True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Kamēr jūsu vidū ir šķelšanās, jūs paliekat tumsā.
1992. gada 14. septembris
Jēzu?
Es Esmu;
vai tu maz zini, cik daudz esmu lūdzis par tevi Tēvu, nemaz jau nerunājot par tavu Svēto Māti! Manas Acis ik dienas piepilda asaras par šīs pasaules grēkiem… Manas Acis pagurst, meklējot cēlsirdīgas dvēseles; Mana Sirds ir noraizējusies, bet visa Mana Būtne nodreb sāpēs – Es pat cenšos neskatīties uz šīs paaudzes grēkiem, lai neļautu Manam Biķerim līt pāri malām;
Es esmu sacerējis Jaunu Mīlestības Dziesmu,2 kuru vēlos jums nodziedāt un aizsniegt no debesīm katru sirdi, lai jūs glābtu un atgādinātu jums par Manu Mūžīgo Mīlestību, ar kādu Es katru no jums esmu iemīlējis; Es esmu runājis no augšienes ne jau tādēļ, lai uzspiestu jums Savus noteikumus, bet gan tādēļ, lai piedāvātu jums Miera un Mīlestības Derību, kurai būtu jūs jāieved zem Maniem Spārniem un jūs jāvieno; Es esmu piedāvājis ar jums salaulāties… bet cik gan daudzi no jums ir sapratuši, ko Es esmu vēlējies pateikt! vai jūs esat izpratuši Laulātā Drauga piedāvājumu? tad kādēļ ik reizes, kad Es runāju par samierināšanos, jūs savas acis novēršat no Manis?
Es biju svešinieks, bet jūs Mani neuzņēmāt, Es stāvēju un klauvēju pie jūsu durvīm, bet jūs Mani nesadzirdējāt; lai arī Es runāju Patiesību, jūsu mēle nemitējās izteikt par Mani nekrietnus melus, tiesājot un nosodot Mani; Es esmu nācis, lai iemācītu jums pareizo izpratni un atgādinātu par Savām Zināšanām, par Vadību un kalpošanu, bet jūs esat Mani izsmējuši un ņirgājušies; Es nācu pie jums Mīlestībā un Maigumā, ilgodamies jūs visus apvienot Savā Sirdī un no jauna iemācīt Manas pirmatnējās Baznīcas likumus, bet jūs esat atļāvuši jūsu pašu likumiem pārņemt jūsu garu un Mani esat izmetuši no savām sirdīm;
jūs vaicāsiet: „kad, Kungs, es esmu tev darījis visas šīs lietas?” Es jums saku: „jūs to jau esat Man darījuši, jūs esat Mani priekšlaikus tiesājuši un ļāvuši savām lūpām Mani nosodīt, jo, ko jūs esat darījuši Maniem sūtītajiem, to jūs Man esat darījuši; domādami, ka izdarāt Man pakalpojumu, jūs zaimojāt viņu vārdus, bet patiesībā jūs esat zaimojuši Manu Vārdu; kā gan jūs vēl varat sacīt: „Tavs Vārds, Kungs, ir gaismeklis manām kājām un Gaisma uz maniem ceļiem”, ja jūs neesat pieņēmuši Manu Vārdu un neesat samierinājušies ar savu brāli?
ar lielu Mīlestību un Maigumu Mūsu Abu Sirdis šajās pēdējās dienās ir atkal un atkal jums mācījušas1, ka lūgšana, mīlestība un pazemība ir jūsu pestīšanas ATSLĒGAS, bet cik gan jūsu vidū ir tādu, kuri patiešām ir iedziļinājušies šai Patiesībā? jūsu sirdis ir vārti, caur kuriem Es varu ieiet, lai jūs dziedinātu un vadītu Savā Ceļā;
vai jūs savās sirdīs tā īsti esat novērtējuši Mūsu Vārdus, vai arī vēl arvien cīnāties pret tiem? jūs nevarat noslēpties no Manis, nedz arī teikt, ka Es jums būtu liedzis pazīt Patiesību;
tad, ja tu apgalvo, ka dzīvo Patiesībā, paskaidro Man, kādēļ ir šī šķelšanās… Mans draugs, atver savas acis! atver savu sirdi un nevis prātu! Es vēlreiz tev saku:
nav atlicis neviena laba cilvēka, patiešām neviena; nav neviena, kas saprastu, jo jūs visi esat pakļauti grēka varai; nav neviena, kas meklētu Mani, visi ir novērsušies un visi ir vienādi vainīgi, lai arī daudzi vēl arvien uzskata, ka dzīvo Gaismā; Es jums saku: kamēr jūsu vidū ir šķelšanās, jūs atrodaties tumsā; kamēr jūs priecājaties par savu sašķeltību, jūs joprojām nezināt, kurp jūs ejat, jo ir pārāk tumšs, lai jūs to redzētu;
Es esmu nācis, lai pasniegtu jums Dāvanu: Manas Mīlestības Dāvanu; tomēr Mīlestība jūsu sirdīm ir kā svešiniece – tā atkal tiek pārprasta un atgrūsta; neskatoties uz visiem Maniem lūgumiem pēc savstarpējās samierināšanās un vienotības, jūs turpināt grēkot; kā lai Es jums piedodu, ja jūs nemitējaties nomākt Manus Vārdus? jūs dzirdat Manu Balsi, bet vairs neesat spējīgi to pazīt; kamēr jūs Man neļausiet izraut no jūsu sirdīm visu, kas neesmu Es, jūs nekad nebūsiet spējīgi saskatīt, kā šodien Svētais Gars daudz intensīvāk nekā jebkad agrāk meklē jūsos samierināšanos un vienotību;
Es jums esmu parādījis ceļu uz vienotību;
vienotība izveidosies jūsu sirdīs; samierināšanās notiks sirdīs tā nenāks no kopīgi parakstītas vienošanās! kā gan cilvēks var sevi uzskatīt par taisnīgu, ja jūsu valstis atrodas karadarbībā un deg kara liesmās! saprotiet, ka Mana Vissvētākā Sirds sagaida no jums:
žēlsirdību, nesavtību, lūgšanu, samierināšanās garu un tuvākmīlestību
– Es vēlos, lai jūs cits citu mīlat, tāpat kā Es jūs mīlu;
vai Es dzirdēšu jūsu pakļaušanās un grēku nožēlas saucienu?


2 Šos vēstījumus.
1 Atsauce uz Atkl 11.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009