumiem1; atceries, Mans bērns un Mans īpašums, ka Es, Dievs, tavs Tēvs, esmu ar tevi un tevī; Es, Jahve, svētīju tevi no visas Savas Sirds;
 
1993. gada 22. oktobris
miers lai ir ar tevi;
atbalsties pret Mani un nebīsties; ja arī tu sapulcinātu kopā visus dēmonus un Sātanu, Es vēl arvien būšu spēcīgāks nekā viņi visi kopā;
Mana mīļotā, nekad nešaubies par Manu mūžīgo Mīlestību; ic;
 


1 Atkl 11, 3.
2 Baznīcu.
1 Kailās kājas simbolizē vienkāršību.
2 Runāja Mūžīgais Tēvs.
1 Ikdienas mājas darbi.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Vārds ir kā lampa.

Vakardienas vēstījums:
Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009